ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ย
นามสกุลพระราชทาน-ย


๕๘๓๕ ยมกนิษฐ์ Yamakanishtha ขุนวสุสำรวจ (พิน) ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อเจ้าพระยายมราช (พูน) ปู่ชื่อพระยาเพ็ชรฎา (น้อย) 4/9/20

๕๘๖๕ ยมกานนท์ Yamakananda พลเสือป่ายม กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๑๐๖๐ ยมคุปต์* Yamagupta พระแสนท้องฟ้า (ป่อง) กรมการพิเศษเมืองราชบุรี ปู่ทวดคือพระยายมราช (ควร) เขมร ปู่คือพระบวรนายก (ณี) บิดาคือ พระยาวิเศษสงคราม (มาด) 1/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ยมะคุปต์"

๒๘๐๖ ยมจินดา Yamachinta^ พระศรีสมุทโภค (อิ่ม) นอกราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อยม ปู่ชื่อพระราชภักดีศรีสงคราม (ทองจีน) 19/12/15

๑๙๐๘ ยมนาค Yamana^ga นายร้อยตรีจีน นายเวรกองทัพที่ ๑ ทวดคือเจ้าพระยายมราช (บุนนาค) 7/3/14

๔๘๙๔ ยมะสมิต Yamasmita หลวงวิชิตสมรรถการ (รัตน์) กรมการพิเศษเมืองราชบุรี ปู่ทวดชื่อขุนจ่าเมือง (ยม) 5/4/19

๓๗๘๘ ยมานนท์ Yama^nanda พลเสือป่าพิมพ์ ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อพระยายมราช (ครุธ) 28/2/16

๐๓๗๙ ยมาภัย Yamabhaya พระตำรวจตรี พระยาอภัยรณฤทธิ์ (เชย) จางวางกรมพระตำรวจ เจ้าพระยายมราช (เฉย) เป็นปู่ พระยาอภัยรณฤทธิ์ (เวก) เป็นบิดา 31/7/13

๒๓๕๖ ยวนะปุณฑ์ Yavanapund รองอำมาตย์โท ขุนปลูกนิสัยเหมาะ (ฉัย) ธรรมการเมืองพังงา ปู่ชื่อย้วน บิดาชื่อปุ่น 1/7/15

๒๖๙๙ ยศกรณ์ Yasakarna นายเรือตรีกาญจน์ โรงเรียนพลทหารเรือบางพระ กรมทหารเรือชายทเล ปู่ชื่อฮกหงวน (ฮก = ยศ) อนึ่ง นามตนเดิมชื่อกิมเจ็ง ขอเปลี่ยน 1/11/15

๐๗๖๐ ยศธร Yosadhara นักเรียนนายร้อยสำรองราชการเหม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับจางวางขุนทอง (บิดา) จางวางขุนทองเป็นบุตรขุนศรีทรงยศ 6/11/13

๕๒๒๑ ยศวัฒน Yasavadhana นายร้อยตำรวจตรียศ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อวัด 14/6/19

๔๕๙๙ ยศะทัตต์ Yasadatt ขุนวรพากย์พจนา (เชียง) ล่ามกรมไฟหลวง แซ่ตัน ทวดชื่อฮก ปู่ชื่อชอง บิดาชื่อเอง 18/9/18

๑๘๓๒ ยศะนันทน์ Yasanandana นายเรือตรีเปลี่ยน นายหมวดช่างเครื่อง กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อยะ 17/12/14

๑๘๒๕ ยศะยุวัน Yasayuvana นายเรือตรีฉาย ต้นกลเรือตอร์ปิโด ๓ ปู่ชื่อยะ บิดาชื่อถึก 17/12/14

๓๐๑๑ ยศะสิงห์ Yasasinha พระรัฐการภักดี (เซียน) ปลัดเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อหลวงอภัย (ฮก) ปู่ชื่อหลวงวิสูตร (สิง) 3/5/16

๓๐๓๒ ยศะสินธุ Yasasindhu พันจ่าตรีเชงพู้ เรือรบหลวงสุครีพครองเมือง ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อฮกหยวน 7/5/16

๕๔๖๘ ยันตกนก Yantakanaka พลเสือป่าหยัน กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อหมื่นอาวุธสงคราม (กลิ่น) บิดาชื่อทอง 5/7/19

