ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ท..๔

นามสกุลพระราชทาน-ท..๔


๐๒๐๗ เทพหัสดิน ณ กรุงเทพ* Devahastin na Krungdeb พระยาไพศาลศิลปสาตร** (สนั่น) ปลัดทูลฉลองกระทรวงธรรมการ สืบสกุลจากพระยาราชภักดี (ช้าง) ผู้เป็นบุตรหม่อมเจ้าฉิมในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงเทพหริรักษ์ ซึ่งพระองค์ท่านไม่รับ แต่ญาติพี่น้องเฃารับกันหมด 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เทพหัศดิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาธรรมศักดิมนตรี สกลศึกษาวิธีธุโรประการ

๔๗๗๘ เทพอรชร Debaarjara หลวงนิกรเกียรติคุณ (ขาว) กรมการพิเศษจังหวัดพิศณุโลก ปู่ชื่อขุนเทพภักดี 5/4/19

๐๐๙๖ เทพาคำ Debagam พระยาอภิบาลบุบผา (สมบุญ) กรมสวนหลวง* (ชาวที่) สกุลพระยาเทพาธิบดี (คำ) 24/6/13 * กองหนุน

๐๙๑๔ เทพานนท์ Deba^nanda นายร้อยเอก* หลวงโยธาบริบาล (เลื่อน) ปลัดกองพลที่ ๒ มณฑลนครไชยศรี เป็นบุตรพระยาเมธาธิบดี (อิ่ม) 17/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายพันตรี"

ร.๔-๑๓ เทวกุล ณ กรุงเทพ Devakula na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระเทวะวงษ์วโรประการ 4/4/00

๑๒๗๐ เทวคุปต์ Devagupta หลวงอนุสิฐภูมิเทศ (เนียม) ผู้ช่วยแม่กองรังวัดภูมิประเทศ กรมแผนที่ กระทรวงกระลาโหม ทวดชื่อนายเทพ 13/4/14

๐๕๙๖* เทวะคฤหะปาล* Devagrihapa^l นายพันตรี หลวงอภิบาลภูวนารถ (จำรัส) ผู้ช่วยจเรทหารราบ กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์พิเศษ แท้จริงนั้น หลวงอภิบาลภูวนารถมีนามสกุลอยู่แล้ว คือ เทพหัสดิน** ถอนแล้วกลับไปใช้นามสกุลเทพหัสดินตามเดิมเมื่อ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๕๙ 4/9/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา เป็นลำดับที่ ๕๐๓ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๙๖ ไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/หน้า ๑๓๕๔ และ ๑๓๖๕) ** แต่เลื่อนผู้เป็นมารดาหลวงอภิบาลเป็นห่วงถึงสกุลข้างฝ่ายบิดาตนเองว่า พระยาจ่าแสนย์บดี (เดช) ผู้เป็นบิดานั้นไม่มีผู้สืบสกุลแล้ว และยังเป็นห่วงในส่วนสกุลข้างฝ่ายมารดา ซึ่งเนื่องมาจากพระสุรเสนา (คุ้ม) รามัญวงษ์ และพระยามหาเทพ ( ปาน) ผู้เป็นตาแม่เลื่อนเองนั้นอีก จึ่งขอให้ลูกได้มีนามสืบสกุลข้างฝ่ายบิดามารดาของตนเองไว้ แต่ก็ยังอาไลยทางสกุลเทพหัสดินอยู่อีก ตกลงเป็นอันให้นามประกอบองค์ ๓ คือ (๑) เทวะ สำหรับเทพหัสดิน (๒) คฤหะ สำหรับสกุลพระยา ศรีสหเทพ (เรือน) ซึ่งเป็นปู่แม่เลื่อน (๓) ปาล หรับสกุลข้างฝ่ายมารดาแม่เลื่อน คือมุ่งเอานามพระยาสุรเสนา (คุ้ม) และนามพระยามหาเทพ (ปาน) ก็พลอยได้ด้วย [นาม "เทวะคฤหะปาล" นี้ รู้สึกว่าไม่เพราะ แต่เพราะเจ้าของขีดวงมาให้คิดเช่นนั้น ก็คิดให้ไปตามปรารถนา แต่หวังใจว่าจะไม่มีมาเช่นนี้อีก ลำบากใจนัก]

๒๒๗๓ เทวะบุณย์ Devapunya รองอำมาตย์โท หลวงคีรีรัฐบำรุง (น้อย) นายอำเภอคีรีรีฐนิคม เมืองไชยา ปู่ชื่อขุนไกร (เทพ) บิดาชื่อบุญศรี 19/5/15

๑๗๖๙ เทวะประทีป Devapradi^pa นายร้อยโทเลื่อน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ ปู่ชื่อพระยาเทวา (วังหน้า) บิดาชื่อโคม 12/12/14

๓๔๓๙ เทวะผลิน Devaphalin หลวงวรวุฒิพิเศษ (บุญ) อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทวดชื่อเทพ 10/9/16

๑๐๙๔ เทวัต Devatta นายนาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝิ่น มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเซียน 6/3/13

๑๖๒๘ เทวาหุดี Deva^huti นายร้อยโทสอน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองนครน่าน ปู่ชื่อเซียน บิดาชื่อฮะ 25/9/14

อ-๘ เทวินทร์ภักติ Devinbhakti นายสนิท ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 5/3/23

๑๕๙๐ เทศกุล Desakula นายร้อยตรีเชื้อ แพทย์ประจำเมืองบุรีรัมย์ บุตรหลวงศรีนคร (เทศ) 9/9/14

๐๘๒๘ เทศบุตร์* Desaputra นายร้อยตรีแม้น อัยการทหารบกศาลกรมทหารเมืองลพบุรี เป็นหลานพระยาเวียงไนยนฤบาล (เทศ) 10/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เทศบุตร"

๔๗๗๔ เทศประทีป Desapradipa พระยาเกรียงไกรกระบวนยุทธ (โคม) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อเทศ 5/4/19

๑๒๗๖ เทศยจันทร Desyachandra หลวงพิบูลย์สมบัติ (ถม) พระคลังมณฑลปัตตานี ปู่ชื่อเทศ บิดาชื่อขุนราชสาตร์ (จั่น) 13/4/14

๒๘๒๓ เทศะนันทน์ Desanandana นายตำรวจเอก หลวงอภัยเสนา (ดิต) กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเทศ 19/12/15

๕๗๐๗ เทศะปูรณะ Desapurna นายร้อยตรีพยุง กรมจเรการช่างทหารบก ปู่ทวดชื่อพระยาประสิทะศุภกรณ์ (เทศ) ปู่ชื่อพูล 22/8/19

๒๖๒๗ เทศะแพทย์ Desabaedya รองอำมาตย์โท หลวงอดุลแพทยาการ (คล้อย) แพทย์แพนกยาไทยในโรงเรียนราชแพทยาลัย ปู่ชื่อขุนทิพประชาโอสถ (เทศ) 10/10/15

๖๐๕๕ เทศะวิบูล Desavipula นายร้อยโทเพ็ง กองพยาบาล โรงเรียนทหารบก ปู่ชื่อเทศ 3/9/21

๕๒๒๖ เทศะวิมล Desavimala นายร้อยตำรวจตรีเอี่ยม กรมตำรวจพระนครบาล กับนายเทศ บิดา ปู่ทวดชื่อดี 14/6/19

๕๐๒๒ เทศะศิริ Desasiri พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนจำนงราชกิจ (เทศ) 24/5/19

๐๔๔๗ เทศะเสวี Desasevi หลวงพิจารณทิพโภชน์ (เทศ) กองคลังเครื่องโต๊ะ กรมมหาดเล็ก 7/8/13

๕๙๓๔ เทศะหาสะ Desaha^sa ขุนการกสิขวิธี (ปุ่น) ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม บิดาชื่อเทศ 28/5/21

๓๐๑๔ เทศาศรัย Desa^sraya ขุนกลางคดี (วอน) กรมการพิเศษเมืองราชบุรี กับนายร้อยตรีถนอม กองหนุนสังกัดกรมทหารบกราบที่ ๔ ราชบุรี บุตร 3/5/16

๒๐๑๙ เทสเวส Desavesa นักเรียนทหารกระบี่จรัส (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายเทศ พ่อค้า 18/3/14

๕๔๔๙ เทหะสมิต Dehasmita พลเสือป่าเท กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อยิ้ม 29/6/19

๓๘๐๗ โทณผลิน Donaphalin พลเสือป่าเขื่อง รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ มณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อโท้

๖๒๔๐ โทณะบุตร Donaputra พลเสือป่านุ่ม ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อโทน 25/12/21

๐๑๙๓ โทณะวนิก Donavanik หลวงอาทรคดีราษฎร์ (ฮวด) ผู้พิพากษา ทวดคือพระวิสูตรสาคร (โทน) สกุลพ่อค้า 5/7/13

๔๙๙๓ โทณะสุกุมาร Donasukama^ra พลเสือป่าโปร่ง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อโทน ปู่ทวดชื่อเกิด 17/5/19

๓๗๔๒ โทณะสุต Donasuta นายหมู่ตรีทิพ รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๒ กรุงเทพฯ ทวดชื่อท้าวขัติยะ (โทน) ปู่ชื่อท้าวอินสุริยา (ไว) 2/2/16

๓๕๒๖ โทณานนท์ Donananda นายร้อยโททองอยู่ กรมทหารบกราบที่ ๖ บิดาชื่อโท้ 4/11/16

๑๑๓๖ ไทยานนท์ Daya^nanda หลวงภักดีสมบัติ (สิงห์โต) คลังเมืองสมุทสงคราม ทวดชื่อหลวงอร่ามเรืองฤทธิ์ (ไท) 10/3/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 22:33:15 น.
Counter : 1770 Pageviews.

0 comments
28 ม.ค. 63 ซ้อมแสดงบนเวที+สวนสนุกที่โรงเรียนของเรา kae+aoe
(17 ก.พ. 2563 08:29:16 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด