แตกกิ่งก้านลานพิกุลในต่างแดน

 


แตกกิ่งก้านลานพิกุลในต่างแดน
 

CR: คุณภาสินี ศากยวงค์
แตกกิ่งก้านลานพิกุลในต่างแดน
ภาสินี (สันธนากร) ศากยวงศ์
เจ็บ จิ๊ด จิ๊ด เชียวละกับการถูกประนามว่า ไม่รักชาติ ย้อนไปเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว น.ส.พ.แทบทุกฉบับต่างโจมตี หมอ พยาบาล หนีไปขุดทองเมืองนอก จริงๆแล้วทุกคนต่างมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิต การช่วยชีวิตมนุษย์มิได้จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ผิดหรือที่พยาบาลเดินทางไปศึกษาต่อ ไปหาประสบการณ์ หรือบางคนติดตามสามีที่ไปศึกษาต่อปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อที่จะกลับมาพัฒนาประเทศ
การมาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง ไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิด พวกเราต้องดิ้นรน ต่อสู้ อย่างแรกก็คือภาษา ที่จะต้องสื่อสารกับเขาให้รู้เรื่อง การทำงานผ่านฉลุยเพราะพวกเราผ่านมามากมาย ขอถือโอกาสนี้ กราบขอบพระคุณครูอาจารย์ที่สอนสั่ง ให้พวกเราไม่เป็นสองรองใคร ขอบคุณพี่ๆที่คอยแนะนำน้อง แม้จะต่างสถาบัน แต่เราเป็นคนไทย มีความรักชาติ รักแผ่นดินเกิด จึงช่วยกันทำงาน ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อชื่อเสียงของประเทศ เพราะเราต่างก็ได้ชื่อว่าเป็น ”พยาบาลไทย”
ในปีค.ศ. 1976 ประเทศไทยอยู่ในระหว่างภัยคอมมิวนิสต์คุกคาม แน่นอนพวกเราต่างห่วงใยประเทศชาติ ห่วงพี่น้องร่วมชาติ ที่สละชีวิต เลือดเนื้อ ปกป้องอธิปไตยของชาติ จึงพร้อมใจรวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยบ้านเมือง ผู้ที่จุดประกายความรัก ความสามัคคี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงที่สำคัญ คือ คุณพรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์(ศิริราช) ซึ่งได้จัดตั้งคณะพยาบาลไทยในนิวยอร์ก รวมพี่รวมน้องพยาบาลทุกสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่างพยาบาลไทย รัฐนิวยอร์ก และ รัฐใกล้เคียง
เพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งสังคมไทยในต่างแดน
เพื่อเสริมสร้าง และทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าถาวรสืบไป
เมื่อตั้งเป็นคณะแล้ว คณะกรรมการจึงลงมติให้จัดงาน“สายใจไทย” โดยนำรายได้ทั้งหมด ทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือทหาร ตำรวจ และครอบครัวผู้เสียชีวิต จากนั้นพยาบาลทุกสถาบันก็มาช่วยกันจัดงาน”พยาบาลบอลล์” โดยนำรายได้ส่งกลับเมืองไทย หมุนเวียนตามร.พ.ต่างๆ เช่น ร.พ.ศิริราช สภากาชาด(จุฬา) ราชวิถี วชิระ แมคคอร์มิค ม.เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น ภูมิพล เพื่อเป็นทุนการศึกษานักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ถวายวัดต่างๆ ทั้งในสหรัฐอเมริกา และ เมืองไทย เพื่อที่จะช่วยกันทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
คณะพยาบาลไทยนิวยอร์กโดยการนำของคุณพรพเยาว์ ศิริศุภลักษณ์ สนับสนุนทุกสมาคม ชมรม ในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง อีกทั้งช่วยเหลือยามที่ประเทศไทยประสบภัย ช่วยกันเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ททท.นิวยอร์ก และหน่วยราชการต่างๆ จนกระทั่งเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาเปลี่ยนแปลง ร.พ.ถูกตัดเงินช่วยเหลือ พยาบาลต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้น คณะกรรมการจึงยุติการจัดงานประจำปี เพราะการจัดงานแต่ละครั้ง พยาบาลทุกคนต้องเสียสละกำลังกาย กำลังทรัพย์ และต่างเห็นพ้องต้องกันว่า จะจัดงานก็ต่อเมื่อคณะกรรมการเห็นสมควร เช่น งานสายใจไทย งานเฉลิมพระชนมพรรษา 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยร่วมกับข้าราชการ ประชาชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระราชบิดา เนื่องใน วันมหิดล ครบ 100 ปีศิริราช สมทบทุนสร้างตึก “สยามินทร์อนุสรณ์ 100 ปี ศิริราช” เพื่อจะได้บรรเทาทุกข์ให้แก่พี่น้องร่วมชาติ ที่ได้รับความทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บ
ปี ค.ศ. 1995 คุณเพิ่มสุข วรรณดิษฐ์ พยาบาลสภากาชาด(จุฬา) ได้ขอให้น้องๆฟื้นฟูคณะพยาบาลไทยในนิวยอร์ก ทำ By Law ขึ้นมาใหม่ คุณแพรวพรรณ พิธิยากูล(จุฬา) จึงได้นำข้อมูลมาปรึกษากัน เมื่อทำเสร็จเรียบร้อย ก็ได้ตั้ง Team of Founder 3 ท่าน คือ คุณเพิ่มสุข วรรณดิษฐ์ คุณแพรวพรรณ พิธิยากูล(จุฬา) คุณสมภักดิ์ ศิริกิจ(ศิริราช)
ปี ค.ศ.1997 ได้ก่อตั้งเป็นสมาคม โดยมี By Law ถูกต้องตามกฎหมาย ในชื่อใหม่ว่า สมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา Thai Nurses Association of Northern America (TNANA) และได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมที่ Lemko Hall Yonkers, New York
TNANA ประกอบด้วย New York, New Jersey, Massachusetts, Connecticut, Delaware, Rhode Island, Maine, New Hampshire, Vermont, Pennsylvania, Washing D.C.รวม11รัฐ โดยจดทะเบียนที่ New York State เป็น Corporation นายกคนแรกคือ คุณแพรวพรรณ พิธิยากูล ต่อมาได้จัดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ใหม่ทุกๆ 2 ปี ดังนี้
คุณสมาน เทศน์ธรรม (ศิริราช) คุณวิไลพรรณ พงศ์ศรีโรจน์ (จุฬา) คุณอุไรวรรณ ไชยประเสริฐ (ศิริราช) คุณปราณี วิประกษิต (ศิริราช) คุณสมศรี อรจันทร์ (วชิระ) คุณลักษณา ศศิธร (ราชวิถี) คุณนวลจันทร์ สุวณิชย์ (จุฬา) คุณสิรินาฏ เดวิโดวิส (วชิระ) คุณกนิษฐา ศศิธร (ราชวิถี) คุณศิวาพร รัตนโกมล (ม.เชียงใหม่) คุณนงลักษณ์ กฤษดานุรักษ์ (ภูมิพล) คุณมานิดา วัฒนพนม(ศิริราช) คุณสุพิน ใยบัวเทศ (จุฬา) และคุณศรีพรรณ ผลานนท์ (จุฬา) ทุกปีพยาบาลทุกสถาบันจะมาช่วยกันจัดงาน “พยาบาลบอลล์” นำรายได้ช่วยเหลือร.พ.ต่างๆที่เมืองไทย และตามที่คณะกรรมการในแต่ละะสมัยจะเห็นสมควร
ด้วยเนื้อที่มีไม่มากนัก แต่ผลงานนายกสมาคมฯแต่ละท่านมากมาย ดิฉันจึงใคร่ขอยกมากล่าวสัก 2 ท่าน พร้อมกันนี้ขอถือโอกาสขอบคุณ ท่านนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช คุณพวงทอง ตันวงษ์วาน ที่ให้เกียรติเขียนบทความ”แตกกิ่งก้านลานพิกุล:ประสบการณ์พยาบาลไทยในต่างแดน” ลงในหนังสือ”ลานพิกุล”ฉบับครบรอบ ๖๐ ปี นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง
ดิฉันขอเริ่มที่คุณปราณ๊ วิประกษิต (ศิริราชรุ่น 58) นายกสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา คนที่ 5 ได้จัดงานการกุศลได้เงินบริจาค $ 40,000 ส่งมาเมืองไทยผ่านทางคุณสุมารัตน์ วิประกษิต เพื่อมอบให้ มูลนิธิชัยพัฒนา โดยดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเหตุการณ์ สึนามิ จ.ภูเก็ต เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 และได้ใช้เงินส่วนตัว สนับสนุนเงิน 1ล้านบาทเพื่อพัฒนาการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล ศาลายา สนับสนุนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล บริจาคสมทบทุน 5 แสนบาท เพื่อการก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ร.พ.ศิริราช สนับสนุนเงิน 5แสนบาท จัดซื้อเครื่องมือแพทย์รพ.สุราษฏร์ธานี สนับสนุนเงินจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ร.พ.ตรัง และร.พ.กันตัง จ.ตรัง แห่งละ 1 แสนบาท บริจาคเงิน 1 แสนบาทเพื่อก่อตั้งม.รามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จ.ตรัง ในขณะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยมีดิฉัน ภาสินี ศากยวงศ์ (ศิริราชรุ่น 64) เป็นเลขาธิการ นอกจากดิฉันจะทำงานพยาบาลแผนก NICU ดิฉันได้ทำหน้าที่เป็นนักข่าว นักน.ส.พ.ล่าสุดเป็นบก.นิวยอร์กน.ส.พ.ชาวกรุงUSA (ฝั่งตะวันออกทั้งหมด สนง.อยู่ที่กรุงวอชิงตันดี.ซี) เป็น Production Manager of Thai TV, New York.บริษัท SUNCAS TV ซึ่งคนจีนเป็นเจ้าของอยู่ที่ชิคาโก้ ดิฉันจึงได้มีโอกาสไปทำข่าวที่สมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา จัดให้มีการประชุมที่กรุงวอชิงตันดี.ซ๊ โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา เป็นประธาน ซึ่งท่านเป็นศาสตราจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม แห่ง New Jersey Institute of Technology, USA แกนนำคนสำคัญในการประสานกับคนไทยให้กลับมาพัฒนางานอุดมศึกษาไทย ในที่ประชุมดิฉันเห็นมีหลายอาชีพ แต่ไม่มีพยาบาล จึงพูดเล่นๆกับท่านว่า ทำไมไม่เห็นมีอาชีพพยาบาลเลย ท่านก็บอกถ้าพี่จัดประชุมได้ ผมจะหาเงินมาช่วยสนับสนุน ดิฉันมองเห็นลู่ทางจึงปรึกษากับท่านนายกสมาคมฯ จากนั้นก็ได้เชิญ รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาพยาบาล รศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ Educators จากเมืองไทย และ นายกสมาคมพยาบาลแอลเอ นายกสมาคมพยาบาลชิคาโก้ แห่งละ 2 คน มาประชุมร่วมกับสมาชิกพยาบาล ที่โรงแรมในแมนฮัตตัน ใจกลางเมืองมหานครนิวยอร์ก โดย ศ.ดร.เมธี เวชารัตนา ได้มาร่วมด้วย จากนั้นสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก็ได้เชิญพยาบาลทั้ง 3 รัฐ แห่งละ 2 คน เข้าร่วมประชุมกับทุกสาขาวิชาชีพที่ซานฟรานซิสโก โดยคุณปราณี วิประกษิต เป็นตัวแทนพยาบาลกล่าวถึงอาชีพพยาบาลไทยในต่างแดน ในการไปประชุมครั้งนั้นทางสมาคมวิชาชีพฯ ออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก อาหาร ให้พวกเราทั้งหมด 6 คน
เมื่อมีการเริ่มต้นก็ตัองมีการสานต่อคุณปราณ๊ วิประกษิต ได้ขอให้น้อง NP ที่เก่งๆในสหรัฐอเมริกา จากนิวยอร์ก แอลเอ ชิคาโก้ มาช่วย รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง และ รศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ จัดระบบการสอน Nurse Practitioner ซึ่งมีทั้ง NP Med, Surg, OB, Geriatric, Ped. และได้ไปบรรยายถึงระบบการทำงานในสหรัฐอเมริกา ที่ ม.ขอนแก่น ม.บูรพา ม.มหาสารคาม ม.นครนายก จากนั้นจึงได้จัดให้มีการ Renew CPR ทุกปี และRenew License ด้วยการไปฟัง Conference ซึ่งจะต้องแนบไปกับใบที่จะต่อ License ทุก 2 ปี ทุกคนที่เดินทางมาช่วยจัดระบบ ต่างก็ขอ Vacation มา โดย รศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชษฐ์ เป็นผู้ประสานงานกับรัฐบาลไทย ออกค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ให้ทั้ง 10 วัน จากผลงานที่ประจักษ์ซึ่งยังมีอีกมากมายจาระไนไม่หมด และด้วยน้ำใจที่งดงามของคุณปราณี วิประกษิต ที่ได้ช่วยเหลือทุกสมาคม ชมรม คนไทยนิวยอร์ก สมาคม ชมรมต่างๆได้ช่วยกันจัดงานเลี้ยงอำลา-อาลัย เธอปฏิเสธไม่ขอรับของขวัญใดๆ ทางผู้จัดจึงตั้งกล่องรับเงินซึ่งได้เงินประมาณ $ 8,000 ซีงเธอได้สมทบเพิ่มอีกเป็นเงิน $10,000 ถวายให้วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก
อีกท่านคือ คุณมานิดา วัฒนพนม (ศิริราชรุ่น63)นายกสมาคมฯคนที่13 ความสามารถเธอโดดเด่น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านพยาบาล งานระดับประเทศ เรียกได้ว่าเธอเป็นหญิงแถวหน้า ช่วงมาอยู่นิวยอร์กใหม่ๆ เธอทำงานพยาบาลปรกติ แต่หลังจากสามีของเธอ ดร.นิกร วัฒนพนม สำเร็จปริญญาเอก เธอได้ย้ายกลับเมืองไทย มาทำงานบริษัท ESSO สนง.ใหญ่เมืองไทย ซึ่งต้องทำงานกับชาวต่างชาติมากมาย โดยดูแลสุขภาพพนักงาน จ่ายยา ให้คำปรึกษา สอนการปฐมพยาบาล จัด Orientation ให้ชาวต่างชาติที่มาทำงาน อธิบายเกี่ยวกับ How to stay Healthy in Thailand เปิด Contact กับร.พ.ต่างๆและ Clinic ที่ได้มาตรฐานให้พนักงานทุกจังหวัดที่มีโรงกลั่นและคลังน้ำมัน จัดหลักสูตรอบรมพนักงานด้านปฐมพยาบาล โรคเกี่ยวกับการทำงาน เป็นวิทยากรอบรมแพทย์พยาบาลที่เรียนสาขาอาชีวะอนามัย จัด Meeting ทั่วโลกทางด้าน OH และ HI ประสบความสำเร็จมากจนชาวต่างชาติขอให้ประเทศไทยจัดบ่อยครั้ง เป็นประธานชมรมสตรีของบริษัท ESSO รณรงค์หาทุนการศึกษาให้บุตรธิดาพนักงานที่เรียนดี เชิญแพทย์ พยาบาล จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาและพยาบาลที่พูดได้ 2 ภาษาไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ จนได้รับรางวัล”Hero of Exxon”จากทั่วโลก และลงในหนังสือ”Exxon Mobil News”
หลังเกษียณได้กลับไปนิวยอร์กอีกครั้งเพื่อดูแลบุตรสาวที่สำเร็จแพทย์รามาฯ ซึ่งได้รับเลือกให้ไปศึกษาต่อ Residency Program ในช่วงนี้พยาบาลไทยมากมายเกษียณและบ้างก็ลาออก เนื่องจากระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เธอบอกเธอต้องขอบคุณ Exxon Mobile ที่สอนไว้ดีมาก ทำให้เธอได้เป็น Super user ของ ward หน้าที่หลักของเธอคือดูแลผู้ป่วย 5-6 คนต่อวันโดยใช้คอมฯทั้งหมด เป็น Preceptor ของ Ward ให้ Orientation พยาบาลใหม่ เป็นSuper user ช่วยพยาบาลใน Ward เรื่อง Computer กิจกรรมพิเศษของเธอ ชอบที่จะจัดกิจกรรม ประสานงาน ทำขนมไทยแจกคุณหมอ คุณ พยาบาล เจ้าหน้าที่. จนรู้จักอาหาร ขนมไทย กันทั้งร.พ.นอกจากนี้ยังได้ประสานงานทำกิจกรรมกับผู้บริหารระดับสูงของร.พ.
เมื่อปี 2019 -2020 รับตำแหน่งนายกสมาคมพยาบาลไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งสหรัฐอเมริกา โดยดิฉันเป็นรองนายกฯช่วยกันจัดงาน นอกจากนี้เธอรับตำแหน่งรองนายกสมาคมไทยอีสานแห่งนครนิวยอร์ก เป็นประธานจัดงานวัน”มหิดล” ในนามศิษย์เก่าศิริราชพยาบาลนิวยอร์ก ร่วมงานกับสมาคม ชมรมต่างๆในนิวยอร์ก เหนือ ใต้ อีสาน รวมถึงวัดต่างๆ ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ตลอดระยะเวลา 14 ปี ได้ร่วมกิจกรรมกับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ร่วมจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปี ด้วยการทำขนมไทยเลี้ยงแขกทั้งคนไทยชาวต่างชาติหลายร้อยคน รวมถึงทูตานุทูตหลายประเทศ ทำให้ขนมไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่นิวยอร์กจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งเมืองไทยและต่างประเทศ ช่วยหางานให้คนไทยโดยเฉพาะพยาบาลไทย ช่วยเหลือคนไทยที่ไม่มีญาติยามเจ็บป่วย เสียชีวิต แนะนำการทำพินัยกรรมและหาทนายให้ ช่วยจัดการฌาปนกิจศพคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือ จัดทำบุญ 50 วัน 100 วัน ให้สมาชิกพยาบาล ช่วยจัดการมรดกให้พยาบาลไทยตามเจตนารมณ์ บางรายถึง 6 แสนเหรียญ
ทางด้านพุทธศาสนาจัดงานวัน”มาฆบูชา”ร่วมกับสมาคมต่างๆ ร่วมทำกิจกรรมกับวัดเช่น งานไทยแฟร์ วชิรคอนเสิร์ต สนับสนุนส่งเสริมการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีไทยของเด็กที่เกิดนิวยอร์ก โดยมีครูอาสาสมัครจากเมืองไทยมาสอนทุกปี สนับสนุนกิจกรรมของนักเรียนศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ร่วมจัดงานสงกรานต์ สรงน้ำพระที่ถนนคนเดิน โดยทางการได้ปิดถนนให้ที่ควีนส์ ฝ่ายพยาบาลได้มาช่วยวัดความดัน ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ ให้ผู้ที่มาร่วมงานทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ จากผลของการช่วยกันจัดงานของคนไทย ปีนี้ 2022 ณ สถานที่นี้ทางการให้ชื่อว่า Thai Town ซึ่งนำความภูมิใจให้กับพวกเราคนไทยนิวยอร์ก ร่วมจัดงาน Experiences of Thailand ด้วยการทำขนมไทยทั้งขายทั้งแจก เพื่อให้ชาวต่างชาติได้รู้จัก สนับสนุนสมาคมชาวเหนือแห่งรัฐนิวยอร์กจัดงาน “ลอยกระทง” สืบสานศิลปะวัฒนธรรมชาวล้านนา ช่วยทำขนมไทยให้คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติซึ่งจัดงาน Nation Day และด้วยความสามารถของท่านนายกฯ เธอได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานเลี้ยงต้อนรับและเลี้ยงส่งข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ อาทิเช่น กงสุลใหญ่ อีกงานที่ประสบความสำเร็จคืองาน”พยาบาลบอลล์” หาทุนช่วยเหลือร.พ.ที่เมืองไทยซื้อเตียงให้ผู้ป่วย 8 เตียง สร้างห้องตรวจฉุกเฉินให้ร.พ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ทั้งนั้นยังมีอีกมากมายจาระไนไม่หมดเช่นกัน จากผลงานเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คุณมานิดา วัฒนพนม ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่๔ ชื่อ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก็คงต้องขอจบลงตรงทีว่า”ค่าของคนอยุ๋ที่ผลของงาน ผลของงานอยู่ที่การกระทำ” ซึ่งเปรียบดั่งดอกพิกุลที่หอมกรุ่นขจรขจายในต่างแดน