๐๐๑๘ ยันตรกร Yantrakara หลวงบรรจงสารอรรถ (บัว) กรมพระอัศวราช กองยานยนต์ 17/6/13

๐๑๖๘ ยันตรโกวิท Yantrakovida หลวงบริรักษ์รถยาน (ชุ่ม) ปลัดกรมรถในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี 4/7/13

๐๑๗๐ ยันตรวัต Yantravat หลวงจงจักรรัถ (ทับ) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๐๙๒๑ ยันตระประกร Yantraprakara หลวงเทพยนต์ (จำรัส) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๐๑๗๓ ยันตระรุยหะ Yantraruhya ขุนกลกิจเจนใจ (รวย) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๒๙๙๒ ยันตระศวิน Yantrasvin มหาดเล็กวิเศษห้อ กรมพระอัศวราช 16/4/16

๒๐๖๒ ยาตระเกษตริน Yatrakshetrin นักเรียนทหารกระบี่ฉ่อง กรมโขนหลวง บุตรนายต้อย ชาวนา 18/3/14

๑๙๗๒ ยาตระนัฎ Yatranata พลเสือป่ายวง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์ ปู่ชื่อก้าว 12/3/14

๔๕๖๗ ยาโตรปะมา Yatropama นายหวล อักษรเลข จังหวัดเพ็ชร์บุรี กับขุนอุไทยธนากร (คล้อย) บิดา 9/7/18

๒๕๑๖ ยานานนท์ Yanananda นายเรือเอกถมยา อัยการศาลกรมชุมพล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อยาน 12/9/15

๔๓๐๔ ยามะรัต Yamarat หลวงวิจารณพยุหพล (เจริญ) นายอำเภอเดิมบาง จังหวัดเพ็ชร์บุรี กับนายแฉ่ง ทวดชื่อเอี้ยม ปู่ชื่อหา 23/12/17

๕๓๔๖ ยาวะประภาษ Yavaprabhasha นายร้อยตำรวจตรีเยื้อน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อยา 29/6/19

๐๗๖๒ ยุกตวิสาร Yuktavisa^ra นักเรียนนายร้อยสำรองราชการสุ้ย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายเป้า (บิดา) นายเป้าเป็นบุตรพระยายิสาร (เทียม) 6/11/13

๐๘๗๗ ยุกตะทัต Yuktadatta รองอำมาตย์ตรีแพร แพทย์ประจำเมืองสิงห์บุรี ปู่ชื่อเทียม 19/12/13

๐๓๙๔ ยุกตะนันทน์ Yuktanandana พระยาเพชรกำแหงสงคราม (มลิ) กระทรวงมหาดไทย เป็นบุตรนายยุก มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2/8/13

๑๘๕๘ ยุกตะบุตร Yuktaputra นายร้อยโททองสุก ยกรบัตรกองพลที่ ๘ ปู่เป็นขุนอินทรพิทักษ์ (เทียม) 20/12/14

๐๒๗๑ ยุกตะเสวี Yuktasevi พระเบญจางค์วรอาศน์* (เทียม) ปลัดกรมในกรมพระราชพิธี กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระทิพมณเฑียร

๐๖๔๑ ยุกตานนท์ Yukta^nanda นายเปลี่ยน (บิดา) นายร้อยโทชม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร) บิดานายเปลี่ยนชื่อเทียบ 21/9/13

๔๒๙๙ ยุกติภูติ Yuktibhu^ti นายร้อยตรีบู่ สมุห์บาญชี กรมทหารบกช่างที่ ๒ บิดาชื่อเที่ยง ปู่ชื่ออุย 23/12/17

๑๕๑๕ ยุกติรัตน Yuktiratna พันพุฒอนุราช (มังกร) ผู้ช่วยกรมมหาดไทยฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อเทียม 13/7/14

๒๙๒๐ ยุคันธร ณ กรุงเทพ Yugandhara na Krungdeb หม่อมเจ้าอุทัย สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ 8/3/15

๔๕๘๕ ยุคันธรานนท์ ณ กรุงเทพ Yugandharananda na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เชื้อ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวงรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้ายุคนธร 18/9/18

