ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๘
นามสกุลพระราชทาน-ส..๘


๔๕๗๓ สุคนธะทัต Sugandhadat นายร้อยตรีผัน กรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายชื่น บิดา ทวดชื่อกลิ่น 13/9/18

๐๘๓๓ สุคนธากร Sugandha^kara นายร้อยตรีรวม ประจำกองร้อยที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายอ่วม (บิดา) นายอ่วมเป็นบุตรนายกลิ่น 11/12/13

๒๒๕๔ สุคนธานนท์ Sugandhananda มหาดเล็กแช่ม มหาดเล็ก เวรรับส่ง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ทวดชื่อหอม 19/5/15

๒๔๒๕ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง* Sugandha^bhiromya na Badalung มหาดเล็กสำรองสมบุญ ประจำกรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อชม 30/7/15 * โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ พัทลุง" และ "na Badalung" เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๔๖๑

๓๖๐๗ สุคนโธฑก Sugandhadaka นายร้อยตำรวจโท ขุนพิไสยสามารถ (ใจ) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อหอม ปู่ชื่อจุ้ย 3/12/16

๐๑๒๙ สุครีวก Sugrivaka พระพำนักนัจนิกร* (เพิ่ม) ครูโขน กรมมหรสพ มีชื่อเพราะเป็นตัวสุครีพ 1/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระดึกดำบรรพ์ประจง นอกราชการ

๐๓๓๗ สุครีวะนัฎ Sugrivanat หมื่นเชิดกรประจง* (ไปล่) ตัววานรเอก กรมมหรสพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนเชิดกรประจง

๔๒๔๒ สุคันธกุล Sugandhakula นายร้อยตรีเชื้อ กองสัสดีจังหวัดกาญจนบุรี กับนายชื่น (บิดา) ทวดชื่อหอม ปู่ชื่อเพชร 5/12/17

๔๐๒๒ สุคันธตุล Sugandhatula หลวงโยธีบริรักษ์ (สิน) ปลัดจังหวัดอุตรดิฐ กับขุนศรีมงคล (พึ่ง) บิดา ทวดชื่อหลวงทรงภักดี (ชู) ปู่ชื่อขุนชำนิอักษร (กลิ่น) 9/6/17

๔๖๔๗ สุคันธทัต Sugandhadat นายหมู่ตรีสำฤทธิ์ นายเวรหนังสือ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับนายนิ่ม (บิดา) ปู่ชื่อกลิ่น 10/10/18

๐๘๒๔ สุคันธนาค Sugandhana^ga หลวงพิพิธณรงค์ (สุวรรณ) นอกราชการ กับนายร้อยโทอ้น ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี นายร้อยโทอ้นเป็นบุตรหลวงพิพิธๆ เป็นบุตรพระประสิทธิสงคราม (นาค)ๆ เป็นบุตรหลวงเทพอรชุน (กลิ่น) 10/12/13

๑๒๙๒ สุคันธวณิช Sugandhavanija หลวงวินิตดรุณกูล (แช่ม) พนักงานตรวจการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อกลิ่น เป็นพ่อค้า 15/4/14

๔๐๔๘ สุคันธะพฤกษ์ Sugandhabriksha รองอำมาตย์ตรีหอม กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อกลิ่น บิดาชื่อไม้ 17/6/17

๔๒๔๗ สุคันธะรัต Sugandharat หลวงอภิสารสังข์เขตร์ (แดง) นายอำเภอสังขละ จังหวัดสุรินทร์ กับนายแสง (บิดา) ปู่ชื่อกลิ่น 5/12/17

๔๔๘๙ สุคันธะสิริ Sugandhasiri ขุนพินิจอังคกิจ (ทองใบ) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อศรี 30/5/17

๐๒๙๙ สุคันธะเสวี Sugandhasevi จมื่นราชนาคา (รื่น) ปลัดกรมราโชประโภค กระทรวงวัง 13/7/13

๒๙๖๓ สุคันธารุณ Sugandharuna นายร้อยโท ขุนปรีดาราช (ชู) ผู้บังคับกองแตรวง กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อพระวิเชียรปรีชา (กลิ่น) บิดาชื่อนายหรุ่น 9/4/16

๔๖๓๔ สุคันธิน Sugandhin นายร้อยโทยัง กองพลทหารบกที่ ๘ ปู่ชื่อเหม็น บิดาชื่ออิน 10/10/18

๐๐๔๒ สุจฉายา Suchacchaya นายสุจินดา หุ้มแพร (สุดใจ) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13

๕๐๑๔ สุจยานนท์ Suchaya^nanda พลเสือป่าเข็ม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 24/5/19

๐๐๕๕ สุจริตกุล Sucharitakul เจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี (หงส์) ราชินิกุล สำหรับใช้เป็นนามสกุลบุตรหลานแห่งท้าวสุจริตธำรง (นาค) กับหลวงอาสาสำแดง (แตง) ซึ่งบัดนี้มีอยู่ ๒ สาขา คือ บุตรหลานเจ้าพระยาศิริรัตนมนตรี ๑ บุตรหลานพระยาราชภักดี (โค) ๑ 19/6/13 เขียนให้เอง

๑๑๗๔ สุจริตจันทร Sucharitachandra พระยาพิสุทธิธรรมธาดา (สว่าง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นหลานพระยาสุจริตรักษา (จั่น) 17/3/13

๑๘๕๒ สุจิตตานนท์ Suchitta^nanda นายร้อยโทดิศ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๒ กับนายแปะ (บิดา) ปู่ชื่อหลวงพิไชยเสนา (สุดใจ) 20/12/14

๐๐๙๐ สุจิตระกะ Suchitaraka หลวงอนุกรมจิตรายน (พุ่ม) ช่างเขียน กรมมหาดเล็ก 22/6/13

๓๖๓๙ สุชาตนันทน์ Suja^tanandana พันเด็กชาโทสาย กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อเกิด 11/12/16

๓๗๘๔ สุชาตานนท์ Sujata^nanda พลเสือป่าแหยม ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๘ มณฑลสุราษฎร์ ทวดชื่อเกิด 8/2/16

๐๐๔๖ สุเดชะ Suteja หลวงเดช นายเวร* (ดี) หัวหน้ากองคลังเครื่องโต๊ะ กรมมหาดเล็ก 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นเทพดรุณาทร

๑๗๕๐ สุตตะโกเศศ Suttakoses นายร้อยตรีสอน ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ บิดาชื่อสุดเป็นพนักงานเงินในกรมพระคลังฃ้างที่ 12/11/14

๖๑๒๗ สุตตะเตมีย์ Sutatemiya พันจ่าสุด ร.น.ส. กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

๑๒๐๕ สุตตะภวานนท์ Suttabhava^nanda พระวิเศษบรรณการ (พวง) เสมียนตรากระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อสุตตา บิดาชื่อพั้ว 30/3/13

๖๐๒๓ สุตพาหะ Sutaba^ha หลวงไชยอาญัติ (ทรัพย์) ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อนายสุด 6/8/21

๑๖๔๐ สุตันตานนท์ Sutanta^nanda ขุนพิจิตรโอสถ (รอด) แพทย์ประจำเมืองเชียงใหม่ ปู่ชื่อพระยาสุตันตะวิเชียร 29/9/14

๕๐๑๒ สุตาภา Sutabha^ พลเสือป่าสอน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายแจ้ง (บิดา) ปู่ชื่อสุด 25/5/19

๓๖๕๙ สุตีกษณะ Sutikshana รองอำมาตย์ตรีชม กรมไปรษณีย์โทรเลข กับนายแดง (บิดา) ปู่ชื่อนายเตี๊ยก 17/12/16

๖๐๓๓ สุโตษะ Subhatosha ขุนสุรินสุภา (โต๊ะ) ผู้พิพากษารอง ศาลจังหวัดสุรินทร์ 6/8/21

๔๘๘๕ สุถาวร รองอำมาตย์ตรีเจริญ นายอำเภอในมณฑลมหาราษฎร์ กับนายจีน (บิดา) ปู่ทวดชื่อดี ปู่ชื่อคง 5/4/19

๖๑๕๐ สุทธจิตตะ* Suddhachitta นายหมู่ตรีสุดจิตร ประจำหมวดที่ ๔ กองร้อยที่ ๖ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายธูป (บิดา) 19/11/21 * มาจากนามเดิม

๓๑๓๕ สุทธเตมีย์ Suddhatemiya หลวงประดิษฐ์นิเวศน์ (ชุ่ม) กรมรองงาน กระทรวงวัง บิดาชื่อสุด 4/6/16

๑๘๖๗ สุทธบุตร์ Suddhaputra นายร้อยตรีผัน นายเวรกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อนายสุด 20/12/14

อ-๗ สุทธภักดิ์ Suddabhakti หลวงศรีนครานุฏูล (เจียม) กรมการพิเศษจังหวัดแพร่ 5/3/23

๓๙๐๐ สุทธภูติ Suddhabhu^ti พันเด็กชาตรีถมยา กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ปู่ชื่อสุด 21/3/16

๖๑๔๔ สุทธวิชัย* Suddhavijaya นายศรีวิไชย (สอาด) สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ 22/10/21 * มาจากนามบรรดาศักดิ์

๒๐๘๗ สุทธเวส Suddhavesa นักเรียนทหารกระบี่อุ๋น กรมโขนหลวง ปู่ชื่อสุด พ่อค้า 18/3/14

๓๔๓๖ สุทธสินธุ Suddhasindhu รองอำมาตย์เอกทับทิม ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อสิน ปู่ชื่อสอาด 10/9/16

๕๗๔๓ สุทธสุวรรณ Suddhasuvarna เด็กชาตรีฮิม กรมยานยนตร์หลวง ปู่ชื่อสุทธิ บิดาชื่อทอง 15/12/19

๐๙๐๕ สุทธเสถียร Suddhasthi^ra พระยาเมธาธิบดี (สาตร์) เจ้ากรมราชบัณฑิต บิดาชื่อหลวงอาวุธอรรคนี (สุด) ปู่ชื่อหลวงทรง (คง) 15/1/13

๓๑๒๔ สุทธะนันทน์ Suddhanandana พันจ่าโทช่วง พันจ่าตอร์ปิโด เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อสุด 7/5/16

๓๐๒๔ สุทธะนันทน์ พันจ่าโทช่วง พันจ่าตอร์ปิโด เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อสุด 7/5/16

๔๐๙๙ สุทธะพินทุ Suddhabindu หลวงอร่ามรณชิต (ทอง) ปลัดจังหวัดนครนายก กับนายพิน (บิดา) ปู่ชื่อสุด 3/7/17

๓๙๐๓ สุทธะมุสิก Suddhamusika หลวงสุพากย์พจนพิจิตร์ (บุญมี) กรมการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อหลวงภักดีโยธา (หนู) ปู่ชื่อสุด 31/3/16

๒๑๖๓ สุทธะสุต Suddhasuta พันจ่าเด็กชาอาบ ประจำกองบาญชี กรมมหรสพ บุตรหมื่นพิพิธสาลี (สุด) 8/4/15

๓๙๙๐ สุทธะสุริยะ Suddhasuriya รองอำมาตย์ตรียศ ธรรมการจังหวัดแพร่ ทวดชื่อหลวงธนะสมบัติ (สุทธะ) ปู่ชื่อแสนพรหมวาด (สุริยะ) 2/6/17

๒๙๘๘ สุทธากาศ Suddha^ka^sa นายร้อยโทชุ่ม ผู้บังคับกองเรือนจำ กองพลทหารบกที่ ๕ ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) บิดาชื่อนายพิทักษ์ราชา (โปร่ง) 16/4/16

๐๓๕๗ สุทธานนท์ Suddha^nanda ว่าที่นายตำรวจตรีนุช มหาดเล็ก กรมพระตำรวจ หลวงราชมณเฑียร (สอาด) เป็นบิดา 14/7/13

๒๔๔๙ สุทธานุช Suddha^nuja ว่าที่นายร้อยตรีแกะ ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ กับจ่านายสิบหมื่น พิปรายพลนิกร (พลบ) กระทรวงกระลาโหม (บิดา) ปู่หมื่นพิปรายชื่อสุด บิดาชื่อนุช 22/8/15

๔๖๕๐ สุทธาภัย Suddha^bhaya ขุนสิทธิเวชบำรุง (ฮวด) แพทย์ประจำสถานปาสเตอร์ สภากาชาดสยาม กับนายปล่อง (บิดา) ทวดชื่อพระยาท้ายน้ำ (ปลอด) ปู่ชื่อจมื่นเด็กชา (สุด) 12/10/18

๓๔๘๑ สุทธายน Suddha^yana นายร้อยโทผลัด กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อคล้าย บิดาชื่อสุด 7/10/16

๑๓๓๓ สุทธาศวิน Suddha^svin หมื่นฤทธิสุรไกร (สอาด) ปลัดเวรพัศดุ กรมพระอัศวราช 17/4/14

๔๕๕๗ สุทธิกุญชร Suddhikunjara นายร้อยโทสนิท กรมทารบกม้าพิศณุโลก ปู่ชื่อสุทธิ บิดาชื่อพลอย 9/7/18

๒๙๖๖ สุทธิเทศ Suddhidesa ขุนศรีศุภสาร (เจิม) กรมราชเลขานุการ ทวดชื่อเทศ ปู่ชื่อสุทธิ์ 9/4/16

๕๙๗๙ สุทธินาค Suddhina^ga นายสุวรรณ์ หอทะเบียนที่ดิน จังหวัดสมุทรปราการ ปู่ชื่อสุทธิ บิดาชื่อนาค 11/6/21

๑๗๖๒ สุทธิบุตร Suddhiputra นายเรือตรีวุฒิ ต้นหนเรือพระที่นั่งมหาจักรี กับนายพันธ์ (บิดา) ปู่ชื่อสุทธิ์ 12/11/14

ข-๘ สุทธิพิบูลย์ Vbipulya นายดัด ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตใช้เป็นนามสกุล

๐๗๒๗ สุทธิภาค Suddhibha^ga นายร้อยโทล้ำ ฝึกหัดราชการในกรมจเรพัศดุทัพบก กระทรวงกระลาโหม เป็นบุตรพระภิรมย์ราชา (สุทธิ) 10/10/13

๓๑๔๘ สุทธิมณฑล Suddhimondala ขุนวรวาที (เทียม) กรมที่ปฤกษาราชการ กระทรวงการต่างประเทศ ทวดชื่อสุทธื์ ปู่ชื่อวง 4/6/16

๓๑๕๐ สุทธิเศรนี Suddhisreni หลวงฤทธิศาสตร์ธำรง (เชย) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อสาย บิดาชื่อหมื่นผดุง (สุด) 10/6/16

๒๒๘๑ สุทธิเศวต Suddhisveta รองอำมาตย์เอก หลวงบุรธนพิทักษ์ (ใหญ่) สรรพากรเมืองนครศรีธรรมราช บิดาชื่อหลวงชลทารคนครานุรักษ์ (สุทธิ์) ปู่ชื่อพระยาไชยวิชิตสิทธิสาสตรา (เผือก) 7/6/15

๔๖๗๕ สุทธิสุนทร Suddhisundara พันจ่าเด็กชาถมยา กรมชาวที่ ปู่ชื่อสุด 26/10/18

๕๖๙๖ สุทธิหาระ Suddhiha^ra นายร้อยตรีพวง กรมแผนที่ทหารบก บิดาชื่อสุทธิ์ 22/8/19

๒๐๐๕ สุทเธนทร์ Suddhendra พันจ่าเด็กชาเผื่อน กรมมหรศพ บิดาชื่อหลวงแพ่ง (สุด) ปู่ชื่อพระยานนทบุรีศรีเกษตราราม (อิน) 18/3/14

๐๐๙๔ สุทัศน์ ณ กรุงเทพ Sudasna na Krungdeb เจ้าพระยาอภัยราชา มหายุติธรรมธร (หม่อมราชวงศ์ลพ) เสนาบดีกระทรวงยุติธรรม เป็นนามสกุลสำหรับหม่อมหลวงผู้สืบสกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๑ กรมหมื่นไกรสรวิชิต (พระองค์เจ้าสุทัศน์) 23/6/13 ใบให้ชื่อเขียนเอง

๔๑๙๙ สุทัศนีย์ ณ กรุงเทพ Sudasaniya na Krungdeb บรรดาผู้สืบสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าสุทัศน์นิภาธร 27/9/17

๑๙๗๐ สุนทรกนิษฐ Sundarakanishtha พลเสือป่าเจ๊ก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรสพ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อเล็ก 12/3/14

๓๑๗๓ สุนทรกรัณย์ Sundarakaranya นายหมวดโทฐม กรมสัสดีเสือป่า ทวดชื่อที ปู่ชื่อกรั่นCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 8:59:08 น.
Counter : 2661 Pageviews.

0 comments
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด