happy memories
Group Blog
 
<<
มกราคม 2561
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 
28 มกราคม 2561
 
All Blogs
 
ศิลปินแห่งชาติ ๒๕๖๐ภาพจากปกหนังสือ "Beauty in Bloom
ผลงาน คุณพันธุ์ศักดิ์ จักกะพาก
จากบล็อก Beauty in Bloomนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ(กวช.) ได้แถลงผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน ๑๗ คน

ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย ครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาท เงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น    
               


ในการนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม รองประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) เปิดเผยถึงเกณฑ์การคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ ประกอบด้วย ๓ หลักเกณฑ์ใหญ่ ดังนี้

เกณฑ์ที่ ๑. คุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ  

มี ๖ ประการ  ได้แก่ เป็นผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันประกาศยกย่อง / เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ และมีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของวงการศิลปะในสาขานั้น / เป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่อง / เป็นผู้ผดุง ถ่ายทอด เผยแพร่ หรือเป็นต้นแบบศิลปะในสาขาที่ได้รับการประกาศยกย่อง / เป็นผู้มีคุณธรรม ทุ่มเท และเสียสละเพื่องานศิลปะ / และเป็นผู้มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ

เกณฑ์ที่ ๒. คุณค่ามาตรฐานผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ  

ผลงานต้องสื่อให้เห็นถึงคุณค่าในความดี ความจริง ความงาม อารมณ์ และคุณค่าทางจิตวิญญาณ แสดงออกถึงแนวคิด สร้างพลังความรู้และพัฒนาสติปัญญาแก่มนุษยชาติ ก่อให้เกิดความรู้สึกสะเทือนอารมณ์ และส่งเสริมจินตนาการ และเป็นผลงานสร้างสรรค์มีเอกลักษณ์ มีทักษะสูงส่ง มีกลวิธีเชิงสร้างสรรค์ ไม่แสดงเจตนาหรือจงใจคัดลอกหรือเลียนแบบผลงานของผู้อื่นทั้งเปิดเผยและแอบแฝง

เกณฑ์ที่ ๓. การเผยแพร่และการยอมรับคุณค่าผลงานของศิลปินแห่งชาติ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นศิลปินแห่งชาติ จะต้องมีการเผยแพร่ผลงานและได้รับการยอมรับ คุณค่าในผลงาน ดังนี้ เป็นผลงานที่ได้รับการจัดแสดง ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง มีหลักฐาน อ้างอิง โดยเป็นผลงานที่แสดงให้เห็นถึงแนวคิด พัฒนาการทางงานศิลปะอย่างเด่นชัด และเป็นผลงานได้รับรางวัล หรือเกียรติคุณระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ซึ่งมีกระบวนการพิจารณาที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
 
ซึ่งการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ นี้ จะทำการคัดเลือกใน ๓ สาขา ได้แก่

๑. สาขาทัศนศิลป์ หมายถึง ศิลปะที่มองเห็นได้ด้วยตา  แบ่งเป็น วิจิตรศิลป์  และประยุกต์ศิลป์  วิจิตรศิลป์ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อผสม และภาพถ่าย ส่วนประยุกต์ศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรมแบบประเพณีและร่วมสมัย  มัณฑนศิลป์  การออกแบบผังเมือง  การออกแบบอุตสาหกรรม และประณีตศิลป์ เป็นต้น

๒. สาขาวรรณศิลป์ หมายถึง บทประพันธ์ที่แต่งอย่างมีศิลปะทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง มีองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความรู้สึกสะเทือนใจ ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและกลวิธีเสนอเรื่องที่น่าสนใจ

๓. สาขาศิลปะการแสดง หมายถึง ศิลปะที่มีการแสดง ที่เป็นได้ทั้งวิจิตรศิลป์ ประยุกต์ศิลป์ รวมทั้งศิลปะพื้นบ้าน โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท  ได้แก่  ๑. ดนตรีไทย นาฏศิลป์ไทยและศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ๒. ดนตรีสากลและนาฏศิลป์สากล ๓. ภาพยนตร์และละคร

นับตั้งแต่เริ่มโครงการศิลปินแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ มีศิลปินแห่งชาติ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๕๙ มีจำนวน ๒๗๘ คน และปีล่าสุด พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๑๗ คน รวมมีจำนวนทั้งสิ้น ๒๙๕ คน เสียชีวิตไปแล้ว ๑๒๘ คน มีชีวิตอยู่ ๑๖๗ คน

อนึ่ง กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะทำหนังสือกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสนำศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้ง ๑๗ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเข็มและโล่เชิดชูเกียรติ ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันศิลปินแห่งชาติ หรือวัน เวลาใด ตามแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ โดยภายหลังจากนี้จะได้จัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ อันประกอบด้วย งานเลี้ยงแสดงความยินดี งานนิทรรศการและสื่อเผยแพร่ชีวประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติ ผ่านสื่อต่าง ๆ ต่อไป

ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ จะได้รับค่าตอบแทน เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท ค่ารักษาพยาบาลตามระเบียบราชการ รวมทั้งมีค่าช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัยครั้งละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท และหากเสียชีวิตจะมีค่าช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ ๒๐,๐๐๐ บาทเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เป็นต้นศิลปินแห่งชาติที่ได้รับการคัดเลือกมีดังนี้ 


๑. สาขาทัศนศิลป์ จำนวน ๕ ท่าน ได้แก่

นายสมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์ (จิตรกรรม)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน thesevenartgallery.com
ภาพจาก greatstarsartshow.com

นายศราวุธ ดวงจำปา (ประติมากรรม)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน sculpture-deva.blogspot.com
ภาพจาก sculpture-deva.blogspot.com

นายเสวต เทศน์ธรรม (ประติมากรรม)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน เพจเสวต เทศน์ธรรม
ภาพจาก nineentertain.tv

นายสมชาย แก้วทอง (การออกแบบแฟชั่น)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน designer.co.th
ภาพจาก nineentertain.tv"รู้สึกดีใจมาก เป็นรางวัลทรงเกียรติ ศักดิ์สิทธิ์ จึงนับเป็นรางวัลชีวิตของตนเอง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ทำงานในวงการแฟชั่น ๔๙ ปี นับตั้งแต่อายุ ๒๒ ปี จนถึงปัจจุบัน อายุ ๗๑ ปีแล้ว มีความรักและตั้งใจที่จะทำผลงานให้ออกมาอย่างดี ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของชีวิต ก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ โดยเฉพาะการเผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ให้กับคนรุ่นใหม่"

นายสิน พงษ์หาญยุทธ (สถาปัตยกรรม)
ภาพจาก nineentertain.tv
๒. สาขาวรรณศิลป์ จำนวน ๓ ท่าน ได้แก่ 


นางเพ็ญศรี เคียงศิริ
คลิกอ่านประวัติและผลงาน praphansarn.com
ภาพจาก nineentertain.tv"รู้สึกดีใจอย่างมาก ส่วนตัวไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ นี้ ที่ผ่านมามีผลงานนวนิยายหลายเรื่อง แต่ยอมรับพื้นฐานไม่ได้เก่งในเรื่องภาษาไทยมากนัก เนื่องจากเพราะตั้งแต่วัยเด็กไปเรียนและเติบโตที่ปีนัง จนเป็นที่มาของการเขียนนวนิยายเรื่อง “นางอาย” ซึ่งเป็นที่รู้จักของใครหลายคนเพราะมีการถูกนำไปสร้างเป็นละครโทรทัศน์ แต่เพราะเป็นคนที่มาฝึกฝนเสมอ คาดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้มีโอกาสได้รับคัดเลือกครั้งนี้ อาจจะเพราะกรรมการได้เห็นผลงานที่ผ่านมาทั้งที่เขียน และผลงานที่แปลเป็นภาษาต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล้วนมีความสำคัญที่จำเป็นต้องเรียนรู้ และเพื่อประโยชน์ในการค้นหาวัตถุดิบเพื่อนำมาสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างเหมาะสม"

นายพิบูลศักดิ์ ละครพล
คลิกอ่านประวัติและผลงาน goodreads.com และ naiin.com
ภาพจาก nineentertain.tv

นายเทพศิริ สุขโสภา
คลิกอ่านประวัติและผลงาน silpchujai.wordpress.com และ บล็อกคุณชาจีน
ภาพจาก nineentertain.tv"เป็นเกียรติที่ได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ ตนทำงานศิลปะด้านภาษากับภาพมาอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าไม่ใช่คนนั่งเขียนภาพ แต่มีความเป็นครูในตัว จึงอยากถ่ายทอดองค์ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ทางศิลปะให้คนในสังคม สิ่งที่อยากทำ ต่อไปคือ นำภาพวาดดี ๆ แสดงในโรงเรียนระดับประถม และมัธยมศึกษา เด็กและเยาวชนจะได้เห็นผลงาน คุณภาพจากศิลปินที่หลากหลาย และอยากให้ศิลปะช่วยพัฒนาปัญญาเด็กและครูในโรงเรียน"
๓. สาขาศิลปะการแสดง จำนวน ๙ ท่าน ได้แก่


นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (คีตศิลป์)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน เพจบ้านบางลำพู ครูสุดจิตต์
ภาพจาก nineentertain.tv

นางรัตติยะ วิกสิตพงศ์ (นาฏศิลป์ไทย)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน siamrath.co.th
ภาพจาก nineentertain.tv"นับว่าเป็นของขวัญพิเศษของการทำงานตลอดระยะเวลาของการเป็นครูนาฏศิลป์ ซึ่งตนเองเริ่มเข้าสู่การเป็นครูนาฏศิลป์นับตั้งแต่ปี ๒๔๙๒ จนถึงปัจจุบันในวัย ๘๒ ปี นับว่าอยู่ในวงการนาฏศิลป์ไทยมายาวนานเกือบ ๗๐ ปีได้ สิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของชีวิตคือ การได้มีโอกาสทำงานรับใช้ใต้เบื้องยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทั้งนี้ อยากฝากถึงเด็กๆรุ่นหลังให้สนใจงานด้านนาฏศิลป์ของชาติที่เป็นเอกลักษณ์มรดกของคนไทยให้คงอยู่สืบไป"

นายบุญศรี รัตนัง (ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน lib.payap.ac.t
ภาพจาก nineentertain.tv"รู้สึกดีใจอย่างมากเพราะไม่เคยคาดคิดมาก่อนจะว่าจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ นับเป็นรางวัลสูงสุดของชีวิตตนและครอบครัว ทั้งนี้ ชีวิตของตนตั้งแต่เด็กก็ผูกพันกับดนตรีพื้นบ้านมายาวนาน ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ ขณะเดียวกัน ได้ก่อตั้งศูนย์สืบสานรอยล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งใช้ทุนส่วนตัวทั้งหมด เปิดสอนเด็กในพื้นที่ในช่วงปิดภาคเรียน เด็กเสียค่าสมัครคนละ ๑๐๐ บาท เท่านั้น ที่เลือกเปิดสอนนี้เพราะอยากให้ลูกหลานได้เรียนรู้ศิลปะ ดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปลูกฝังให้เขาได้ตระหนักคุณค่า และร่วมกันอนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันผลิตลูกศิษย์มาแล้วกว่า ๕๐๐ คน"

นายวิรัช อยู่ถาวร (ดนตรีสากล)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน wikipedia.org
ภาพจาก chalermraj.blogspot.com

ท่านผู้หญิงวราพร ปราโมช ณ อยุธยา (นาฏศิลป์สากล)
ภาพจาก nineentertain.tv

นายพิมพ์ปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต์ (ดนตรีไทยสากล)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน psuhistory.psu.ac.th
ภาพจาก share.psu.ac.th

ศาสตราจารย์มัทนี รัตนิน (ละครเวที)
ภาพจาก thaipost.net
ภาพจาก nineentertain.tv

นายยุทธนา มุกดาสนิท (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน wikipedia.org
ภาพจาก wikipedia.org

นายคเณศ เค้ามูลคดี (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
คลิกอ่านประวัติและผลงาน wikipedia.org"ตั้งแต่ทราบข่าวว่าได้รับคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติก็ร้องไห้ไม่หยุด เพราะเป็นรางวัลที่เป็นที่สุดของชีวิตนักแสดงกว่า ๖๑ ปี ในฐานะนักแสดงใน วงการบันเทิง ตนมีความรักในอาชีพ มีความพยายามทำทุกอย่างให้ดี โดยเฉพาะด้านความประพฤติปฏิบัติตัว ต้องมีวินัย ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักแสดง ทุกคนพึงมี โดยรางวัลศิลปินแห่งชาติ ทำให้ตนหายเหนื่อย และขอยึดมั่นในการทำหน้าที่นักแสดงต่อไปให้ดีที่สุด ทบทวนข้อบกพร่อง และนำมาแก้ไขให้ดีขึ้น รวมทั้งจะพยายามเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักแสดงรุ่นหลัง"ข้อมูลจาก
thaipost.net
khaosod.co.th
nineentertain.tv
komchadluek.net
บีจีจากคุณเนยสีฟ้า กรอบจากคุณ ebaemi ไลน์จากคุณญามี่

Free TextEditor

Create Date : 28 มกราคม 2561
Last Update : 28 มกราคม 2561 23:59:40 น. 0 comments
Counter : 4473 Pageviews.

ผู้โหวตบล็อกนี้...
คุณSweet_pills, คุณเริงฤดีนะ, คุณฟ้าใสวันใหม่, คุณภาวิดา คนบ้านป่า, คุณเกศสุริยง, คุณTui Laksi, คุณวลีลักษณา, คุณtuk-tuk@korat, คุณALDI, คุณข้ามขอบฟ้า, คุณสายหมอกและก้อนเมฆ, คุณClose To Heaven, คุณก้อนเงิน, คุณสาวไกด์ใจซื่อ, คุณคนผ่านทางมาเจอ, คุณJinnyTent, คุณRinsa Yoyolive, คุณที่เห็นและเป็นมา, คุณกะว่าก๋า, คุณThe Kop Civil, คุณอาคุงกล่อง, คุณtoor36, คุณmoresaw, คุณตะลีกีปัส, คุณmcayenne94, คุณmambymam, คุณชมพร, คุณบาบิบูเบะ...แปลงกายเป็นบูริน, คุณ**mp5**, คุณCherry_Wawa, คุณสองแผ่นดิน, คุณกิ่งฟ้า, คุณInsignia_Museum, คุณหอมกร, คุณชีริว


haiku
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 158 คน [?]
New Comments
Friends' blogs
[Add haiku's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.