๔๓๗๘ ยุชยะทัต Yujyadat รองผู้กำกับตรีแก้ว ครูโรงเรียนอำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายเข็ม (บิดา) ทวดชื่อหลวงนา (ยุทธ) 23/2/17

๒๗๐๑ ยุญชานนท์ Yunja^nanda ขุนวิเทศภูมาทร (โป้) กรมที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อจีนยุ่น 1/11/15

๕๒๔๙ ยุตตานนท์ Yutta^nanda นายร้อยตำรวจตรีเซ้ง โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล กับนายโห้ (บิดา) ปู่ทวดชื่อหยวด 14/6/19

๓๒๒๔ ยุวกนิษฐ Yuvakanishtha นายร้อยตำรวจโท ขุนอาจอาษา (แดง) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่ออยู่ 24/6/16

๓๐๗๔ ยุวจิตติ Yuvachitti ขุนพินิจราชการ (อู๊ด) สรรพากรจังหวัดลพบุรี
ปู่ชื่อใจ บิดาชื่อรุ่น 21/5/16

๔๔๙๔ ยุวชาติ Yuvaja^ti นายร้อยตรีทองดี กรมทหารบกราบที่ ๗ ทวดชื่อเกิด บิดาชื่อนุ่ม 6/6/18

๑๕๓๔ ยุวชิต Yuvajita ขุนผจงธนสาร (ส่ง) สรรพากรเมืองนครพนม ปู่ชื่ออยู่ ทวดชื่อชิต 21/7/14

๑๙๔๖ ยุวนเตมีย์ Yuvanatemiya หลวงนครไชยศรีสุรเดช (ชุ่ม) เจ้ากรมในกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช (บิดา) นายร้อยโทช่วง ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐ (พี่) กับนายร้อยตรีชิต ประจำกรมจเรทัพบก (น้อง) บิดาหลวงนครไชยศรีชื่ออยู่ 10/3/14

๔๘๓๒ ยุวนบุณย์ Yuvanapunya รองอำมาตย์โทแม้น ผู้รั้งตำแหน่งนายอำเภอในมณฑลอยุธยา ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อบุญมี 5/4/19

๑๒๘๗ ยุวนวรรธนะ Yuvanvardhana หลวงประเทศขันธการ (แป๊ะ) เจ้าพนักงานออกโฉนด มณฑลนครสวรรค์ ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อเพิ่ม 15/4/14

๕๓๗๗ ยุวนสมิต Yuvanasmita นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจย้วน กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อขาว ปู่ชื่อเทศ บิดาชื่อยิ้ม 29/8/19

๒๐๗๓ ยุวนะวณิช Yuvanavanija นักเรียนทหารกระบี่สิริ (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่ออยู่ พ่อค้า 18/3/14

๐๕๑๘ ยุวนะศิริ Yuvanasiri ขุนชำนิอักษร (อยู่) กรมวัง กระทรวงวัง 23/8/13

๒๘๐๑ ยุวนะสิงห์ Yuvanasinha นายเรือโทชื่น นายทหารนอกราชการ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสิง บิดาชื่อถึก 19/12/15

๑๘๙๘ ยุวนากร Yuvana^kara นายเรือตรีหัดถ์ ต้นเรือตอร์ปิโด ๒ ปู่ชื่อถึก 7/3/14
๑๘๓๔ ยุวบูรณ์ Yuvapu^rna นายเรือตรีสนอง นายธงผู้บัญชาการกรมชุมพล ปู่ชื่อขุนภักดี (อยู่) บิดาชื่อขุนภักดี (อิ่ม) 17/12/14

๓๖๓๒ ยุวพุกกะ Yuvabukka ขุนวัฒนศิลป์ (ต่วน) กองช่าง กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงศรีวรโวหาร (อยู่) บิดาชื่อพุก 11/12/16

๑๐๕๓ ยุวสุต Yuvasuta นายสุน จ่าเมือง เมืองนครไชยศรี บิดาชื่อจีนยัวะ 1/3/13

๐๐๒๒ ยุวเสวี Yuvasevi นายพลพัน หุ้มแพร* (อยู่) กรมมหาดเล็ก 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นมหาดเล็ก

๐๕๗๑ ยุวะศิลปิน* Yuvasilpin ขุนวิจิตรรจนา (อยู่) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ยุวศิลปิน"

