รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัยกับโรคความดัน


รู้ทัน เข้าใจ อยู่อย่างปลอดภัยกับ
โรคความดัน


เมื่อต้นปี 2553 กระทรวงสาธารณสุขไทยเปิดเผยว่า คนไทยป่วยด้วย 5 โรคไม่ติดต่อเรื้อรังอันตราย เพิ่มขึ้นนาทีละ 1 คน โดยในปี 2551 พบผู้ป่วยสะสมจำนวนกว่า 2 ล้านคน และคาดว่ายังมีผู้ป่วยซ่อนเร้นอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มคนที่อายุต่ำกว่า 40 ปีที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ
Better Health ฉบับนี้จึงเน้นไปที่โรคเรื้อรังที่สำคัญ คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ซึ่งไม่เพียงมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากเท่านั้นแต่ยังเป็นสาเหตุที่นำไปสู่โรคแทรกซ้อนร้ายแรงอันเป็นภัยแก่ชีวิตอีกหลายโรค

ความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิต เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับร่างกายมนุษย์ ความดันโลหิตเกิดขึ้นเมื่อหัวใจบีบตัวเพื่อสูบฉีดเลือดผ่านหลอดเลือดแดงไปยังส่วนต่าง ๆ ทั่วร่างกาย ความดันจะเพิ่มขึ้นเมื่อหัวใจบีบตัว และลดลงเมื่อหัวใจคลายตัวลง โรคความดันโลหิตสูงเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่พบในประชากรส่วนใหญ่ในโลก องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ในปี 2542 ว่าผู้ใดมีความดันโลหิตมากกว่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ถือว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูงอันตราย

ความดันโลหิตสูง เป็นภาวะที่เมื่อหัวใจบีบ และคลายตัวแต่ความดันยังคงค้างอยู่ในหลอดเลือด ไม่ลดลงอย่างที่ควรจะเป็นซึ่งพญ. ประภาพร พิมพ์พิไล อายุรแพทย์ อธิบายว่า “การมีความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน สร้างความเสียหายแก่หลอดเลือดหลายประการ อาทิ หลอดเลือดแข็ง หลอดเลือดโป่งพอง อีกทั้งยังอาจนำไปสู่โรคแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายอีกหลายโรค”

ความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต และโรคเส้นเลือดแดงใหญ่โป่งพอง การควบคุมรักษาความดันโลหิตสูงอย่างเหมาะสมจึงมีความสำคัญในการป้องกันโรคแทรกซ้อนที่จะเกิดกับอวัยวะต่าง ๆ ดังกล่าวคือ หัวใจวาย หลอดเลือดหัวใจตีบ โรคไตวายเรื้อรัง อัมพาต และอัมพฤกษ์

สาเหตุ และอาการ

โรคความดันโลหิตสูงซึ่งเกิดขึ้นกับผู้ป่วยส่วนมาก กว่าร้อยละ 85 ไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน และมักสัมพันธ์กับประวัติในครอบครัว เราเรียกโรคความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ว่าเป็น Primary หรือ Essential Hypertension

“ผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงแบบ Primary Hypertension นั้นไม่อาจรักษาให้หายได้ ต้องอาศัยการควบคุม ดูแลอย่างใกล้ชิดร่วมกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต” พญ. ประภาพรอธิบาย “ส่วนอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งเกิดกับผู้ป่วยส่วนน้อย ได้แก่ Secondary Hypertension หรือโรคความดันโลหิตสูงจากสาเหตุอื่น อาทิ โรคไต โรคที่เกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ (ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต) การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาคุมกำเนิด ยาสเตียรอยด์ หรือยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ (NSAIDs) ซึ่งหากได้รับการแก้ไขที่สาเหตุ ความดันโลหิตสูงก็จะกลับมาเป็นปกติได้โดยไม่ต้องใช้ยารักษา”

โรคความดันโลหิตสูง ได้รับการขนานนามว่าเป็น “มัจจุราชเงียบ” เสมอมา ทั้งนี้เพราะส่วนมากโรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่ปรากฏอาการเตือนใด ๆ ให้ผู้ป่วยได้ทราบเลย “ส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะไม่ค่อยทราบว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูงจนกระทั่งมาพบแพทย์ด้วยความเจ็บป่วยอื่น ๆ เมื่อวัดความดันโลหิตจึงพบว่าสูง” พญ. ประภาพรเล่า “จากการสำรวจในประเทศไทยเมื่อสัก 4 - 5 ปีที่ผ่านมา พบผู้ป่วยความดันโลหิตสูงจำนวนมากถึงร้อยละ 20 - 30 ของจำนวนประชากร ซึ่งไม่เคยทราบเลยว่าตนเองเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีผู้ป่วยเพียงส่วนน้อยที่อาจพบอาการผิดปกติ เช่น ปวดศีรษะ มึนศีรษะ ตาพร่า เลือดกำเดาไหล แล้วรีบไปพบแพทย์จึงทราบว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูง และได้รับการรักษาเพื่อควบคุมความดันโลหิตก่อนที่จะมีอาการแทรกซ้อนของโรคขึ้น”
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

โรคความดันโลหิตสูงจัดเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังที่มีความร้ายแรง เพราะส่วนมากไม่มีทางรักษาแต่สามารถควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และ/หรือรับประทานยาตามที่แพทย์สั่ง

“ค่าความดันโลหิตเป้าหมายในคนปกติไม่ควรเกินกว่า 120/80 มิลลิเมตรปรอท ซึ่งเป็นค่าที่ประเมินกันแล้วว่าไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่หลอดเลือดมาก เมื่อไรที่ผู้ป่วยมาพบแพทย์ และมีการวัดความดันซึ่งอ่านค่าได้ 120/80 หรือมากกว่าก็ต้องถือว่าความดันเริ่มจะสูงแล้ว (Pre-hypertension) แต่ยังไม่เป็นความดันสูงเต็มขั้น แพทย์จะแนะนำเรื่องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อควบคุมความดันโลหิตไม่ให้สูงไปกว่านี้”

ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่อาจปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ หรือปรับแล้ว แต่ความดันไม่ลดลงตามเป้าหมาย แพทย์จึงจะพิจารณาให้ยาที่เหมาะสมต่อไปโดยมีเป้าหมายระยะสั้นอยู่ที่การควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 140/90 มิลลิเมตรปรอทและเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่การป้องกันภาวะแทรกซ้อนเพื่อให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น

* ความดันโลหิตค่าบน หรือความดันซีสโตลี (Systolic Blood Pressure) คือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัว
** ความดันโลหิตค่าล่าง หรือความดันไดแอสโตลี (Diastolic Blood Pressure) คือ แรงดันโลหิตขณะหัวใจคลายตัว

ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต

ความดันโลหิตมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

อายุ เมื่ออายุมากขึ้นความดันโลหิตมักสูงขึ้น
เพศ ชายมักพบความดันโลหิตสูงบ่อยกว่าหญิง
พันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม ผู้ที่บิดา มารดา มีความดันโลหิตสูง มีแนวโน้มเป็นโรคนี้มากขึ้น
ความอ้วน และขาดการออกกำลังกาย
สภาวะทางอารมณ์ เช่น เครียด โกรธ เจ็บปวด เสียใจ ตื่นเต้น ส่งผลต่อความดันโลหิตทั้งสิ้น ซึ่งสามารถกลับเป็นปกติ เมื่อผ่านพ้นภาวะนั้น ๆ
เชื้อชาติ
อาหาร เช่น เกลือ และส่วนประกอบของเกลือที่อาจนึกไม่ถึง เช่น ซีอิ๊ว น้ำปลา ผงชูรส ผงฟู ก้อนซุปสำเร็จรูปมีรายงานชัดเจนว่าเกลือส่งผล โดยตรงต่อความดันโลหิต
บุหรี่ สุรา และกาแฟ
สมุนไพรบางชนิด เช่น อบเชย
ผลของยา เช่น ฮอร์โมนคุมกำเนิด ยากลุ่ม nonsteroidal anti-inflammation drugs (NSIADs)

พญ. ประภาพรเน้นว่า “ไม่ว่าจะอย่างไรแพทย์ก็อยากให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต และออกกำลังกายซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดได้ผลแน่นอน และยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคอื่น ๆ ลงไปได้อีกหลายโรค และที่ลืมไม่ได้ คือ ผู้ป่วยจำเป็นต้องหมั่นตรวจวัดความดันอย่างสม่ำเสมอเพื่อติดตามผลการรักษา ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยา หรือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต”
แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในโรคเรื้อรังอันตราย แต่หากคุณตั้งใจจริงที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเสียใหม่ โรคความดันโลหิตสูงก็จะไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณอีกต่อไป


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.bumrungrad.com/th/betterhealth/2553/30th-anniversary/living-with-hypertension-and-diabetes


newyorknurse

Create Date : 12 มิถุนายน 2560
Last Update : 12 มิถุนายน 2560 6:14:30 น. 27 comments
Counter : 2792 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณอุ้มสี, คุณmoresaw, คุณSweet_pills, คุณmambymam, คุณClose To Heaven, คุณkae+aoe, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณแมวเซาผู้น่าสงสาร, คุณอาจารย์สุวิมล, คุณสองแผ่นดิน, คุณKavanich96, คุณกะว่าก๋า, คุณMitsubachi, คุณThe Kop Civil, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณหอมกร, คุณก้นกะลา, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณSai Eeuu, คุณhaiku, คุณเรียวรุ้ง


 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
phunsud Food Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog

แวะมาอ่านสาระที่เป็นประโยชน์ค่ะ
มาเจอโหวตให้พี่น้อย


โดย: อุ้มสี วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:7:06:51 น.  

 
ความดันโลหิตสูงนี้ขึ้นกับหลายปัจจัย
ป้องกันได้ ไปตรวจสุขภาพหมอจะแนะว่า
อย่ากินหวานมันเค็มมาก ก็ได้ผลดีเหมือนกันความดันปกติ
ขอบคุณที่เอามาฝากครับ


โดย: moresaw วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:8:13:25 น.  

 
นับเป็นภัยเงียบที่อันตรายมากนะคะพี่น้อย
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับบทความสุขภาพดีๆนี้ค่ะ

newyorknurse Health Blogโดย: Sweet_pills วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:8:52:56 น.  

 
โรคความดันสูง จัดเป็นอีกโรคที่น่ากลัวนะคะ
สมัยนี้เป็นกันเยอะเลย ตัวเองก็ค่อนข้างสูงค่ะ
วันนี้ได้ความรู้เยอะเลย ขอบคุณค่ะ

newyorknurse Health Blog ดู Blog
โดย: mambymam วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:9:22:17 น.  

 
newyorknurse Klaibann Blog ดู Blog

ขอบคุณสำหรับความรู้ดี ๆ ค่าาา


โดย: Close To Heaven วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:10:34:07 น.  

 
newyorknurse Health Blog

คุณแม่ของมี้เก๋ ก็ต้องหมั่นตรวจ และมียาทานค่ะ


โดย: kae+aoe วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:13:10:28 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณพี่น้อย..

เป็นโรคที่น่ากลัวแบบเงียบๆนะคะ

คนผู้สูงวัยต้องระมัดระวังอย่างมากๆคะโดย: อ้อมแอ้ม (คนผ่านทางมาเจอ ) วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:15:13:47 น.  

 
พยายามหาความรู้ไว้เพื่อระวังตัวเองเหมือนกันค่ะ
ขอบคุณนะคะ

newyorknurse Health Blog

พี่สบายดีค่ะ คุณน้อย มีบ้างก็เป็นไปตามวัย
คุณน้อยก็คงสบายดีนะคะโดย: ภาวิดา (คนบ้านป่า ) วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:17:11:22 น.  

 
ขอบคุณความรู้ที่เป็นประโยชน์ครับ


โดย: แมวเซาผู้น่าสงสาร วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:22:53:07 น.  

 
สวัสดี ยามดึก จ้ะ คุณน้อย

มาเยี่ยมดึกหน่อยจ้ะ เพิ่งกลับจากเยี่ยมคนป่วย จ้ะ

บล็อกนี้ ให้ประโยชน์แก่คนอ่านเยอะ จ้ะ โรคความดัน เบาหวาน เป็นโรคยอดฮีท จริง ๆ เนาะ ครูโชคดี ไม่เป็นทั้งสองโรค แต่ไปเป็นไขมันสูง ไทรอยด์ แทน ห้าห้า โรคเข่าเสื่อม
โหวด หมวดสุขภาพ นะจ๊ะ
ขอบใจคุณน้อยที่แวะไปเยี่ยมและโหวดจ้ะ ครูอัพบล็อกใหม่ ตะพาบแล้วจ้ะ อิอิ


โดย: อาจารย์สุวิมล วันที่: 12 มิถุนายน 2560 เวลา:23:40:03 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน


โดย: Kavanich96 วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:4:23:08 น.  

 
เป็นโรคเรื้อรังอีกโรคหนึ่ง ที่รักษาให้หายยาก
และพบว่าคนในยุคสมัยนี้ เป็นโรคนี้กันมาก
ขอบคุณโหวตด้วยครับ


โดย: moresaw วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:5:04:47 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

โหวตบล็อกสุขภาพครับ

ช่วงนี้ผมเองก็กลัวจะเป็นความดันอยู่ครับ
สองครั้งหลังวัดแล้วก็มี 120 กว่าๆ
ช่วงนี้เลยกลับมาออกกำลังกาย
เพราะรู้สึกว่าตัวเองอ้วนมากครับ 555


ปล. หมิงหมิงโตเร็วครับพี่
กินเก่ง นอนดีมาก ตัวสูงที่สุดในห้องเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:6:26:41 น.  

 
ขอบคุณสำหรับเรื่องราวดี ๆ ค่ะพี่น้อย

พยาบาลไทยเป็นความดันกันเยอะค่ะ พักผ่อนน้อย และไม่ค่อยได้ดูแลตัวเอง หนูก็เคยขึ้นอยู่บ้างโดยเฉพาะเวลาเครียด ๆ ประมาทไม่ได้ต้องคอยสังเกต


โดย: honeynut วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:9:10:40 น.  

 
เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยกินอาหารเช้า
กินอาหารวันละมื้อ พอนั่งแล้วลุกขึ้นหน้ามืดเลยคะ
อาจจะเตือนเกี่ยวกับโรคความดันด้วยก็ได้นะคะ
ตอนนี้หนูออกกำลังกายนะคะ แต่ยังดื่มกาแฟอยู่
ขอนคุณความรู้ดีๆคะ


โดย: Mitsubachi วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:9:18:58 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ ที่แวะไปทักทายสาวน้อย


โดย: kae+aoe วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:11:44:57 น.  

 
น่ากลัวทุกโรคเลยครับ


โดย: The Kop Civil วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:11:48:26 น.  

 
เมื่อก่อนเคยคิดว่า
ไขมันสูง ความดันสูงนี่เป็นโรคของผู้สูงอายุ
แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่เลยค่ะ
เห็นบางคนอายุน้อยๆ ก็เป็นความดันสูง ความดันตำ่ก็มี

การออกกำลังกายเป็นยาที่ดีที่สุดจริงๆ ค่ะ


โดย: ann_shinchang วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:11:59:39 น.  

 
เรื่องอาหารการกินนี่คุมยากนิดนึง ซื้อเค้ากินบางทีก็เลี่ยงไม่ค่อยได้ค่ะ ยังดีที่ได้ออกกำลังกายด้วย ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:12:39:38 น.  

 
หนูความดันต่ำค่ะ แต่ก็ระวังอยู่ค่ะ ไม่ประมาท

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
หอมกร Movie Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:14:47:56 น.  

 
แม่หนูเป็นอยู่ค่ะพี่น้อย

นี่ก็พยายามให้แกกินน้ำมันปลาดีๆ กินกระเทียม ความดันแกก็ลดลงเยอะนะคะ คอเลสเตอรอลด้วยค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Close To Heaven Review Food Blog ดู Blog
ไวน์กับสายน้ำ Diarist ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ออโอ Book Blog ดู Blog
JinnyTent Review Food Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
คนบ้านป่า Hobby Blog ดู Blog
อุ้มสี Topical Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:15:17:27 น.  

 
newyorknurse Health Blog ดู Blog
เป็นโรคที่อันตรายมากค่ะพี่น้อยโดย: หอมกร วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:20:42:30 น.  

 
สวัสดีจ้า..
ก้นกะลาก็เป็น..ต้องกินยาทุกวันจ้า..


โดย: ก้นกะลา วันที่: 13 มิถุนายน 2560 เวลา:21:30:18 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย

ช่วงนี้ความดันขึ้นด้วย ต้องระวังแล้ว
เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากค่ะ

newyorknurse Health Blog


โดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 14 มิถุนายน 2560 เวลา:0:27:25 น.  

 
บล๊อกวันนีี้ มีประโยชน์กับตัวเองมากเลยค่ะ เพราะเคยวัดแล้วความดันสูงอยู่ช่วงหนึง ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันเลยค่ะ ขอบคุณนะคะ


โดย: Sai Eeuu วันที่: 14 มิถุนายน 2560 เวลา:1:30:07 น.  

 
สวัสดีตอนเช้าค่ะ
การแพทย์ที่พัฒนาไปเรื่อยๆ
แอนก็หวังว่าถ้าเค้าโตขึ้น
ก็คงจะมีช่องทางการรักษาเค้ามากกว่านี้ค่ะ
ตอนนี้คอยอ่าน คอยหาข้อมูลเรื่อยๆค่ะ
แต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไร
ทุกวันนี้น้องก็ถือว่าโอเค ในระดับนึงเลยค่ะ


โดย: ann_shinchang วันที่: 14 มิถุนายน 2560 เวลา:5:43:23 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย

โรคความดันโลหิตนี่น่ากลัวเอาเรื่องเหมือนกันนะคะ

ปัจจัยก็มาจากหลายปัจจัยยากเกินระวังอะ

อายุมากขึ้นก็ความดันโลหิตสูงขึ้น จะทำให้คงที่หรือลดลงก็ไม่ได้ด้วยสิ

เรื่องอารมณ์นี่ยากจัดการจริงๆ

ว่าจะซื้อเครื่องวัดความดันติดบ้าน

แต่ก็ว่าจะ ว่าจะ ยังไม่ได้ซื้อสักที

ต้องรีบหาซื้อแล้วสิ

newyorknurse Health Blog


โดย: เรียวรุ้ง วันที่: 17 มิถุนายน 2560 เวลา:21:50:42 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
มิถุนายน 2560
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 
12 มิถุนายน 2560
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.