ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ก..๒
นามสกุลพระราชทาน-ก..๒


๕๖๒๒ กาญจนสถล Ka^nchanasathala พันจ่าตรีปลื้ม กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ 26/7/19

๑๑๔๒ กาญจนสถิตย์ Ka^nchanasthitya ขุนอนุสิทธิ์สารากร* (เผื่อน) รองปลัดเมืองสมุทรสงคราม กับขุนเทพอาญา** (เทศ) บิดา บิดาขุนเทพชื่อทอง ปู่ชื่ออยู่ 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง **หมายตั้ง

๓๒๘๐ กาญจนสิงห์ Ka^nchanasinha ขุนอำนวยจีนพากย์ (ไต้เงียบ) ครูโรงเรียนพณิชยการวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ 16/7/16

๒๖๑๒ กาญจนสิริ Ka^nchanasiri รองอำมาตย์เอกกิมเสง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขุขันธ์ เป็นเชื้อจีน 10/10/15

๓๘๙๓ กาญจนสุต Ka^nchanasuta ขุนปฏิการราชกิจ (แอ๊ด) อัยการจังหวัดภูเก็ต ปู่ชื่อขุนภักดีชุมพล (ทองศุข) 21/3/16

๒๒๖๘ กาญจนสุวรรณ Ka^nchanasuvarna รองอำมาตย์เอก หลวงพิไชยเดชะ (เลียบ) นายอำเภอลำพูน เมืองไชยา ทวดชื่อทองคำ 19/5/15

๕๙๒๒ กาญจนสูจิ Ka^nchanasuchi นายร้อยตรีล้อม กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก ขุนวิเศษภักดี (เข็มทอง) บิดา 1/2/20

๑๑๔๗ กาญจนเสถียร Ka^nchanasthira ขุนประดิษฐกุฎาธาร* (สาย) กำนันตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมือง สมุทสงคราม ปู่ชื่อทอง ทวดชื่ออยู่ 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๓๖๕๒ กาญจนโสภณ Ka^nchanasobhana นายร้อยโทกวา กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อกิม บิดาชื่อใช้ 17/12/16

๒๘๗๓ กาญจนะการี Ka^nchanakari พลเสื่อป่าชื่น ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อเอี้ยม เป็นช่างทองรูปพรรณ 14/2/15

๔๘๙๕ กาญจนะโกมล Ka^nchanakomala หลวงศุขกิจอุปการ (บัวทอง) กรมการพิเศษ จังหวัดเลย 5/4/19

๖๔๐๑ กาญจนะขันธ์ Ka^nchanakhandha พันจ่าเอกน้อย ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชื่อขัน บิดาชื่อทอง 16/9/22

๔๐๗๑ กาญจนะคงคา Ka^nchanaganga ร้อยตำรวจเอกผวน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปู่ชื่อขุนภักดี (คำ) บิดาชื่อปลัดกอง (คง) 20/6/17

๓๕๖๙ กาญจนะคช Ka^nchanagaja หลวงเพ็ชรสงคราม (เห้) อัยการจังหวัดนครพนม บิดาชื่อหลวงภิบาล (ทองย้อย) ปู่ชื่อช้าง 25/11/16

๔๒๓๔ กาญจนะคูหะ Ka^nchanaguha ขุนอาทรบรรณกิจ (ทองดี) กรมตรวจเงินแผ่นดิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 13/10/17

๓๕๗๖ กาญจนะจันทน์ Ka^nchanachandana ขุนสุนทรธารา (แดง) กองน้ำสรง กรมชาวที่ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อจัน 25/11/16

๓๓๖๒ กาญจนะจิตร Ka^nchanachitra หลวงพรหมประสิทธิ์ (เทศ) กระทรวงวัง ปู่ชื่อหมื่นลดาวัน (ทอง) 6/8/16

๔๔๖๕ กาญจนะชาติ Ka^nchanajati ขุนชูวิชาการ (สิน) อาจารย์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อเกิด 20/5/18

๒๑๓๑ กาญจนะชีวิน Ka^nchanajivin นักเรียนทหารกระบี่วัน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายวง ช่างทอง 23/3/14

๓๑๓๖ กาญจนะเดชะ Ka^nchanateja หลวงประมาณหัตถกรรม (สิน) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ทวดชื่อทองดี บิดาชื่อเฉย 4/6/16

๖๑๗๑ กาญจนะทัพพะ Ka^nchanadabba ราชบุรุษทับ ครูโรงเรียนวัดบรมนิวาศ บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อทองคำ 19/11/21

๕๖๙๔ กาญจนะเทพ Ka^nchadeba นายร้อยโทศุข ยกะบัตร กองพลทหารบกที่ ๖ ปู่ชื่อหลวงมหาไชย (เทพ) บิดาชื่อทองคำ 22/8/19

๑๙๗๑ กาญจนะนัฎ Ka^nchananata พลเสือป่าเจียก กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายทอง 12/3/14

๕๙๗๑ กาญจนะประโชติ Ka^nchanaprajoti ขุนเทพสุภา (คำ) ผู้พิพากษามณฑลนครศรีธรรมราช 11/6/21

๓๙๑๔ กาญจนะปะทุม ka^nchanapaduma ราชบุรุษพัฒน์ ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ธานี ทวดชื่อพระสินธพ (บัวทอง) 31/3/16

๓๕๗๕ กาญจนะโปษย์ Ka^nchanaposhya หลวงศรีสยุมพร (เจิม) กองชาวที่ประจำพระที่นั่งอัมพรสถาน ทวดชื่อทองดี ปู่ชื่อนายจำนงภักดี (บัว) 25/11/16

๒๑๔๒ กาญจนะผลิน Ka^nchanaphalin นายแตะ กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายทอง ทำสวน 23/3/14

๔๖๕๒ กาญจนะพังคะ Ka^nchanabanga ขุนนรวิติเวชการ (ไซ) แพทย์ประจำจังหวัดอุดรธานี บิดาชื่อกิมพัง 18/10/18

๔๔๒๔ กาญจนะภาชนะ Ka^nchanabha^jana พลเสือป่าใบ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อหลวงแพ่งสภา (คำ) ปู่ชื่อหลวงแพ่งสภา (จรูญ) 9/5/18

๔๐๘๖ กาญจนะโภคิน Ka^nchabhogin ขุนประพัฒนสรรพากร (กิมฮวด) สรรพากรจังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อช้วน ปู่ชื่อเจียก 23/6/17

๔๕๒๓ กาญจนะโยธิน Ka^nchanayodhin นายร้อยตรีกิม กรมทหารราบที่ ๒๐ 22/6/18

๕๘๑๓ กาญจนะวณิชย์ Ka^nchanavanijya หลวงประกฤตกลศาสตร์ (รณชิตร์) กรมรถไฟแผ่นดิน 4/9/20

๔๔๓๙ กาญจนะวรรธนะ Ka^nchanavadhana มหาดเล็กสำรองถมยา กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อพระยาสมบัติภิบาล (ทุ้ง) ปู่ชื่อพระสมบัติภิบาล (ตี่) 16/5/18

๔๗๖๑ กาญจนะวสิต Ka^nchanavasita นายหมู่ลูกเสือโททองอยู่ ครูโรงเรียนศรีสุริยงษ์ ราชบุรี บิดาชื่ออี่ 3/2/18

๔๐๗๘ กาญจนะวาจ Ka^nchanava^cha ว่าที่นายเรือตรีผัน กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ ทวดชื่อทองคำ ปู่ชื่ออิ่ม 23/6/17

๓๗๖๖ กาญจนะวาหะ Ka^nchanava^ha นายเป่งบู๊ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ รักษาพระองค์ มณฑลนครไชยศรี ทวดชื่อกิม 4/2/16

๔๓๑๔ กาญจนะวิชัย ณ กรุงเทพ Ka^nchanavijaya na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ พระองค์เจ้ากาญจโนภาศรัศมี 19/1/17

๔๔๒๒ กาญจนะวิบุล Ka^nchanavipul พลเสือป่าทูป กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อหอม ปู่ชื่อพูน 9/5/18

๓๖๗๕ กาญจนะศัพท์ Ka^nchanasabada หลวงวิเศษศุภวัตร์ (เทศสุนทร) อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวเชียงใหม่ บิดาชื่อเสียง 9/1/16

๔๑๒๘ กาญจนะสภา Ka^nchanasabha^ นายเสงี่ยม พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดศุโขทัย ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อพลับ บิดาชื่อสิงโต 21/7/17

๔๕๐๘ กาญจนะเสน Ka^nchanasena นายร้อยโทกิม นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ 12/6/18

๖๑๑๙ กาญจนะเสมา Ka^nchanasema นายเรือตรีเที่ยง ผู้ช่วยสมุห์บัญชี กรมยุทธโยธาทหารเรือ 15/10/21

๒๕๒๗ กาญจนะหุต Ka^nchanahuta รองอำมาตย์เอก หลวงรัฐสถานพิทักษ์ (ทิม) รองเจ้าพนักงานออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อกิม บิดาชื่อฮวด 12/9/15

๔๔๕๒ กาญจนะโหติ Ka^nchanahoti นายร้อยตรีเหม็ง กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อกิม 20/5/18

๑๓๙๑ กาญจนัค Ka^nchanaga นายร้อยเอกเทียน ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อนายกองอาษาสงคราม (ก้อนทอง) 27/4/14

๕๓๔๐ กาญจนัมพะ Ka^nchanamba นายร้อยตำรวจโทโม กองตำรวจภูธรจันทบุรี ทวดชื่อม่วง ปู่ชื่อคำ 29/6/19

๖๓๓๓ กาญจนัษฐายี Ka^nchanashtha^yi ว่าที่นายร้อยตรีทองอยู่ นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๙ ปู่ชื่อหลวงทรงธรณี (วรนุช) บิดาชื่อสายทอง 3/6/22

๒๗๒๒ กาญจนัษฐิติ Ka^nchanasthiti รองเสวกตรียุทธ์ อาจารย์ผู้ช่วยโรงเรียนราชวิทยาลัย บิดาชื่อทองอยู่ 1/11/15

๐๓๕๙ กาญจนาคม Ka^nchanagama พระยาศรีราชอักษร (มา) เจ้ากรมกองรายงานหนังสือไปมา กรมราชเลขานุการ หลวงอนุรักษ์ (ทองสุก) เป็นปู่ พระราชครูมหิธร (ทองอยู่) เป็นตา 15/7/13

๑๒๗๕ กาญจนาชีวะ Ka^nchana^jiva หลวงอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม) พนักงานกรมราชบัณฑิต สกุลเดิมเป็นช่างทอง 13/4/14

๒๑๕๗ กาญจนานุช Ka^nchana^nuja มหาดเล็กวิเศษชุบ ประจำกองบาญชี กรมมหรศพ บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อนุด 8/4/15

๒๙๘๓ กาญจนามระ Ka^nchana^mara มหาดเล็กวิเศษท้วม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อพระยาฤทธิรณไชย (ทอง) ทวดชื่อพระยาฤทธิรณไชย (ม่วง) 9/4/16

๐๔๑๖ กาญจนายน Ka^nchana^yana หลวงถกลทิพอาสน์* (เขียน) กรมชาวที่ ปู่เป็นพระยากาญจนบุรี (จัน) 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระถกลทิพอาสน์

๔๙๕๐ กาญจนารมย์ Ka^nchana^ramana นักเรียนแพทย์เสือป่าเล็ก กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อทองคำ ปู่ชื่อชื่น 16/4/19

๓๕๗๘ กาญจนารักษ์ Ka^nchana^raksha พันจ่าเด็กชาบ่าย กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อทองรัด 25/11/16

๒๒๘๘ กาญจนารัณย์ Ka^nchana^ranya อำมาตย์โท พระนราภิบาลบดีสรีสมุทเฃตร์ (เปลี่ยน) ผู้ว่าราชการเมืองนราธิวาส ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อเถื่อน 7/6/15

๓๓๗๓ กาญจนาลัย Ka^nchana^laya ขุนสนิทถาการ (ยู้) กรมรถไฟสายใต้ ปู่ชื่อลี 28/12/16

๒๖๑๕ กาญจนินทร Ka^nchanindara อำมาตย์ตรี หลวงฤทธิเรืองบำราบโจร (โปร่ง) ผู้กำกับการ กรมพลตระเวณ ทวดชื่อพระยาราชโยธา (ทองอิน) 10/10/15

๒๖๗๒ กาญจนินทุ Ka^nchanindu หลวงนิกรบริรักษ์ (เจิม) กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อพระยาราชโกษา (ทองอิน) 25/10/15

๔๗๖๖ กาญจนุปกฤต Ka^nchanUpakrita นายหมู่ใหญ่ช่วย กรมสัสดีเสือป่า บิดาชื่อทองคำ 3/2/18

๒๗๖๕ กาญจโนบล Ka^nchanopala นายเรือตรีฟอง กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อบัว 12/12/15

๓๒๘๓ กาญจโนปถัมภ์ Ka^nchanopathambha นายร้อยตำรวจเอกขุนว่องระงับภัย (เชย) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อทอง 16/7/16

๔๑๕๑ กาญจะโนสถ Ka^nchanosatha นายร้อยตรีหลุย ยกระบัตรกองพลทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อทองคำ ทวดชื่อยา 9/8/17

๐๓๓๙ กานตะนัฎ Ka^mtanata หมื่นวิไลยวงวาด* (ฉุน) ตัวนางเอก กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิไลยวงวาด

๓๘๖๓ กานตะวร Ka^ntavara เด็กชาอ้อน กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่อกานตน์ บิดาชื่อวอน 3/3/16

๔๘๔๓ กานนานนท์ Ka^na^nandana ขุนอนุการกานน (บายิน) กรมป่าไม้ 5/4/19

๔๐๖๖ กานยะคามิน Ka^nyaga^min ขุนวิทยกิจประสาท (รอด) ธรรมการจังหวัดไชยนาท ทวดชื่อพ่วง ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อแสง บ้านเกิดตำบลบางนางเกร็ง ตำบลพระโขนง จังหวัดนครเขื่อนขันธ์ 20/6/17

๕๔๘๙ กาพรพาสี นายบุญหยู เสมียนเอกกรมทดน้ำ ปู่ชื่อคง นายพร้า (บิดา) 5/7/19

๕๒๓๙ กายนันทน์ นายร้อยตำรวจตรีซีฮับ ล่ามกองพิเศษ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อก๊าย 14/6/19

๒๗๔๔ กายะสุต รองอำมาตย์โท ขุนประวิธโทรรัฐ (บง) นายตรวจทางโทรเลข มณฑลจันทบุรี ทวดชื่อก๋าย 7/11/15

๓๗๔๙ การุณยะวนิช KaRu^nyavanija ขุนอาจดรุณวุฒิ (เนย) ส่าที่รองผู้กำกับลูกสือกองที่ ๒๓ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อการุณ 31/1/16

๒๒๕๗ กาลกฤษณ Ka^lakrishna นายขม เสมียนเอก กองการปกครอง กรมราชเลฃานุการ ทวดชื่อพระยานาวาพลานุโยค (เนียม) ปู่ชื่อหลวงอภัยเสนา (ฃำ) 19/5/15

๒๓๐๗ กาลเศรณี Ka^lasreni รองอำมาตย์เอก ขุนประสาตรเวชสาร (สาย) แพทย์ประจำเมืองตะกั่วป่า บุตรหลวงวิฆเนศร์ประสิทธิ์วิทย์ (ดำ) 7/6/15

๓๒๔๘ กาละนุต Ka^lanuta พันจ่าเด็กชาทองดี กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อขำ ปู่ชื่อนุด 1/7/16

๔๖๓๗ กาวิละเวส Ka^vilavesa นายร้อยตรีบุญยวง กรมทหารบกราบที่ ๘ ปู่ชื่อกาวิละ 10/10/18

๑๒๘๒ กาฬดิษย์ Ka^latishya นายร้อยเอกครรชิตสรกรรม์ (เจริญ) นายทหารเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อดำ บิดาชื่อหลวงศักดาพลหาญ (ดิษ) 15/4/14

๐๑๘๒ กำภู ณ กรุงเทพ Kanbhu na Krungdeb นายพลตรี พระยาศรีสรราชภักดี (หม่อมราชวงศ์ฉาย) ยกรบัตรทัพบก สืบสกุลจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอชั้น ๓ พระองค์เจ้ากำภู ผู้เป็นพระโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิ์พลเสพ 5/7/13

๖๑๖๓ กิจจะปุณณะ ราชบุรุษบุญทอง รองเวรกองสารบรรณ กรมศึกษาธิการ ปู่ชื่อเกา บิดาชื่อกิ๊ด 19/11/21

๖๔๑๘ กิจจะวัฒนะ นายเจริญ ผู้ช่วยคลังแพนกฝิ่น จังหวัดชุมพร กับนายกิว (บิดา) ปู่ชื่อผ่าว 16/9/22

๔๑๖๘ กิตติรัต นายร้อยตรีเทศ ประจำ กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กับนายรอด (บิดา) ปู่ชื่อกิ้ด 15/8/17

๓๙๒๘ กิตติวานิช ราชบุรุษเพ็ชร ครูผู้ช่วยธรรมการจังหวัดหลังสวน ทวดชื่อโต๊ะ กิจ 4/4/17

๔๙๒๖ กิตติเวช นักเรียนแพทย์เสือป่าสนอง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายเกิด (บิดา) ปู่ชื่อพูน 16/4/19

๐๖๘๓ กิติโกเศศ Kitikoses หลวงภัณฑลักษณวิจารณ (โป๊ะ) ปลัดกรมกองภาษีฃาออก กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13

๕๖๗๑ กิติสัททานนท์ นายร้อยตำรวจตรีรุตม์ ประจำกองตำรวจภูธรที่ ๓ จังหวัดขุขันธ์ บิดาชื่อฉาว 9/8/19

๔๗๙๗ กิติสาธร รองอำมาตย์โท หลวงประสิทธิ์บุรีรมย์ (กางเซงหิ้ง) นายอำเภอในมณฑลปัตตานี ปู่ชื่อกิด 5/4/19

๕๕๓๘ กิติสิน รองอำมาตย์โท ขุนบริรักษ์โภคภัณฑ์ (ชม) หัวหน้าแพนกเก็บสิ่งของ กรมที่ดินหลวง ปู่ทวดชื่อซิ่น 26/7/19

๒๑๐๙ กิราตกะ Kira^taka พลเสือป่าคะนัง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง เป็นชาติเงาะป่า 23/3/14

๓๘๔๕ กีชานนท์ พลเสือป่ากิมท้ง ประจำหมู่ ๑ หมวด ๓ กองร้อยหลวง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อกี้เชียง 18/2/16

๖๔๑๖ กีฏามระ ว่าที่รองอำมาตย์ตรีบุญรอด ปลัดอำเภอสัมพันธวงศ์ ปู่ชื่อสุก บิดาชื่อด้วง 16/9/22

๕๑๐๑ กีติสิทธิ์ หลวงอภิรักษ์หิรัญยกิจ (น้อยคำ) พธำมะรงค์จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อหนานกิติ บิดาชื่อหนานสิทธิ์ 14/6/19

๒๕๙๐ กีรกะจินดา อำมาตย์ตรี หลวงพิจารณบุรีรัฐ (เล็ก) ผู้กำกับการพลตระเวณ ทวดชื่อจีนกี่ 3/10/15

๔๕๒๗ กีร์ติบุตร รองอำมาตย์เอกเส็ง พนักงานสำรวจสินค้า กรมพัศดุทหารเรือ ทวดชื่อกีเอ็ง 22/6/18

๕๐๐๖ กีรติสมิต พลเสือป่าจันทร์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อทอง 24/5/19

๕๔๒๘ กีรติสุนทร พลเสือป่าสุน ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี กับนายชุ่ม (บิดา) ปู่ชื่อกี๋ 29/6/19

๒๗๑๒ กีระนันทน์ Kirananda ขุนหักทุรการ (เทียนเหลียง) สารวัดใหญ่ กรมพลตระเวณ 1/11/15

๔๙๗๓ กีรานนท์ Kira^nanda นายหมู่ตรีทองสื่อ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนทอง ทวดชื่อนกแก้ว 17/5/19

๔๙๘๙ กีสะบุตร Kisaputra พลเสือป่าเทียบ กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อผอบ 17/7/19

๐๑๔๘ กุญชร ณ กรุงเทพ Kunjara na Krungdeb เจ้าพระยาเทเวศรวงษ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน) เดิมเป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ กรมพระพิทักษ์เทเวศร (พระองค์เจ้ากุญชร ) 2/7/13 เขียนให้เอง

๖๐๖๙ กุญชรพยาฆร์ Kunjarabya^ghra นายร้อยโทลำดวน กรมทหารพรานในกองพลทหหารบกที่ ๙ ทวดชื่อช้าง 17/9/21

๖๐๒๘ กุญชรางศุ Kunjara^nsu หลวงทิพย์วิจารณ์ (ด่วน) กรมบัญชาการ กระทรวงยุติธรรม พระยาพิพิธไอสูรย์ (กุญ) เป็นทวด 6/8/21

๐๙๓๗ กุณฑลจินดา Kundalachinda^ นายพันเอก พระวิชิตมนตรี (สุด) ผู้ช่วยเจ้ากรมพระธรรมนูญทหารบก ปู่ชื่อกุ๊น ทวดชื่อจีน บิดาคือหลวงวรศักดาภิศาล 19/1/13

๖๒๓๒ กุณฑลบุตร Kundalaputra นายหมู่เอกตังเกี๋ย ประจำกองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ (พี่) กับว่าที่นายหมวดตรี ขุนสมรรถชัยศรี (ตังกุย) ผู้รั้งรองปลัดกองเสนารักษาดินแดนตวันตก (น้อง) ปู่ทวดชื่อลี ปู่ชื่อหือ บิดาชื่อกุน 25/12/21

๐๕๑๙ กุณฑลประกร Kundalaprakara หลวงสุนทรพินิจ (สิง) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง ปู่คือหลวงวิเศษสุวรรณ (เกิด) นายกองสร้อยทอง 23/8/13

๖๑๑๖ กุณฑลวรรณ Kundalavarna ขุนราชมณฑิรารักษ์ (ไม้) กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ บิดาชื่อกุ้ม ปู่ชื่อวัน 5/10/21

๐๗๕๐ กุณฑลานนท์ Kundala^nanda นายร้อยโทหงิม ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๓ เมืองกรุงเก่า บิดาชื่อสร้อย 6/11/13

๖๒๔๒ กุณาละสิริ Kuna^lasiri พลเสือป่าเบี้ยว ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนาน้อยรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายเหว่า (บิดา) ปู่ทวดชื่อจีน ปู่ชื่อเทศ 25/12/21

๐๐๘๖ กุมภิล Kumbhila ว่าที่นายตำรวจตรีจือ* มหาดเล็ก กรมพระตำรวจ สกุลประมง (ทำโป๊ะที่สมุทสาคร) 22/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จ่าห้าวยุทธการ

๕๔๘๓ กุยยกานนท์ Kuyyaka^nanda นายกุย ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดมีนบุรี 5/7/19

๖๒๐๓ กุลละวณิชย์ Kullavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าเจียม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายปลื้ม (บิดา) ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่อแพ 17/12/21

๔๗๐๔ กุวังคะดิลก Kuvanggatilaka นายหมู่ตรีทองใบ กองเสือป่ารักษาดินแดนชุมพร บิดาชื่อกวาง 3/2/18

๓๓๒๐ กุวานนท์ Kuva^nanda พระพิพิธสมบัติ (ตาบ) กรมรถไฟหลวงสายใต้ ปู่ชื่อกิ๋ว 30/7/16

๒๙๑๙ กุสุมา ณ กรุงเทพ Kusuma Na Krungdeb พลเสือป่าเสงี่ยม กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ สำหรับบรดดาผู้สืบสายสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร 2/3/15

๕๕๐๖ กูรมะรัตน Ku^ramaratana นายใช้ พนักงานรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อแก้ว บิดาชื่อเต่า 5/7/19

๒๙๒๗ กูรมะโรหิต Kuramarohita หลวงรามฤทธิรงค์ (โป๊) เกณฑ์รั้งเมือง กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อเต่า บิดาชื่อขุนสมานคณาจีน (แดง) 8/3/15

๕๒๙๙ กูร์มะสุวรรณ Kurmasuvarna นายร้อยตำรวจตรีเปล่ง กองตำรวจภูธร จังหวัดลำปาง ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อเต่า 29/6/19

๔๓๖๗ เกณิกานนท์ Kenikananda รองผู้กำกับตรีหวั่น ครูโรงเรียนเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด ปู่ชื่อเก๊ก บิดาชื่อเก๊า 28/7/19

๕๗๓๒ เกตกะโกมล Ketakakomala นายสนธิ์ ปลัดอำเภอลำป่า จังหวัดพัทลุง ปู่ทวดชื่อเกต ปู่ชื่อนิ่ม 3/9/19

๕๑๔๒ เกตกะคุปต์ Ketakagupta หลวงเทพอาญา (มี) พธำมรงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ทวดชื่อเกต ปู่ชื่อคุ้ม 14/6/19

๕๒๒๐ เกตกะวิภาต Ketakavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีจ่าง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระวิชิตมนตรี (แจ้ง) บิดาชื่อหลวงสุรพล (เกต) 14/6/19

๕๔๔๘ เกตกินทะ Ketakinda พลเสือป่าศัพท์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อขุนชำนาญอักษร (เกต) 29/6/19

๔๘๓๗ เกตคะศิริ Ketakasiri หลวงยุทธาพิทักษ์ (เกต) กระทรวงมหาดไทย 5/4/19

๑๐๙๓ เกตนานนท์ Ketana^nanda นายแก้ว (บิดา) กับนายเพชร์ ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน มณฑลราชบุรี (บุตร) บิดานายแก้วชื่อเกต 6/3/13

๓๘๖๕ เกตุกะลัส Ketukalasa เด็กชาแดง กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ทวดชื่อเกตุ ปู่ชื่อกลัด 3/3/16

๖๑๘๕ เกตุโกมล Krtukomala พันจ่าเด็กชานวม สารวัดกรมบัญชาการพระอัศวราช ทวดชื่อเกตุ ปู่ชื่อเผือก 10/12/22

๖๑๗๙ เกตุถาวระ Ketutha^vara รองอำมาตย์โท ขุนสถลโทรกรรม (เสริม) นายอำเภอเมืองลอง จังหวัดลำปาง ทวดชื่อคง ปู่ชื่อสี 10/12/21

๐๐๘๐ เกตุทัต Ketudat พระยาเวียงไนยนฤบาล (เจ๊ก) กองหนุนกระทรวงวัง สืบสกุลจากพระยาเพชรพิไชย (เกตุ) ผู้สร้างวัดโปรดเกตุ 22/6/13

๖๒๒๓ เกตุนันทน์ Ketunandana พลเสือป่าเล็ก ประจำกองแตรวง กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ กับนายเกต (บิดา) ปู่ชื่อขุนเพชรกล้า 25/12/21

๒๐๑๕ เกตุนิมะ Ketunima พันจ่าเด็กชานิ่ม กรมมหรศพ บุตรหลวงสุวรรณเฃตร (เกด) 18/3/14

๑๘๖๑ เกตุนิมิ Ketunimi นายร้อยโทเนื่อง ผู้ช่วยสัสดีมณฑลปราจิณบุรี ทวดชื่อเกต บิดาชื่อนิ่ม 20/12/14

๑๔๘๙ เกตุนุติ Ketunuti พระภักดีนุรักษ์ (จีน) ฃ้าหลวงตรวจการ กรมสรรพากรนอก ปู่ชื่อเกตุ บิดาชื่อนุด 6/7/14

๒๖๕๘ เกตุปัญญา Ketupanya^ รองอำมาตย์โทแดง ผู้พิพากษารองศาลเมืองสวรรคโลก ปู่ชื่อเกด ทวดชื่อปัญญา 17/10/15

๒๘๓๖ เกตุผลิน Ketuphalin นายหมู่โทยุย ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๕ โรงเรียนนราธิวาส มณฑลปัตตานี ทวดชื่อเกต 14/2/15

๓๘๓๘ เกตุมาน Ketuma^na พลเสือป่ามิ่ง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเกต ทวดชื่อบุญมา 17/2/16

๕๘๑๑ เกตุรังษี Keturansi พันจันทนุมาศ (แสง) กรมปกครอง กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อหมื่นศรีรักษา (เกต) 4/9/20

๓๓๖๑ เกตุลักษณ Ketulakshana หลวงเทพรักษา (หลง) กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อนายสวัสดิ์ภักดี (เกด) บิดาชื่อนายประภาษมณเฑียร (คล้าย) 6/8/16


ขอขอบคุณ ราชกิจจานุเบกษาCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 27 สิงหาคม 2552 11:12:14 น.
Counter : 2154 Pageviews.

0 comments
8 ก.พ. 63 มาฆบูชา วันเสาร์เราก็เรียน kae+aoe
(20 ก.พ. 2563 08:40:14 น.)
27 ม.ค. 63 ไวรัส โคโรนา ระบาดในจีน kae+aoe
(14 ก.พ. 2563 09:03:30 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด