ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๑๑
นามสกุลพระราชทาน-ส..๑๑


๔๑๖๕ สุวรรณไศละ Suvarnasaila นายร้อยตรีฟ้อน กรมทหารบกราบที่ ๑๒ ทวดชื่อกิมไซ ปู่ชื่อฮกไล้ 15/8/17

๕๐๓๕ สุวรรณสนธิ Suvarnasandhi นายหมู่ตรีเนื่อง กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายเชย (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงศรีมโหสถ (ทองดี) 4/6/19

๓๖๙๑ สุวรรณสมบูรณ Suvarnasamburna ขุนโกสุมสุวรรณเขตร์ (ทรัพย์) ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทวดชื่อทองอยู่ บิดาชื่อสมบูรณ์ 19/1/16

๖๑๘๘ สุวรรณสโรช Suvarnasaroja นายเรือตรีทองสุก สำรองราชการแพนกช่างกลเรือพระที่นั่งมหาจักรี ทวดชื่อทิม ปู่ชื่อเอม บิดาชื่อบัว 10/12/21

๒๒๘๐ สุวรรณสาร Suvarnasara รองอำมาตย์เอก ขุนประจันธ์จุธารักษ์ (สา) นายอำเภอทุ่งสง เมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อทอง 7/6/15

๐๑๓๖ สุวรรณสุทธิ Suvarnasuddhi หลวงไพจิตรสัตยาดุล* (สุทธิ์) ผู้พิพากษา 2/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรวินิจฉัย

๑๑๗๑ สุวรรณสุภา Suvarnasubha พระยาวรพุฒิโภไคย (ชุ่ม) สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทวดคือพระราชสุภาวดี (ทอง) 17/3/13

๖๒๒๗ สุวรรณสูจิ Suvarnasuchi พลเสือป่าวาศ ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อวัน บิดาชื่อเข็ม 25/12/21

๐๙๐๐ สุวรรณเสถียร Suvarnasthira พระยาประชากรกิจวิจารณ (ทองอยู่) ปลัดบาญชีกระทรวงนครบาล 15/1/13

๐๓๙๐ สุวรรณเสวก Suvarnasevaka พระยาอรรคเทวินทรามาตย์ (คำ) เจ้ากรมขอเฝ้าในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี 2/8/13

๑๓๒๔ สุวรรณเหม Suvarnahema นายร้อยเอก ขุนภาชนะบรจง (ทอง) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมสรรพยุทธ บุตรนายทองคำ 17/4/14

๔๐๘๓ สุวรรณะโกเศศ Suvarnakoses ขุนธุรธนวรายุตก์ (แดง) คลังจังหวัดตาก ทวดชื่อพระผลภูมไพศาล (ทองอยู่) 23/6/17

๓๓๖๕ สุวรรณะบุณย์ Suvarnapunya หลวงเลขาวิจารณ์ (ใหญ่) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อพระราชวังเมือง (ทองอยู่) บิดาชื่อพระวิจิตรธรรมปริวัตร (สมบุญ) 6/8/16

๑๕๔๖ สุวรรณากาศ Suvarnakasa ขุนสถานสาธิต (ทองอยู่) กรมมหรศพ บุตรนายแจ้ง 21/7/14

๒๘๕๓ สุวรรณาคม Suvarnagama พลเสือป่าเปรื่อง ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนตัวอย่าง เมืองปราจิณบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อกลับ 14/2/16

๐๙๕๙ สุวรรณาจล Suvarna^chala นายร้อยโทอ้น ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อคำ บิดาชื่ออยู่ 12/2/13

๓๓๑๔ สุวรรณานนท์ Suvarnananda นายปริก มหาดเล็ก นักเรียนโรงเยนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อทองดี บิดาชื่อนนท์ 22/7/16

๑๙๓๘ สุวรรณานุช Suvarnanuja ว่าที่นายร้อยตรีหลี ประจำกรมทหารราบที่ ๓ กับนายคำ (บิดา) บิดานายคำชื่อนุด 10/3/14

๔๙๕๙ สุวรรณาภัย Suvarnabhaya นักเรียนแพทย์เสือป่าบำรุง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อสุวรรณ์ ปู่ชื่อหมื่นอภัยมนตรี (บัว) 16/4/19

๑๓๖๙ สุวรรณาภา Suvarnabha พระประเสริฐสุริยศักดิ (มลิ) ปลัดเมืองเลย ทวดชื่อหลวงไชยวงษา (คำภา) 25/4/14

๕๕๓๗ สุวรรณาภิรมย์ Suvarnabhiromya ขุนจำเนียรกิติการ (ชม) คลังจังหวัดกำแพงเพ็ชร์ ปู่ทวดชื่อหลวงภิรมยืสมบัติ (เทพ) บิดาชื่อทองดี 26/7/19

๔๒๖๘ สุวรรณารัณย์ Suvarnaranya รองอำมาตย์ตรีทองสุก แพ่งจังหวัดเพ็ชรบุรี ทวดชื่อเถื่อน ปู่ชื่อทองคำ 12/12/17

๑๓๘๕ สุวรรณาศรัย Suvarna^sraya ขุนวรวาสประไพ (แม้น) กรมชาวที่ ปู่ชื่อขุนพัฒยากร (พึ่ง) บิดาชื่อหลวงพลเสนา (ทองคำ) 25/4/14

๐๑๑๔ สุวรรณิน Suvarnin รองอำมาตย์เอกทองดี ผู้พิพากษารองศาลเมืองชลบุรี 27/6/13

๓๔๖๒ สุวรรโณสถ Suvarnosatha จ่าโทวา กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อยา 3/9/16

๑๑๓๐ สุวัจนานนท์ Suvachana^nanda ขุนสมุทสุภา (แปลก) ยกระบัตรเมืองปราณบุรี กับนายแพ (บิดา) นายแพเป็นบุตรนายคำ 10/3/13

๕๕๓๒ สุวัณณกีฏะ Suvannaki^ta ขุนสมบัตยาทร (คำ) ผู้ช่วยคลังมณฑลร้อยเอ็จ บิดาชื่ออยู่ 26/7/19

๔๔๕๓ สุวัณณโชติ Suvannjoti ว่าที่นายร้อยตรีเสริม กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ราชบุรี ทวดชื่อสุวรรณ ปู่ชื่อโชติ 20/5/18

๕๑๗๙ สุวัณณทัพพะ Suvannadabha พลเสือป่าอินท์ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ กับนายทอง บิดา ปู่ชื่อขุนวิเศษช่างแสง (ทับ) 14/6/19

๕๒๙๘ สุวัณณปุระ Suvannapura นายร้อยตำรวจโทเมือง กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อพระสาราราชกิจ (ทองดี) 29/6/19

๕๐๘๔ สุวัณณรังสี Suvannaransi พลเสือป่าบุญมาก กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายมอ (บิดา) ปู่ทวดชื่อสุวรรณ ปู่ชื่อแสง 31/5/19

๕๔๖๙ สุวัณณวยัคฆ์ Suvannavyaggha พลเสือป่าแช่ม กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่อทอง 5/7/19

๕๒๐๖ สุวัณณวัตต Suvannavatta นายร้อยตำรวจโทจันทร์ กองตำรวจภูธร
จังหวัดลำปาง ปู่ชื่อวัด บิดาชื่อทอง 14/6/19
๕๑๙๒ สุวัณณหิตาทร Suvannahitadara นายร้อยตำรวจโทตุ้ย กรมตำรวจ

ภูธร กับนายใย (บิดา) ปู่ทวดชื่อทอง บิดาชื่อฮี้ 14/6/19
๕๔๐๗ สุวัณณะสังข์ Suvannasankha นายร้อยตรีเสง กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อหมื่นเทพรักษา (สังข์) บิดาชื่อทองคำ 29/6/19

๐๐๖๙ สุวาทิต Suvadit หลวงเพลงไพเราะ (โสม) กรมพิณพาทย์ 21/6/13

๕๐๒๓ สุวิภาศ Suvibhasa พลเสือป่าช่วง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแจ่ม บิดาชื่อดี 24/5/19

๑๙๖๙ สุสนาน Susana^na พลเสือป่าอวบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่ออาบ 12/3/14

๓๘๘๔ สุสมิต Susmita มหาดเล็กสำรองบัว กองชาวที่ พระตำหนัก
จิตรลดารโหฐาน ปู่ชื่อยิ้ม 17/3/16

๑๘๙๔ สุสาฃา Susa^kha^ นายนาวาตรี หลวงพินิจจักรพัณฑ์ (บ๋า) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนายช่างกล บิดาชื่อรื่น ปู่ชื่อกิ่ง 7/3/14

๕๘๗๕ สุสายัณห์ Susa^yanha พลเสือป่าเย็น กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่อง 1/2/20

๒๓๗๘ สุสิมานนท์ Susima^nanda รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม ศุภมาตราเมืองตรัง ทวดชื่อจีนหลีซู้ ปู่ชื่อหลีซี้ 11/7/15

๖๓๙๗ สุเสตานนท์ Suseta^nanda นายร้อยโทเปลี่ยน ประจำกองร้อยที่ ๑ กรมทหารบกราบที่ ๑๙ ปู่ทวดชื่อดี ปู่ชื่อฃาว บิดาชื่อพริ้ง 26/8/22

๐๐๑๕ สุเสวี Susevi พระยาวรสิทธิ์เสวิวัตร์* (เข่ง) จางวางมหาดเล็ก 17/6/13 เขียนให้เอง
* พระยารัตนพิมพาภิบาล รักษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

๐๑๔๒ สุอังคะ Suanga หลวงวันเขตร์ชลพินิจ (สำอาง) นายอำเภอท่าตะกูด 2/7/13

๐๓๔๔ สุอังคะวาทิน Suangava^din หลวงสำอางค์ดนตรี (พลบ) กรมดนตรี 14/7/13

๕๗๖๙ สูตรสุคนธ Su^trasugandha พลเสือป่าหอม กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร กับนายม่าน (บิดา) ปู่ชื่อท้าวกรมแสง 15/12/19

๒๓๘๙ สูตะบุตร Su^taputra อำมาตย์ตรี หลวงวิพิธพจนการ (แจ่ม) ผู้พิพากษาศาลเมืองพุมเรียง(ไชยา) ปู่ชื่อจีนซุ้ด 20/7/15

๔๓๕๔ สูนานนท์ Su^na^nanda รองผู้กำกับตรีเขียน ครูโรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช มณฑลอุดรราชธานี บิดาชื่อเทียมสูน 22/2/17

๖๓๗๔ สูยะชีวิน Su^yajivin นายหมู่ตรีค่วน ประจำกองร้อยที่ ๑ กองพันที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช ปู่ทวดชื่อสุย ปู่ชื่อชิพ บิดาชื่อเฉี้ยง 26/8/22

๓๕๙๓ สูยะนันทน์ Su^yanandana รองอำมาตย์ตรีเม่งไค กรมรถไฟหลวงสายใต้ ปู่ชื่อขุนเทพวารี (สุย) 3/12/16

๔๔๗๐ สูยะโพธ Su^yabodha นายร้อยตำรวจเอก ขุนเพียรระงับพาล (ปาโป) สารวัดแขวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อนายซุยเย 20/5/18

๓๓๓๓ สูยะวณิช Su^yavanija ขุนสมิทธิ์อนุสาส์น (เซี้ยง) ครูโรงเรียนราชแพทยาลัย ทวดชื่อซุ้ย (ค้าขาย) 30/7/16

๓๘๐๓ สูยะศรี Su^yasri นายหมู่ตรีอวย รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลจันทบุรี กับนายล้อม (บิดา) ทวดชื่อขุนศรีภักดี (สุ่ย) 10/2/16

๔๙๐๖ สูยะศุนานนท์ Su^yasuna^nanda ขุนสนิทราชการ (เซงหยู) กรมการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา ปู่ชื่อซุ่นกี่ 5/4/19

๔๘๒๕ สูยาฑร Suya^dara ขุนสำนักนพนิคม (จันพงษ์) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อพระยาเพชร์กำแหงสงคราม (ซุ้ย) 5/4/19

๑๖๘๐ สูยานนท์ Su^ya^nanda นายร้อยโทดิศ ครูวิชาเลขโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อสุย 11/10/14

๓๑๕๙ เสขะนันทน์ Sekhanandana ขุนเนติโทรกิจ (เจิม) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อเซ็ก 10/6/16

๕๒๙๖ เสงคานนท์ Senga^nanda นายร้อยตำรวจโทเหล็ง กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่อเซ้ง 29/6/19

๕๘๐๔ เสงคิกุล Sengikula นายหมู่โทเสริม กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ บิดาชื่อเสง 25/6/20

๕๘๙๖ เสงคิสิริ Sengisiri พลเสือป่าฮะ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษา
พระองค์ ปู่ชื่อเล่าเซ็ง บิดาชื่อเส็ง 1/2/20

๕๑๘๕ เสฏฐ์สุวจะ Setthasuvacha นายร้อยตำรวจโทกอน สารวัดแขวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อประเสริฐ 14/6/19

๐๖๘๘ เสฐียรโกเศศ Sthi^rakoses ขุนอนุมานราชธน (ยง) กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13

๖๑๘๑ เสตกิจจะ Setakichcha รองอำมาตย์ตรี ขุนประสิทธิ์เวชศาสตร์ (ฃาว) แพทย์ประจำกองลหุโทษ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อพระศิริ (เกียจ) ปู่ชื่อแสวง 10/12/21

๖๑๕๔ เสตผล Setaphala รองอำมาตย์ตรี ขุนพิพิธครุการ (พงษ์) ผู้ช่วยพนักงานตรวจการศึกษาจังหวัดธนบุรีใต้ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อผล 19/11/21

๓๐๙๖ เสตะกลัมพ์ Setakalamba นายเรือตรี ขุนชำนาญศาสตรา (นิตย์) นายทหารนอกราชการ ปู่ชื่อกล่ำ บิดาชื่อเผือก 28/5/16

๒๗๙๐ เสตะกสิกร Setakasikara นัหเรียนกฎหมายตาด กระทรวงยุติธรรม บิดาชื่อเผือก ทำนา 19/12/15

๓๕๑๔ เสตะกัณณะ Setakanna มหาดเล็กวิเศษพุก รับราชการในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง ปู่ชื่อเผือก ทวดชื่อกัน 30/10/16

๓๔๕๒ เสตะจันทน์ Se^tachandana พันจ่าโทกล้าย กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อขาว บิดาชื่อจัน 30/9/16

๕๘๒๗ เสตะจิต Setachita หลวงนิธยานุรักษ์ (จอน) สรรพากรมณฑลปัตตานี กับหลวงประชุมประชาราษฎร์ (สมบุญ) บิดา ปู่ทวดชื่อหลวงนา (จิตร์) 4/9/20

๖๓๘๑ เสตะปุตตะ Seta^putta นายหมุ่ตรีชื่น เสมียนประจำแพนกสัสดี กองเสนารักษาดินแดนตวันออก ปู่ทวดชื่อบุ ปู่ชื่อเถื่อน บิดาชื่อฃาว 26/8/22

๔๐๖๙ เสตะปุระ Setapura นายร้อยตำรวจเอกหอม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดสุโขทัย กับขุนพุทธจักรรักษา (ปาน) ทวดชื่อขุนพุทธเกษตรานุรักษ์ (เผือก) ปู่ชื่อขุนพุทธจักรรักษา (เมือง) 20/6/17

๒๙๑๕ เสตะพยัคฆ์ Setabyaggha นายหมุ่ตรีรุ่ง กองเสนารักษาดินแดนอิสาณ ปู่ชื่อหลวงนรา (เสือ) บิดาชื่อขุนชาญณรงค์ (แป๊ะ) 28/2/15

๓๒๘๘ เสตะพันธุ์ Setabandhu พระศรีสุวรรณคิรี (ยาเชียงโปรย) นายอำเภอสังขละบุรี ปู่ชื่อหลวงบรรเทาทุกข์ราษฎร์ (สำลี) 16/7/16

๖๐๒๑ เสตะรมยะ Setaramaya หลวงนนทเบญญา (เปี่ยม) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรี กับนายเผือก (บิดา) ทวดชื่อชม ปู่ชื่อหลวงบรรเทา 6/8/21

๒๘๗๔ เสตะรัต Setarata พลเสือป่าเล่งฮวด รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ ราชบุรี ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อรอด 14/2/15

๓๕๐๒ เสตะรุจิ Setaruchi นายลาภ กองทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อโพล้ง บิดาชื่อเผือก 30/10/16

๔๓๑๖ เสตะสุข Setasukha นายร้อยตรีอุ่น สัสดีจังหวัดลำพูน ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อศุข 19/1/17

๓๒๔๐ เสตะสุนทร Setasundara ขุนพิภาคอักษร (ห่วง) กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหลวงอินทรมนตรี (เผือก) บิดาชื่อหลวงชำนาญอักษร (เอี่ยม) 1/7/16

๕๒๙๐ เสตะสุหัต Setasuhada นายร้อยตำรวจโทหว่าง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กับนายเกลอ (บิดา) ปู่ชื่อเผือก 29/6/19

๓๔๑๕ เสโตบล Setopala ขุนศรีสุทธาภัตร์ กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อเผื่อน บิดาชื่อเผือก 2/9/16

๑๒๑๓ เสถียรบุตร Sthi^raputra พระกุมารานุรักษ์ (เอี่ยม) กระทรวงธรรมการ บุตรนายคง 30/3/13

๔๐๐๐ เสถียรผะลิน Sthi^raphalin นายร้อยโทสุ่น แพทย์ประจำโรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก ปู่ชื่อเที่ยง ชาวสวน 6/6/17

๑๘๗๗ เสถียรสมบูรณ Sthi^rasampurna นายร้อยตรีคล้อย กองหนุนกรมทหารราบที่ ๒ กับนายสมบูรณ (บิดา) บิดานายสมบูรณชื่อขุนพิทักษ์ทวยหาญ (ยัง) 7/3/14

๑๒๘๔ เสถียรสวัสดิ์ Sthi^rasvasti หลวงอภัยพิทักษ์ (สวัสดิ์) นายเวรกรมสรรพาวุธ กระทรวกลาโหม บุตรหลวงรามพิไชย (คง) 15/4/14

๑๘๔๐ เสถียรสุต Sthi^rasuta ว่าที่นายเรือตรีย้อย นายช่างกลประจำเรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อคง 20/12/14

๖๑๔๙ เสนคุณ Senagun นายหมู่โทซ้อน ประจำแพนกเสนาธิการ กองเสนาน้อยราบหนัก กับนายพลัด (บิดา) ทวดชื่อเสน 19/11/21

๔๒๐๘ เสนะบุตร์ Senaputra รองอำมาตย์ตรียก ยกระบัตร์ศาลจังหวัดนครพนม กับนายชื่น (บิดา) ทวดชื่อมหาเสนา ปู่ชื่อมนตรี 27/9/17

๔๓๑๗ เสนะวัต Senavat นายร้อยโทชิม แพทย์ประจำกองพยาบาล กองพลทหารบกที่ ๘ กับนายสอน บิดา ปู่ชื่อเซียน 19/1/17

๒๔๖๗ เสนะวาทิน Senava^din ว่าที่นายร้อยตรี หมื่นคำรนพิฆาฎ (กุล) ครูฝึกหัดเครื่องสายฝรั่งในกรมพิณพาทย์หลวง และครูแตรวงในกองทัพบก บิดาชื่อเหยี่ยว 27/8/15

๔๑๙๖ เสนะวีณิน Senavi^nin นายสิบโทมานิต ผู้ช่วยครูเครื่องสายฝรั่ง กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปู่ชื่อตาง บิดาชื่อหมื่นอำนาจไพรีย์ (บี้ยว) 9/9/17

๒๙๕๑ เสนะเวส Senaves นายสมบุญ นายทะเบียนที่ดินเมืองสุพรรณบุรี บิดาชื่อจีนเอี่ยวเสง พ่อค้า 8/3/15

๐๔๓๑ เสนะศิริ Senasiri หลวงมานิตนฤบดินทร (เสน) กรมมหาดเล็ก 7/8/13

๐๒๖๕ เสนาลักษณ์ Sena^lakashana ขุนจำนงสุนทร (บุญ) นายเวรกองร่างแต่ง กรมราชเลขานุการ พระเสนาราชภักดีศรีสงคราม (แตง) เป็นปู่ หลวงพิพิธอักษรพรรณ (พันธ์) กรมพระอาลักษณ์ เป็นบิดา 13/7/13

๐๓๖๖ เสนีวงศ์ ณ กรุงเทพ Senivansa na Krungdeb นายพันโท พระยาอภัยพลภักดิ์ (หม่อมหลวงอุกฤษฐ์) กองหนุน กระทรวงกลาโหม กับนายร้อยเอกประยูร นายเวรกรมสัสดี กระทรวงกลาโหม เป็นบิดากับบุตรกัน นามสกุลให้สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก กรมหลวงเสนีบริรักษ์ ในกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 15/7/13

๔๕๙๒ เสมมะนันทน์ Semanandana พันสุกสกลราช (ชื่น) ปลัดจังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อจ่าวิรุณจำบัง (เสม) 18/9/18

๒๙๑๒ เสมรดิษ Smera^tisha นายหมู่เอกกลึง กองเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต ปู่ชื่อพระราชธนพิทักษ์ (ดิด) บิดาชื่อหลวงสุนทรานุรักษ์ (กริ่ม) 28/2/15

๑๒๕๕ เสมรบุณย์ Smerapunya หลวงอนุมัติมนูกิจ (โฉม) ปลัดกรมกองตระเวณ ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อบุญมา 8/4/14

๒๘๗๕ เสมรวณิช Smeravanija พลเสือป่าเพ็ญ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ เมืองราชบุรี ปู่ชื่อคลี่ พ่อค้า 14/2/15

๑๒๒๘ เสมรสุต Smerasuta หลวงวิชิตสรไกร*(โต) สังกัดกรมวังนอก (บิดา) นายพันตรี หลวงศักดิโยธาบาล (แอ๊ด) แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก แพนกยาฝรั่ง (พี่) นายร้อยตรีเป้า ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม (น้อง) จ่านายสิบทองดี กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ (น้อง) 4/4/14 * หลวงวิชิตสรไกร เป็นบุตรนายแย้ม

๑๓๐๔ เสมรสุนทร Smerasundara หลวงบริบาลมณเฑียร (ถึก) กรมชาวที่ ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อเอี่ยม 15/4/14

๑๓๒๗ เสมรสุวรรณ Smerasuvarna นายเรือโทสมบุญ นายเวรบาญชีกรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อแย้ม 17/4/14

๒๒๖๕ เสมะกนิษฐ Semakanishtha รองเสวกโท ขุนกาญจนรังสรรค์ (จันทร์) สังกัดกรมศิลปากร บิดาชื่อเสมา รับประทวนเป็นหลวงสวัสดิ์ ปู่ชื่อพระยาพิบูลย์สงคราม (นุ้ย) 19/5/15

๖๑๐๗ เสยยงคะ Seyayanga นักเรียนมหาดเล็กหลวงฮะอี่ ปู่ชื่อหยง บิดาชื่อเชย 24/9/21

๕๔๑๒ เสรฐภักดี Srethabhakti ขุนประเสริฐสวามิภักดิ์ (เลียวเชียงสูน) กระทรวงมหาดไทย 29/6/19

๕๗๑๘ เสรฐยุติ Srethayuti นายเชฐ มหาดเล็ก ศาลอุทธรณ์ กรุงเทพฯ
บิดาชื่อหลวงนิกรบริรักษ์ (เสิด) 22/8/19

๕๖๙๐ เสรฐวรรธนะ Srethavardhana นายร้อยโท หลวงสัสดี (เจริญ) อัยการศาลกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๙ จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อหลวงประเสริฐศุภมาตรา (เปลี่ยน) 22/8/19

๖๓๓๔ เสรฐสัมปุรณะ Srethasampurna นายหมู่ตำรวจโท นายจัดภักดี (เชื้อประเสริฐ) ประจำหมวด ๓ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อพระศรีสุริเยนทรามาตย์ (ทองอยู่) ปู่ชื่อชื่อพระศักดิบุรินทร (สมบูรณ์) บิดาชื่อหลวงประเสริฐอักษร (พลอย) 3/3/22

๕๖๕๖ เสรฐเสวี Srethasevi มหาดเล็กวิเศษประเสริฐ กองบัญชาการ กรมมหาดเล็ก 22/8/19

๑๘๓๕ เสริบุตร Seriputra ว่าที่นายเรือตรีกิ่ม สำรองราชการกรมยุทธโยธา ปู่ชื่อไทย 17/12/14

๐๖๐๓ เสลานนท์ Sela^nanda รองอำมาตย์โท พันพรหมศักดิ์ (กลึง) สำรองราชการหน้าที่นายเวรกรมเสบียงทหารบก พระเสละภูมิบดี (ธอ) เป็นปู่ 12/9/13

๕๓๑๓ เสวานนท์ Seva^nanda นายร้อยตำรวจตรีไสว แพทย์ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่อจิ๊ว 29/6/19

๕๑๘๑ เสวาภัย Seva^bhaya นายร้อยตำรวจเอก ขุนศรีสารวัด (แต้ม) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระยาอภัยพิพิธ (เสพ) 14/6/19

๐๑๙๒ เสวิกุล Sevikul หลวงวุฒิสาสตร์สารี (โชติ) ผู้พิพากษา ทวดชื่อนายป้อม พระพี่เลี้ยงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อนายกันเป็นปลัดเวรมหาดเล็กใน รัชกาลที่ ๔ บิดาชื่อนายเปลี่ยน เป็นมหาดเล็กเวรศักดิ์ใน รัชกาลที่ ๕ 5/7/13

๖๐๙๘ เสสะเวช นักเรียนแพทย์เสือป่าเหลือ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/10/21

๔๐๔๖ เสาระสุต Saurasuta นายร้อยตรีสอาด กรมยกระบัตร์ทัพบก ปู่ชื่อเสาร์ 17/6/17

๐๐๙๕ แสง-ชูโต Seang - Xuto นายพลโท เจ้าพระยาสุรศักดิมนตรี (เจิม) ราชองครักษ์พิเศษ ราชินิกุล สำหรับผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าคุณชูโต ลงมาทางพระยาสุรศักดิมนตรี (แสง) 23/6/13

ร.๔-๒๐ โสณกุล ณ กรุงเทพ Sonakul na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา 16/4/15

๕๑๔๓ โสณณายะ Sonna^ya ขุนพิไสยสามนต์เขต (เหล็ก) พธำมรงค์จังหวัดเลย กับนายปาน (บิดา) ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อทอง 14/6/19

๕๖๔๓ โสตถยานุสร Sotthaya^nusara จ่าตรีเวก กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อถวิล 26/7/19

๔๒๖๑ โสตถิจันท์ Sotthichand นายร้อยตรีคง กรมเกียกกายทหารบก ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อโซ้ 12/12/17

๕๙๑๘ โสตถิทัต Sothidata นักเรียนราชวิทยาลัยสวัสดิ์ นายทัต (บิดา) 1/2/20

๒๕๖๒ โสตถินันทน์ Sothinandana นายภะนาย เสมียนกรมบัญชาการ กรมมหรสพ บุตรนายสวัสดิ์ 29/9/15

๕๑๗๐ โสตถิปิณฑะ Sothipinda นายปี๋ปิ๋ว พธำมรงค์อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปู่ทวดชื่อสวัสดิ์ บิดาชื่อปิ่น 14/6/19

๖๒๕๖ โสตถิพันธุ์ Sothibandhu รองอำมาตย์ตรี ขุนธนสิทธิ์สรรพการ (จัน) สมุหบาญชีอำเภอจะทิ้งพระ จังหวัดสงขลา ปู่ทวดชื่อพระพิศาล ปู่ชื่อขุนสวัสดิ์ (ทองมาก) บิดาชื่อขุนชำนาญอักษร (ถ้วน) 1/1/21

๕๔๙๓ โสตถิรัตน Sotthiratna นายอั๋น กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อรัตน 5/7/19

๖๓๙๘ โสตถิสุข Sotthisukha นายร้อยตรีกล่อม ผู้ช่วยสัสดีมณฑลนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อหลวงพลภักดี ปู่ชื่อหลวงศุภมาตรา (ศุข) บิดาชื่อหมื่นสุรเชฐพิไสย (หรั่ง) 26/8/22

๓๑๘๑ โสตะจินดา Sotachinta^ นายเรือตรีหมัด กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ ปู่ชื่อจีน บิดาชื่อหลวงปรีชาชาญสมุท (ซอ) 17/6/16

๕๓๓๖ โสภณดิลก Sobhanatilaka นายร้อยตำรวจตรีพริ้ง กองตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก บิดาชื่อขุนวิเศษ (ยอด) 29/6/19

๕๔๒๖ โสภณนาค Sobhanana^ga นายหมู่ตรีเปลี่ยน กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อเอี่ยม 29/6/19

๕๕๔๙ โสภณปฏิภาค Sobhanapatibha^ga ขุนประมูลราชทรัพย์ (ทรัพย์) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ทวดชื่อหลวงพิทักษ์สมบัติ (คล้าย) บิดาชื่อเอี่ยม 26/7/19

๕๐๒๖ โสภณประภาษ Sobhanaprabhasha พลเสือป่าเอื้อน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนพิทักษ์ธานิน (พริ้ง) 24/5/19

๕๒๓๕ โสภณปาล Sobhanapa^la นายร้อยตำรวจตรีชิต พี่ นายร้อยตำรวจตรีชวน น้อง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อพระยาพลภักดี (เอี่ยม) 14/6/19

๕๙๑๐ โสภณรัชตะ Sobhanaraja^ta พลเสือป่าเงิน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๕๖๕๙ โสภณวสุ Sobhanavsu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเธียร กับนายแก้ว บิดา ปู่ชื่อเอี่ยม 9/8/19

๕๖๕๓ โสภณสิริ Sobhanasiri นายผิน กรมปลัดบาญชี กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อหลวงราชเดชา (เอี่ยม) บิดาชื่อหลวงศรีอัศวเดช (เผื่อน) 26/7/19

๖๑๐๙ โสภณะกาญจน์ Sobhanaka^nchana เด็กชาบุญ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อทอง 24/9/21

๕๙๒๓ โสภณะปูรณานนท์ Sobhanapu^rna^nanda พลเสือป่าเพิ่ม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อพ่วง 1/2/20

๐๑๗๘ โสภณิก Sobhanik ขุนผ่านนทีว่อง* (บุญเย็น) กรมยานยนตร์ ปู่คือขุนโสภณเพชรรัตน์ (เซ็ง) บิดาคือหลวงโสภณเพชรรัตน์ (นิ้ม) 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงประสุตกลการ

๔๑๑๔ โสภะกาญจนะ Sobhaka^nchana มหาดเล็กสำรองโส กรมชาวที่ บิดาชื่อทอง 17/7/17

๑๙๐๔ โสมนันทน์ Somanandana นายเรือตรีทอง นายหมวดช่างกล กองเรือกลชั้นที่ ๔ กรมชุมพล 7/3/14

๓๔๒๘ โสมภูติ Somabhuti หลวงพิพิธอภัย (บุญ) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลอุบลราชธานี ทวดชื่อโสม 10/9/16

๖๓๐๑ โสมวิภาต Somavibha^ta พลเสือป่าผบ พนักงานบาญชี กองพันที่ ๒ กองเสนารักษาดินแดนภูเก็ต กับขุนมโนเทพย์ (ไพย) บิดา ทวดชื่อหลวงพรหมสุภาแพ่ง (แสง) ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนีสัสดีนายก (สีนวน) 22/4/22

๒๕๓๔ โสมะเกษตริน Somakshetrin นายร้อยเอก หลวงประสาทเวชกิจ (สวาสดิ์) ผู้รั้งผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๑๐ ปู่ชื่อโสม หาเลี้ยงชีพทางทำนา 26/9/15

๓๘๐๒ โสมะฐิติ Somathiti ลูกเสือเอกหมุน ประจำกองลูกเสือที่ ๑ มณฑลอุบลราชธานี กับนายมั่น (บิดา) ปู่ชื่อโสม 29/2/16

๕๒๐๙ โสมะทัต Somadat นายร้อยตำรวจโทนิ่ม กองตำรวจภูธร มณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อโสม บิดาชื่อทัต 14/6/19
๓๑๐๐ โสมะบุตร Somaputra ขุนภูมิวิธีพิทักษ์ (ทวน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานออกโฉนดที่ดินมณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อโสม 8/5/16

๔๐๑๓ โสมะลาต Somalata นายร้อยตรีอินทร์ กรมสรรพาวุธทหารบก ปู่ชื่อลาด บิดาชื่อโสม 9/6/17

๖๐๘๘ โสมาภา Soma^bha^ นักเรียนแพทย์เสือป่าสายหยุด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๐๙๖๖ โสมินทุ Somindu นายร้อยตรีคล้อย ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อจัน บิดาชื่อจุ้ย 12/2/13

๕๑๐๗ โสรินทร์ Sorindu ขุนสกลกิจนคร (หยอง) กระทรวงนครบาล กับหลวงประเทศอาสา (เสาร์) บิดา ปู่ทวดชื่ออินทร์ 14/6/19

๕๑๓๓ ไสยวีรยะ Saiyaviriya ขุนวิริยกิจพิจารณ์ (โปร่ง) พธำมรงค์จังหวัดธัญญบุรี 14/6/19

๔๘๐๒ ไสยสมบัติ Saiyasampati หลวงพิสิฐสมบัติ (เซีย) กรมการพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี บิดาชื่อเอี้ยมเจ็ง 5/4/19

๖๐๑๒ ไสยะหุต Saiyahuta นายหมู่ลูกเสือตรีฮวด กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายไซ (บิดา) 11/6/21

๕๕๗๕ ไสยานนท์ Saiya^nanda พลเสือป่าหลุย กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อไส 26/7/19



Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 0:17:18 น.
Counter : 5414 Pageviews.

0 comments
28 ม.ค. 63 ซ้อมแสดงบนเวที+สวนสนุกที่โรงเรียนของเรา kae+aoe
(17 ก.พ. 2563 08:29:16 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
5.6ปี งานวันเด็กกรุ๊บกริ๊บ ณ มน
(30 ม.ค. 2563 11:11:38 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด