ไทยกับเพื่อนบ้าน

คอลัมน์ รู้ไปโม้ด
น้าชาติ ประชาชื่น nachart@yahoo.com


 ได้คำตอบจากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ว่า ประเทศไทย มีอาณาเขตติดต่อกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ คือ

ทิศเหนือ ได้แก่ พม่า และลาว

ทิศตะวันตก ได้แก่ พม่า

ทิศตะวันออก ได้แก่ ลาว และกัมพูชา

และทิศใต้ ได้แก่ มาเลเซีย

ทั้งนี้โดยรวมแล้วประเทศไทยมีพรม แดนติดต่อประเทศพม่าเป็นระยะทางยาวที่สุด คือ 2,400 กิโลเมตร รองลงไปคือประเทศลาว ระยะทาง 1,810 กิโลเมตร, ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 725 กิโลเมตร และประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 647 กิโลเมตร

ประเทศไทยได้พัฒนากรอบความร่วมมือทวิภาคีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างเครือข่ายการขนส่งเชื่อมโยงทางบกผ่านจุดผ่านแดนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน แบ่งเป็นจุดผ่านแดนถาวร จุดผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่อนปรน ดังนี้

1.จุดผ่านแดนถาวร เป็นจุดผ่านแดนที่รัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกัน ประกาศให้มีการสัญจรไป-มา ทั้งบุคคล สิ่งของและยานพาหนะ โดยทั่วไป จุดผ่านแดนถาวรจะมีการดำเนินงานเรื่องพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการศุลกากรตามกฎหมายของทั้งสองประเทศ ปัจจุบัน ไทยมีจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศเพื่อนบ้านรวม 29 จุด ดังนี้

ด้านพม่า มีจุดผ่านแดนถาวร 3 จุด ฝั่งไทย

1.อ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝั่งพม่า เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน

2.อ.แม่สอด จ.ตาก ฝั่งพม่า เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง

3.อ.เมือง จ.ระนอง ฝั่งพม่า เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี

ด้านลาว มีจุดผ่านแดนถาวร 13 จุด (รวมด่านสากล 5 ด่าน) ฝั่งไทย 1.อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ฝั่งลาว เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว

2.อ.เชียงของ จ.เชียงราย ฝั่งลาว เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ด่านสากล)

3.ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน ฝั่งลาว บ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี

4.ด่านปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย ฝั่งลาวเมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี 5.อ.เชียงคาน จ.เลย

ฝั่งลาวเมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์

6.ด่านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย ฝั่งลาว บ้านวัง เมืองสานะคาม

7.ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย ฝั่งลาว บ้านดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง กําแพงนครเวียงจันทน์

8.ด่านท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย ฝั่งลาว ท่าเดื่อ กําแพงนครเวียงจันทน์

9.ด่านบึงกาฬ จ.หนองคาย ฝั่งลาว เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ (ด่านสากล)

10.อ.เมือง จ.นครพนม ฝั่งลาว เมืองท่าแขก แขวง คําม่วน (ด่านสากล)

11.อ.เมือง จ.มุกดาหาร ฝั่งลาว เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต (ด่านสากล)

12.ด่านบ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี ฝั่งลาว บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน และ

13.ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ฝั่งลาว บ้านวังเต่า แขวงจําปาสัก (ด่านสากล)

ด้านกัมพูชา มีจุดผ่านแดนถาวร 6 จุด ฝั่งไทย

1.ด่านช่องสะงํา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ฝั่งกัมพูชา ช่องสะงํา อำเภออัลลองเวง

2.ด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ฝั่งกัมพูชา โอร์เสม็ด

3.ด่านบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ฝั่งกัมพูชา ปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย

4.ด่านบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ฝั่งกัมพูชา บ้านตวง จ.พระตะบอง

5.ด่านบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน ฝั่งกัมพูชา เมืองพรม กรุงไพลิน จ.พระตะบอง

6.ด่านบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด ฝั่งกัมพูชา จามเยียม จ.เกาะกง

ด้านประเทศมาเลเซีย มีจุดผ่านแดนถาวร 7 จุด

ฝั่งไทย

1.ด่าน ตม.ตากใบ อ.ตากใบ(ท่าเรือ) จ.นราธิวาส ฝั่งมาเลเซีย ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน

2.ด่าน ตม.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ฝั่งมาเลเซีย ด่านรัฐตูปันยัง รัฐกลันตัน

3.ด่าน ตม.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา

ฝั่งมาเลเซีย ด่านบูกิตบือราปิด

4.ด่าน ตม.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา ฝั่งมาเลเซีย ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์

5.ด่าน ตม.ปาดังเบซาร์ จ.สงขลา ฝั่งมาเลเซีย ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส

6.ด่าน ตม.วังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล ฝั่งมาเลเซีย ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส และ

7.ด่าน ตม.สตูล (ท่าเรือ) ฝั่งมาเลเซีย ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส

ทั้งนี้ บุคคลจากประเทศที่สาม (เช่น นักท่องเที่ยวต่างชาติ) เดินทางเข้า-ออกทางจุดผ่านแดนถาวรได้ โดยใช้หนังสือเดินทาง แต่ในกรณีจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ทางฝ่ายลาวประกาศให้มีจุดผ่านแดนถาวร 5 แห่ง ที่อนุญาตให้บุคคลจากประเทศที่สามเดินทางเข้า-ออกลาวได้ จึงเรียกชื่อเพื่อให้แตกต่างจากจุดผ่านแดนถาวรจุดอื่นๆ ว่าด่านสากล

2.จุดผ่านแดนชั่วคราว / จุดผ่อนปรน รวม 42 แห่ง โดยแยกเป็น ไทย-พม่า 11 แห่ง ไทย-ลาว 21 แห่ง และไทย-กัมพูชา 10 แห่ง โดยจุดผ่านแดนชั่วคราว เป็นจุดผ่านแดนที่เปิดเป็นการเฉพาะกิจเพื่อเหตุฉุกเฉินจําเป็นเฉพาะคราวเท่านั้น

และในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียง ไม่มีจุดผ่านแดนประเภทอื่น หรือมีแต่ไม่สามารถใช้ หรือไม่เหมาะกับการใช้ด้วยเหตุผลต่างๆ และเมื่อครบกําหนดเวลา หรือบรรลุวัตถุประสงค์แล้วจะปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที

ส่วนจุดผ่อนปรน หรือจุดผ่อนปรนการค้า เป็นจุดที่จังหวัดชายแดนผ่อนปรนให้มีการค้าขายบริเวณชายแดน เป็นสินค้าเล็กๆ น้อยๆ ที่จําเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนทั้งสองประเทศ

หน้า 24

ขอบคุณ
ช่าวสดออนไลน์
รู้ไปโม้ด
nachart

ศุกรวารสิริสวัสดิ์ค่ะ
Create Date : 18 พฤษภาคม 2555
Last Update : 18 พฤษภาคม 2555 16:36:55 น.
Counter : 2706 Pageviews.

0 comments
太阳结婚 พระอาทิตย์แต่งงาน Kavanich96
(31 ม.ค. 2563 02:52:46 น.)
解决问题的方法 วิธีแก้ปัญหาราคาถูก Kavanich96
(16 ม.ค. 2563 08:46:12 น.)
รั้งผู้เล่นสำคัญไว้ toor36
(4 ม.ค. 2563 06:21:01 น.)
这个貌似最有用的方法 วิธีที่ดีที่สุด Kavanich96
(3 ม.ค. 2563 19:32:52 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด