โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด - คณะกายบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล


โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
มิถุนายน 12, 2012 กภ.พิทยุตม์ โตขำ


กระดูกสันหลังเป็นแกนกลางของร่างกายประกอบด้วยกระดูกจำนวน 24 ชิ้น
เชื่อมเป็นข้อต่อ แยกเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนคอ, อก และเอว นอกจากนั้น
กระดูกสันหลังส่วนเอวยังเชื่อมกับกระดูกเชิงกรานเป็นข้อต่อ โดยกระดูกสันหลัง
มีหน้าที่ป้องกันไขสันหลังซึ่งเป็นทางเดินของกระแสประสาทมายังอวัยวะส่วนอื่น
ให้พร้อมทำหน้าที่ และเป็นตัวรับส่งแรงในการเคลื่อนไหวส่วนที่อยู่สูงและต่ำกว่า
 เปรียบเสมือนส่วนลำต้นไม้ซึ่งมีท่อน้ำเลี้ยง รับอาหารมาจากส่วนรากส่งผ่าน
ไปยังส่วนกิ่งก้านใบด้านบน ในทางกลับกันเมื่อส่วนบนมีการสังเคราะห์แสง
จะส่งผ่านผลผลิตที่ได้ไปยังรากด้วยกระดูกสันหลังมีการเคลื่อนไหวหลายทิศทางได้แก่ ก้ม – เงย, เอียงซ้าย – ขวา 
และหมุนซ้าย – ขวา ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานในชีวิตประจำวัน หลังที่ดี
จำเป็นต้องมีความแข็งแรงและความยืดหยุ่นที่ดีตามด้วย หากหลังมี
การเคลื่อนไหวลดลง หรือแข็ง เคลื่อนไหวไม่ได้ จะเป็นอุปสรรค
ในการดำรงชีวิตอย่างมาก โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดมีผล
ให้กระดูกสันหลังที่อักเสบเชื่อมติดกัน ทำให้กระดูกสันหลังเคลื่อนไหวได้ลดลง
 หรืออาจเคลื่อนไหวไม่ได้อย่างถาวร

โรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด หรือ Ankylosing Spondylitis
 มีการค้นพบตั้งแต่ยุคอียิปต์โบราณ แต่มีการค้นคว้าวิจัยมากขึ้นเมื่อประมาณ
 100 กว่าปีที่แล้ว หรืออาจเรียกว่า โรค Bekhterev หรือ โรค Marie – Strümpell 
เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกี่ยวกับยีน HLA – B27 พบได้ทั้งชาวเอเชียและยุโรป
แต่ชาวเอเชียพบได้น้อยกว่า ปัจจุบันยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ ผลของโรค
ทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังของตัวข้อต่อกระดูกสันหลัง และข้อต่ออื่น(ข้อเข่า, 
ข้อตะโพก, ข้อไหล่, ซี่โครง) และมีการอักเสบของเยื่อหุ้มข้อ, เอ็นยึดกระดูก
 ผลจากการอักเสบทำให้ร่างกายสร้างกระดูกมาแทนที่ส่วนที่อักเสบเกิด
การเชื่อมติดกันของกระดูก หากมองจากภาพ X – ray จะเห็นกระดูกสันหลัง
เชื่อมติดกันเป็นปล้องไม้ไผ่ นอกจากนี้แล้วตัวโรคอาจทำให้เกิดการอักเสบ
ของตา, หัวใจ, ปอด, ไต และทางเดินอาหารร่วมด้วย ส่วนใหญ่การอักเสบมักเริ่มต้น
ที่ข้อต่อเชื่อมกระดูกสันหลังกับเชิงกรานกระจายขึ้นไปตลอดแนวกลางกระดูกสันหลังผลจากการเชื่อมติดกันของกระดูกและเนื้อเยื่อรอบข้อ มีผลให้ข้อต่อเคลื่อนไหวได้ลดลง
 จะเห็นท่าทางการเดินที่แข็งไม่เป็นธรรมชาติ, เวลามองด้านข้างต้องหันทั้งตัว,
 ยืนไหล่ห่องอตัว, หน้ายื่นคอยื่น, ยืนก้มแตะปลายเท้าได้น้อย เป็นต้น หากกระทบ
กับข้อต่อซี่โครงทำให้ปอดขยายตัวได้ลดลง ส่งผลต่อการหายใจ ทำให้มีอาการ
หอบเหนื่อย นอกจากการเคลื่อนไหวที่ลดลงแล้ว อาการที่สำคัญคือปวดบริเวณหลัง
และก้น หรือตามข้อที่มีปัญหาโดยไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน อาการค่อยเป็นค่อยไป 
อาการจะแย่ลงหากอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งเป็นเวลานาน แต่อาการจะดีขึ้นเมื่อมี
การขยับเคลื่อนไหว ซึ่งต่างจากอาการปวดหลังธรรมดา ซึ่งมีสาเหตุจาก
การเคลื่อนไหวผิดท่า เช่น เอี้ยวบิดตัว, ก้มหลังเป็นเวลานาน เป็นต้น 
และอาการจะดีขึ้นหากได้พัก แต่จะแย่ลงหากมีการเคลื่อนไหวซ้ำผู้มีความเสี่ยงเป็นโรคนี้
พบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วน 3 : 1
อายุน้อยกว่า 45 ปี
อาการหลังฝืดแข็งในตอนเช้าเป็นเวลามากกว่า 30 นาที
ต้องตื่นขึ้นมาหลังจากนอนนานมากกว่า 30 นาที เพราะอาการปวด
 แต่จะดีขึ้นเมื่อลุกขึ้นเปลี่ยนท่า อาการปวดและฝืดแข็งจะดีขึ้นเมื่อมีการขยับเคลื่อนไหว
 ออกกำลังกายแต่จะแย่ลงหากอยู่นิ่งมีอาการปวดหลังเป็นเวลามากกว่า 3 เดือน
 และจะต้องมีอาการก่อนอายุ 45 ปีมีประวัติครอบครัวที่เป็นโรคนี้
การรักษาในปัจจุบันไม่สามารถรักษาตัวโรคให้หายขาดได้เพียงแต่ระงับ
การกระตุ้นของโรคซึ่งการรักษาแบ่งเป็น 2 วิธี คือ การรักษาทางยา และการรักษาทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นการรักษาควบคู่กันไป

1. การรักษาทางยา แบ่งยาเป็น 3 ชนิด คือ

ยาในกลุ่ม NSAIDs เพื่อลดอาการปวด และการอักเสบ
ยาในกลุ่ม Steroids เพื่อลดการตอบสนองต่อระบบภูมิคุ้มกัน เช่น Corticosteroids, sulfasalazine เป็นต้น
TNFα blocker มีประสิทธิภาพในการกดภูมิคุ้มกันสูง แต่มีราคาแพง
2. การรักษาทางกายภาพบำบัด เป็นส่วนสำคัญในการรักษาระยะยาว
ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อลดอาการปวด คงสภาพ และเพิ่มช่วง
การเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ (ข้อต่อกระดูกสันหลัง, ซี่โครง, ข้อเข่า,
ข้อตะโพก และข้อไหล่) และป้องกันการผิดรูปของข้อต่อที่มีปัญหาให้น้อยที่สุด 
เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตสูงสุดที่พึงมี การออกกำลังกายแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ

2.1 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเน้นกล้ามเนื้อ
ในการแอ่นหลังและเหยียดตะโพกเนื่องจากการทรงท่ามักอยู่ในท่างอจำเป็น
ต้องเพิ่มกำลังด้านหลังต้านการงอ2.2 การออกกำลังกายเพิ่มความยืดหยุ่นเพื่อยืดและคงสภาพการเคลื่อนไหว
ของเนื้อเยื่อรอบข้อป้องกันการหดรั้งและการผิดรูปของข้อต่อ
ยืดค้างนาน 10 วินาที ข้างละ 5 – 10 ครั้งต่อเซต
ระหว่างออกกำลังกายจะรู้สึกตึงแต่ต้องไม่เจ็บ

2.3 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหายใจของทรวงอกให้มีการขยายตัวอยู่เสมอ


ข้อแนะนำบางประการ
หากคุณมีความเสี่ยงหรืออาการดังที่กล่าวมาควรรีบปรึกษาแพทย์ด้านอายุรศาสตร์
โรคข้อและนักกายภาพบำบัด เพื่อวินิจฉัยตรวจคัดกรองและให้การรักษา
เพราะหากตรวจพบได้เร็วจะเป็นผลดีกับท่านเพื่อชะลอการดำเนินโรคและป้องกัน
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้น

การรักษาทางยาจะต้องรักษาควบคู่กับการทำกายภาพบำบัดเสมอ
ผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติดจะต้องออกกำลังกาย
ให้เป็นกิจวัตรประจำวันควรเปลี่ยนท่าทุก 30 นาที ไม่ควรอยู่
ท่าใดท่าหนึ่งนานเกินไปพยายามหนุนหมอนอย่าเกิน 1 ใบเท่าที่พอทำได้
และหมอนห้ามหนุนมาที่ไหล่เพราะจะทำให้ไหล่ยิ่งงุ้มมากขึ้น
ท่าทางในการนั่ง, ยืน, เดิน ไม่ควรนั่งในท่าหลังค่อมไหล่ห่องอตัว
แต่จะต้องยืดตัวให้ตรง เพราะหากอยู่ในท่าที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานานมีผล
ให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงทำให้ไม่สามารถตั้งตัวตรงอย่างถาวร
หากจำเป็นต้องขับรถยนต์ควรหาอุปกรณ์เสริมกระจกมองข้าง
เพื่อเห็นภาพด้านหลังชัดเจนโดยไม่จำเป็นต้องหันมองสุดตัว
เพราะผู้ที่เป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบยึดติด
จะมีปัญหาการเคลื่อนไหวคอที่จำกัดร่วมด้วย

เรียบเรียงโดย กภ.พิทยุตม์ โตขำ

เอกสารอ้างอิง
อัจฉรา กุลวิสุทธิ์. เอกสารประกอบการเรียนการสอนรายวิชา PTPT 334 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง Spondylo-arthropathy; 2551.
Khan MA. ANKYLOSING SPONDYLITIS : the facts. 1st ed. London: Oxford University Press; 2002.
Sieper J, Braun J. Ankylosing spondylitis in clinical practice. 1st ed. London: Springer; 2011.
En.Wikipedia.org [home page on the intermet]. Ankylosing Spondylitis [updated on 2011 Nov 15; cited 2011 Nov 25]. Available from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ankylosing_spondylitis

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.pt.mahidol.ac.th/knowledge/?p=78

สาขา Health Blognewyorknurse
Create Date : 09 เมษายน 2561
Last Update : 13 พฤษภาคม 2561 7:58:20 น. 19 comments
Counter : 1580 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณmambymam, คุณSweet_pills, คุณkae+aoe, คุณไวน์กับสายน้ำ, คุณtoor36, คุณกะว่าก๋า, คุณหงต้าหยา, คุณเกศสุริยง, คุณJinnyTent, คุณTui Laksi, คุณตะลีกีปัส, คุณสองแผ่นดิน, คุณhaiku, คุณInsignia_Museum, คุณzungzaa, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณmariabamboo


 
เริ่องนี้น่าสนใจมากค่ะ
โรคกระดูกสันหลังอักเสบ เป็นกันเยอะเหมือนกันนะคะ

Health Blog

โดย: mambymam วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:6:02:15 น.  

 
หากเกิดอาการของโรคนี้น่าจะมีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมากนะคะ
ขอบคุณพี่น้อยมากค่ะสำหรับข้อมูลและท่าออกกำลังกาย
มีประโยชน์อย่างยิ่งค่ะพี่น้อย


โดย: Sweet_pills วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:7:23:47 น.  

 
มี้เก็เป็น ออฟฟิศซินโดรม ค่ะ แค่นี้ก็แย่มากแล้ว ปวดไปหมด


โดย: kae+aoe วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:8:13:13 น.  

 
เมื่อปีที่แล้วผมมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง
เนื่องจากว่ายกของหนักตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบอยู่ครับแต่ก็ดีขึ้นมากกระดูกสันหลังนี่เป็นอะไรที่อันตรายจริงๆครับ


โดย: เป็ดสวรรค์ วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:10:13:02 น.  

 
เป็นประโยชน์ดีครับคุณน้อย

v


โดย: ไวน์กับสายน้ำ วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:13:42:35 น.  

 
อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวครับ เพราะมันส่งผลกระทบต่อหลายๆ ส่วนในร่างกายเลย


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 11 พฤษภาคม 2561 เวลา:21:42:20 น.  

 

สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

น่าทึ่งตรงที่คนอียิปต์ค้นพบก่อนนี่ล่ะครับ
ในสมัยนั้นวิทยาการต่างๆ น่าจะก้าวหน้ามากจริงๆ

โรคปวดหลังเป็นโรคที่พบมากจริงๆครับ
โดยเฉพาะเมื่อสูงวัยขึ้น

ผมเองช่วงนี้เจ็บไหล่ครับ
ปวดไม่หายสักที เป็นๆหายๆ
คงเพราะออกกำลังกายผิดท่า

โหวตครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:6:17:32 น.  

 
ขอบคุณที่แวะชมดอกไม้ค่ะโดย: mambymam วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:6:45:40 น.  

 
ได้ความรู้ดีมากเป็นเรื่องใกล้ตัว
ทึ่ต้องเอาใจใส่และระวังมากๆทีเดียว


โดย: หมุยจุ๋ย วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:10:49:07 น.  

 
บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนผ่านทางมาเจอ Diarist ดู Blog
tuk-tuk@korat Music Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
Sweet_pills Food Blog ดู Blog
The Kop Civil Movie Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
แวะมาทักทายยามบ่ายค่ะพี่น้อย


โดย: เกศสุริยง วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:16:18:57 น.  

 
สวัสดีค่ะพี่น้อย
หลังสงกรานต์มานี้ พลังหาย อัพบล็อกช้า
ทักทายเพื่อนบล็อกก็น้อยลง
มันเอื่อย ๆ ยังไงไม่รู้ค่ะ

ช่วงนี้เห่อปลูกผักสวนครัวในบ้านด้วย
เจอหนังสือ "ปลูกผักกันเถอะ" อ่านแล้วน่าสนใจดีค่ะ
ทำตามมีตามเกิด ว่าง ๆ ก็ไปเดินตลาดต้นไม้
ไปแทบจะวันเว้นวัน สองสามวันที จนตัวดำละ 555

ใช้เวลาเช้า ๆ ปลูกผัก ดูแคคตัส
พอได้เหงื่อก็อาบน้ำ แจ้นเข้าร้านต่อก็สนุกไปอีกแบบ
ไหนจะอ่านหนังสืออีก เลยทำให้เวลาเข้าบล็อกน้อยลงค่ะ

พี่น้อยสบายดีนะคะ
ส่วนเรื่องกระดูกสันหลังอักเสบวันนี้
น่าสนใจไม่น้อย แต่จินไม่ค่อยปวดหลัง
เท่ากับปวดเข่า ตอนนี้ก็ทำใจอยู่กับมันไปเรื่อย ๆ
ไม่อยากผ่าตัด กินกลูโคซามีนทุกเช้าค่ะ
เติมนำในไขข้อกระดูก หมอว่าน้ำไขข้อกระดูกหมด
บอกใคร ๆ ก็ไม่เชื่อ หาว่าจินอายุยังน้อยเป็นได้ไง
แต่หมอก็บอกแบบนั้น

ตอนนี้ กินทั้งแคลเซี่ยม เซซามี และกลูโคซามีน
วันไหนปวดมาก ๆ ก็ซัดยาแก้ปวดพวกอาค็อกเซีย
แล้วก็ทายาหม่องน้ำนวดก่อนนอนทุกคืน
กลายเป็นคนมียาหม่องน้ำบนหัวที่นอนตลอด 5555

ไว้แวะมาทักทายใหม่นะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:21:36:27 น.  

 
สวัสดีมีสุขค่ะ

บทความเป็นประโยชน์ค่ะ
ตอนนี้เจ็บที่เอ็นข้อต่อสะโพกกับโคนขา
ทำให้ปลายเท้าซ้ายชาเป็นพักๆค่ะ เวลานั่งนานๆ
ส่วนตอนนอน หากตะแคงก็จะมือชาเท้าชาเรื่อยเช่นกัน
พยายามลดน้ำหนักเต็มที่ค่ะ


โดย: ตะลีกีปัส วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:21:40:03 น.  

 
ข้อมูลมีประโยชน์มากครับ พี่น้อย
วัยคุณลุงๆคุณป้าๆที่ทำงาน หลายคนมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลัง ข้อต่างๆ ความจำโดย: สองแผ่นดิน วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:23:34:35 น.  

 
ขอบคุณพี่น้อยสำหรับกำลังใจนะคะ
ราตรีสวัสดิ์พี่น้อยจากเมืองไทยค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 12 พฤษภาคม 2561 เวลา:23:41:35 น.  

 


สวัสดียามเช้าครับพี่น้อย

ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวตครับพี่โดย: กะว่าก๋า วันที่: 13 พฤษภาคม 2561 เวลา:6:46:48 น.  

 
อ่านแล้วมีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพมากๆครับ


โดย: Insignia_Museum วันที่: 13 พฤษภาคม 2561 เวลา:9:43:29 น.  

 
แวะมาตอบพี่น้อยค่า
"หนึ่งด้าวฟ้าเดียว" จินคิดว่าน่าจะแปล ดังนี้
ด้าว แปลว่าแผ่นดิน เขตแดน แว้นแคว้น

หนึ่งด้าวฟ้าเดียว สำหรับนิยายเรื่องนี้
คงหมายถึง ไทยยังคงเป็นไทย กลับมาเป็นเอกราชอีกครั้ง
เป็นอันหนึ่งดันเดียวกัน แม้ว่าจะเคยแตก เสียกรุงไปถึง 2 ครั้ง
โดยเฉพาะที่ครั้งที่ 2 เป็นช่วงที่นิยายเรื่องนี้ดำเนินเรื่อง

ตั้งแต่ก่อนกรุงจะแตก และก็พระยาตากอบกู้บ้านเมือง
จนกระทั่งขับไล่พม่าออกจากไทยเราไปได้
พระเอกเดิมทีจะปลอมตัวเข้าไปในวัง เป็นจารบุรุษ
กับคณะขันทีที่เป็นเครื่องบรรณาการจากประเทศตุรกี
แต่มีเหตุการณ์บางอย่างทำให้ต้องปลอมเป็นขันทีเสียเองค่ะ

เนื้อเรื่องค่อนข้างหนักหน่วง ไม่ฟินจิกหมอนเหมือนบุพเพสันนิวาส
คนก็เลยไม่ค่อยกล่าวขวัญกันเหมือนบุพเพฯ ที่พระนางกุ๊กกิ๊ก
อีกอย่างเพราะคนเปรียบเทียบกับบุพเพฯ
ทำให้ดูเรื่องนี้สนุกน้อยไปเลย

จินชอบผลงานของนักเขียนคนนี้มากค่ะ
ตามทุกเรื่อง เป็นคนละเอียดใส่ใจที่รายละเอียดของละคร
อย่างข้าบดินทร์ที่เคยออนแอร์ไปก็ของนักเขียนคนนี้

แต่จะว่าไปจินชอบอ่านหนังสือมากกว่าดูละคร
เพราะบทโทรทัศน์บางทีก็เขียนเปลี่ยนบทจากเดิมจนน่าเสียดาย
พูดถึงนิยาย แล้วยาวเลย อิอิ

เรื่องปลูกผัก ตามมีตามเกิดค่ะพี่น้อย
บ้านจินในเมืองไม่ค่อยมีพื้นที่ บ้านสร้างเต็มพื้นที่เลย
สามีก็ชอบต้นหมาก ปลูกซะรอบรั้วบ้านด้านใน
เพื่อให้กรองฝุ่นกับให้ร่มรื่นไม่ร้อน กลายเป็นไม่ค่อยมีแสงเลย

จินใช้วิธีปลูกในกระถางค่ะ
ว่าจะทำบล็อกอยู่ค่า อยู่กับต้นไม้นี่มีความสุข
ตอนแรกไม่รู้ว่าสุขยังไง แต่พอได้ลงมือแล้ว
มีความสุขที่เห็นเค้าเจริญเติบโตนั่นแหละค่ะ^^โดย: JinnyTent วันที่: 13 พฤษภาคม 2561 เวลา:11:21:35 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่า


โดย: บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน วันที่: 13 พฤษภาคม 2561 เวลา:15:52:40 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Insignia_Museum Diarist ดู Blog
บาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน Review Food Blog ดู Blog
เกศสุริยง Education Blog ดู Blog
กะว่าก๋า Literature Blog ดู Blog
เพรางาย Pet Blog ดู Blog
อุ้มสี Health Blog ดู Blog
สองแผ่นดิน Photo Blog ดู Blog
newyorknurse Health Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 10 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


แวะมาส่งพลังค่ะ ฮึบ ๆ ๆ ได้ความรุ้เรื่องสุขภาพกลับบ้านด้วย ^^


โดย: mariabamboo วันที่: 13 พฤษภาคม 2561 เวลา:19:33:45 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

BlogGang Popular Award#19


 
newyorknurse
Location :
ราชบุรี .. New York ... United States

[ดู Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 161 คน [?]


เริ่มเขียนBlog
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

ยินดีต้อนรับค่ะ

จขบ.บันทึกประสบการณ์ต่างๆ
ระยะเวลาทำงานและระยะเกษียณ
เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำ

จขบ.พยายามใช้ชีวิตเกษียณให้มีคุณค่า
รักษาสุขภาพใจและกาย ท่องเที่ยวกับเพื่อนๆ
ทำสวนดอกไม้ ออกกำลังกาย
สมัครเป็นสมาชิก 24 Hrs Fitness
เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่มีคุณภาพ
จะได้ไม่เป็นภาระกับคนที่รักและห่วงใย

จขบ.เพิ่มบล็อกสุขภาพ
เพื่อจะได้นำสาระที่มีประโยชน์
เกี่ยวกับสุขภาพทั่วๆไป

จขบ.หวังว่าข้อมูลต่างๆช่วยให้
ทุกท่านที่มาอ่าน รักษาสุขภาพ
ไปตรวจเพื่อเป็นการป้องกัน
และได้รับการรักษาเนิ่นๆ เพื่อ
ชีวิตที่แข็งแรงและมีคุณภาพ

"A time to enjoy,
a time to spend time with your family
and a time to be with your friends
all comes with retirement"


*****


"Live The Moment"

อยู่กับปัจจุบันขณะ หยุดเสียใจกับสิ่งที่เกิดขี้น
ในอดีตและกลัวหรือกังวล
สิ่งทีเกิดขี้นในอนาคต "วันนี้" และ "ขณะนี้"
คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของคุณ !!
ใช้มันให้ดีที่สุดให้เป็นช่วงเวลาทีมีคุณค่า
น่าจดจำเพราะว่าเวลาเป็นสิ่งที่ผ่านมา
และผ่านเลยไป เอาคืนไม่ได้และ
หาเพิ่มก็ไม่ได้เช่นกัน

ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาค่ะ


*********


ขอบคุณ Bloggang ทำให้เราได้เขียนบล็อกต่างๆ
ขอบคุณสำหรับคะแนนโหวด
ทุกๆคะแนนค่ะ

BG Popular Award # 18


BG Popular Award # 17


BG Popular Award # 16


BG Popular Award # 15


BG Popular Award # 14


BG Popular Award # 13


BG Popular Award # 12


BG Popular Award # 11


BG Popular Award # 10


BG Popular Award # 9


BG Popular Award # 8

**********ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2561
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ


ขอบคุณทุกหัวใจวาเลนไทน์ 2560
ที่เพื่อนๆมอบให้ค่ะ
Flag Counter
New Comments
Group Blog
 
<<
เมษายน 2561
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
 
9 เมษายน 2561
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add newyorknurse's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.