ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ว..๒
นามสกุลพระราชทาน-ว..๒


๓๙๓๖ วิภาตะพันธุ์ Vibha^tabandhu ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเทศ กองตำรวจภูธร จังหวัดสุราษฎร์ธานี กับนายอยู่ บิดา นายกู๋เป็นปู่ ทวดชื่อแสง 27/4/17

๑๘๗๙ วิภาตะภูติ Vibha^tabhu^ti นายพันตรี หลวงโยธาธิบาล (ฤกษ์) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๗ บิดาชื่อจ่าง ปู่ชื่อหลวงราชแขวง (ภู) 7/3/14

๐๗๐๕ วิภาตะโยธิน Vibha^tayodhin นายร้อยเอก ขุนผลาญแผลง* (ปลั่ง) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี กระทรวงกลาโหม 24/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายร้อยเอก ขุนแผลงผลาญ"

๕๓๕๙ วิภาตะรังสี Vibha^taransi ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีกระจ่าง กองตำรวจภูธร จังหวัดนครสวรรค์ กับนายแสง บิดา ปู่ชื่อพุก 29/6/19

๕๗๖๑ วิภาตะวณิช Vibha^tavanija นายหมู่โท ขุนเวชวิสิฐ (ทองสุก) กรมนักเรียนแพทยเสือป่าหลวง ปู่ชื่อแจ้ง 15/12/19

๖๑๙๐ วิภาตะวรรณ Vibha^tavarna พันจ่าตรีทองคำ ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อจรัส ปู่ชื่อแสง 10/12/21

๑๙๕๙ วิภาตะวัต Vibha^tavata นายหมู่ใหญ่เพ่ง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรสพ ปู่ชื่อแจ่ม 12/3/14

๓๘๐๔ วิภาตะไวทยะ Vibha^tavaidya พลเสือป่า ขุนสุทธิวาท (เล็ก) รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลจันทบุรี บิดาขื่อเหม็ง เป็นแพทย์ 10/2/16

๓๒๔๓ วิภาตะศิลปิน Vibha^tasilpin พระสมิทธิ์เลขา (ปลั่ง) ผู้ช่วยตรวจการ กรมศิลปากร กระทรวงวัง 1/7/16

๓๓๑๘ วิภาโตทัย Vibha^todaya ขุนอุตรการวรากร (เด่น) สรรพากรจังหวัดอุดรธานี ปู่ชื่อเอี่ยม 30/7/16

๓๕๘๘ วิมลนันทน์ Vimalanandana นายร้อยโทขาว กรมทหารบกราบที่ ๑๖ ปู่ชื่อสอาด 3/12/16

๒๓๓๘ วิมลโนธ Vimalanodha พันจ่าเอกแจ่ม กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเกลี้ยง บิดาชื่อโนด 27/6/15

๑๔๘๖ วิมลประภา Vimalaprabha^ พระศุภนิธิ์วิบูลย์ (ไว) ปลัดกรมสรรพากรนอก บุตรนายอ่อน หลานนายแสง 6/7/14

๐๙๒๕ วิมลศิลปิน Vimalasilpin ขุนสุวรรณนิมิตร (แช่ม) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๓๗๒๙ วิมลสุต Vimalasuta นายหมู่ตรีแสวง กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายปล่อง (บิดา) ทวดชื่อเจ้าพระยาท้ายน้ำ (ปลอด) ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) 30/1/16

๖๔๒๙ วิมุกตะกุล Vimuktakul รองอำมาตย์ตรีปาล ประจำกรมราชทัณฑ์ ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อโมริ 4/8/24

๓๔๑๐ วิมุกตะนันทน์ Vimuktanandana ขุนพิสิษฐ์โลหะกร (หนุน) ผู้ช่วยแม่กองแร่ มณฑลปัตตานี ทวดชื่อรอด 2/9/16

๑๗๑๒ วิมุกตะลพ Vimuktalaba นายเรือตรีวาศน์ กรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อลพ 14/10/14

๑๖๒๐ วิมุกตาคม Vimukta^gama พระพิบูลพิไชยรัฐ (ครุธ) กรมการพิเศษ เมืองพิไชย* ปู่ชื่อรอดปู่ทวดชื่อมา 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"

๑๔๙๘ วิมุกตานนท์ Vimukta^nanda นายพันตรี หลวงวิจารณอาวุธ (น้อม) ผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ ๙ ปู่ทวดชื่อหลวงเทพอาภรณ (รอด) 6/7/14

๔๐๒๗ วิมุกตายน Vimuktayana ขุนอนุทิศวิถีการ (แดง) กรมแผนที่ทหารบก ปู่ชื่อขุนโยธาสมุทร (เกิด) บิดาชื่อรอด 13/6/17

๓๑๐๒ วิมุกตารมย์ Vimukta^ramya ขุนประดิษฐ์ภูมิผล (ชม) กองออกโฉนดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อรอด 28/5/16
๑๖๕๙ วิมุกติบุตร Vimuktiputra นายพันตรี หลวงจรูญเรืองฤทธิ์ (แวว) ปลัดกรมทหารพาหนะ กองทัพที่ ๑ กับนายเล็ก (บิดา) นายเล็กเป็นบุตรนายรอด 6/10/14

๑๕๖๙ วิมุกติพันธุ์ Vimuktibandhu นายร้อยตรีไล้ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ กับนายพันธ์ (บิดา) นายพันธ์เป็นบุตรนายรอด 27/7/14

๓๗๐๒ วิมุกติวรรณ Vimuktivarna ขุนวิรุฬวรากร (ทัด) กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อหลวงมหาสงคราม (รอด) ปู่ชื่อจัน 19/1/16

๔๓๖๔ วิมุจานนท์ Vimucha^nanda นายหมู่ลูกเสือเอกวงษ์ ครูโรงเรียนอุดรพิทยากร จังหวัดชลบุรี กับนายโพล้ง (บิดา) ปู่ชื่อหลวงบำรุงวรามาตย์ (รอด) 22/2/17

๑๖๒๑ วิรัชลาภ Virajala^bha พระพิพัฒพิไชยเขต (น้อย) กรมการพิเศษ เมืองพิไชย* ปู่ทวดชื่อแขก ปู่ชื่อหลา 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"

๕๘๖๑ วิริยวัฒนะ Viriyavadhana นายหมู่ตรีเจริญ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายทองคำ (บิดา) ปู่ชื่อเพียร 1/2/20

๕๙๔๗ วิริยะบุรณะ Viriyapurna รองอำมาตย์ตรีเพียร ครูใหญ่โรงเรียนวัดราชบูรณะล่าง กรุงเทพฯ ปู่ชื่อพูน ทำสวน บิดาชื่อยอด 28/5/21

๓๖๒๙ วิริยะรัต Viriyarata หลวงธำรงเจดีย์รัฐ (เทศ) นอกราชการ กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่ออาจ ปู่ชื่อรอด 11/12/16

๔๖๔๘ วิลักษณานนท์ Vilakshana^nanda ขุนวิจารณ์ปสตุรกิจ (แทน)
กองเวชวัตถุ กรมประชาภิบาล กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อเปลี่ยน ปู่ชื่อแปลก บิดาชื่อเปลื้อง 18/10/18

๕๔๗๕ วิเลปนานนท์ Vilepana^nanda นายจ่าย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัศดุ กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อไล้ 5/7/19

๔๑๙๘ วิไลยวงศ์ ณ กรุงเทพ Vilayavongs Na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ 27/9/17

๑๒๒๓ วิวัฒนะปทม Vivadhanapadma พระรามฤทธี (สอน) กรมการพิเศษเมืองเลย ปู่ชื่อเจ้านครหลวงพระบาง (เสริม) บิดาชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ (บัว) 4/4/14

๐๕๒๒ วิวัฒนานนท์ Vivadhana^nanda หลวงพิศณุเสนี* (มณี) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง พระยาศรีพิพัฒน์ (อ้น) เป็นปู่ 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรามเภรี

๕๙๙๓ วิวิธวร Vividhavara พลเสือป่าสังวาลย์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อพระพิพิธวารี (จุ้ย) บิดาชื่อวอน 11/6/21

๕๓๕๓ วิวิธสิริ Vividhasiri นายร้อยตำรวจตรีบุญศรี กองตำรวจภูธร จังหวัดอุบลราชธานี ปู่ชื่อพระยาพิพิธไอยสูรย์ 29/6/19

๕๓๗๕ วิเวกานนท์ Viveka^nanda นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจสงัด กองตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา 29/6/19

๓๑๔๙ วิศยางกูร Visya^nkura หลวงรัตนศาสตร์สมบูรณ (พิณ) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดมีนบุรี ตระกูลพลเรือนและชาวนา 10/6/16

๑๑๗๓ วิศรุตรัตน Visrutaratna พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (แดง) สังกัดกระทรวงยุติธรรม บุตรขุนวิสูตรอักษร (แก้ว) 17/3/13

๕๑๑๙ วิศาลจิตร Visa^lachitra ขุนพิศาลจิตรกรรม (จำปี) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อสมิงราชาการ (กรอย) 14/6/19

๕๙๗๘ วิศาลสิงห์ Visa^lasinha พันจ่าโทสิงห์ โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ 11/6/21

๓๗๓๒ วิศิษฎานนท์ Visishta^nanda พลเสือป่าหลี กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อเสง 30/1/16

๐๓๙๕ วิเศษกุล Viseshakul พระวิสูตรเกษตรศิลป์* (นกยูง) เจ้ากรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ทวดเป็นหลวงวิเศษภักดี 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาอจิรการประสิทธิ์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข

๔๗๙๖ วิเศษโกสิน Viseskhosin หลวงธานพิไชย (ศิริ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อพระวิเศษโกษา (ทอง) 5/4/19

๖๔๓๑ วิเศษคามิน Viseshagamin หลวงพิสิษฐ์นครการ (เปลี่ยน) นายอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (ฉิม) บิดาชื่อขุนคลัง (เปี่ยม) 18/3/24

๕๑๑๘ วิเศษจิตร Viseshchitra ขุนพิศาลจิตรการ (เอี้ยม) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อจมื่นเก่งศร (สุทธิ์) 14/6/19

๔๓๑๘ วิเศษจินดา Viseshachinda^ นายร้อยตรีวุฒิ นายทหารแผนที่ กองพลทหารบกที่ ๙ ทวดชื่อพระยาวิเศษศักดา ปู่ชื่อพระวิเศษศักดา (วร) กรมทหารปืนใหญ่กองแก้วจินดา 19/1/17

๓๘๙๑ วิเศษธาร Viseshadha^ra ขุนราชรักษา (แข) ปลัดขวาอำเภอเมืองสงขลา ปู่ชื่อหลวงวิเศษพลภักดี (จุ้ย) 21/3/16

๒๙๗๔ วิเศษบุตร Viseshaputra รองหุ้มแพรม้วน กรมพระอัศวราช ทั้งปู่และบิดาให้มีราชทินนามว่า วิเศาอาวุธ (พระยาและหลวง) 9/4/16

๒๐๑๖ วิเศษประภา Viseshaprabha^ พันจ่าเด็กชาแตร กรมมหรศพ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อขุนประดับภิรมย์ (เลื่อม) 18/3/14

๑๑๘๐ วิเศษรัตน Visesharatna พระบริหารราชอาณาจักร (เจิม) นายอำเภอมุกดาหาร เมืองนครพนม มณฑลอุดร ปู่ทวดชื่อพระยาวิเศษสงครามรามภักดี (แก้ว) 17/3/13

๓๑๙๗ วิเศษวัชร์ Viseshavajra พระศรีสงคราม (แย้ม) กรมการพิเศษเมืองน่าน ปู่ชื่อพระยาวิเศษสัจจา บิดาชื่อพระยาเพชรฎา (นิ่ม) 17/6/16

๐๐๓๗ วิเศษศิริ Viseshasiri พระยาวิเศษฦาไชย* (สวัสดิ์) เกณฑ์เมืองรั้ง กระทรวงมหาดไทย 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาพิทักษ์ภูบาล สารวัตในพระราชสำนัก

๒๐๑๔ วิเศษสมิต Viseshasmita พันจ่าเด็กชาพยอม* พนักงานเจรจาโขน ปู่ชื่อยิ่ง 18/3/14 * มหาดเล็กวิเศษ ขุนไพเราะพจมาน

๓๙๒๙ วิเศษสังข์ Viseshasankha ราชบุรุษกาศ ครูใหญ่โรงเรียนขันเงิน จังหวัดหลังสวน ปู่ชื่อหลวงวิเศษลักษณ (สังข์) 4/4/17

๓๙๐๖ วิเศษสินธุ Viseshasindhu ขุนต่างใจราษฎร์ (อั้น) ปลัดกิ่งรัฐภูมิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทวดชื่อชิ้น ปู่ชื่อขุนชำนาญวารี (เสง) บิดาชื่อชื่อเซ้ง 31/3/16

๕๕๒๘ วิเศษสุวรรณวัต Viseshasuvarnavat หลวงวิเศษสุวรรณ (แจ้ง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ทวดชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ ปู่ชื่อขุนวิเศษสุวรรณ (เกิด) บิดาชื่อขุนวิเศษสุวรรณ (มั่น) 26/7/19

๓๙๖๓ วิเศษะพันธุ์ Viseshabandhu นายร้อยโทสุย แพทย์ประจำกองพยาบาล ในกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อเสง บิดาชื่อหลวงพิพิธโภคา (สุ่น) 26/5/17

๔๓๖๕ วิเศษะภูติ Viseshabhu^ti รองผู้กำกับตรีกิมถวน ครูโรงเรียนเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด กับนายเทียนเหลียง (บิดา) ปู่ชื่อเส็ง 22/2/17

๓๗๒๕ วิสมิตะนันทน์ Vismitanandana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีภัทร์ กองตำรวจภูธรเมืองที่ ๒ จังหวัดนครปฐม ทวดชื่อหลาก 28/1/16

๒๕๖๕ วิสมิตานนท์ Vismitananda มหาดเล็กนักเรียนเทียน กรมโขนหลวง บิดาชื่อแปลก 29/9/15

๐๘๙๗ วิสุทธเสน Visuddhasena นายร้อยเอก นายสรการฤทธิรณ (ป่วน) ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓* ปู่ชื่อสอาด 13/1/13 * มีพระราชบันทึกว่า ปลดเป็นกองหนุน

๕๙๖๒ วีณะคุปต์ Vi^nagupta ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีพิน กองตำรวจภูธร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อเต๋า บิดาชื่อกล่อม 11/6/21

๕๔๖๗ วีณะสนธิ Vinasandhi พลเสือป่าผวน กรมเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต ปู่ทวดชื่อสนธิ์ บิดาชื่อพิณ 5/7/19

๐๐๗๒ วีณิน Vinin หลวงพิณบรรเลงราช* (แหยม) กรมพิณพาทย์ 21/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงประดับดุริยกิจ

๑๐๘๐ วีรเดชะ Vi^rateja ขุนพิทักษ์ภักดี (บิดา) กับหลวงรังสฤษดิ์ศุขการ (บุญมี) ปลัดมณฑลราชบุรี* ขุนพิทักษ์เป็นบุตรนายห้าว 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "มหาดไทยมณฑลราชบุรี"

๑๒๒๙ วีรพลิน Virabalin นายพันโท หลวงวิชิตสรพล (ชิต) เสมียนตรากระทรวงกลาโหม* นายร้อยโทฟุ้ง สัสดีเมืองลพบุรี กับนายร้อยตรีเชื้อ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ทั้งบิดาและปู่ได้เป็นขุนอาจกำแหง 4/4/14

๐๖๗๖ วีรยวรรธนะ* Vi^ravardhana หลวงทิพวิจารณ (ซิ่ว) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วีรยวรรธน"

๐๓๑๘ วีรยศิริ Viryasiri พระยามหาอำมาตยาธิบดี (เส็ง) รองเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย* สกุลเดิมเป็นเชื้อจีน แซ่เหลา 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น อุปราชมณฑลภาคตะวันตก

๐๑๓๘ วีรศิริ Virasiri หลวงศรีสัตยารักษ์* (ห้าว) ผู้พิพากษา 2/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระศรีสัตยารักษ์

๐๙๖๘ วีรสุต Vi^rasuta นายร้อยตรีบุญมี ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี กับนายฮวด (บิดา) บิดานายฮวดชื่ออาจ 12/2/13

๓๗๗๒ วีระกะลัส Vi^rakalasa นายเนื่อง รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑
มณฑลราชบุรี ทวดชื่อหลวงวัง (อาจ) ปู่ชื่อหลวงวัง (กลัด) 4/2/16

๑๘๐๒ วีระฉัตร Vi^rachhatra นายเรือตรีฉัตร ต้นปืนเรือเสือทยานชล* ปู่ชื่อชาญ 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นปืนและหัวหน้าสถานีวิทยุโทรเลขเรือเสือทยานชล"

๐๑๖๔ วีระทัต Viradatt ขุนธานีธนากร (อาจ) ผู้ช่วยราชการเมืองชลบุรี 3/7/13

๓๗๖๙ วีระปรีย Virapriya พลเสือป่าเปลี่ยน รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเปี่ยมวิทยาคม จังหวัดสมุทสาคร กับนายกล่าง บิดา ทวดชื่ออาจ ปู่ชื่อปรี 4/2/16

๐๗๓๕ วีระโยธิน Virayodhin นายพันตรี หลวงเทพดรุณานุศิษฎ์ (ฉัตร) อาจารย์ผู้ปกครองโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน 13/10/13

๐๕๙๕* วีระไวทยะ Viravaidaya นายพันเอก พระยาดำรงแพทยาคุณ (ฮวด) เจ้ากรมแพทย์ทหารบก กระทรวงกระลาโหม 25/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา เป็นลำดับที่ ๕๐๒ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๙๕ ไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/หน้า ๑๓๕๔ และ ๑๓๖๕)

๒๖๕๕ วีระสัมฤทธิ Virasamriddhi หลวงอุปทานนิติเหตุ (พร้อม) กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อเพียร บิดาชื่อสัมฤทธิ์ 17/10/15

๓๗๐๑ วีรานุวัตติ V^nuvatti หลวงสิทธิพยากรณ์ (ฮกหลี) กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ ทวดชื่อวีร์ ปู่ชื่อนุ 19/1/16

๓๒๙๗ วีราสา Vira^sa^ นายเรือโทแป๊ะ นายสถานีวิทยุโทรเลขทหารเรือ จังหวัดสงขลา ปู่ชื่อหมื่นจำนงอาสา บิดาชื่ออาจ 22/7/16

๔๘๒๑ วีริยะมานิต Viriyama^nita ขุนมานิตทุมามาน (วี) กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อยวง 5/4/19

๕๒๒๗ วีริยินทะ Viriyinda นายร้อยตำรวจโทวงษ์ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อินทร์ บิดาชื่อเพียร 14/6/19

๕๕๗๘ วุฑฒวิภาต Vuddhavibha^ta พลเสือป่าแจ่ม ประจำกรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ กับนายพุฒ (บิดา) 26/7/19

๔๐๔๒ วุฑฒะกุล Vuddhakul นายเทียน ห้างสยามแสตมป์ แซ่ฮ์ว่าง 13/6/17

๔๐๑๗ วุฑฒิโชติ Vuddhijoti นายเหมือน กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อวุฑฒ์ ปู่ชื่อแสง 9/6/17

๕๖๐๑ วุฒฑกนก Vuddhakanaka ว่าที่นายเรือตรีทองใบ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กับนายฉิม บิดา ปู่ทวดชื่อวูฒิ 26/7/19

๕๒๐๘ วุฒวัณณะ Vuddhavanna นายร้อยตำรวจตรีผิว ผู้บังคับกองตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อพุฒ 14/6/92

๕๐๘๘ วุฒานนท์ Vuddha^nanda พลเสือป่าวุฒิ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19

๖๐๐๔ วุฒานุสร Vuddha^nusara พลเสือป่าสวน กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี กับนายสอน (บิดา) 11/6/21

๐๔๑๒ วุฒิโฆษิต Vuddhikosihta หลวงชาญภูเบศร์* (เสียง) ปลัดจางวาง กรมมหาดเล็ก ผู้จัดการโรงโซดาหลวง พระราชวังดุสิต 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระดรุณรักษา

๓๓๕๗ วุฒิสุขุม Vuddhisukhum นายหมู่ตรีพุฒ ผู้ช่วยเกษตร์มณฑลราชบุรี ปู่ชื่ออ่อน 6/8/16

๔๙๖๑ วุตติหาสะ Vuttiha^sa นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมเฮง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อวุด 16/4/19

๑๖๓๓ วุทธานนท์ Vuddha^nanda ขุนอุลิศถานธุรารักษ์ (ไซ) นายอำเภอแม่แตง มณฑลพายัพ ปู่ทวดชื่อ "หลวงตื่น" (?) 29/9/14

๓๘๑๑ วุทธิฉาย Vuddhicha^ya นายศิริ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕ มณฑลปจาจิณ ทวดชื่อวุธ ปู่ชื่อฉาย 10/2/16

๕๘๑๔ เวคะวากยานนท์ Vegava^kya^nanda ขุนเวควิชยุพากย์ (อยู่) พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดตรัง 4/9/20

๔๘๒๙ เวชกร Vejakara ขุนประสิทธิ์เวชการ (แหยม) แพทย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อต่วน 5/4/19

๐๖๑๘ เวชจินดา Vejachinta^ นายร้อยเอก ขุนเวชการประสิทธิ์* (ต้น) นายแพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นามนี้ให้ขุนจินดาโอสถ (ฉิม) ผู้เป็นบิดาด้วย 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายร้อยเอก หลวงเวชการประสิทธิ์"

๔๘๘๑ เวชชาชีวะ Vejjajiva รองอำมาตย์ตรีหลง แพทย์ประจำจังหวัดลพบุรี กับนายจิ๊นเสง (บิดา) นายเป๋งปู่ นายก่อปู่ทวด 5/4/19

๕๓๗๑ เวชชานุเคราะห์ Veja^nugraha นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเขียน กองตำรวจภูธร มณฑลปัตตานี ปู่ทวดชื่อเวช บิดาชื่อช่วย 29/6/19

๒๑๔๓ เวชบุตต์ Vejaputta นายตุ๊ กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายบัว หมอ 23/3/14

๓๕๐๗ เวชภูติ Vejabhuti หลวงสุนทรนุชิต (พร้าว) ผู้กำกับโรงต้มสุรา จังหวัดชุมพร ปู่ชื่อหลวงวิเศษโอสถ เป็นหมอ 30/10/16

๖๐๖๐ เวชมนัส Vejamanasa นายร้อยโทสุดใจ ประจำกองพยาบาล ในกองพลทหารบกที่ ๖ 3/9/21

๒๘๖๖ เวชานนท์ Veja^nanda พลเสือป่าเถาะ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ วัดท่าถนน จังหวัดอุตรดิฐ ปู่เป็นแพทย์ชื่อชาญ 14/2/15

๔๔๙๕ เวณุโกเศศ Venukoses นายร้อยตรีสด กรมทหารบกราบที่ ๗ กับนายแสง บิดา ทวดชื่อขุนคลัง (ปล้อง) 6/6/18

๒๕๖๑ เวณุจันทร์ Venuchandra รองอำมาตย์โท ขุนพิศาลโลหพรรค (เปล่ง) นายเวรกรมราชโลหกิจ บิดาชื่อไผ่ ปู่ชื่อจั่น 26/9/15

๑๓๐๕ เวณุนันทน์ Venunandana หลวงบริคุตราชฐาน (พึ่ง) กรมชาวที่ ปู่ชื่อหลวงเจตยานุรักษ์ (เพน) 15/4/14

๔๕๗๗ เวณุพุกกะณะ Venubukkana พันจ่าเอกพริ้ง กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเอิน บิดาชื่อพุก 13/9/18

๒๑๖๑ เวณุภูติ Venubhu^ti พันจ่าเด็กชาเล็ก ประจำกรมบัญชาการกรมมหรศพ บิดาชื่อไผ่ 8/4/15

๕๒๖๑ เวปุลานนท์ Vepula^nanda นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขุนไกรพลเสน (เฟื่อง) 29/6/19

๓๐๘๐ เวลานนท์* Vela^nanda รองอำมาตย์เอกเกอรช ฟริดริช เวเลอร์** นายตรวจเอก กรมรถไฟหลวงสายเหนือ 21/5/16 * โปรดเกล้าฯ ให้ถอนนามสกุลนี้จากทะเบียนเมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๖๐ เพราะเหตุถูกถอนจากบังคับสยามเป็นชาติเดิม **ดัดแปลงตามนามสกุลเดิม

๒๐๓๓ เวสบุตต์ Vesaputta นักเรียนทหารกระบี่แถม (เล็ก) กรมโขนหลวง ลูกพ่อค้า 18/3/14

๔๓๙๘ เวสสาชีวะ Vesa^jiva นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญมา ปู่ชื่ออั้น 20/3/17

๐๒๕๒ ไวณุนาวิน Vainuna^vin นายนาวาโท พระอาษาศัลการ (แว) ผู้ช่วยสารวัดใหญ่ทหาร ราชองครักษ์เวร 10/7/13

๑๓๙๙ ไวทยกุล Vaidyakula นายเรือโทเจียม แพทย์กรมสรรพาวุธทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อถึก บิดาชื่อสวน ยังมีชีวิตอยู่และเป็นแพทย์ทั้งสองคน 27/4/14

๒๗๕๓ ไวทยะชีวิน Vaidyajivin ขุนกุมารประสิทธิ์ (ช่วง) ครูแพทย์ไทย, โรงเรียราชแพทยาลัย บุตรพระยาสุขุมาลย์บริหาร (แสง) ตระกูลแพทย์ 7/11/15

๔๖๘๘ ไวทยะวณิช Vaidyavanija รองอำมาตย์ตรีโหมด ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อไหว ปู่ชื่อย่อ 3/11/18

๑๗๒๒ ไวทยาชีวะ Vaidya^jiva นายร้อยโทรื่น ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘* ปู่และบิดาเป็นแพทย์ 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘"

๐๔๕๓ ไวทยานนท์ Vaidya^nanda มหาดเล็กวิเศษทองใบ* แพทย์ กรมมหาดเล็ก ปู่และบิดาเป็นแพทย์ 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนพิพิธเภสัช

๐๖๔๔ ไวทยานุวัตติ Vaidya^nuvatti นายร้อยตรีบุญช่วย กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อหมอ 21/9/13

๕๕๒๕ ไวปุลินทะ Vaipulinda นายอินทร์ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อไว 5/7/19
๐๑๖๑ ไวยาศวิน Vaiyasvin ขุนดุรงค์สงคราม (ไวย) กรมพระอัศวราช 3/7/13

๓๗๙๐ ไวศยะชาตีย์ Vaisyaja^tiya พลเสือป่าเสนอ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลพิศณุโลก กับนายไฉน บิดา ปู่และทวดค้าขาย 8/2/16Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 8 สิงหาคม 2552 22:12:15 น.
Counter : 2587 Pageviews.

0 comments
29 ม.ค. 63 ซ้อมการแสดงบนเวทีจริง วันที่.2 kae+aoe
(18 ก.พ. 2563 08:21:58 น.)
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด