ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ภ
นามสกุลพระราชทาน-ภ


๒๐๖๘ ภฏานนท์* นักเรียนทหารกระบี่ฤกษ์ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรจมื่นอินทรเสนา 18/3/14 * นามสกุลนี้โปรดให้ถอนออกจากทะเบียน เพราะเปลี่ยนไปใช้นามสกุลบุณยรัตพันธุ์

๕๐๗๖ ภมรกรรพุม Bhamarakarbum พลเสือป่าเพิ่ม กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายพุ่ม (บิดา) ปู่ชื่อภู่ 31/5/19

๕๐๙๒ ภมรนาค Bhamarana^ga พลเสือป่าเสถียร กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (ภู่) บิดาชื่อหลวงทิพรักษาราษฎร (นาค) 31/5/19

๕๒๗๒ ภมรนิยม Bhamaraniyama นายร้อยตำรวจตรีพูน กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อภู่ 29/6/19

๕๐๔๒ ภมรเนตร Bhamaranetra พลเสือป่าอิน กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเนตร์ บิดาชื่อภู่ 31/5/13

๐๐๕๓ ภมรบุตร Bhamaraputra หลวงอุดมภัณฑาภิรักษ์ (อรุณ) มหาดเล็ก กองพระราชพิธี ปู่ชื่อภู่ 19/6/13

๑๐๓๔ ภมรพล Bhamarabala นายร้อยโทโต๊ะ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี กับหลวงบรรเทาทุกขราษฎร์ (เทียน) นอกราชการ (บิดา) หลวงบรรเทาทุกขราษฎร์เป็นบุตรพระสยามพลภักดิ (ภู่) 20/2/13

๒๖๕๙ ภมรมนตรี Bhamaramontri นายพันตรี หลวงพรรฤกสรศักดิ์ (แย้ม) อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อพระยาราชมนตรี (ภู่) 25/10/15

๕๒๐๕ ภมรมานพ Bhamarama^naba นายร้อยโทอ้อน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดกระบินทร์ กับนายมานพ (บิดา) ปู่ชื่อหลวงหัตถกิจโกศล (ภู่) 14/6/19

๖๓๖๐ ภมรยมก Bhamarayamaka พลเสือป่ายม สังกัดกรมสารวัดเสือป่า กับนายภู่ (บิดา) 19/8/22

๐๘๓๙ ภมรศิริ Bhamarasiri หลวงนครนิคมพิทักษ์* (แหยม) ศุภมาตราเมืองกรุงเก่า ขุนทิพยเสนา (ภู่) เป็นบิดา 11/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุนทรภักดี ผู้ช่วยราชการเมืองกรุงเก่า

๓๕๖๐ ภมรสมิต Bhamarasmita ขุนวารินพจนศาสตร์ (วาด) กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อพระยามหานุภาพ (ภู่) ปู่ชื่อหลวงจำนงทวยหาญ (แย้ม) 25/11/16

๕๒๙๒ ภมรสิงห Bhamarasinha นายร้อยตำรวจตรีสิงโต กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย บิดาชื่อหลวงเทพนราสุภาพ (ภู่) 29/6/19

๐๕๑๑ ภมรสูต Bhamarasu^ta พระมหุสสวานุกิจ (เลื่อน) กรมวัง กระทรวงวัง หลานพระยาโบราณบุรานุรักษ์ (ผึ้ง) 23/8/13

๕๓๖๙ ภมรโสภณ Bhamarasobhana นายร้อยตำรวจตรีทองอ่อน กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อเอี่ยม 29/6/19

๐๙๗๓ ภมะราภา Bhamara^bha^ นายร้อยเอกเหลือ ปลัดกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อภา 12/2/13

๐๙๐๗ ภระมรทัต Bharamaradatta นายพันเอก พระเพชร์อินทรา (เย็น) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลพิศณุโลก* ปู่เป็นขุนชำนาญวินิจฉัย (ภู่) 15/1/13 * ต่อมาได้เป็น ผู้ว่าราชการเมืองนครราชสีมา

๕๐๗๐ ภระมานนท์ Bhraama^nanda พลเสือป่าตาบ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19

๕๓๒๖ ภระมามร Bhrama^mara นายร้อยตำรวจตรีหลี กองตำรวจภูธรจังหวัดสวรรคโลก ปู่ชื่อรอด 29/6/19

๓๓๕๖ ภวจินดา Bhavachinta นายหมู่โทเซีย กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อจีนเผ้า 6/8/16

๐๑๗๖ ภวโชติ Bhavajoti ขุนนาวาวราทร (เภา) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๑๒๑๘ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม* Bhavabhutananda na Mahasaragama พระเจริญราชเดช (อุ่น) กรมการพิเศษเมืองมหาสารคาม มณฑลร้อยเอ็จ ทวดชื่อราชวงษ์ (หล้า) ปู่ชื่ออุปฮาด (ภู) 30/3/13 โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ มหาสารคาม" กับ "na Mahasaragama" เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๔๖๒

๐๑๓๑ ภวมัย Bhavamaya พระยามหาวินิจฉัยมนตรี ตุลประเพณีนิตยวิเคราะห์ (เภา) ฃ้าหลวงพิเศษจัดการศาลหัวเมือง 2/7/13

๕๑๐๐ ภววิภาต Bhavavibha^ta หลวงพิทยานุพันธการ (แจ้ง) กองมหันตโทษ กระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนไพรวาศ (ภู่) 14/6/19

๐๕๓๙ ภวสูต Bhavasu^ta หลวงอนุรักษ์สมบัติ (เผือก) กรมพระราชกุศล(ศุภรัต) กระทรวงวัง บิดาและปู่เป็นพันเภาอัศวราช 23/8/13

๕๗๕๕ ภวะกุล Bhavakula หลวงศรีสาลีพืช (ตึ๋ง) กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชิ่อหิน (แซ่พัว) 15/12/19

๕๐๖๐ ภวะบุตร Bhavaputra นายหมู่เอกจ้าน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อภู่ 31/5/19

๒๐๕๐ ภวะเวส Bhavavesa นักเรียนทหารกระบี่เชือน กรมโขนหลวง บุตรนายเภา พ่อค้า 18/3/14

๓๕๗๓ ภวังคนันทน์ Bhavanganandana นายหมู่ตรีทองคำ กรมเสนาธิการเสือป่า ปู่ชื่อก๋ง บิดาชื่อฉ่ำ 25/6/16

๓๔๗๑ ภวังคพินทุ Bhavangabindhu จ่าตรีผล เรือเทวาสุราราม กองทัพเรือ ปู่ชื่อพ่วง บิดาชื่อพิน 30/9/16

๔๖๔๙ ภวังคะทัต Bhavangadat ขุนเวชศักดิ์บริบาล (หลฃี) กรมประชาบาล กระทรวงมหาดไทย กับนายแปลก (บิดา) ปู่ชื่อพ่วง 18/10/18

๔๔๑๖ ภวังคะรัต Bhavangarat พลเสือป่าหรั่ง กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อพ่วง 4/5/18

๒๒๗๖ ภวังคานนท์ Bhavanga^nanda นายร้อยตำรวจตรีสุดใจ ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลชุมพร ปู่ชื่อพ่วง 19/5/15

๔๑๑๑ ภวานนท์ Bhava^nanda ขุนกำแพงบุรี (คล้อย) ราชมัญ กรมพระตำรวจวัง กระทรวงวัง ปู่ชื่อเภา บิดาชื่อกรุด 17/7/17

๕๒๕๖ ภโววาท Bhavovata นายร้อยตรีเภา กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อสอน 29/6/19

๓๙๑๓ ภะรตะศิลปิน Bharatasilpin ราชบุรุษอ้วน ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อพรัต ช่าง 31/3/16

๐๓๙๗ ภักดีกุล Bhaktikul นายพันเอก พระวิภาคภูวดล* (ชื่น) เจ้ากรมแผนที่ กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร พระยาภักดีภูธร (จันท์) เป็นปู่ พระยาภักดีภูธร(นิล) เป็นบิดา 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาภักดีภูธร

๔๔๕๑ ภัคะมาน Bhagama^n นายร้อยตรีประสิทธิ์ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายมาตร ปู่ทวดชื่อมาก ทวดชื่อปัก ปู่ชื่อบ่วง 20/5/18

๔๔๗๔ ภัคะสภา Bhagasabha^ นายร้อยตำรวจเอกเพิ่ม กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อพัก ปู่ชื่อทัง 20/5/18

๓๗๗๕ ภังคานนท์ Banga^nanda นายเต็ก รองผู้กำกับลูกเสือ โรงเรียนเทวสังฆาราม จังหวัดกาญจนบุรี กับนายปิ๊ด (บิดา) ปู่ชื่อพัง 7/2/16

๐๒๑๖ ภัณฑาทร Bhanda^dara ขุนภัณฑกิจพิจารณ (เปลื้อง) นายเวรทะเบียนในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13

๐๖๖๕ ภัทรนาวิก Bhadrana^vik พระวิมลราชหิรัญรักษ์ (ชื่น) ผู้ช่วยอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับหลวงอังกนานุรักษ์* (สวาสดิ์) ปลัดกรมพลัมภัง กระทรวงมหาดไทย หลานพระยาภักดีภัทรากร (เก็งชัว) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุราษฎร์ธานีศรีเกษตรนิคม

๐๒๓๘ ภัทรนาวิน Bhadrana^vin นายเรือโทเฮง กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๒๙๓๑ ภัทรบุตร์ Bhadraputra ขุนบวรเวชกิจ (สิทธิ์) แพทย์ประจำเมืองสุพรรณบุรี บิดาชื่อพัก 8/3/15

๕๗๘๕ ภัทรพักตร์ Bhadrabaktra นายตำรวจตรี จ่าผลาญอริพิศม์ (เจียม) กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ กับนายภักตร์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อเจริญ 25/6/20

๐๐๘๙ ภัทรเสน Bhadrasena หลวงสุนทรสาทิศลักษณ์ (เพิ่ม) เปรียญ ช่างฉายรูป กรมมหาดเล็ก 22/6/13

๐๐๓๒ ภัทรเสวี Bhadrasevi นายตี๋* กรมมหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองไชยขรรค์ มหาดเล็กห้องพระบรรทม

๐๐๙๒ ภัทรานนท์ Bhadrananda นายร้อยโททองดี มหาดเล็ก ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองชลบุรี หลานพระยาภักดีภัทรากร 22/6/13

๓๐๐๘ ภาคยานนท์ Bha^gya^nanda พันเด็กชาตรีเชย กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก 16/4/16

๓๓๔๒ ภาชนะสิริ Bha^jana^siri หลวงตัตราภิรมย์ (เครื่อง) นายอำเภอแม่ประจัน จังหวัดเพ็ชรบุรี 30/7/16

๕๑๐๓ ภาณวะวัฒน์ Bha^navavadhana หลวงบริบาลบุรี (วัฒนา) กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแสง 14/6/19

๒๑๐๒ ภาณวาศวิน Bha^nava^svin นักเรียนทหารกระบี่เสริม (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรจมื่นไกรเพชร์ (แสง) กรมพระอัศวราช 18/3/14

๐๐๗๖ ภาณุทัต Bhanudat พระยาอัพภันตริกามาตย์ (จ่าง) จางวางกรมสนมพลเรือน* 21/6/13 * อธิบดีกรมสนมพลเรือน

๐๔๗๘ ภาณุนันทน์ Bhanunandana หลวงราชวิตรพิสณฑ์ (หลุย) ปลัดกรมพแนกการเก็บ กรมพระคลังฃ้างที่ เป็นบุตรนายแสง มหาดเล็ก 11/8/13

ร.๔-๐๒ ภาณุพันธุ์ ณ กรุงเทพ Bha^nubandhu na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช 16/4/15

๒๘๙๐ ภาณุพินทุ Bhanubindu ผู้กำกับลูกเสือแสวง ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย เมืองนครปฐม ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อพิน 14/2/15

๑๙๗๙ ภาณุภาส Bha^nubha^sa พลเสือป่าแหวน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อจ่าง ปู่ชื่อหว่าง 12/3/14

๓๙๓๙ ภาณุมาศ ณ กรุงเทพ Bhanumasa na Krungdeb หม่อมเจ้าโกสิต สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าภาณุมาศ 17/4/17

๒๑๐๔ ภาณุวณิช Bha^nuvanija นักเรียนทหารกระบี่เสริม (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายแสง พ่อค้า 18/3/14

๑๗๘๘ ภาณุสะวะ Bhanusava นายเรือตรีเรียม ต้นปืนเรือสุครีพ* บิดาชื่อนายจ่าง ทวดชื่อพระอมรินทรฦาไชย (กลั่น) 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นปืนเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"

๐๕๒๐ ภาณุเสฐียร Bha^nusthira หลวงสิทธิอักษร (แปลก) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง บิดาชื่อแสง ปู่ชื่อคง 23/8/13

๓๗๖๗ ภาตินทุ Bha^tindu พลเสือป่าถนอม รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนปรีชาพิทยากร จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อหลวงจ่าเมือง ปู่ชื่ออินท์ 4/2/16

๑๓๘๖ ภานันทน์ Bha^nandana นายร้อยเอกลิ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อหลวงปราบทวายสูญ (พา) 27/4/14

๐๘๒๐ ภาษยวัต Bha^shyavat ว่าที่นายร้อยตรีเทียบ ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อแจ้ง 6/12/13

๔๑๓๑ ภาษิตานนท์ Bha^shita^nanda ขุนประสิทธิ์ภาษา (หงัน) ล่ามศาลมณฑลปาจิณ 21/7/17

๕๔๗๑ ภาสกานนท์ Bhasa^ka^nanda นายจำรัส ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัดเพ็ชรบุรี 5/7/19

๓๑๙๘ ภาสฐิติ Bha^sathiti ขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง) นายอำเภอเมืองพล จังหวัดขอนแก่น บิดาชื่อหลวงเจริญทิพผล (คง) 17/6/16

๑๖๗๙ ภาสนันทน์ Bha^sanandana นายร้อยโทส่าน ครูสอนวิชาเลขในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กับนายทองคำ (บิดา) นายทองคำเป็นบุตรนายแสง 11/10/14

๑๔๓๖ ภาสบุตร Bha^saputra นายเจริญ สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก บุตรขุนวิจารณคาวี (เอี่ยม) 1/6/14

๓๔๔๕ ภาสพันธุ์ Bha^sabandhu นายร้อยตำรวจเอก ขุนผดุงชนบท (หรุ่น) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปู่ชื่อแจ่ม 10/9/16

๐๗๕๖ ภาสวัฒนะ Bha^savadhana นายร้อยตรีเจริญ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า บิดาชื่อเอี่ยม 6/11/13

๑๔๗๘ ภาสะเกตุ Bha^saketu นายร้อยตรีศิริ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อนายสว่าง ปู่ชื่อนายเกด 15/6/14

๒๓๖๓ ภาสะเตมีย์ Bhasatemiya ราชบุรุษแฉ่ง ครูใหญ่โรงเรียนพิชัยรัตนการ เมืองระนอง บุตรขุนพินิจราชฐาน (ฉ่ำ) 1/7/15

๑๙๓๒ ภาสะประหาส Bha^sapraha^sa มหาดเล็กสำรอง พันสำราญสมิตมุข (แจ่ม) ประจำกรมมหรศพ 9/3/14

๓๔๗๔ ภาสะลักษณ Bha^salakshana นายร้อยโทปริก อัยการศาลทหาร มณฑลทหารกรุงเก่า ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อเปลี่ยน 7/10/16

๓๑๗๒ ภาสะวณิช Bha^savanija ขุนภิรมย์บรรณารักษ์ (หลี) กรมราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเหม็ง ค้าขาย 10/6/16

๔๓๕๖ ภิงคะสาร Bhingasara ลูกเสือเอกยืน ครูโรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อเหล็ง 22/2/17

๔๓๔๕ ภิงคานนท์ Bhinga^nanda นายหมู่ลูกเสือโทฮู้ ครูโรงเรียนวังเย็น จังหวัดราชบุรี กับนายใช้ (บิดา) ปู่ชื่อเพ็ง 20/2/17

๐๔๑๕ ภีมะนัฎ* Bhimanat นายไหว** ตัวยักษ์ กรมมหรศพ 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ภิมะนัฏ" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ หมื่นราชภรตเสน

๐๒๕๐ ภีมะโยธิน Bhimayodhin นายพันเอก พระหัดถสารศุภกิจ (ทองดี) เจ้ากรมยุทธศึกษา กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร แลผู้รั้งผู้บังคับการโรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม นายพันโท พระศรสำแดง (พิม) เป็นปู่ 10/7/13

๖๑๘๗ ภุมถิระ Bhumathira นายใย ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อนาม ปู่ชื่อพุ่ม 10/12/21

๑๒๖๑ ภุมมะกสิกร Bhumakasikara หลวงศรีวรโวหาร (ศรี) พนักงานกองแบบเรียน กรมราชบัณฑิต ปู่ชื่อพุ่ม เป็นชาวนา 8/4/14

๖๓๑๘ ภุมมะกาญจนะ Bhummaka^nchana รองอำมาตย์โท ขุนสีห์นครานุกิจ (ทอง) นายอำเภอราชคราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปู่ชื่อพุ่ม บิดาชื่อกล่อม 29/4/22

๔๖๓๓ ภุมมะคุปต์ Bhummagrupta รองเสวกตรีเปลื้อง ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน กับนายปลั่ง (บิดา) ทวดชื่อพุ่ม ปู่ชื่อคุ้ม 4/10/18

๒๔๒๔ ภุมมะภูติ Bhummabhu^ti ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเจียม ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อพุ่ม 30/7/15

๒๒๖๒ ภุมมะวัจน์ Bhummavachana หลวงธรรมบริบาล (คำ) เจ้ากรมพระมณฑป วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปู่ชื่อพุ่ม 19/5/15

๒๕๐๓ ภุมมะวัน Bhummavan รองอำมาตย์เอก หลวงชำนาญคดี (ฟุ้ง) พนักงานอัยการชันที่ ๑ กรมอัยการ ปู่ชื่อพุ่ม ทวดชื่อสี 5/9/15

๑๘๐๘ ภุมมะโสภณ Bhummasobhana ว่าที่นายเรือตรีทองสุก ต้นตอร์ปิโดเรือเสือคำรณสินธุ์ บิดาชื่อพุ่ม ปู่ชื่อแช่ม 14/12/14

๓๓๙๗ ภุมรินทร ณ กรุงเทพ Bhumrindra na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เปลี่ยน บุตรหม่อมเจ้ารส สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าภุมรินทร กรมหมื่นอมเรศรัศมี 2/9/16

๖๑๕๕ ภูตรัตน์ Bhu^taratna รองอำมาตย์ตรี ขุนครุกิจพิพัฒน์ (หยา) ครูโรงเรียนวัดสังกระจาย บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อหลวงอภัยภูเบศร์ (โอ๋) 19/11/21

๕๔๗๐ ภูตสมิต Bhu^tasmita นายพู กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อแย้ม 5/7/19

๔๑๑๖ ภูตะนิมิ Bhu^tanimi มหาดเล็กสำรองเปลื้อง กองชาวที่ พระที่นั่งอภิเศกดุสิต กับนายนิ่ม บิดา ปู่ชื่อภู่ 17/7/17

๐๕๗๙ ภูติโยธิน Bhutiyodhin นายร้อยโท หลวงเทพบริบาล (แปลก) นายเวรกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปู่ชื่อภู่ 23/8/13

๑๓๙๕ ภูมะธน Bhu^madhana นายนาวาตรี หลวงสันทนาการกิจ (โหมด) สำรองราชการกรมยกระบัตรทัพเรือ ปู่ชื่อขุนวิสูตรสมบัติ (พุ่ม) บิดาชื่อนายรัตภักดี (สิน) 27/4/14

๑๓๓๑ ภูมาศวิน Bhu^ma^svin ขุนพาชีชาติ (แม้น) เสมียนเอก กรมพระอัศวราช กับนายจ้อย (บิดา) 17/4/14

๑๒๗๒ ภูมิจิตร Bhumichittra หลวงประมาณสถลมารค (ต่วน) แม่กองศึกษา แลผู้รั้งหัวหน้าแพนกทำแผนที่แลศึกษา กรมแผนที่ทหาร ปู่ชื่อพันภู่ 13/4/14

๕๙๐๕ ภูมิโชติ Bhu^mijoti พลเสือป่าช่วง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออินทร์ ปู่ชื่อภู 1/2/20

๒๘๒๖ ภูมิถาวร Bhu^mitha^vara นายตำรวจตรี จ่าไล่พลแสน (เชย) กรมพระตำรวจหลวง ปู่ชื่ออู่ บิดาชื่อพระวิเศษภักดี (คง) 19/12/15

๑๓๗๔ ภูมิประภาส Bhu^miprabha^sa นายพันโท พระนราธิราชภักดี (เพิ่ม) นายทหารเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อพระทิพยชนม์ (ภู่) บิดาชื่อหลวงวิสูตรอัศดร (แฉ่ง) 25/4/14

๐๗๓๗ ภูมิรัตน Bhumiratna พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์* (เลื่อง) สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการ มณฑลเพชรบูรณ์ ปู่ทวดเป็นเจ้าพระยาวิไชยชำนาญยุทธ์ (อู่) ทวดคือพระยาวิเศษสุนทร (แก้ว) 17/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเพ็ชร์รัตนราชสงคราม

๒๒๑๓ ภูโมบล Bhumopala นายวัน มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อหลวงอมรินทร์ (พุ่ม) บิดาชื่อขุนรามภักดี (เผื่อน) 7/5/15

๕๙๐๒ ภูยานนท์ Bhu^ya^nanda พลเสือป่าพูน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายหรั่ง บิดา ปู่ชื่อเหรียญ 1/2/20

๖๑๗๐ ภูรินันทน์ Bhu^rinandana ราชบุรุษสังวาล ครูใหญ่โรงเรียนวัดทองนพคุณ ปู่ชื่อภู 19/11/21

๖๐๒๖ ภูริพันธุ Bhu^ribandhu พันเด็กชาตรีทรัพย์ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อภู 6/8/21

๖๓๐๐ ภูรีวัฒนะ Bhu^rivadhana พลเสือป่าทองม้วน ประจำกรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อจำเริญ ปู่ชื่อภู่ บิดาชื่อนุ่ม 22/4/22

๓๖๖๐ ภูวกลัส Bhuvakalasa ขุนชุมนะสภา (ชิน) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดนครพนม บิดาชื่อหลวงนิรินทรอาภรณ์ (ลำภู) ปู่ชื่อขุนวิจารณกมุตกิจ (กลัด) 17/12/16

๐๕๕๕ ภูวทัต หลวงราชบำเรอ (เบี้ยว) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง บุตรนายภู่ 23/8/13

๕๙๗๒ ภูวะปัจฉิม Bhu^vapacchima ขุนสภาแลงผลึก (ฉิม) ผู้ช่วยเลขานุการศาลฎีกา บิดาชื่อเตียง ปู่ชื่อแพ 11/6/21

๒๑๕๙ ภูษณากาศ Bhu^shana^ka^sa มหาดเล็กวิเศษหอม ประจำกรมช่างมหาดเล็ก กรมมหรศพ ปู่ชื่อขลิบ บิดาชื่อหมื่นสวัสดิพิมล (แจ้ง) 8/4/15

๓๒๗๖ เภกะนันทน์ Bhekanandana หลวงสารศิลปวุฒิ (ชิต) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเพก 16/7/16

๔๐๕๕ เภกะสุต Bhekasuta รองอำมาตย์โทง๊วด ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อจีนเหลี่ยมเภ็ก 17/6/17

๒๖๖๕ เภกานนท์ Bheka^nanda นายเรือตรีกัน ผู้บังคับกองแตร กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเพิก 25/10/15

๒๓๘๗ เภตรานนท์ Bhetra^nanda นายเรือตรีบุญมี นายหมวดประจำกองทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล ทวดชื่อเภา 11/7/15

๓๐๐๑ เภสชานนท์ Bhesaja^nanda มหาดเล็กวิเศษอุย กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อยา 16/4/16

๔๙๕๗ เภาวระ Bhauvara นักเรียนแพทย์เสือป่าพร กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อเภา 16/4/19

๐๔๘๖ โภควณิช Bhogavanija ขุนทิพธนเสพก์ (ช้อย) นายเวร กรมพระคลังฃ้างที่ หลวงราชโภคานุกูล (สุ่ม) เป็นบิดา 11/8/13

๓๗๙๔ โภชกานนท์ Bhojaka^nanda พลเสือป่าจอม ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเพ็ชรพิทยาคม จังหวัดเพ็ชรบูรณ์ กับนายเที่ยง บิดา ทำนา ปู่ชื่อขุนราชภักดี (ทอง) ทวดชื่อหมื่นราชภักดี (จันทร) 29/2/16Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 0:35:08 น.
Counter : 2191 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ 249 "สวัสดี COVID-19" kae+aoe
(23 มี.ค. 2563 09:56:54 น.)
21 มีค 63 ศรีตรีง Jacaranda mcayenne94
(21 มี.ค. 2563 14:02:58 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 248 "หาพวก" kae+aoe
(11 มี.ค. 2563 08:48:08 น.)
Greyhound Coffee นครปฐม  kae+aoe
(9 มี.ค. 2563 09:02:52 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด