โรคหัวใจเป็นเช่นไรโรคหัวใจเป็นเช่นไร


หัวใจเป็นอวัยวะที่สำคัญภายในร่างกาย มีหน้าที่สูบฉีดโลหิต
ไปฟอกที่ปอดและส่งเลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกาย หัวใจเป็นอวัยวะ
ที่มีความแข็งแรงทนทานมาก

หัวใจคนเราเริ่มเต้นตั้งแต่ที่เป็นตัวอ่อนอยู่ในครรภ์
มารดา ตอนอายุตัวอ่อนเพียง 22 วันและก็จะเต้นตลอดไป
แต่กระนั้นก็ตาม หัวใจก็เหมือนกับอวัยวะอื่นๆภายในร่างกาย
ที่สามารถเกิดความผิดปกติหรือโรคขึ้นได้

โรคหัวใจ ในผู้ใหญ่สามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ดังนี้

1. โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน(Coronary artery disease)
2. โรคลิ้นหัวใจ และความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นเลือดแดง เอออร์ตา(Valvular and aortic disease)
3. โรคหัวใจโตจากโรคความดันโลหิตสูง (Hypertensive heart disease)
4. โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดที่พบในผู้ใหญ่(Congenita heart disease in adults)
5. โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ(Cardiomyopathy)
6. หัวใจเต้นผิดจังหวะ(Cardiac arrhythmia)
7. โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจ(Pericardial disease)เนื่องจากเนื้อหาเกี่ยวกับโรคหัวใจ ชนิดต่างๆ มีมาก ดังนั้นในบทความนี้จะขอกล่าวโดยย่อก่อน หากมีผู้สนใจเรื่องใด จะจัดทำเป็นบทความเฉพาะเรื่องอีกครั้ง

โรคเส้นเลือดหัวใจตีบตัน(Coronary artery disease)
เกิดจากส่วนของคราบสะสมไขมันที่เราเรียกว่า พล็าค(Atherosclerotic plaque) เกาะบริเวณภายในผนังหลอดเลือดแดง โคโรนารี่ จนเกิดการตีบตัน เป็นผลให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดในที่สุด และถ้าแผ่นคราบไขมันเกิดการแตกหรือฉีกขาด จะทำให้เกร็ดเลือด จำนวน มาก มาเกาะและอุดตันรูเส้นเลือดอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดโรคเส้นเลือดแดงโคโรนารี่อุดตันเฉียบพลัน เกิดกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด รุนแรงหรือกล้ามเนื้อหัวใจตาย ….อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ CLICK


โรคลิ้นหัวใจ และความผิดปกติเกี่ยวกับเส้นเลือดแดงเอออร์ตา(Valvular and aortic disease)
โรคลิ้นหัวใจผิดปกติ ที่พบบ่อย ได้แก่
- โรคหัวใจรูห์มาติค(Rheumatic heart disease)
มักเป็นที่ลิ้นหัวใจไมตรัล (อาจทำให้เกิดลิ้นหัวใจไมตรัลตีบ และ/หรือ รั่ว)และลิ้นหัวใจเอออร์ติค (ซึ่งทำให้เกิดลิ้นหัวใจ เอออร์ติครั่ว)
โรคหัวใจรูห์มาติค เป็นผลที่ตามมาจากโรคติดเชื้อไข้รูห์มาติค ซึ่งมักเป็นหลังจากการติดเชื้อไปประมาณ 10-20 ปี แต่ก็ไม่ได้ เกิดขึ้น ทุกรายที่มีโรคติดเชื้อไข้รูห์มาติค
โรคติดเชื้อไข้รูห์มาติค(Rheumatic fever) เป็นผลตามมาหลังจากการติดเชื้อคออักเสบ จากเชื้อ Streptococcus group A ซึ่งมักเป็นหลังจากเกิดคออักเสบ 2-4 สัปดาห์ ส่วนอาการแสดงของโรคไข้รูห์มาติคมีหลายแบบ ในรายที่มีหัวใจอักเสบร่วมด้วย ก็จะมีผลตามมาคือเกิด โรคหัวใจรูห์มาติคในภายหลังได้
- โรคลิ้นหัวใจอักเสบติดเชื้อ(Infective endocarditis)

ในรายที่มีประวัติฉีดยาเสพติดเข้าเส้นมักทำให้ เกิดลิ้นหัวใจไตรคัสปิดติดเชื้อและเกิดการรั่ว
- โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติคตีบ
ซึ่งมักพบในคนสูงอายุ ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการเป็นลมหมดสติเฉียบพลัน อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจ ขาดเลือด และภาวะหัวใจ ล้มเหลวได้ นอกจากนี้ยังมีภาวะ ที่เกิดลิ้นหัวใจรั่วโดยไม่ได้เกิดพยาธิสภาพที่ลิ้นหัวใจโดยตรง กลุ่มนี้มักเป็นจากหัวใจที่โตขยาย
ขนาดออกทำให้ลิ้นหัวใจซึ่งไม่ได้ยาวตามขนาดหัวใจที่เพิ่ม ปิดกันไม่สนิท ทำให้เกิดการรั่วตามมา มักพบสภาวะนี้ที่ลิ้นหัวใจ ไตรคัสปิด และลิ้นหัวใจไมตรัล


โรคหัวใจโตจากโรคความดันโลหิตสูง(Hypertensive heart disease)
ในผู้ป่วยที่มีโรคความดันโลหิตสูงเพียงอย่างเดียว เมื่อไม่ได้รับการรักษาปล่อยให้ความดันโลหิตสูงอยู่นาน ก็จะทำให้
ผนังกล้ามเนื้อหัวใจหนาตัวขึ้นโดยเฉพาะหัวใจ ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือหัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งต่อตรงกับเส้นเลือดแดงเอออร์ตา เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายหนาตัว (Left ventricular hypertrophy) ซึ่งทำให้การคลายตัวของหัวใจผิดปกติ และอาจเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวได้

โรคหัวใจแต่กำเนิดที่พบในผู้ใหญ่(Congenital heart disease in adults)
ที่พบบ่อยในทางคลินิก ได้แก่
- ผนังหัวใจด้านบนรั่ว (Atrial septal defect)
โอกาสจะปิดเองได้มีน้อย (ประมาณ 4%) ส่วนใหญ่รูรั่วจะขยายขนาดออกเมื่อโตขึ้น ในรายที่มีอาการจากรูรั่ว(เช่นเหนื่อย หัวใจล้มเหลว)หรือมีเลือดไหลผ่านรูรั่วมากๆ แพทย์จะทำการผ่าตัดปิดรูรั่ว ซึ่งในการรักษาปัจจุบันนอกจากการผ่าตัดแล้ว ยังมีวิธีการ อุดรูรั่ว โดยไม่ต้องผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์ลักษณะคล้ายร่มใส่เข้าทางสาย สวนหัวใจที่แทงผ่านผิวหนังเข้าไปอุดรูรั่วดังกล่าว
…..ดูตัวอย่างอุปกรณ์อุดรูรั่วที่มีชื่อว่า Amplatzer septal occluder

- ผนังหัวใจด้านล่างรั่ว (Ventricular septal defect)
- การมีท่อเชื่อมต่อระหว่างเส้นเลือดแดงเอออร์ตาและเส้นเลือดแดงพัลโมนารี่ ( Patent ductus arteriosus)
- เส้นเลือดแดงเอออร์ตาตีบคอด (Coartation of Aorta)
มักจะเป็นที่เส้นเลือดแดงเอออร์ตาบริเวณทรวงอก ในผู้ชายเป็นบ่อยกว่าผู้หญิง 2-5 เท่า


โรคกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติ(Cardiomyopathy)
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ
- กล้ามเนื้อหัวใจโป่งพอง (Dilated cardiomyopathy)
- ผนังกล้ามเนื้อหัวใจโต (Hypertrophic cardiomyopathy)
- กล้ามเนื้อหัวใจถูกบีบรัด (Restrictive cardiomyopathy)

หัวใจเต้นผิดจังหวะ(Cardiac arrhythmia)
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลักคือ
- กลุ่มหัวใจเต้นเร็ว (Tachyarrhythmia)
- กลุ่มหัวใจเต้นช้า (Bradyarrhythmia and conduction disturbances)

โรคที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มหัวใจ(Pericardial disease)
ที่พบบ่อยมี 2 โรค คือ
- เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ (Pericarditis)
อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ที่พบบ่อยได้แก่ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อ ไวรัส, แบคทีเรีย, วัณโรค, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ จากโรคไตวาย
- การมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ (Pericardial effusion)
อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตาย, เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ, การถูกกระแทกบริเวณหน้าอก, การติดเชื้อเอดส์, โรคมะเร็งปอด มะเร็งเต้านม, ภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานต่ำกว่าปกติ เป็นต้น
ในรายที่เป็นมากโดยเฉพาะถ้าเป็นแบบเฉียบพลัน น้ำในช่องเยื่อหุ้มหัวใจจะกดบริเวณผนังหัวใจโดยตรงโดย เฉพาะหัวใจ ด้านขวาทำให้การไหลของเลือดเข้าหัวใจไม่สะดวก ผลคืออาจทำให้ เกิดความดันโลหิตต่ำและช็อคจนเสียชีวิตได้ ถ้าไม่ได้รับ การเจาะดูด เอาน้ำออกจากช่องเยื่อหุ้มหัวใจทันท่วงที

ที่มา //www.thaidoctor.orgCreate Date : 19 พฤษภาคม 2554
Last Update : 20 พฤษภาคม 2554 13:51:42 น. 0 comments
Counter : 3241 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
พฤษภาคม 2554
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
19 พฤษภาคม 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.