ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๖
นามสกุลพระราชทาน-ส..๖


๔๒๐๙ สิริสุต Sirisuta รองอำมาตย์ตรีจด ว่าที่ยกระบัตร์ศาลจังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อท้าวศรีสุราช 27/9/14

๕๑๑๗ สิริสุทธิ Sirisuddhi ขุนรัฐผลรักษา (เล็ก) สมุห์บาญชีสรรพากรนครบาล ปู่ชื่อหลวงอภิบาลบรมนารถ (ศรี) บิดาชื่อจมื่นก่งศร (สุทธิ์) 14/6/19

๔๔๓๐ สิริสุวัณณ์ Sirisuvanna นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจกิม กองตำรวจภูธร จังหวัดเพชรบุรี กับนายบุญ (บิดา) ปู่ชื่อศรี ทวดชื่อทอง 5/5/18

๕๙๔๖ สิริโสมะ Sirisoma รองอำมาตย์ตรีศรี ครูโรงเรียนวัดกำแพง บิดาชื่อโสม 28/5/21

๔๓๙๔ สิโรรส Sirorasa นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สุบิน กับนายดำ (บิดา) ปู่ชื่อศรี 20/3/17

๖๐๘๙ สีตลกาญจน์ Sitalakanchana นักเรียนแพทย์เสือป่าช้วน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อสี 8/11/21

๖๒๒๔ สีตละพันธุ์ Sitalabandhu นายหมู่โทเชื้อ ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อสี 25/12/21

๒๘๘๘ สีตลานนท์ Sitalananda รองผู้กำกับลูกเสือพุฒ กองที่ ๔ เมืองสวรรคโลก บิดาชื่อจีนเย็น 14/2/15

๑๗๙๔ สีตะกะลิน* Si^takalin นายนาวาตรี ขุนสาตราบรรจง (บุญเต็ก) สารวัดช่างกรมยุทธโยธาทหารเรือ บุตรนายซิต 14/12/14 ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สีตกะลิน"

๔๐๒๙ สีตะจันท์ Sitachanda นายร้อยตรีสายัณห์ นายทหารคนสนิท กรมยกะบัตร์ทหารบก กับนายเผือก (บิดา) ปู่ชื่อจันทร์ 13/6/17

๕๙๔๔ สีตะธนี Sitadhani ขุนอักษรสรรค (เฮง) ครูใหญ่โรงเรียนประจำมณฑลอุดร บิดาชื่อเหลียง ค้าขาย 28/5/21

๐๖๕๔ สีตะบุตร Sitaputra ขุนพินิจเลฃา (เนียม) ปลัดกรม กองบัญชาการ กระทรวงนครบาล บิดาชื่อฃาว 21/9/13

๕๒๕๕ สีตะปะดล Sitapatala นายร้อยตำรวจตรีชั้น กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อขุนสกลนรา (ทอง) 29/6/19

๕๖๒๔ สีตะปุญญาคม Sitapunnagama พันจ่าตรีบุญมา กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อเย็น 26/7/19

๕๖๓๙ สีตะยมานนท์ Sitayamananda จ่าโทยม กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายเย็น (บิดา) 26/7/19

๓๗๙๒ สีตะสุต Sitasuta ราชบุรุษแย้ม ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลพิศณุโลก แส้ซี ทวดชื่อซีจง ปู่ชื่อซีเจ้ง 28/2/16

๔๖๕๑ สีมะสิงห์ Simasinha ขุนธนาภารบริรักษ์ (เข้ม) แพทย์ประจำจังหวัดลำพูน ทวดชื่อสีมา ปู่ชื่อสิงห์ 18/10/18

๑๒๗๘ สีมันตร Simantara ขุนเลขการวิจิตร (แสวง) นายเวรกรมที่ปฤกษา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาเป็นชาวโปรตุเกส นามสกุลเดิมว่า "ซีโมเอนส์" 13/4/14

๐๗๑๐ สีมานนท์ Sima^nanda นายร้อยเอก หลวงประกาศราชกิจ (เหลียน) ผู้ช่วยหัวหน้าครูโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม กระทรวงกลาโหม บุตรจีนซิ้มซุ่นฮก บ้านอ่างศิลา 3/10/13

๖๐๓๒ สีละสุภา Silasubha ขุนปราจิณสุภา (อ๋วน) ผู้พิพากษารองศาลเมืองปราจิณบุรี นายสุขปู่ นายสีทวด 6/8/21

๒๙๒๑ สีสังข์ ณ กรุงเทพ Sisankha na Krungdeb หม่อมราชวงศ์ปาน บุตรหม่อมเจ้าแส้ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าสีสังข์ 8/3/15

๔๘๒๔ สีหอำไพ Siha-ambai ขุนนิคมพรรณเขตร (เขียน) กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อพระยาสุรสีห์ (แสง) ปู่ชื่อพระโมระสาลักษณ์คดี 5/4/19

๔๕๓๑ สีหะเสน Sihasen นายเรือตรีผัน โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ จังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อสิงโต บิดาชื่อแปลก 22/6/18

๕๙๕๖ สุกัณหะเกตุ Sukanhaketu รองอำมาตย์ตรีเกตุ ผู้ช่วยนายแพทย์ใหญ่ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อปัก บิดาชื่อขำ 11/6/21

๓๙๓๑ สุกาญจนะ Suka^nchana ราชบุรุษฟุ้ง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย กับนายชัง (บิดา) ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อดี 4/4/17

๒๕๒๙ สุกุมลจันทร Sukumalachandra รองอำมาตย์เอก ขุนผไทพยุหรักษ์ (พรต) นายทะเบียนที่ดิน เมืองปราจิณบุรี ทวดชื่อพระยาวิสูตรโกษา (นุ่ม) ปู่ชื่อพระสุรินทรราชเสนี (จั่น) 12/9/15

๒๕๐๑ สุกุมลนันทน์ Sukumalamamdana รองอำมาตย์เอก ขุนชำนาญขบวนสอน (เฉย) ธรรมการมณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อหมื่นพรมสมบัติ (อ่อน) 5/9/15

๑๙๐๐ สุกุมารนันทน์ Sukumaranandana นายเรือตรีหาญ ผู้บังคับการเรือปราบปรปักษ์ ปู่ชื่ออ่อน 7/3/14

๕๑๓๘ สุกุมารพันธุ์ Sukumarabandhu ขุนอนุกูลเวชกิจ (รอด) แพทย์กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนสุกุมาลบริหาร (คง) 14/6/19

๒๐๔๔ สุกุมารวณิช Sukumaravanija นักเรียนทหารกระบี่เจริญ กรมโขนหลวง บุตรนายบาง พ่อค้า 18/3/14

๔๖๘๔ สุกุมาระทัต Sukumaradat รองอำมาตย์ตรีสุทธิ์ ครูวาดเขียนโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ ทวดชื่อขุนศรีหมื่นวิเศษ (นุ่ม) ปู่ชื่อพระขลุงบุรีศรีมหาสมุท (จู่) บิดาชื่องาม 3/11/18

๓๙๒๖ สุกุมาระบุตร Sukumaraputra ขุนประจักษ์หิรัญกิจ (เพิ่ม) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ทวดชื่อขุนคเชนทร (อ่อน) 4/4/17

๖๑๖๒ สุโกมล Sukomala ราชบุรุษนิ่ม ครูใหญ่โรงเรียนวัดเศวตฉัตร 19/11/21

๓๒๖๗ สุขกนิษฐ์ Sukhakanisththa นายสงวน ล่ามภาษาอังกฤษของหนังสือพิมพ์ไทย ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสุข 8/7/16

๒๗๗๖ สุขกสิกร Sukhakasikara ขุนชำนิอนุสาสน์ (พูล) ธรรมการมณฑลอุดร ทวดชื่อสุข ชาวนา 12/12/15

๖๒๙๑ สุขกันตะ Sukhanta พลราชนาวีเสือป่าค้วง รั้งจ่าและสารวัดสุขาภิบาล กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ ปู่ชื่อเข่ง บิดาชื่อก้วน 25/3/21

๖๑๘๔ สุขกิตติ Sukhakitti พันจ่าเด็กชาขจร พนักงานพยาบาลโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อกล่อม บิดาชื่อทองศุข 10/12/21

๒๔๓๓ สุขทรรศนีย์ Sukhadarsaniya นายพันตรี หลวงนราเรืองเดช (ปลั่ง) ปลัดกองพลที่ ๖ ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อแจ้ง 22/8/15

๒๗๕๕ สุขทัพภ์ Sukhadabbha ขุนภักดีธัญญา (ชุ่ม) นายทะเบียนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อทับ 7/11/15

๖๓๔๘ สุขทีปะ Sukhadipa จ่าตรีเติม ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อขุนประกอบ (ศุข) ปู่ชื่อหมื่นปราบ (น้อย) บิดาชื่อเทียน 2/9/22

๓๔๖๓ สุขนาฑี Sukhanadi จ่าโทชื้น กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อศุก บิดาชื่อยาม 30/9/16

๓๓๔๕ สุขนิวัตติ์ Sukhanivatti นายสมาน ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทย ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อสู่ 30/7/16

๑๕๙๔ สุขเนนยะ Sukhanenya ขุนสันทรายาทร (ทัศน์) นายอำเภอสันทราย เมืองเชียงใหม่ ปู่ทวดชื่อหลวงศรีธรรมการ (ทองศุข) ปู่ชื่อพระอุตรดิษฐาภิบาล (เณร) 15/9/14

๒๑๖๒ สุขปาณี Sukhapani พันจ่าเด็กชากัน ประจำกรมบัญชาการกรมมหรสพ บิดาชื่อสุข ปู่ชื่อปาน 8/4/15

๕๑๔๗ สุขปิยังคุ รองอำมาตย์โท ขุนประสิทธิบุรีรักษ์ (ประยงค์) นายเวรกรมพระนครบาล ปู่ชื่อสุข 14/6/19

๖๑๘๐ สุขปูรณะ Sukhapu^rna รองอำมาตย์โท ขุนสุขบถบริหาร (มิ่ง) แพทย์ประจำจังหวัดลำปาง ทวดชื่อบุญมี ปู่ชื่อถี 10/12/21

๒๔๘๓ สุขพิสมัย Sukhapismaya นายนาวาตรี หลวงรามฤทธิไกร (แปลก) นายเวรหนังสือ กรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อหลวงรุดรณไชย (สุข) บิดาชื่อขุนกำจัดรณรงค์ (ยิ้ม) 5/9/15

๕๖๒๓ สุขภุมมะ Sukhabumma พันจ่าตรีแฉ่ง กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อพุ่ม 26/7/19

๑๓๓๐ สุขยางค์ Sukhya^nga หลวงพัฒนพงษ์ภักดี (ทิม) นอกราชการ (บิดา) กับหลวงผดุงสาครสาตร์* (สรรเสริญ) นายช่างกรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่หลวงพัฒนพงษ์ชื่อสุเคียง 17/4/14 * พระผดุงสาครสาตร์

๑๔๖๗ สุขรัตน Sukharatna นายร้อยเอก ขุนฤทธิราวี (แก้ว) ประจำกองทัพที่ ๑ กับนายสุข สังกัดกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บิดา) 15/6/14

๔๓๐๕ สุขลักษณะ Sukhalakshana หลวงธัญผลพิทักษ์ (ขาว) นายอำเภอหนองขาอย่าง จังหวัดอุไทยธานี ทวดชื่อขุนเทพ (สุข) ปู่ชื่อขุนไตรย์ (โฉม) 23/12/17

๖๒๙๘ สุขวรรณะ Sukhavarna พลเสือป่าเคลื่อน พลพยาบาลประจำกองพันที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อทองศุข ปู่ชื่อหลวงประสิทธิ์ปัญญา (นาก) บิดาชื่อนุ่น 25/12/21

๒๓๙๕ สุขวัจน Sukhavachana รองอำมาตย์โทชื่น ผู้พิพากษารองศาลเมืองชุมพร ทวดชื่อขุนเทพผลาผล (สุข) ปู่ชื่อขุนเทพผลาผล (คำ) 20/7/15

๑๕๘๖ สุขสถิตย์ Sukhasthitya หลวงวิสยาภิผล (ชีพ) สรรพากรมณฑลนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อพระยาพิพิธสมบัติ (ทองสุก) ปู่ชื่อหลวงพลภักดี (บุญคง) 9/9/14

๑๕๙๖ สุขสภา Sukhasabha ขุนบริพันธ์ธุรราษฎร์ (สนั่น) นายอำเภอเมืองสอง เมืองแพร่ ปู่ชื่อสุข ปู่ทวดชื่อทับ 15/9/14

๒๖๔๑ สุขสิริ Sukhasiri ขุนธนานุบาล (พันธุ์) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อสุข ปู่ชื่อศรี 17/10/15

๓๘๖๘ สุขะกาญจน Sukhakanchana เด็กชาพรม กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อศุข 3/3/16

๓๗๑๒ สุขะกาศี Sukhakasi ราชบุรุษเสน ผู้กำกับเอก กองลูกเสือที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี กับนายทิม (บิดา) ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อเที่ยง 27/1/16

๖๑๐๔ สุขะกุลละ Sukhakulla พลราชนาวีเสือป่าศุข กองพันราชนาวีเสือป่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24/9/21

๓๖๔๗ สุขะเกตุ Sukhaketu เด็กชาขวัญ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ทวดชื่อเกตุ ปู่ชื่อศุข 11/12/16

๓๙๙๓ สุขะเกศ Sukhakesa ขุนพิทักษ์นรทัณฑ์ (เล็ก) กองมหันตโทษ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อเกศ 2/6/17

๓๖๗๐ สุขะจาติ Sukhacha^ti ขุนบริรักษ์ธานี (จิตร์) สมุห์บาญชี กรมพระนครบาล ปู่ชื่อศุข บิดาชื่อพระจักรพรรดิพงษ์ (จาด) 17/12/16

๓๕๙๙ สุขะจิตติ Sukhachitti ขุนบุริมสุภา (ทองคำ) ผู้พิพากษารองศาลเมืองฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อจีนสุก บิดาชื่อจีนจิ๊ด 3/12/16

๒๔๖๕ สุขะจูฑะ Sukhachuda พันเด็กชาเอกเสริม ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อสุข ปู่ชื่อจู 27/8/15

๒๗๖๑ สุขะตุงคะ Sukhatunga นายร้อยโทช้อย แพทย์แผนกผสมสัตว์และเสบียงสัตว์ทหารบก ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อด้วง 12/12/15

๓๘๓๑ สุขะนิธิ Sukhanidhi นายหมู่โท นายราชจำนง (เปลี่ยน) กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อศุข บิดาชื่อหลวงพิศณุเทพ (ทรัพย์) 14/2/16

๓๓๓๘ สุขะบุณย์ Sukhapunya นายร้อยตำรวจเอกทองคำ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระคเชนทร์ (สุก) บิดาชื่อบุญรอด 30/7/16

๔๔๕๖ สุขะปาล Sukhapala พระโกศลวินิจฉัย (จีน) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ข้าหลวงพิเศษ ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (ศุข) ปู่ชื่อปาน 20/5/18

๓๕๕๘ สุขะปิณฑะ Sukhapinda ขุนอาสว์อภัย (เอี่ยม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรายาฝิ่น มณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์นคเรศ (พุ่ม) บิดาชื่อหลวงสวัสดิ์นคเรศ (สุข) 25/11/16

๓๓๖๘ สุขะราม Sukharama พันเด็กชาเอก แม้น กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อขำ 6/8/16

๓๒๕๓ สุขะรูป Sukharupa นายชุบ นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อสุข บิดาชื่อหุ่น 1/7/16

๓๙๘๗ สุขะวรรณ Sukhavarna ขุนธนรัตนพิมล (โต๊ะ) นายเวรกลาง กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อสี ปู่ชื่อศุข 2/6/17

๓๗๗๗ สุขะวัลลิ Sukhavalli นายหมู่เอกพันธุ์ ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อทองสุก บิดาชื่อทองย้อยCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 9:23:28 น.
Counter : 1995 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด