ภูมพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ต..๓
นามสกุลพระราชทาน-ต..๓๔๗๓๔ ติรณะรัต Tiranarata รองผู้กำกับตรีดิศ ครูโรงเรียนประจำมณฑลร้อยเอ็จ บิดาชื่อตี 3/2/17

๕๓๙๙ ติวตานนท์ Tivta^nanda นายร้อยตรีเงอว กองตำรวจภูธร จังหวัดตราด บิดาชื่อติว 29/6/19

๓๑๐๘ ติวยานนท์ Tivya^nanda ขุนอุปกาศสิลปสิทธิ์ (เทียนเป้า) ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ บิดาชื่อเตียว 28/5/16

๔๐๙๘ ติวานนท์ Tiva^nanda หลวงศรีนครคาม (ช้อย) ปลัดจังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อเตียว 3/7/17

๖๓๑๒ ติษฐขัมภะ Tinshthakhambha พันเด็กชาตรีหวน ประจำกรมบัญชาการมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อฃำ ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อดิษฐ 22/4/22

๕๙๐๘ ติสสะปาณี Tissapani พลเสือป่าเคลือบ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อดิษ ปู่ชื่อปาน 1/2/20

๑๐๑๘ ตีรแพทย์ Tirabaedya หลวงศรีเวชกิจ (ตี๋) แพทย์มณฑลนครไชยศรี 20/2/13

๕๑๖๐ ตีรรัตน Tiraratna รองอำมาตย์ตรีตี๋ การไฟฟ้าหลวง กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อรัตนสมบัติ (โหมด) 14/6/19

๕๔๗๓ ตีรสิน Tirasin นายตี๋ ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดอุตรดิฐ บิดาชื่อสิน 5/7/19

๓๘๗๑ ตีระตินดา Tirachinta นายหมู่โทชั้ว กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อตี้ 3/3/16

๑๖๖๒ ตีระนันทน์ Ti^ranandana นายพันตรี หลวงวิสูตรโยธาบาล (จ๋า) ผู้ช่วยกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก นายทองศุข พ่อค้าพลอย (จันทบุรี) พี่ กับนายร้อยตรี ขุนเวชกิจโกศล (เจิม) นายเวรกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก น้อง ปู่ชื่อไต๋ บิดาชื่อพระบุรพทิศพิจารณ์ 6/10/14

๓๕๓๖ ตีระบุตร Tiraputra รองอำมาตย์ตรีใช้ พนักงานกองบาญชี กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อตี 4/11/16

๔๒๗๕ ตีระวนิช Tiravanija รองอำมาตย์ตรีเซี้ยง ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ มณฑลปราจิณ ปู่ชื่อตี๋ ค้าขาย 15/12/17

๕๘๓๙ ตีวรสิริ Tivarasiri นายหมู่ตรีตี๋ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 4/9/20

๐๘๖๘ ตุงคนาคร Tungana^gara เจ้าราชภาติกวงษ์ (น้อยดวงทิพ) เสนาสรรพากร นครลำภูน เป็นหลานและเหลนเจ้าหลวงเชียงตุง 19/12/13

๑๑๑๒ ตุงคสวัสดิ์ Tungasvasti หลวงพิทักษ์อุไทยเฃตร (จันทร์) ปลัดเมืองเพ็ชรบุรี* (พี่) กับนายร้อยตรีเจียก ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญชนบุรี (น้อง) ปู่ชื่อพระยาศิริไอยสวรรย์ (ด้วง) บิดาชื่อนายสวาสดิ์ มหาดเล็ก 7/3/13 * พระสัจจาภิรมย์ ผู้รั้งราชการเมืองกาญจนบุรี

๒๘๓๙ ตุงคะเกษตริน Tungakshetrin พลเสือป่าสวัสดิ์ ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑๘ โรงเรียนวัดอมรินทร์ กรุงเทพฯ ทวดชื่อด้วง 14/2/15

๓๔๗๖ ตุงคะจันทร์ Tungachandra นายร้อยโทพอน กองดัดานดาร กองทัพน้อยที่ทหารบกที่ ๑ บิดาชื่อจันทร์ ปู่ชื่อต๋ง 7/10/16

๓๕๔๓ ตุงคะจิตติ Tungachitti ขุนวินิจฉัยชาญคดี (จีบ) กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อขุนอินทรอาญา (นูน) ปู่ชื่อจิต 4/11/16

๔๒๗๗ ตุงคะเดชะ Tungateja นายร้อยตำรวจเอกบุญชู ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดขอนแก่น ทวดชื่อดวง ปู่ชื่อขุนไชย (เดช) 15/12/17

๑๑๓๔ ตุงคะนาค* Tungana^ga หลวงราษฎร์โพธาภิบาล (ต่วน) นายอำเภออัมพวา เมืองสมุทสงคราม ทวดชื่อด้วง ปู่ชื่อนาค 10/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ตุงคนาค"

๒๗๐๔ ตุงคะบรรหาร Tungaparhara ขุนอนุรักษ์สาลี (สอน) กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อด้วง ปู่ชื่อเลี่ยง 1/11/15

๓๙๖๗ ตุงคะบูรณะ Tungapu^rna นายร้อยโทสรอย กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อหลวงศรสำแดง (ด้วง) ทวดชื่อพระอัคเนศร (อิ่ม) 30/5/17

๓๒๕๖ ตุงคะผลิน Tungaphalin นายอิน มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อด้วง 1/7/16

๓๕๑๓ ตุงคะพินธุ Tungabindhu มหาดเล็กวิเศษพิน กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ทวดชื่อด้วง 30/10/16

๔๑๒๔ ตุงคะมณี Tungamani นายสังข์ พนักงานไปรษณีย์โทรเลขที่ ๕ กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อด้วง ปู่ชื่อแก้ว 21/7/17

๓๘๙๘ ตุงคะรัต Tungarata นายร้อยตำรวจตรีโต๊ะ สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร มณฑลภูเก็ต ทวดชื่อด้วง ปู่ชื่อรอด 21/3/16

๑๔๓๒ ตุงคะรัตน Tungaratana ว่าที่นายร้อยตรีทองคำ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรนายด้วงๆ เป็นหลานพระยารัตนากาศ (แก้ว) 4/5/14

๒๕๑๕ ตุงคะวร Tungavara นายเรือเอกพัด กรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปู่ชื่อด้วง บิดาชื่อวอน 12/8/15

๒๕๒๘ ตุงคะเศรณี Tungasreni รองอำมาตย์เอก ขุนรักษาภูมิกิจ (อิง) นายทะเบียนที่ดิน เมืองนครเขื่อนขันธ์ ทวดชื่อหลวงวิสุทธากร (ด้วง) บิดาชื่อนายพันตรี หลวงยุทธการบัญชา (ใย) 12/9/15

๑๓๔๔ ตุงคะเศวต Tungasveta ขุนประจักษ์กิจธน (ปลั่ง) นายเวรกองบาญชี กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อด้วง บิดาชื่อเผือก 21/4/14

๔๕๘๗ ตุงคะสมิต Tungasmita ขุนคำนวณบรรณกร (ผัน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อด้วง ปู่ชื่อแย้ม 18/9/18

๑๔๗๐ ตุงคะสามน Tungasa^man นายร้อยเอกแต้ม สมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๙ ปู่ชื่อหลวงธรรมพจนา (ด้วง) บิดาชื่อขุนอุดมภักดี (กล่อม) 15/6/14

๔๕๖๐ ตุงคะสิริ Tungasiri รองอำมาตย์ตรีคัณฐา โรงเรียนเพาะช่าง ทวดชื่อขุนฤทธิ์ (ฟู) ปู่ชื่อขุนพินิจอักษร (เฟื่อง) 9/7/18

๓๗๙๗ ตุงคะสุต Tungasuta พลเสือป่าน้อย ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๕ มณฑลพายัพ ปู่ชื่อด้วง 29/2/16

๐๙๖๗ ตุงคะเสน Tungasen นายร้อยตรียศ ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี กับนายคล้อย (บิดา) ปู่ชื่อด้วง 12/2/13

๔๐๖๘ ตุงคะโหตร Tungahotra นายร้อยตำรวจเอกห้อย ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อด้วง บิดาชื่อโห้ 20/6/17

๓๖๖๙ ตุงคัษฐาน Tungashta^na ขุนธรรมพจนา (ขัน) ครูโรงเรียนวัมหาธาตุ พระนคร บิดาชื่อด้วง ปู่ชื่อคง 17/12/16

๑๓๖๒ ตุฑานนท์ Tuda^nanda นายร้อยเอกทองอยู่ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บุตรนายตุ๊ดCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 21:13:04 น.
Counter : 1335 Pageviews.

0 comments
29 ม.ค. 63 ซ้อมการแสดงบนเวทีจริง วันที่.2 kae+aoe
(18 ก.พ. 2563 08:21:58 น.)
ฟุตบอลนัดพิเศษ : เชียงใหม่เอฟซี VS คอนซาโดเล ซัปโปโร JinnyTent
(13 ก.พ. 2563 10:15:13 น.)
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด