ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๕
นามสกุลพระราชทาน-จ..๕


จาติเกตุ Cha^tiketu ขุนประดับโทรกิจ (เทียนอ่อน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อจาก ทวดชื่อเกด 21/5/16

๔๔๑๐ จาติเทศะ Chatidesa นายหมู่โทชื้น แพทย์ประจำจังหวัดเพ็ชรบุรี ปู่
ชื่อจาด บิดาชื่อเทศ 4/5/18

๕๖๒๖ จาตุเปารยะ Cha^tupaurya พันจ่าตรีสวิง กองพันพาหนะทหารเรือ 26/7/19

๑๒๓๐ จาตุรงคกุล Cha^turangakula พระศรีทิพโภชน์ (ใหญ่) สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ กับนายพันตรี หลวงวิสิษสรศัลย์ (สงกรานต์) ประจำกรมจเรทหารช่าง พระศรีทิพโภชน์เป็นบุตรนายสนิทยศสถาน (พร้อม) และที่เราให้นามสกุลว่า "จาตุรงคกุล" ดังนี้ 4/4/14

๔๓๒๒ จาปะเกษตร์ Cha^pakashetra ขุนยานพยัตกล (จอน) กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อจาบ บิดาชื่อนา 19/1/17

๒๔๙๐ จามรกุล Cha^marakula อำมาตย์ตรี หลวงบริหารนครินทร์ (เติม) ผู้กำกับการโรงเรียนพลตระเวณ ปู่ชื่อพระยามหานุภาพ (ภู่) 5/9/15

๔๔๓๑ จามรโชติ Chamarajoti นายร้อยโทจรัส กรมทหารบกราบที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อช่วง 16/5/18

๑๘๔๕ จามรดิลก Chamaratilaka พันจ่าโทเปลื้อง เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อเจิม 20/12/14

๑๖๕๐ จามรธวัช Cha^maradhavaja ขุนสุนทรสารฃัณฑ์ (กริ่ง) สรรพากรเมืองขอนแก่น ปู่ชื่อหลวงอินทรอาญา (ภู่) บิดาชื่อหลวงจำเมือง (ธง) 29/9/14

๓๔๑๖ จามรภูติ Cha^marabhuti ขุนบรรณกิจโกศล (ลออง) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่ชื่อภู่ 2/9/16

๒๙๒๔ จามรมาน Cha^marama^n พระไชยศาสตร์ราชสภาบดี (เชื้อ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี 8/3/15

๒๗๒๐ จามรวรรณ Cha^maravarna รองอำมาตย์ตรีจีบ ยกระบัตร์ศาลเมืองสระบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อวัน 1/11/15

๑๐๕๒ จามริก* Cha^marik นายแสง ผู้แนะนำกฎหมายโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร (พี่) กับนายร้อยตรีเล็ก ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ (น้อง) ปู่ทวดเป็นพระยาราชมนตรี (ภู่) 1/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จามะริก"

๑๐๘๘ จามริวัต* Chamarivata ขุนประสิทธิ์โทรการ (ฟ้อน) พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองราชบุรี ปู่ชื่อภู่ 6/3/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลครั้งที่ ๑๓ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๐ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๓ ลงว่า "จามริก (Cha^marika)" ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็น "จามสริวัต" ตามประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา คั้งที่ ๑๕

๒๙๖๕ จายนียโยธิน Chayaniyayodhin นายร้อยตรีศริน กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อจ่าย 9/4/16

๕๘๔๙ จายุสุต Cha^yusuta รองอำมาตย์โทอำพันธุ์ ที่ปรึกษาครูฝรั่งเศส กรมยุทธศึกษาทหารบก ปู่ชื่อจ๋าย 4/9/20

๒๑๙๙ จารวาศวิน Charvasvin มหาดเล็กวิเศษเปลี่ยน สารถีในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อเอี่ยม 14/4/16

๓๐๓๓ จาริกานนท์ Cha^rika^nanda พันจ่าตรีแม้น เรือวิเทศกิจการ กระทรวงทหารเรือ ทวดชื่อออก 7/5/16

๑๔๔๒ จารุกลัส Cha^rukalasa พระศรสำแดง (แฉ่ง) ปลัดกรมคลังแสง กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อหลวงจ่าเมือง (เรือง) บิดาชื่อกลัด 1/6/14

๔๗๘๒ จารุเกษม Cha^rukasem พระเกษมสำราญรัฐ (แสง) กรมการพิเศษ มณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่ออุปฮาดหมาคำ 5/4/19

๒๖๕๖ จารุคะรุฑ Cha^rugaruda หลวงวรศาสตร์พิจารณ์ (โพ) กระทรวงยุติธรรม บิดาชื่อหลวงแพ่ง (เอี่ยม) ทวดชื่อพระทิพรักษา (ครุธ) 17/10/15

๒๐๙๔ จารุจรณ Charucharana นักเรียนทหารกระบี่เจียน (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อจอน (บิดาทำราชการ) 18/3/14

๑๖๔๔ จารุจันทร Charuchandra ขุนภูมิผลารักษ์ (ปลั่ง) สรรพากรเมืองพิไชย (พี่) กับนางร้อยตรีแปลก ผู้บังคับหมวดในกรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ (น้อง) ปู่ชื่อพระยาไกรเพชร

๑๔๘๒ จารุจารีตร์ Cha^rucha^rita นายร้อยตรีอิน ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรหลวงแพ่ง (คล้อย) หลานนายเลื่อน 6/7/14

๐๓๗๘ จารุจินดา Cha^ruchinta นายพลโท (นายพลเรือตรี) พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก) กระทรวงทหารเรือ กับพระยาสุรบดินทรสุรินทรฦาไชย (พร) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลพิศณุโลก บิดาคือพระยาเพ็ชรพิไชย (ทองจีน)* 31/7/13 * และมารดาพระยาเพชรพิไชยนั้น สืบสกุลลงมาจากเจ้าพระยาธรรมาธิกรณ (ทองดี)

๔๕๙๔ จารุชาต Charuja^ta ขุนพินิจเปาวันเขตร์ (มิ่ง) นายอำเภอเชียงคำ จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเกิด 18/9/18

๒๑๑๘ จารุดารา Charutara พลเสือป่าฟุ้ง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อหมื่นประสิทธิอักษร (ดา) 23/3/14

๖๔๓๐ จารุดุล Cha^rutula นายแหวน ปู่ชื่อชั่ง บิดาชื่อพ่วง 20/12/24

๒๒๑๒ จารุเดช Cha^ruteja นายเปล่ง มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช ทวดชื่อเรื่อง ชื่อพระเทพราชธาดา (เดช) 7/5/15

๓๑๙๑ จารุตามระ Cha^rutamara มหาดเล็กสำรองสมบุญ กรมชาวที่ ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อทองแดง 17/7/16

๑๐๓๐ จารุเตมีย์ Cha^rutemiya นายร้อยตรีขวัญ ประจำโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อโหมด 20/2/13

๐๒๐๑ จารุทัต Cha^rudat นายพันโท จมื่นพัลลภพลาธิการ* (ทองดี) รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แลราชองครักษ์เวร 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันโท พระพัลลภพลาธิการ

๐๓๓๕ จารุนัฎ Cha^runat ขุนแยบเยี่ยงคง* (โหมด) กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงแยบเยี่ยงคง

๔๓๔๑ จารุนาค Charuna^ga รองผู้กำกับตรีสิทธิ์ ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อหลวงวิจิตรอักษร (นาค) 20/2/17

๑๓๕๒ จารุนาคร Charunagara ขุนวิจารณวรรณมาลา (โก๋) ประจำกรมราชเลฃานุการ ปู่ชื่อทอง ทวดชื่อเมือง 21/4/14

๑๖๗๔ จารุบุณย์ Cha^rupunya นายพันตรี หลวงอาจสรศิลป์ (ปลื้ม) ผู้บังคับการกรมทหารม้าที่ ๑๐ มณฑลอุดร บิดาชื่อ นายเอี่ยม มหาดเล็ก ปู่ชื่อหลวงบำรุงราชฐาน (บุญ) 11/10/14

๔๔๙๓ จารุบุตร Charubuttra นายร้อยตรีสง่า กรมทหารบกราบที่ ๗ บิดาชื่อขุนชำนาญภักดี (ไหม) 6/6/18

๑๔๕๘ จารุบุษป Cha^rupushpa นายร้อยโท ขุนสฤษดิ์ภูมิศาสตร์ (แบน) ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกรถไฟ กรมยุทธศาสตร์ บิดาชื่อนายดอกไม้ ทวดชื่อหลวงบำรุงราชกิจ (ทองดี) 1/6/15

๐๑๙๔ จารุประกร Cha^ruprakara หลวงพฤฒิสารประสิทธิ์ (อัมพร) ผู้พิพากษา สกุลช่างชุบ 5/7/13

๓๘๕๓ จารุประภา Cha^ruprabha มหาดเล็กวิเศษจ่าง กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อเอี่ยม บิดาชื่อแจ่ม 1/3/16

๒๔๗๘ จารุปาณ Cha^rupana นายร้อยเอก หลวงบำรุงยุทธ (สิน) หัวหน้าแพนกที่ ๒ กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อปาน บิดาชื่อหลวงวาสุเทพ (ทอง) 5/9/15

๑๙๑๔ จารุปาณฑุ Charupandu นายร้อยตรีอ้วน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อพระภักดีสุวรรณราชา (ทองคำ) บิดาชื่อเซ็ง 7/3/14

๑๔๐๘ จารุปาณิก Cha^rupa^nika มหาดเล็กวิเศษนวน กรมชาวที่ บุตรนายเอี่ยม หลานหลวงรักษาจัตุรงค์ (ปาน) 27/4/14

๖๐๓๙ จารุภักติ Cha^rubhakti หลวงพรหมประชา (เจริญ) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา 6/8/21

๑๓๙๗ จารุภา Cha^rubha^ นายเรือโทวัน กรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อแจ้ง 27/4/14

๒๗๘๐ จารุภุม Cha^rubhum ขุนอารีพัศดุภัณฑ์ (นาค) พัศดุกรมรถไฟหลวงสายเหนือ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อพุ่ม







Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 17:19:05 น.
Counter : 1616 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
คลินิคฟุตบอล : แรงบันดาลใจสู่ฝัน-นักฟุตบอล JinnyTent
(6 ก.พ. 2563 20:00:19 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด