ภูมพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๑๐
นามสกุลพระราชทาน-ส..๑๐


๐๐๓๘ สุนทรเวช Sundaravej หลวงวิรัชเวชกิจ* (สุ่น) แพทย์กรมมหาดเล็ก 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระทิพจักษุสาตร

๓๖๖๔ สุนทรศร Sundarasara รองอำมาตย์โทจู ยกระบัตร์ศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อจีนฮ้อ บิดาชื่อหมื่นอักษร (แก้ว) 17/12/16

๑๖๘๒ สุนทรศศิน Sundarasasin นายร้อยโทวาศ นายเวรโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสุ่น บิดาชื่อขุนรักษบุรี (จัน) 11/10/14

๑๑๘๓ สุนทรศารทูล Sundarasa^rdula หลวงสากลพิทักษ์ (หมี) นอกราชการ (บิดา) กับขุนภักดีภูธร (สด) ยกระบัตรเมืองสุพรรณบุรี หลวงสากลเป็นบุตรพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (เสือ) 19/3/13

๐๐๔๓ สุนทรศิริ Sundarasiri มหาดเล็กวิเศษสุ่น* มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองสุจินดา

๑๑๐๓ สุนทรสถิตย์ Sundarasathitya นายเปลี่ยน พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองราชบุรี ปู่ชื่อดี บิดาชื่อคง 7/3/13

๑๙๗๘ สุนทรสนาน Sundarasana^na พลเสือป่าอาบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายดี 12/3/14

๓๒๕๑ สุนทรสมัย Sundarasamaya พันเด็กชาโทแพ กรมยานยตร์หลวง ทวดชื่อแช่ม ปู่ชื่อสมัย 1/7/16

๒๙๔๗ สุนทรสมิต Sundarasmita ราชบุรุษจันทร์ ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อดี ปู่ชื่อแย้ม 8/3/15

๕๕๖๓ สุนทรสิงคาล Sundarasinga^la ขุนอภัยสมบัติ (สงวน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อซุ้น 26/7/19

๒๓๑๘ สุนทรสิงห์ Sundarasinha นายพันตำรวจตรี หลวงเริงระงับภัย (คิด) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ ปู่ชื่อพระพรหมสุรินทร (งาม) ทวดชื่อพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (สิงโต) 7/6/15

๒๑๓๗ สุนทรสินธุ Sundarasindhu นายเปลื้อง กรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อดี ปู่ชื่อสิน 23/3/14

๒๕๘๐ สุนทรสีมะ Sundarasi^ma นายเรือโทอุย แพทย์ประจำกรมสรรพาวุธทหารเรือ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อซิม 3/10/15

๓๑๐๑ สุนทรสุข Sundarasukha ขุนวินิจสาลี (ช้อย) นายทะเบียนที่ดินเมืองชลบุรี ทวดชื่อทองดี ปู่ชื่อทองสุก 28/5/16

๓๔๓๗ สุนทรสุต Sundarasuta รองอำมาตย์เอกอุปถัมภ์ ผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดร ปู่ชื่อซุ่นเกี้ยน 10/9/16

๕๙๘๙ สุนทรสุวรรณ Sundarasuvarna นายหมู่โททองดี กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อซุ่นเฮงบิดาชื่อซุ่นเทียน 11/6/25

๐๐๒๓ สุนทรเสวี Sundarasevi นายจ่ารง* (แช่ม) กรมมหาดเล็ก 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นจิตรเสน่ห์

๔๕๑๔ สุนทรหงส์ Sundarahansa นายร้อยตำรวจโท ขุนบัญชาชนนิกร (ครื้น) กองคดี กรมตำรวจภูธร ทวดชื่อซุ่นฮง 12/6/18

๕๓๗๒ สุนทรหิตานนท์ Sundarahita^nanda นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจชิน กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ปู่ชื่อหมื่นศรีสรไกร (ดี) บิดาชื่อฮี้ 29/6/19

๑๘๕๖ สุนทรหุต Sundarahuta นายร้อยโทอุ๋ย ประจำกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก กับนายอิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อซุ่นฮวด 20/12/14

๑๑๓๙ สุนทราณฑ์ Sundara^nda นายร้อยโทช้อย สัสดีเมืองสมุทรสงคราม กับนายฟอง (บิดา) บิดานายฟองชื่อซุ่น 10/3/13

๕๘๖๐ สุนทราณู Sundara^nu^ พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายดี (บิดา) ปู่ชื่อน้อย 4/9/20

๐๔๕๗ สุนทรานนท์ Sundra^nanda มหาดเล็กวิเศษเสงี่ยม กองคลังเครื่องโต๊ะ กรมมหาดเล็ก 7/8/13

๖๒๒๐ สุนทรานุสร Sundara^nusara ว่าที่นายหมวดตรีถวิล ผู้บังคับหมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายพันธ์ (บิดา) ปู่ชื่อสุ่น 25/12/21

๓๐๙๓ สุนทรามระ Sundara^mra รองเสวกตรีแพ กรมพระคลังข้างที่ ปู่ชื่อหลวงอินทโรดม (เอี่ยม) บิดาชื่อขุนธนบุรี (อ่ำ) 21/5/16

๒๐๙๕ สุนทรายน Sundarayana นักเรียนทหารกระบี่ฉัตร กรมโขนหลวง บิดาชื่อดี (ทำราชการ) ปู่ชื่อคล้อย 18/3/14

๐๓๘๗ สุนทรารชุน Sundararjun พระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม* (ชม) สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครไชยศรี ปู่คือ พระยาเทพอรชุน (เปิ่น) 31/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาศรีวิไชยชนินทร

๖๐๓๑ สุนทรารม Sundra^rama หลวงวิจารณ์คดีราษฎร์ (เชย) อัยการจังหวัดพระประแดง 6/8/21

๓๓๖๐ สุนทรารัณย์ Sundara^ranya ว่าที่นายหมวดตรีปลั่ง หอทะเบียนที่ดิน มณฑลราชบุรี ทวดชื่อขุนมหาดไทย (เอี่ยม) ปู่ชื่อเถื่อน 6/8/16

๓๐๒๘ สุนทรารุณ Sundara^runa พันจ่าตรีหรุ่น พันจ่าปืน เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อดี 7/5/16

๓๘๔๔ สุนทราสา Sundara^sa^ พลเสือป่าทิต กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อสา บิดาชื่อเอี่ยม 18/2/16

๖๓๘๐ สุนทรินท Sundarinda นายหมู่ตรีผึ่ง เสมียนประจำแพนกเสนาธิการ กองเสนารักษาดินแดนตวันออก ปู่ทวดชื่อรอด ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อดี 26/8/22

๓๐๗๖ สุนทรินทุ Sundarindu ขุนภักดีสรรพการ (ปาน) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อดี บิดาชื่ออิน 21/5/16

๑๐๔๘ สุนทโรดม Sundarottama หลวงประชานารถธนากร (ช้อย) สรรพากรมณฑลนครไชยศรี ฉายาบวช "สุนทโร" 1/3/13

๒๓๐๔ สุนทโรทก Sundarodaka อำมาตย์ตรี พระยศภักดี (รักษ์) ยกรบัตรมณฑลภูเก็จ ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อแช่ม 7/6/15

๓๒๖๒ สุนทโรทยาน Sundaro^dya^na นายร้อยโทโพธิ์ กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อขุนธนราชภักดี (สวน) 8/7/16

๖๐๑๙ สุนทโรทัย Sundarodaya หลวงไชยประชา (ขจร) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุไทยธานี ปู่ชื่อหลวงไมตรีประชากร (สุ่น) 6/8/21

๔๓๓๓ สุนทะรัษฐาน Sundarashtha^na รองผู้กำกับตรีทอง ครูโรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ กับนายทมองอยู่ (บิดา) ทวดชื่อคง ปู่ชื่อดี 18/2/17

๔๑๒๗ สุนทะเรก Sundareka นายเจ๊ก หัวหน้าช่างไม้ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อโชติ บิดาชื่อแช่ม 21/7/17

๐๗๒๒ สุนทานนท์ Sunda^nanda นายพันตรี หลวงศัลวิธานนิเทศ (ลอง) ครูสอนเลขชั้นสูง กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อสุ่น 10/10/13

๓๘๐๘ สุนนะบุตร Sunnaputra พลเสือป่าสมิง รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลปราจิณ ทวดชื่อจีนซุ่นฮะ 10/2/16

๑๐๙๙ สุนนานนท์ Sunna^nanda ขุนวิจารณรถกล (กิมฮอก) นายสถานีรถไฟราชบุรี บุตรจีนสุ้นฮี้ 7/3/13

๒๘๕๕ สุนะวัฒนะ Sunavadhana พลเสือป่าเฮง ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๖ โรงเรียนตัวอย่างเมืองกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อซุ่นฮวด 14/2/15

๔๔๐๑ สุนันทนานนท์ Sunandana^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงจี ปู่ทวดชื่อสุนัน 30/3/17

๔๐๗๙ สุนาวิน Suna^vin ว่าที่นายเรือตรีเหลียง รั้งต้นปืน เรื่อเสือทยานชล ปู่ชื่อิ้บ บิดาชื่อเฉย 23/6/17

๐๙๓๓ สุบรรณ ณ กรุงเทพ Suparna na Krungdeb หม่อมเจ้าเทโพ ในกรมขุนภูวนัย รับราชการเป็นผู้ดูการวัดพระศรีรีตนศาสดาราม เป็นผู้ขอแทนบุตรหลานบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (พระองค์เจ้าสุบรรณ) 19/1/13

๕๙๙๐ สุบรรณานนท์ Suparnananda พระบวรยศ (พัฒ) กระทรวงมหาดไทย กับนายหมู่ตรีเพชร (บุตร) ปู่ชื่อพระณรงค์วิไชย (ครุธ) 11/6/21

๑๔๐๓ สุประดิษฐ์ ณ กรุงเทพ Supratishtha na Krungdeb หลวงสมุทโคจร (หม่อมราชวงศ์เล็ก) นายทะเบียฬกรมเจ้าท่า สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นวิษณุนารถนิภาธร (พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์) 27/4/14

๑๕๐๒ สุประภา Suprabha นายร้อยโทเจริญ นายทหารฝึกหัดราชการกรมสัสดี กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อดี บิดาชื่อรุ่ง 6/7/14

๒๗๖๓ สุประภาตะนันทน์ Suprabhatanandana ว่าที่นายเรือตรีน้อม กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อหว่าง 12/12/15

๒๔๙๗ สุปินานนท์ Supinananda รองอำมาตย์โท ขุนวิทิศวรการ (ไฝ) เลฃานุการชั้น ๒ กองบัญชาการ กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อสุปินะ 5/9/15

๕๘๘๕ สุปุณณะ Supunna พลเสือป่าปุ่น กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายเหลี่ยม (บิดา) ปู่ชื่อปาน 1/2/20

๕๔๓๑ สุพรรณพันธ์ Subarnabandha นายหมู่ตรีเชื่อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี 29/6/19

๔๘๔๕ สุพรรณเภษัช Subarnabheshaja ขุนพิศาลสารภูมิ (สีไพร) ปลัดอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อยา 5/4/19

๑๑๘๗ สุพรรณโรจน Subarnarochana นายเปล่ง จ่าเมืองสุพรรณบุรี ทวดเป็นพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม) 19/3/13

๑๕๑๖ สุพินทุ Supindu ขุนไพรสณฑ์สาลารักษ์ (เทียน) ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้ ปู่ทวดชื่อมองชวยบิน (เป็นชาติพม่า ขุนไพรสณฑ์แปลงชาติเป็นไทย) 13/7/14

๕๙๘๖ สุพิมพานนท์ Subimbananda ว่าที่นายหมู่ตรี ขุนสฤษดิ์บำรุงเมือง (สาลี) กองเสือป่าจังหวัดเลย นายดี ปู่ นายพิมพ์ บิดา 11/6/21

๕๖๖๔ สุโพธานนท์ Subodhananda พันเด็กชาตรีดี กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อโพ 9/8/19

๕๐๖๓ สุภคานนท์ Subhagananda นายหมู่ตรีเพลิน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายหลี (บิดา) ปู่ชื่อผัง 31/5/19

๖๐๓๔ สุภธีระ Subhadhira ขุนคามสุภา (แจ่ม) ผู้พิพากษารอง ศาลจังหวัดมหาสารคาม นายเธียร ปู่ 6/8/21

๐๗๘๓ สุภัทรนัฎ Subhadranat นายพริ้ง มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บุตรนายพร้อม 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๖๒๑๘ สุภัทรพันธุ์ Subhadrabandhu พลเสือป่าหนอม แพทย์ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับขุนสุภัทร์ภิบาล (หุ่น) บิดา ปู่ทวดชื่อกวาง ปู่ชื่อห่วง 25/12/21

๔๙๐๙ สุภาวะโสตถิ์ Subhavasotthi นายเจริญ กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อสุภาพ 5/4/19

๒๒๙๐ สุมนดิษย์ Sumanatishya พระปัตนะบดีศรีสมุทเฃตร (เป๋า) ผู้ว่าราชการเมืองปัตตานี ปู่ชื่อสุ่ม บิดาชื่อดิษ 7/6/15

๒๗๐๖ สุมนเตมีย์ Sumanatemiya ขุนอารีรัฐไพบูลย์ (ทิม) ข้าหลวงตรวจการกรมสรรพากรใน ปู่ชื่อสุ่ม บิดาชื่อชุ่ม 1/11/15

๐๔๙๓ สุมนนัฎ Sumananat ขุนฤทธิ์ดรุณเสรฐ* (สุ่ม) สารวัดมหาดเล็ก 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเสรฐดรุณฤทธิ

๓๐๘๔ สุมนสุข Sumanasukha พระรามศาสตร์ราชสภาบดี (พุฒ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อสุก ปู่ชื่อสุ่ม 21/5/16

๕๖๖๒ สุมนะเสวี Sumanasevi พันจ่าเด็กชาหลาบ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อทองคำ 9/8/19

๓๖๗๔ สุมนานนท์ รองอำมาตย์โทพูน สารวัดแขวง กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อจีนสุมาอี้ 17/12/16

๓๘๒๕ สุมนานนท์ Sumanananda พลเสือป่าฮู้ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ กรุงเก่า กับนายมี (บิดา) ปู่ชื่อสุ่ม 14/2/16

๖๐๐๓ สุมังคลพันธุ์ Sumangalabandhu พลเสือป่าหลำ กองลูกเสือจังหวัดเพชรบุรี กับนายดี (บิดา) ปู่ชื่อมั่ง 11/6/21

๔๖๐๑ สุมิตร Sumitra นายอี สเปนช์ สมิต ผู้ช่วยอธิบดีกรมศึกษาธิการ ขอพระราชทานให้บุตรชายหญิงซึ่งมารดาเป็นไทย 21/9/18

๒๔๓๙ สุยาตรานนท์* นายร้อยโทแคล้ว ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๓ บุตรนายคล้อย 22/8/15 * ทรงขีดฆ่านามสกุลนี้ออกจากทะเบียน เนื่องด้วยเป็นบุคคลเดียวกับที่ได้รับพระราชทานนามสกุล "อายนบุตร์ ซึ่งในสมุดทะเบียนมีพระราชบันทึกว่า "คนเดียวกับเลข ๑๘๖๘" และโปรดให้เลื่อนนามสกุล "กงศบุตร" ขึ้นมาเป็นเลขที่ ๒๔๓๙ แทน

๑๐๔๖ สุรคุปต์ Suragupta หลวงเสน่ห์รักษา (เผือก) นายเวรสังกัดกรมมหาดเล็ก กับขุนสมรรถไชยศรี ยกระบัตร์เมืองนครปฐม สกุลพระยาสุรเสนา (คุ้ม) 1/3/13

๐๓๘๒ สุรนันทน์ Suranandana พระยาบำรุงราชบริพาร (กริ่ม) จางวางมหาดเล็ก กรมมหาดเล็ก พระยารามจัตุรงค์ (สุร) เป็นปู่ทวด 31/7/13

๔๙๐๕ สุรภักดี Surabhakdi ขุนสุรภักดีพิบูลย์ (มักเป๊า) นายอำเภอในมณฑลนครศรีธรรมราช 5/4/19

๐๐๘๒ สุรภัฏ Surabhath นายตำรวจเอก จมื่นทิพเสนา (เปลี่ยน) กรมพระตำรวจ 22/6/13

๕๒๕๗ สุรักขกะ Surakkhaka นายร้อยตำรวจตรีสงวน กรมตำรวจพระนครบาล กับนายอ๊อด บิดา ปู่ชื่อกิมฉง 14/6/19

๐๔๔๔ สุริยกุล ณ กรุงเทพ Suriyakul na Krungdeb หมื่นศรีสรชิต (หม่อมราชวงศ์เหรียญ) กรมพระอัศวราช สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมพระรามอิศเรศร (พระองค์เจ้าสุริยา) 7/8/13

๓๓๔๐ สุริยมณี Suriyamani หลวงประธานถิ่นเถิน (มหาชัย) นายอำเภอเมืองเถิน จังหวัดลำปาง ทวดชื่อพระปลัดคำลือ (สุริยะ) ปู่ชื่อเจ้าสุริยวงศ์ (อินแก้ว) 30/7/16

๐๐๖๕ สุริโยดร Suriyodara นักเรียนนายร้อยอินทอง* มหาดเล็ก ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บุตรเจ้านิเวศน์อุดร (สุริย) นครเชียงใหม่ หลานพระเจ้าอินทรวิชยานนท์ เหลนเจ้าสุริยวิชานนท์ 20/6/13

๐๓๙๘ สุเรนทรานนท์ Surendrananda นายพันโท* พระสุรเดชรณชิต (สอน) เสนาธิการกองทัพที่ ๒ กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร ปู่เป็นพระยาสุเรนทรราชเสนา 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันเอก ผู้บัญชาการกองพลที่ ๗

๐๗๖๘ สุวคนธ์ Suvagandha นายพันตรี หลวงพิชิตไพริน (ลี่) สารวัดทหารบริเวณฝ่ายเหนือ ปู่ชื่อกลิ่น นายจ่าเนตร (ชื่น) เป็นบิดา 21/11/13

๓๐๘๗ สุวงศ์ Suvansa หลวงรามบัญชา (เซี้ยง) กระทรวงยุติธรรม แซ่เดิมโซว 21/5/16

๑๖๔๒ สุวรรณกนิษฐ Suvarnakanishtha ขุนบุรไทยพิทักษ์ (เคลือบ) นายอำเภอชุมแสง มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อทองศุข ปู่ชื่อน้อย 29/9/14

๑๒๒๖ สุวรรณกร Suvarnakara นายพันโท หลวงฤทธิเรืองรณ (ฉิม) กองหนุน สังกัดกรมจเรทหารปืนใหญ่ ปู่ชื่อหลวงพิมลสมบัติ (ทอง) บิดาชื่อจ่านายสิบกอน 4/4/13

๕๕๑๗ สุวรรณกสิณ Suvarnakasin นายสุวรรณ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับขุนธนกิจสมุหการ (ปลอด) บิดา ปู่ชื่อรัตน 5/7/19

๑๖๙๔ สุวรรณกาญจน์ Suvarnaka^nchana ว่าที่นายร้อยโททองดี ครูสอนพงศาวดารในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อทอง 14/10/14

๕๕๑๘ สุวรรณการกุล Suvarnakarakula นายสุวรรณ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อหลวงสุวรรณกิจชำนาญ (พงษ์) 5/7/19

๒๗๗๙ สุวรรณกุล Suvarnakula ขุนชลภาคภัณฑกิจ (กิมเฮง) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ เชื้อจีนแซ่กิม 12/12/15

๔๒๔๖ สุวรรณกูฏ Suvarnakuta หลวงปริคุตคามเขตร์ (โง่นคำ) นายอำเภอเขื่อนใน จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อพระพรหมราชวงษา (กุทอง) ปู่ชื่อราชวงษ์ (โง่นคำ) 5/12/17

๕๐๔๔ สุวรรณเกตกะ Suvarnaketaka พลเสือป่าเนตร กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเกต 31/5/19

๖๑๕๖ สุวรรณเกตุ Suvarnaketu รองอำมาตย์ตรีทองดี ครูใหญ่โรงเรียนวัดสพานสูง ปู่ชิ่อเกษ บิดาชื่อเพิ่ม 19/11/21

๓๔๑๑ สุวรรณเกษม Suvarnakshema ขุนประกิตย์ภูมิการ (ถมยา) กองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อยิ้ม ทวดชื่อทองดี 2/9/16

๑๗๖๔ สุวรรณคดี Suvarnagati นายเรือตรีจุ่น ต้นเรือเรือสุริยมณฑล* บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อเรือง 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นหนเรือรบหลวงสุริยมณฑล"

๑๖๔๖ สุวรรณคุปต์ Suvarnagupta ขุนอักษรเลฃา (ชุ่ม) เลฃานุการมณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อหลวงเสนานนท์ (ทองสุก) ปู่ชื่อคุ้ม 29/9/14

๓๓๘๕ สุวรรณจิตติ Suvarnachitti ขุนวรกิจพิศาล (เปล่ง) กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อหมื่นวิเศษรักษา (ทอง) บิดาชื่อสุดใจ 28/8/16

๐๔๐๘ สุวรรณจิตร Suvarnachitra ขุนบรรจงลายเลิศ (ทองดี) กรม
ช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๐๓๘๓ สุวรรณจินดา Suvarnachinta หลวงมหาใจภักดิ์* (แม้น) นายเวรผู้ช่วย กรมมหาดเล็ก พระยาจินดารังสรรค์ (ทองอยู่) เป็นปู่ทวด พระยาหัดถการบัญชา (เอี่ยม) เป็นปู่ 31/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอินทรเดชะ

๒๑๗๗ สุวรรณจูฑะ Suvarnachuda นายเพ็ง ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ทวดชื่อทองคำ ปู่ชื่อจู 14/4/15

๖๑๙๑ สุวรรณฉวี Suvarnachhavi จ่าเอกผิว ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อนพ บิดาชื่อชื่น 10/12/21

๔๔๖๔ สุวรรณชฎ Suvarnajata ขุนอาทรลพนิกาย (สมพงษ์) นายอำเภอเสนา กรุงเก่า ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อชด 20/5/18

๑๙๘๙ สุวรรณชมภ์ Suvarnajambha พลเสือป่าชิด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรสพ ปู่ชื่อคำ บิดาชื่อชม 12/3/14

๔๗๔๖ สุวรรณชีวะ Suvarnajiva ว่าที่ผู้กำกับตรีประทัง ครูโรงเรียนศึกษานุกูลราษฎร์ อำเภอเมือง สมุทรสาคร ปู่ทวดชื่อสุวรรณ์ ปู่ชื่อชี 3/2/18

๑๑๐๑ สุวรรณดิษ Suvarnatisha นายชิด พนักงานคมนาคมมณฑลราชบุรี ทวดชื่อหลวงอภัยคงคา (ทอง) ปู่ชื่อหลวงพิฦก (ดิษ) 7/3/13

๑๙๕๒ สุวรรณดุล Suvarnatula นายร้อยตรีเหมือน ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อชู 10/3/14

๑๒๓๙ สุวรรณเตมีย์ Suvarnatemiya หลวงนานาคฆมาศก (สุดใจ) ผู้ช่วยอธิบดีกรมกระสาปน์สิทธิการ บิดาชื่อหลวงนานาคฆมาศก (ทองอยู่) ปู่ชื่อพระยาไชยยศสมบัติ (ฉ่ำ) 4/4/14

๑๕๒๘ สุวรรณทรรภ Suvarnadarbha หลวงพิทักษ์พนมนคร (ช่วง) ปลัดเมืองนครพนม ทวดชื่อหลวงสัสดี (ทองพูน) ปู่ชื่อขุนเทพ (คา) 21/7/14

๐๑๘๕ สุวรรณทัต Suvarnadat พระยาธรรมศาสตร์นารถประณัย (จุ้ย) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ สกุลพระยาราชภักดี (ทองคำ) 5/7/13

๕๒๗๐ สุวรรณทาน Suvarnadana นายร้อยตำรวจตรีปลื้ม กรมตำรวจพระนครบาล กับขุนพิทักษ์โยธา (เป) บิดา ปู่ชื่อท่าน ปู่ทวดชื่อทอง 29/6/19

๔๔๕๔ สุวรรณเทศ Suvarnadesa ว่าที่นายร้อยตรีช่วง กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเทศ 20/5/18

๔๗๘๔ สุวรรณธาดา Suvarnadha^ta^ พระยาอำนวยเดช (พรม) กรมการพิเศษจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อพระรัตนวงษา (ชมภู) 5/4/19

๕๑๘๔ สุวรรณธูป Suvarnadhup นายร้อยตำรวจโทท้วม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อทอง บิดาชื่อธูป 14/6/19

๐๔๓๙ สุวรรณนาคร Suvarnana^gara ขุนราชมาลาการ (ครอบ) กรมชาวที่* พระยานครอินทร (ทองดี) เป็นปู่ 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมตรวจ กรมมหาดเล็ก"

๓๖๘๖ สุวรรณนาคินทร์ Suvarnanagindra พระภักดีภูเบศร์ (แก้ว) ปลัดจังหวัดสวรรคโลก ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อนนาค บิดาชื่อทอง 19/1/16

๕๗๘๘ สุวรรณนาถ Suvarnanatha นายหมู่ตรีน้อม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหลวงรัตนนาฎนิจภักดี (ทอง) 25/6/19

๐๒๒๙ สุวรรณนาวิน Suvarnana^vin นายเรือโททองดี กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๐๕๒๑ สุวรรณเนตร Suvarnnetra จ่าดำริห์งานประจง (แม้น) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่คือหลวงสำราญภูเบศร (ทอง) บิดาคือหลวงภักดีภูเบศร (เนตร) 23/8/13

๒๘๐๕ สุวรรณบาตร์ Suvarnapatra พระศักดาเรืองฤทธิ์ (เลื่อง) ผู้ว่าราชการเมืองตาก ปู่ชื่อหลวงพินิจอักษร (ขันทอง) 19/12/15

๕๕๔๖ สุวรรณปฏิกรณ Suvarnapatikarana ขุนปฏิกรบรรณสาร (นกแก้ว) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทองดี 26/7/19

๐๒๙๐ สุวรรณประกร Suvarnaprakara พระนรินทราภรณ (เปลี่ยน) เจ้ากรมช่างทอง กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 13/7/13

๕๐๙๘ สุวรรณประกาศ Suvarnaprakasa หลวงประกาศกิจการ (ชม) กระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนปิดปัจจนึก (ทองดี) 31/5/19

๕๓๒๗ สุวรรณประดิษฐ์ Suvarnapratistha นายร้อยตำรวจตรีเขียน กองตำรวจภูธร จังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อ พระยาหัตถการบัญชา (ทอง) ปู่ชื่อประดิษฐ์ 29/6/19

๐๗๔๔ สุวรรณประทีป Suvarnapradip นายพันโท หลวงศักดิศัลยาวุธ* (สุณี) นายทหารนักบิน สังกัดกรมจเรทหารช่าง บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อเทียน 6/11/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเฉลิมอากาศ ราชองครักษ์เวร

๐๗๘๑ สุวรรณประภา Suvarnaprabha^ นายร้อยตรีเปลี่ยน สัสดีเมืองสระบุรี มณฑลกรุงเก่า พ่อชื่อทอง ปู่ชื่อเรือง 1/12/13

๐๓๑๖ สุวรรณประสพ Suvarnaprasava นายนิเต๊ะ มหาดเล็กข้าหลวงเดิม ช่างทอง สังกัดกรมมหาดเล็ก* 13/7/13 * ถอนนามสกุลคืน ไล่ออกจากคณะมหาดเล็ก ๓ มีนาคม ๒๔๕๘ แล้วภายหลังได้ คืนตามเดิม

๑๐๗๖ สุวรรณปัทม Suvarnapadma พระยาศิริธรรมบริรักษ์ (เย็น) ผู้ว่าราชการเมืองราชบุรี ปู่ชื่อเผื่อน บิดาชื่อทอง 5/3/13

๑๕๕๐ สุวรรณปาณ Suvarnapana นายฉัตร สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อปาน 21/7/14

๕๕๒๖ สุวรรณปิณฑะ Suvarnapinda หลวงธนากรประดิษฐ์ (ทองดี) สรรพากรจังหวัดปทุมธานี ปู่ชื่อพระชนะหงษา (ก้อนทอง) 26/7/19

๕๔๕๙ สุวรรณเผณุ Suvarnaphenu พลเสือป่าประเสริฐ กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ กับนายฟอง (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระจักรานุกิจมนตรี (ทองใบ) 29/6/19

๑๖๖๗ สุวรรณพฤกษ์ Suvarnabriksha นายเรือโททองดี ประจำการเรือพิฆาฎ "เสือทยานชล" บุตรนายกร่าง 6/10/14

๑๘๐๐ สุวรรณโพธิ Suvarnabhodhi นายเรือตรีโชติ ต้นหน เรือสุครีพ* บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อโพ 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นหนเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"

๒๓๕๘ สุวรรณภัค Suvarnabhaga รองอำมาตย์โทผล ธรรมการเมืองตะกั่วป่า ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อฟัก 1/7/15

๐๐๘๓ สุวรรณภัฏ Suvarnabhath นายตำรวจโท จ่าห้าวยุทธการ* (ทอง) กรมพระตำรวจ 22/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนอินทรรักษา

๓๖๘๐ สุวรรณภาชนะ Suvarnabhajana นักเรียนมหาดเล็กหลวงเยนทร์ ทวดชื่อหลวงศรีเทพบาล (ขันทอง) 17/12/16

๒๗๓๑ สุวรรณภาณุ Suvarnabhanu ว่าที่นายเรือตรีอั๋น แพทย์พยาบาลทหารเรือกลาง ทวดชื่อทองคำ บิดาชื่อจ่าง 7/11/15

๐๓๒๙ สุวรรณภารต Suvarnabha^rata พระระบำภาษา (ทองใบ) กับพระนัฏกานุรักษ์* (ทองดี) ครูโขน กรมมหรสพ บุตรนายทองอยู่โขนหลวง 14/7/13 * เจ้ากรมโขนหลวง

๑๑๐๖ สุวรรณภาสย์ Suvarnabha^sya ว่าที่นายร้อยตรีชื่น แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลราชบุรี (บุตร) กับนายศิริ (บิดา) ปู่นายศิริชื่อสุวรรณ บิดาชื่อทองสุก 7/3/13

๑๗๗๕ สุวรรณมณี Suvarnamani นายร้อยตรีเหมือน สำรองราชการกรมแผนที่ บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อแก้ว 12/12/14

๒๓๖๘ สุวรรณมัณฑ์ Suvarnamanta ขุนศรีมงคล (แสง) บิดา กับรองอำมาตย์เอก ขุนวิจิตรเลฃา (ปุ่น) ผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร บิดาขุนศรีมงคลชื่อหลวงศุภมาตรา (ทอง) ปู่ชื่อมั่น 11/7/15

๐๔๒๒ สุวรรณมาลิก Suvarnama^lik นายทอง* กรมสวนหลวง 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนรุกขชาติบริรักษ์

๖๓๔๕ สุวรรณมิสระ Suvarnamisra พลเสือป่าเจือ ผู้บังคับหมู่ ๓ กองร้อยที่ ๑ กองเสือป่ารักษาดินแดนกาญจนบุรี ทวดชื่อฉิม ปู่ชื่อโพธิ บิดาชื่อทอง 2/9/22

๖๑๓๕ สุวรรณมีระ Suvarnamira ว่าที่นายเรือตรีเติม ร.น.ส. ต้นกลเรืออนันตนาคราช กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ปู่ชื่อมี บิดาชื่อโต 22/10/21

๕๓๑๐ สุวรรณเมฆ Suvarnamegha นายร้อยตำรวจตรีแฉ่ง กองตำรวจภูธร จังหวัดนครพนม กับนายเหลือ (บิดา) ปู่ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเมฆ 22/6/19

๓๑๒๙ สุวรรณเมนะ Suvarnamena หลวงสาทรทัพการ (นิล) สรรพากรจังหวัดสุพรรณบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเม่น 4/6/16

๒๒๗๒ สุวรรณรักษ์ Suvarnaraksha รองอำมาตย์โท หลวงเจริญราชภักดี (สิง) นายอำเภอเกาะสมุย เมืองไชยา ทวดชื่อศรีทอง ปู่ชื่อหลวงกลาง (รัก) 19/5/15

๔๔๑๘ สุวรรณรังค Suvarnaranga พลเสือป่าถมยา กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก กับนายโต (บิดา) ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อจุ้ย 9/5/18

๒๓๕๑ สุวรรณรัต Suvarnarata นายร้อยตำรวจเอกเข้ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองระนอง ทวดชื่อพระยารัตนพิมล (ทองอยู่) ปู่ชื่อชื่อขุนวิชิต (รอด) 1/7/15

๕๙๓๓ สุวรรณรุจิ Suvarnaruchi ขุนประจันดรุณพล (คำ) ศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี ปู่ชื่อเรือง ทำนา บิดาชื่อแก้ว 28/5/21

๕๐๓๓ สุวรรณรูป Suvarnarupa นายหมู่ตรีทองคำ กรมเกียกกายเสือป่า ปู่ชื่อโพ บิดาชื่อโฉม 24/5/19

๒๕๒๖ สุวรรณโรจน์ Suvarnarochana รองอำมาตย์โท หลวงมนตรีรักษา (ทิพย์) คลังเมืองพิจิตร์ ทวดชื่อทอง บิดาชื่อขุนวิชาธรรม (เรือง) 12/9/15

๔๗๘๙ สุวรรณลาช Suvarnalaja พระนรินทร์สงคราม (ทองดี) กรมการพิเศษเมืองไชยภูมิ์ บิดาชื่อนายลา 5/4/19

๕๕๘๗ สุวรรณลีลา Suvarnalila รองอำมาตย์เอกหลี สมุห์บาญชี กรมพัศดุทหารเรือ 26/7/19

๒๑๓๐ สุวรรณวณิช Suvarnavanija นักเรียนทหารกระบี่บุญเรือน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายสุวรรณ ค้าฃาย 23/3/14

๓๔๒๕ สุวรรณวัจน Suvarnavachana หลวงจรูญหิรัญกิจ (จัน) สรรพากรจังหวัดพิศณุโลก ทวดชื่อทองคำ 10/9/16

๑๖๕๘ สุวรรณวารี Suvarnava^ri นายพันตรี หลวงเทพเสนี (ศิริ) สมุหบาญชีกองพลที่ ๕* กับนายปลื้ม แพทย์ (บิดา) นายปลื้ม เป็นบุตรพระวิเศษสาคร (จุ้ย)ๆ เป็นบุตรพระยาสำเร็จสมบัติ (ทองอยู่) 6/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สมุหบาญชีกองพลที่ ๒"

๓๗๕๕ สุวรรณวาลย์ Suvarnavalya ราชบุรุษดี ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๕๑ กรุงเทพฯ 3/2/16

๕๐๕๐ สุวรรณวาสิก Suvarnavasika นายหมู่โทแฉล้ม กองสารวัดเสือป่า กรมเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่) 31/5/19

๐๗๖๖ สุวรรณวาสี Suvarnava^si นายพันตรี หลวงรามเดชะ (ตาด) สารวัดทหารบริเวณฝ่ายใต้ กับนายพันตรี หลวงโจมพินาศ (ต่วน) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๘ ปู่ชื่อทองอยู่ บิดาชื่อพลับ 21/11/13

๔๗๗๗ สุวรรณวิภัช Suvarnavibhaja พระเกรียงไกรกระบวนยุทธ (ทองคำ) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อหลวงพรหมโอสถ 5/4/19

๕๐๙๙ สุวรรณวิมล Suvarnavimala หลวงสุรินทร์เรืองฤทธิ์ (หลุย) ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ กับนายเอี่ยม (บิดา) ปู่ทวดชื่อทอง 14/6/19

๐๖๐๑ สุวรรณวิสูตร Suvarnavisutra นายร้อยเอก หลวงวิสูตรเสนี (เปลี่ยน) หัวหน้าแพนกที่ ๒ กรมเสบียงทหารบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อทอง 12/9/13

๕๗๕๔ สุวรรณวิหงค์ Suvarnavihanga นายร้อยตรีจำปา กรมทหารบกพาหนะ กองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ ปู่ทวดชื่อพระยามนตรี (นก) ปู่ชื่อพระยาอินทรคิรีสยาม (ทอง) 15/12/19

๒๙๒๘ สุวรรณศร Suvarnasara พระยาศรีราชรักษา (ปุย) ปลัดเมืองสุพรรณบุรี ทวดชื่อสอน ปู่ชื่อทอง 8/3/15

๐๑๑๖ สุวรรณศิริ Suvarnasiri พระยาศรีธรรมศาสน* (ทองดี) อรรคราชทูตประจำ ณ กรุงเบอร์ลิน ฯลฯ 27/6/13 เขียนให้เอง
* พระยาบำเรอภักดิ์Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 0:45:55 น.
Counter : 5358 Pageviews.

0 comments
ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นและไวรัสโคโรนา kae+aoe
(20 ก.พ. 2563 08:26:26 น.)
31 ม.ค. 63 ซ้อมใหญ่ก่อนแสดงพรุ่งนี้ kae+aoe
(21 ก.พ. 2563 08:14:46 น.)
29 ม.ค. 63 ซ้อมการแสดงบนเวทีจริง วันที่.2 kae+aoe
(18 ก.พ. 2563 08:21:58 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด