happy memories
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2558
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
 
23 กุมภาพันธ์ 2558
 
All Blogs
 
วันศิลปินแห่งชาติ


ศิลปินแห่งชาติ-2557-717x600วันพรุ่งนี้ (๒๔ ก.พ.) เป็นวันศิลปินแห่งชาติ อัพบล็อกฉลองให้กับทุกท่านที่ได้รับเกียรติครั้งนี้ ต้องชมคณะกรรมการที่ตั้งแต่จัดทำโครงการนี้มา คัดเลือกศิลปินใด้อย่างเหมาะสมและไร้ข้อติติง ขอบพระคุณศิลปินแห่งชาติทุกท่านที่สร้างผลงานในหลากหลายด้านให้คนไทยได้ชื่นชมและเสพความสุนทรีย์ของศิลปะมาอย่างยาวนาน ขอแสดงความยินดีกับทั้งเก้าท่านค่ะเคยอัพบล็อกแสดงความยินดีไปรอบนึงแล้ว ที่นี่ค่ะ
ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๕๗

5วันศิลปินแห่งชาติ ๒๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี “ศิลปินแห่งชาติ” คำนี้คงเป็นคำที่เหล่าดารานักแสดง ทั้งรุ่นเล็ก และรุ่นใหญ่ ต่างต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเอง เพราะหากได้เลือกเป็นศิลปินแห่งชาติแล้วนั้น จะได้มาซึ่งเกียรติและความภาคภูมิใจในสายงานอาชีพตัวเองเป็นอย่างมาก แต่แท้จริงแล้วการที่จะได้เป็นศิลปินแห่งชาตินั้น จักต้องมีผลงานที่น่าประทับใจ ปฏิบัติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ


ทางกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ประกาศผลพิจารณารายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ คน ได้แก่


๑. ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่


นายจรูญ อังศวานนท์ (สถาปัตยกรรมภายในมัณฑนศิลป์)

นายปัญญา วิจินธนสาร (จิตรกรรม)

นายชวลิต เสริมปรุงสุข (จิตรกรรม)

นายบุญช่วย หิรัญวิทย์ (ประณีตศิลป์)

นายนิจ หิญชีระนันท์ (การออกแบบผังเมือง)


๒. ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ได้แก่ นางชมัยภร บางคมบาง


๓. ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ได้แก่


นายณรงค์ จันทร์พุ่ม (หนังตะลุง)
นางดุษฎี บุญทัศนกุล (ดนตรีสากล)

นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ดนตรีไทยลูกทุ่ง)

นางภัทราวดี มีชูธน (ละครเวทีและภาพยนตร์)

นายสะอาด เปี่ยมพงศ์สานต์ (โทรทัศน์และภาพยนตร์)

นายสิริชัยชาญ ฟักจำรูญ (ดนตรีไทย)


ความสำคัญ


เพื่อระลึกถึงวันคล้ายพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๓๑o เอกอัครศิลปินที่ยิ่งใหญ่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยมีพระอัจฉริยภาพในงานศิลปะหลายสาขา ทั้งทางด้านประติมากรรม ได้ทรงร่วมกับช่างประติมากรรมฝีมือเยี่ยมในสมัยนั้นแกะสลักบานประตูไม้พระ วิหาร วัดสุทัศน์เทพวรารามเป็นลายเครือเถารูปป่าหิมพานต์นับเป็นงานฝีมือชั้นเยี่ยม ด้านวรรณกรรม ถือว่าทรงเป็นกวีเอกแห่งแผ่นดินพระองค์หนึ่ง ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้จำนวนมากมายหลายเรื่อง เช่น อิเหนา ซึ่งเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรในรัชกาลที่ ๖ ว่าเป็นยอดของกลอนบทละครรำ


นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครนอกไว้ถึง ๕ เรื่อง ได้แก่ ไกรทอง พระไชยเชษฐ์ คาวี สังข์ทอง และมณีพิชัย และด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในด้านวรรณกรรม ทรงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรม และเพื่อเป็นการยกย่องศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน ทางสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติจึงได้มอบรางวัลให้แก่ ศิลปินที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติศิลปิน


วันศิลปินแห่งชาติ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ มีวัตถุประสงค์ในขณะนั้นว่า ต้องยกย่อง เชิดชู สนับสนุน ส่งเสริม รวมถึงช่วยเหลือศิลปินผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันทรงคุณค่า โดยได้กำหนดรางวัลรวมถึงคุณสมบัติต่าง ๆ ของศิลปินแห่งชาติไว้ดังนี้


ศิลปินแห่งชาติได้กำหนดไว้ ๓ สาขา ได้แก่๑. สาขาทิศนศิลป์ (Visual Art) หมายถึง ศิลปะที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตา ไม่ว่าจะเป็นแบบสองมิติ หรือสามมิติก็ได้ โดยสามารถแบ่งได้เป็น ๘ สาขา ได้แก่


– จิตรกรรม

– ประติมากรรม

– ภาพพิมพ์

– ภาพวาด

– ภาพถ่าย

– สื่อประสม

– สถาปัตยกรรม

– การออกแบบ
๒. สาขาศิลปะการแสดง (Performing Art) หมายถึง ศิลปะที่ใช้การแสดงทั้งทางด้านวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ การแสดง ดนตรีและ การแสดงพื้นบ้าน
๓. สาขาวรรณศิลป์ (Literature) หมายถึง ศิลปะที่เกี่ยวกับงานประพันธ์ต่าง ๆ ได้แก่ กวีนิพนธ์ บทละคร เรื่องสั้น และนวนิยาย
ลักษณะและความหมายของเข็มศิลปินแห่งชาติ


ลักษณะของเข็ม เป็นเหรียญกลม ภายในจัดองค์ประกอบเป็นภาพดอกบัวเรียงกันสามดอก มีแพรแถบรองรับต่อเนื่อง อ้อมรัดแถบริ้วธงชาติไทยตามแนวโค้งของเหรียญ ภายในผ้าจารึกคำว่า “ศิลปินแห่งชาติ” และได้อัญเชิญพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมี ประดิษฐานไว้เหนือเหรียญกลมโดยมีผ้าโบพันรอบคฑาไม้ชัยพฤกษ์ หัวเม็ดทรงมัณฑ์ เชื่อมประสานระหว่างกัน


ความหมายแสดงถึงความเป็นปราชญ์ในทางความรู้ความสารมารถของศิลปินที่ได้อุตสาหะอุทิศ ตนสร้างสรรค์ผลงานในด้านศิลปะ ไว้มากมายจนเป็นมรดกอันล้ำค่าทางวัฒนธรรมของชาติทั้งในสาขาวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ซึ่งได้รับการยกย่องเชิดชู เกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ โดยได้รบพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินแห่งชาติ เข้ารับพระราชทานเข็มเพื่อความเป็นสิริมงคลยิ่งแก่ตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป

คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ


๑. เป็นผู้มีสัญชาติไทย และมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน

๒. เป็นผู้มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะแขนงนั้น

๓. เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะแขนงนั้นจนถึงปัจจุบัน

๔. เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น

๕. เป็นผู้ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน

๖. เป็นผู้มีคุณธรรมและะมีความรักในวิชาชีพของตน

๗. เป็นผู้มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ

กลุ่มที่ ๑ ศิลปินแห่งชาติ


๑. ค่าครองชีพรายเดือน เดือนละ ๖,ooo บาท

๒. ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว ตามระเบียบของทางราชการ

๓. ช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณะภัยเท่าที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน ๕,ooo บาท

๔. ช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต คนละ ๑๒,ooo บาท
กลุ่มที่ ๒ ศิลปินพื้นบ้านดีเด่นและผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม


๑. ค่ารักษาพยาบาลเฉพาะตัว ตามระเบียบของทางราชการ

๒. ช่วยเหลือเมื่อประสบอุบัติเหตุ หรือสาธารณะภัยเท่าที่จ่ายจริง หรือไม่เกิน ๓,ooo บาท

๓. ช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต คนละ ๗,ooo บาท
กลุ่มที่ ๓ ศิลปินอื่นนอกจากกลุ่มที่ ๑ และ ๒
การช่วยเหลือให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการกองทุนศิลปิน
pon 3Aภาพและข้อมูลจาก
mcot.net
mthai.com
manager.co.th
นสพ.โพสต์ทูเดย์@Weekly ๒๑ ก.พ. ๒๕๕๘
บล็อกนี้อยู่ในหมวดศิลปะบีจีจากคุณเนยสีฟ้า ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 23 กุมภาพันธ์ 2558
Last Update : 24 กุมภาพันธ์ 2558 19:50:59 น. 33 comments
Counter : 3557 Pageviews.

 

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
haiku Art Blog ดู Blog

ขอร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ
ทุก ๆ ท่านด้วยค่ะ ผลงานของทุกท่านล้วน
สมควรได้รับการยกย่อง เป็นผลงานที่สร้างสรรค์
และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่ายิ่งนักค่ะ


โดย: AppleWi วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:23:38:55 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


โหวตบล็อกศิลปะให้เลยนะครับ

ขอแสดงความิยนดีกับทุกๆท่านด้วยเช่นกันครับโดย: กะว่าก๋า วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:27:10 น.  

 
สวัสดีครับ

haiku Art Blog ดู Blog

วันนี้คุณแปะ ให้คุณ haiku ไปแล้วค่ะ


โดย: moresaw วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:46:47 น.  

 
ดูใบหน้าแล้วรู้จักอยู่สองคนเองครับ ฮวี่


โดย: น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:18:45 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 3 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

โดย: ก้อนเงิน วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:06:37 น.  

 
ศิลปินแต่ละท่าน สมควรได้รับการยกย่อมจริง ๆ นะคะ
ฝีมือสุดยอดทั้งนั้น ไลค์ แปะหัวใจและโหวตให้เลยค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
คนบ้านป่า Home & Garden Blog ดู Blog
น้ำ-ฟ้า-ป่า-เขา Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
โดย: พรหมญาณี วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:46:04 น.  

 
ติดตามข่าวจากบล็อกคุณไฮกุนี่ล่ะค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
tuk-tuk@korat Travel Blog ดู Blog
mambymam Music Blog ดู Blog
ผู้ชายในสายลมหนาว Education Blog ดู Blog
wicsir Photo Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:16:17:40 น.  

 
สวัสดียามค่ำครับ
โดย: ก้อนเงิน วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:20:58:48 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะคุณไฮกุ
ยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยนะคะ
วันนี้มาลงชื่อไว้ก่อนค่ะ หมดโควต้าทุกอย่างเลย ^__^


โดย: เนินน้ำ วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:32:15 น.  

 
ครบปีนึงแล้วเหรอคะนี่
ไม่ว่าท่านใดจะได้รับเสนอชื่อเป็นศิลปินแห่งชาติ
ก็ต้องขอบคุณท่านเหล่านั้นที่ช่วยเชิดชูความเป็นไทยค่ะ
นิคคิดงั้นนะคะคุณไฮกุ
และขอชื่นชมคุณไฮกุด้วยแหละ ที่ร่วมแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยจริงใจโดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:56:20 น.  

 
ไม่ได้จำเลยครับว่าเมื่อวานเป็นวันศิลปินแห่งชาติ แหะๆ
ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่สร้างผลงานทรงคุณค่าครับ

haiku Art Blog


โดย: ชีริว วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:21:11 น.  

 
รู้สึกเหมือนเห็นเมื่อเร็วๆ นี้มั้งว่าใครได้บ้าง จำได้คือคุณภัทราวดี

รู้สึกปีๆ นึงผ่านไปไวจริงๆ ปีก่อนหน้ายังเป็นพี่แอ๊ดอยู่เลย

มีหลายคนเหมือนกันที่ผมไม่รู้จัก แต่ยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

+


โดย: คุณต่อ (toor36 ) วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:32:17 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุโดย: กะว่าก๋า วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:25:06 น.  

 
สวัสดีครับ
วันนี้คุณแปะ ให้คุณ haiku ไปแล้วค่ะ
ชื่อบล็อกแปลกหูจัง หมายถึงอะไรคะ ....
เป็นชื่อเคยใช้ตอนเล่นเวปถ่ายภาพ
หมายถึงให้มอง(ภาพ)มากๆก่อนกดชัตเตอร์ถ่ายภาพครับ


โดย: moresaw วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:6:50:34 น.  

 
มาแปะหัวใจให้คุณไฮกุค่ะ

ขอให้มีความสุขมาก ๆ นะคะโดย: พรหมญาณี วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:10:12:12 น.  

 


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 6 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: ที่เห็นและเป็นมา วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:11:56:35 น.  

 
ต้องขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านด้วยค่ะ
แต่ละท่านมีผลงานที่ทรงคุณค่ามากๆ
ทึ่พอจะคุ้นบ้างก็มีคุณเล็ก คุณสะอาด และคุณดุษฏี
ขอบคุณที่แวะฟังเพลงพร้อมใจดวงน้อยนะคะ
ไว้มาใหม่ค่ะ
โดย: mambymam วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:24:05 น.  

 
สวัสดียามเที่ยงครับโดย: ก้อนเงิน วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:12:45:29 น.  

 
สวัสดีคร้าบ

เรื่องศิลปินแห่งชาตินี่ รู้สึกว่า อ.เต๊ะ เคยอ่านมาบ้างแล้วนะครับ

เส้นทางเดินที่จะมาก้าวมาสู่จุดนี้ได้นี่ แต่ละท่านไม่ใช่ได้มาง่ายๆ

ใช้เวลายาวนาน เกืออบค่อนชีวิต แล้วก้กฏเกณฑ์คัดเลือกก้ไม่ธรรมดา

มีข้อนึงที่ต้องยังมีชีวิตอยู่ด้วย ถ้าตายก้ไม่ได้อีกนะ เขี้ยวจริงๆเลย555

แถมพอได้เป็นแล้วนี่ สวัสดิการของรัฐนี่ เห็นแล้วอ่อนใจเลยนะครับขอบอก

เอาแค่นี้ดีกว่านะครับ พูดมากไปเดี๋ยว บล็อกคุณไฮกุจะเดือดร้อนซะอีก อิอิ

ขออนุญาตจัดโหวตให้เลยนะครับ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

haiku Art Blog ดู Blogโดย: multiple วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:11:23 น.  

 
บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะบันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
**mp5** Dharma Blog ดู Blog
Tui Laksi Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น

บุ๊งไม่ค่อยรู้จักศิลปินแต่ละท่านมากนัก
แต่ขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านด้วยค่า


โดย: Close To Heaven วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:19:02 น.  

 
haiku Art Blog

ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกๆท่านมาใน ณ ที่นี้ค่าา

แล้วก็ขอบคุณที่คุณ ไฮกุ ประมวลเรื่องมาให้ด้วย :)
บางทีฟ้าก็ไม่ได้ติดตามข่าวการประกาศรางวัลแบบนี้บ่อยนัก


ปล. แอบเชียร์คุณ ภัทรวดี ^^ ...


โดย: กาบริเอล วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:21:57:28 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

มาแปะใจและส่งเข้านอนค่ะคุณไฮกุ
ฝันดีค่ะ


โดย: เนินน้ำ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:22:24 น.  

 


มาร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติด้วยค่ะและโหวตให้คุณไฮ


haiku Art Blog ดู Blog
ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้น


โดย: พรไม้หอม วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:13:23 น.  

 
สวัสดีครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 9 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: moresaw วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:01:40 น.  

 
โหวตและแปะใจค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
ชีริว Travel Blog ดู Blog
toor36 Cartoon Blog ดู Blog
เนินน้ำ Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

ระบบจะบันทึกคะแนนโหวต เฉพาะการโหวต 5 ครั้งล่าสุดในแต่ละวันเท่านั้นโดย: mambymam วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:9:37:27 น.  

 
เมื่อวานมาอ่านไม่จบ วันนี้มาต่อ
แล้วโหวตและแปะหัวใจให้ครับ

ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
mastana Literature Blog ดู Blog
Rinsa Yoyolive Travel Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blogโดย: nulaw.m (คนบ้านป่า ) วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:13:40:14 น.  

 
สวัสดียามบ่ายคะ


โดย: akarima วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:14:00:05 น.  

 
สบายๆ ค่ะ เรื่องโหวต แวะมาทักทายกันก็ดีใจแล้วค่ะ


คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:36:20 น.  

 
สวัสดีคร้าบ

อ.เต๊ะ มาแปะใจให้นะครับ แล้วก็ต้องหมั่นดุแลหัวใจให้ดีๆ

งดอาหารหวาน มัน เค็ม มันไม่ดีต่อหัวใจนะครับ 555

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะโดย: multiple วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:18:51:48 น.  

 
ศิลปินแห่งชาติทุกท่านเป็นบุคคลที่น่ายกย่องมากนะคะ
ผลงานของแต่ละท่านในแต่ละสาขา
ล้วนมีคุณค่าและเป็นประโยชน์
ขอแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติทุกท่านด้วยค่ะ

ส่งกำลังใจให้คุณ Haiku ค่ะ

บันทึกการโหวตเรียบร้อยแล้วค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต

kae+aoe Parenting Blog ดู Blog
ALDI Food Blog ดู Blog
pantawan Health Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

------------------------

นอนหลับฝันดีคืนนี้ค่ะ


โดย: Sweet_pills วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:0:53:36 น.  

 
สวัสดียามเช้าครับคุณไฮกุ


มาแปะหัวใจให้เช่นกันนะครับผมเองยังจดคำคมจากหนังสือสม่ำเสมอเลยครับ
กับช่วงสองสามปีนี้ บวกการเขียนบทกวีเข้าไปด้วย
ตอนนี้หนังสือจดบันทึกบทกวี เพิ่มขึ้นหลายเล่มมากๆเลยครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:5:59:27 น.  

 
สวัสดีครับ

คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ


โดย: moresaw วันที่: 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:7:03:18 น.  

 
คุณได้ทำการแปะ ให้กับคุณ haiku เรียบร้อยแล้วนะคะ

คุณเหลือ อีก 7 ดวง สำหรับวันนี้ค่ะ

บันทึกการโหวต Blog ในวันนี้
 
ผู้เขียน Blog หมวดเนื้อหา Blog ได้รับโหวต
Tristy Food Blog ดู Blog
haiku Art Blog ดู Blog

แวะมาแปะหัวใจและโหวตให้ค่ะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:22:44:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.