*****<


Pasinee Sakayawonk

พยาบาลศิริราช - รามา - จุฬา ที่ไปทำงานที่นิวยอร์ก บ้างย้ายกลับเมืองไทย บ้างมาเยี่ยมครอบครัว บ้างมาเที่ยว นัดสังสรรกันที่บ้าน คุณมานิดา วัฒนพนมจ.นนทบุรี เจ้าของบ้านต้อนรับอบอุ่น อาหารคาว หวาน เพียบ จาระไนไม่หมด แถมยังทำเค๊กมะพร้าว เตรียมไว้ให้เพื่อนๆอีก ขอบอกว่าอร้อย อร่อย สุดยอด จร้า เพื่อน
3/13/2023

คุณภาสินี (เสื้อสีชมพู)
 
Klaibann Blog
 
newyorknurse
 

Create Date : 26 ตุลาคม 2566
2 comments
Last Update : 27 ตุลาคม 2566 7:06:30 น.
Counter : 744 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณหอมกร, คุณkatoy, คุณ**mp5**, คุณปรศุราม, คุณนายแว่นขยันเที่ยว, คุณทนายอ้วน, คุณhaiku, คุณสองแผ่นดิน, คุณมาช้ายังดีกว่าไม่มา, คุณSweet_pills

 

สัญญลักษณ์ประจำสถาบัน
เราก็นึกว่าจะมีภาพพิกุลมาฝากค่ะพี่น้อย

 

โดย: หอมกร 27 ตุลาคม 2566 8:02:26 น.  

 

สวัสดีค่ะพี่น้อย

บรรยากาศงานสังสรรค์น่าอบอุ่นมากค่ะ
งานของพยาบาลไทยและกิจกรรมดีๆมากมายที่ท่านได้ทำ
เป็นประโยชน์กับคนจำนวนมากนะคะ
ขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะพี่น้อย

 

โดย: Sweet_pills 29 ตุลาคม 2566 1:06:17 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 


BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
ตุลาคม 2566
 
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 
26 ตุลาคม 2566
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.