๔๑๕๐ ยุวาตม์ Yuva^tma นายร้อยตรีสื่อ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อยวด 9/8/17

๒๙๐๐ ยุวานนท์ Yuva^nanda ลูกเสือเอกเลื่อน นายหมู่ลูกเสือ กองที่ ๑ เมืองราชบุรี ปู่ชื่อฮัว 14/2/15

๔๖๑๙ ยุวาสนะ Yuva^sana นายร้อยตรีเสงี่ยม กองพลทหารบกที่ ๑๐ ปู่ชื่อพรม บิดาชื่อถึก 4/10/18

๕๕๐๔ ยุสานนท์ Yusa^nanda ขุนประมาณเมทนี (ยวง) กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ 5/7/19

๐๗๙๒ ยูปานนท์ Yupa^nanda ขุนศรีรักษาเฃตร (แก้ว) กระทรวงมหาดไทย กับหลวงพิทักษ์ฤทธิรงค์ (เฉื่อย) นายอำเภอรอบกรุง มณฑลกรุงเก่า และนายเติม (พลเรือน) ขุนศรีรักษาเฃตรเป็นบุตรนายหลัก และเป็นบิดาหลวงพิทักษ์ฤทธิรงค์ กับนายเติม 4/12/13

๔๒๑๘ ยูวกีร์ติ Yu^vakirti ขุนสรรพกิจจำนง (มณเฑียร) นายอำเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร ปู่ชื่อยู่กี่ 27/9/17

๔๓๘๒ ยูวนะวัต Yu^vanavat ผู้กำกับโททรัพย์ ครูใหญ่โรงเรียนเสนานุกูล จังหวัดตะกั่วป่า กับนายคำ (ปู่) และนายเผือก (บิดา) ทวดชื่อหนุ่ม 23/2/17

๓๗๐๐ ยูวนิมิ Yu^vanimi รองอำมาตย์ตรีชื้น กองทะเบียน กรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อนิ่ม 19/1/16

๔๕๘๖ ยูวะนิยม Yuvaniyama ขุนพิเศษอังการักษ์ (แม้น) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อเนียม ปู่ชื่ออยู่ 18/9/18

๒๘๗๐ ยูวะบรรณ Yuvabarna พลเสือป่าปุย รองผู้กำกับลูกเสิอ กองที่ ๗ เมืองเชียงราย มณฑลพายัพ ปู่อยู่ บิดาชื่อสี 14/2/15

๓๙๗๘ ยูวะเวส Yu^vaves รองอำมาตย์โทน้อย ยกระบัตร์ศาลมณฑลนครสวรรค์ บิดาชื่อจีนโต้ยู้ 30/5/17

๕๘๔๗ ยูสเปมานนท์ Yu^spema^nanda นายหมู่ตรีประยงค์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อยู บิดาชื่อเปรม 4/9/20

๖๐๐๐ ยูสานนท์ Yu^sa^nanda พลเสือป่ายู้ กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี ปู้ชื่อแก้ว 11/6/21

๐๘๒๖ เยาวสุต* Yauvasuta นายร้อยโทอ่อน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กับนายเปาะ (บิดา) นายเปาะเป็นบุตรจีนเหย่า 10/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เยาวะสุต"

๕๖๙๙ โยธะฆะนะตา Yodhaghanata^ นายร้อยตรีแน่น สัสดีจังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อหลวงเสทือนโยธา (ทองอิน) 22/8/19

๒๙๓๖ โยธะพันธุ์ Yodhabandhu รองอำมาตย์ตรีอิน (พี่) จ่าเมือง เมืองสมุทสาคร กับร้อยตรีช่วง แพทย์ (น้อง) ทวดชื่อพระยาโยธาเขื่อนขันธ์ (จุ้ย) ปู่ชื่อพัน 8/3/15

๕๖๘๙ โยธายักษะ Yodha^yaksha นายร้อยเอก ขุนพลพิทักษ์ (เปลี่ยน) กรมสารวัดทหาร ปู่ชื่อหลวงโยธาพิทักษ์ (ดิษ) 22/8/19

๖๐๖๗ โยธิพุกกะ Yodhibukka นายร้อยโททับ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารบกราบที่ ๑๘ บิดาชื่อพุก 16/9/21Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 22:44:39 น.
Counter : 1751 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด