ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-อ..๒
นามสกุลพระราชทาน-อ..๒


๔๖๔๖ อะรัณยะพันธุ์ Aranyabandhu รองอำมาตย์ตรีปุย จ่าศาลจังหวัดยะลา ทวดชื่อเถื่อน ปู่ชื่อหมื่นพินิจรักษา (พัน) 10/10/18

๐๖๕๒ อักษรโกวิท Aksharakovida หลวงประดิษฐวรสาตร (เกเบรียล เบ็นยมิน)* พนักงานแปลภาษาต่างประเทศ กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล นามสกุลเดิมมีว่า "กอฟอด" 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เกเบรียล เบนเยอนิกอฟอด"

๓๐๗๓ อักษรทานนท์ Aksharada^nanda ขุนสาทรราชธน (เฮียะ) ผู้ช่วยพระคลังมณฑลจันทบุรี ทวดชื่อจือ ปู่ชื่อทะ 21/5/16

๓๓๙๑ อักษรนันทน์ Aksharanandana หลวงสกลไกรนุชิต (อวย) ปลัดจังหวัดระยอง ปู่ชื่อสือ 28/8/16

๓๖๘๓ อักษรมัต Aksharamat นักเรียนมหาดเล็กหลวงพยอม กับนายง้วน บิดา ปู่ชื่อสือ 9/1/16

๑๗๑๐ อักษรานนท์ Akshara^nanda นายเรือตรีทอง กรมยุทธโยธา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสมิงเทวะอักษร 14/10/14

๒๕๙๘ อักษรานุเคราะห์ Akshara^nugraha รองหุ้มแพร ขุนสันทัดอักษรสาร (ฮอก) สังกัดกรมมหาดเล็ก 3/10/15

๔๕๗๔ อัคคะกะลิน Aggakalin นายนาวาโท หลวงนิเทศกลกิจ (อิน) กรมยุทธโยธาทหารเรือ บิดาชื่อออก 13/9/18

๐๐๖๓ อัคนิทัต Aganidat นายร้อยโทสิน* มหาดเล็ก ผู้บังคับกองร้อยในกรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทวดคือพระยาอัคคีพินาศ (อ่ำ) 20/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยเอก

๐๐๗๘ อัคนิบุตร์ Aganiputra พระสิทธิศรสงคราม (ชุ่ม) เจ้ากรมแสงต้น ปู่คือพระยาอัคนีสราภัย (ศรี) บิดาคือพระยาอัคคีสราภัย (เอี่ยม) 22/6/13

๕๙๓๗ อัครจาคะ Agracha^ga รองอำมาตย์ตรีจ่าย ผู้รั้งตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดสังเวศวราราม กรุงเทพฯ ปู่ชื่ออ๊อก บิดาชื่อทอง 28/5/21

๓๖๑๗ อัครจุฑานนท์ Agrachuda^nanda ขุนสุรินทร์โกษากร (ซัว) พนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อมะออกจุ 11/12/16

๕๘๕๗ อังกิตานนท์ Ankitananda พลเสือป่าจ๋วน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออั่งกี่ 4/9/20

๒๓๑๗ อังกินันทน์ Vnandana ขุนพรหมภักดี (นารถ) ยกรบัตรเมืองสตูล ปู่ชื่อจีนอังกี้ 7/6/15

๖๒๐๕ อังคทะวานิช Angadavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าอั้งคีเอง ประจำ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อเซียะเหลง บิดาชื่อั้งเจียซิม 17/12/21

๑๗๒๗ อังคะจันทร Angachandra นายร้อยโทกลัด กองหนุน กรมจเรทัพบก บิดาชื่ออ่อง ปู่ชื่อจัน 29/10/14

๐๒๓๒ อังคะนาวิน Angana^vin นายเรือตรีอ่อง กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๔๐๙๕ อังคะพินทุ Angabindu พลเสือป่าพลาย กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่ออ่อง บิดาชื่อพิน 3/7/17

๖๐๐๘ อังคะวิภาต Angavibha^ta พลเสือป่าจำรัส กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายอั๋ง (บิดา) 11/6/21

๕๙๑๙ อังคารชุน นายร้อยตรีเจริญ ผู้บังคับหมวดในกรมทหารรักษาวัง ปู่ชื่ออัง บิดาชื่อชุน 1/2/20

๓๕๙๐ อังคาวุธ Anga^vudha ขุนประสารโทรกิจ (ผัน) พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดอุตรดิฐ ปู่ชื่ออ้อง บิดาชื่อแสง 3/12/16

๐๒๓๐ อังคุลนาวิน Angulana^vin นายเรือตรีแหยม* กระทรวงทหารเรือ 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนภัตรกิจวิบูลย์

๐๖๕๕ อังศวานนท์ Ansva^nanda ขุนชาญสำรวจ (หยอย) นายงานใหญ่ แพนกการก่อสร้าง กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อจีนเอ็งสุย 21/9/13

๓๒๓๖ อังศุกรานต์ Ansukra^nta นายเรือตรีจรูญ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อกรานต์ บิดาชื่ออ่อง 1/7/16

๑๓๔๘ อังศุกสิกร Ansukasikara หลวงวิจิตรวรสาส์น (พุ่ม) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดสุทธิวราราม บุตรนายแสง สกุลชาวนา 21/4/14

๐๙๖๓ อังศุโชติ Ansujoti นายร้อยตรีแช่ม ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี บิดาชื่อช่วง 12/2/13

๒๗๓๘ อังศุนาค Ansuna^ga ขุนพรหมบุรีรักษ์ (อ่อง) สารวัดแขวง กรมพลตระเวณ บิดาชื่อนาค 7/11/15

๐๕๙๙ อังศุละโยธิน Ansulayodhin นายพันโท พระฤทธิจักรกำจร (ปลั่ง) เจ้ากรมยุทธภัณฑ์ทหารบก กระทรวงกลาโหม 12/9/13

๒๑๐๖ อังศุวาทิน Ansuva^din รองหุ้มแพร ขุนฉลาดกลองชวา (สาย) กรมพิณพาทย์หลวง บุตรขุนสรนิตยาคม (แสง) 23/3/14

๒๓๐๘ อังศุสิงห์ Ansusinha รองอำมาตย์โท หลวงเรืองฤทธิรักษาราษฎร์ (ประเดิม) ปลัดเมืองตรัง บิดาชื่ออั๋ง ปู่ชื่อหลวงจำนงวานิช (เส็ง) 7/6/15

๐๘๗๖ อังสุวร Ansuvara ขุนบริบาลสราธิกิจ (วิง) ปลัดเมืองสระบุรี ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อวอน 19/12/13

๖๐๔๕ อังสุวัฒนะ Ansuvadhana นายหมู่ตรีปั่น กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออัง 6/8/21

๑๗๐๗ อัญชนานนท์ Anjana^nanda นายร้อยตรีศุข ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อม่วง 14/10/14

๔๙๒๔ อัญชลิสังกาศ Anjalisasanka^sa นักเรียนแพทย์เสือป่าปาน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19

๑๗๔๖ อัญชันบุตร Anjanaputra นายร้อยตรีปลื้ม สมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อม่วง 12/11/14

๑๖๐๖ อัญชันภาติ Anjanabha^ti นายร้อยโทอ่วม พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา บิดาชื่อหลวงรัตนเทพ (ม่วง) ปู่ชื่อนายเรือง 15/9/14

๑๒๕๒ อัญชันวัต Anjanavat ขุนพิจารณ์พัศดุภัณฑ์ (ถมยา) พนักงานรักษาสถานที่โรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อม่วง 8/4/14

๕๐๓๔ อัฏฏะวัชระ Attavajra นายหมู่ใหญ่บุญเพ็ชร กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายกล่อม (บิดา) ทวดชื่อถึง ปู่ชื่อป้อม 24/5/19

๖๒๔๓ อัฏฏาลกะสิริ Atta^lakasiri พลเสือป่าช่วง ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนาน้อยรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายป้อม ปู่ทวดชื่อมี ปู่ชื่อจิ๋ว 25/12/21

๖๑๓๐ อัฏฏาลคุปต์ Atta^lagupta นายเรือเอกเผื่อน ร.น.ส. ยกระบัตร์กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

๔๗๐๕ อัณณวะนาวิน Annavana^vin จ่าตรีอั๊น ร.น.ส. สมุห์บาญชีฝิ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อตั้ว บิดาชื่อทัง 3/2/18

๖๒๘๗ อัตตะถาวระ Attatha^vara จ่าตรีพคง ร.น.ส. พนักงานอาณัติสัญญา กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ ปู่ทวดชื่อประชุม ปู่ชื่อฤกษ์ บิดาชื่อออด 25/3/21

๑๗๖๐ อัตตะนันทน์ Attanandana นายเรือตรีแฮน ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่ออ๊อด 12/11/14

๕๖๙๑ อัตถะโยธิน Atthayodhin นายร้อยโทเสริม โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่ออัจภ์ บิดาชื่อิ่ม 22/8/19

๖๐๔๐ อัตถะสัมปุณณะ Atthasampunna หลวงราชเบญญา (สมบุญ) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปราจิณ บิดาชื่อบั๊กเทียว 6/8/21

๐๔๒๓ อันตรนิยุกต์ Antaraniyukta ขุนทิพรศโอชา* (ปีเตอร์) พนักงานครัวเฃ้าต้น กรมมหาดเล็ก นามสกุลเดิม "อันโตนิโอ" 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น หลวงทิพรศโอชา

๒๖๒๐ อันตรเนตร์ Antaranetra รองอำมาตย์โท ขุนบุรีธนศักดิ์ (สุย) คลังเมืองบุรีรัมย์ ปู่ชื่ออั๋น บิดาชื่อเนตร 10/10/15

๕๕๗๗ อันตรวงศ์ Antaravansa พลเสือป่าวงษ์ กองเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อหว่าง 26/7/19

๒๓๗๙ อันตรเสน Antarasena นายอ๊อด แพ่งเมืองตรัง มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อขุนประเสริฐอักษร (ใน) ปู่ชื่อหลวงน่าวัง (เสง) 11/7/15

๐๙๘๓ อันตริกานนท์* Antarika^nanda นายร้อยตรีเจิม ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อกรอก 12/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อันตะริกานนท์"

๒๐๗๑ อันตะระวณิช Antaravanija นักเรียนทหารกระบี่เกษร กรมโขนหลวง บุตรนายสุด พ่อค้า 18/3/14

๔๗๑๒ อันติมานนท์ Antima^nanda รองผู้กำกับโทเจษฎ์ ครูผู้ตรวจการอำเภอท้ายเมือง จังหวัดพังงา บิดาชื่ออ๋องตี๋ 3/2/18

๕๖๒๕ อันนานนท์ Anna^nanda พันจ่าตรีเสวย กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายอาจ (บิดา) ปู่ชื่อเง่อ 26/7/19

๐๗๓๐ อันยะวรรธนะ Anyavardhana นายร้อยตรีเจริญ ประจำแพนกสำรวจที่ กรมเกียกกายทัพบก กระทรวงกระลาโหม บุตรนายอ้น 10/10/13

๖๒๓๓ อับดุลพันธุ์ Abdullabandhu นายหมู่ตรีปุ๋ย ประจำแพนกเกียกกาย กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่อเฮเดอรใบ ปู่ชื่อเมียโบ บิดาชื่ออับดุลโคยุม 25/12/21

๕๔๑๐ อับดุลละบุตร Abdullaputra พระยาพิพิธเสนามาตยาธิบดีศรีสงคราม (นิโอ๊ะ) พระยาเมืองยะหริ่ง ปู่ทวดชื่ออับดุลเลาะ 29/6/19

๐๘๔๒ อัมติรัตนะ Amatiratna พระสำเริงนฤปการ* (ฉอุ่ม) ผู้ว่าราชการเมืองอ่างทอง พระพิบูลภักดี (อ่ำ) เป็นบิดา พระแก้วคลังสวน (แก้ว) เป็นปู่ 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาวิเศษไชยชาญ

๕๑๗๓ อัมพปฏิภาค Ambapatibha^ga นายคล้าย สรรพากรนครบาล บิดาชื่อหลวงนิรันตโสภณ (ม่วง) 14/6/19

๒๖๖๘ อัมพรทัต Ambaradatta นายเรือตรียัง ต้นหน เรือรบหลวงพาลีรั้งทวีป ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อทัต 25/10/15

๕๖๕๐ อัมพรวัฏ Ambaravat จ่าตรีอัมพร เรือหลวงวิเทศกิจการ ปู่ชื่อขุนประดิษฐ์นาเวศ (กลม) 26/7/19

๓๔๖๑ อัมพรานนท์ Ambara^nanda จ่าโทกลีบ กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อแจ้ง 30/9/16

๔๑๗๓ อัมพวะมัต Ambavamata นายแพ เกษตร์ประจำมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อหลวงวิชิตสงคราม (ม่วง) 15/8/17

๔๔๙๐ อัมพวะสุต Ambavasuta ขุนสัมฤทธิ์บรรณการ (ผาด) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อม่วง 30/5/18

๔๔๗๗ อัมพวานนท์ Ambava^nanda นายร้อยโทเชย กรมทหารบกราบที่ ๖ มณฑลนครสวรรค์ กับนายนนท์ (บิดา) ปู่ชื่อม่วง 30/5/18

๓๕๙๕ อัมพะกสิกร Ambakasikara ขุนมินสุภา (สิน) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดมินบุรี ปู่ชื่อม่วง สกุลชาวนา 3/12/16

๒๕๓๒ อัมพะเตมีย์ Ambatemiya นายร้อยเอก หลวงสิทธิคำแหง (อั๋น) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๓ ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อชื่นCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 8 สิงหาคม 2552 21:33:28 น.
Counter : 1949 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด