ภูมพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๙
นามสกุลพราราชทาน-จ..๙


๕๓๐๖ จุลบรรยงก์ Chulabanyonka นายร้อยตำรวจตรีใย แพทย์กองตำรวจภูธรมณฑลอุบล ปู่ทวดชื่อยง ปู่ชื่อขุนรักษาเขตแดน (เล็ก) 29/6/19

๖๓๓๘ จุลปานะ Chulapa^na นายหมู่ตรีบาง สารวัดเสือป่า กองพันที่ ๒
กองเสือป่ารักษาดินแดนกาญจนบุรี ปู่ชื่อปาน บิดาชื่อจิ๋ว 3/6/22

๕๐๐๐ จุลเปมะ Chulapema พลเสือป่าเพิ่ม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อเปรม 24/5/19

๓๘๗๗ จุลพุกกณะ Chu^labukkana นายร้อยโทสุทธิ์ กองพลทหารบกที่ ๕ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อพุก 17/3/16

๐๙๔๘ จุลมกร Chulamakara พระพิพิธสาลี (เหล็ง) ปลัดกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อหลวงราชโภคานุกุล (จิ๋ว) 19/1/13

๐๘๓๗ จุลมัลลิก Chulamallika นักเรียนนายร้อยสำรองราชการวงษ์ ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อลิ 11/12/13

๕๓๑๖ จุลมิน Chulamin นายร้อยตำรวจตรีอินทร์ กองตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา และนายพรหมบิดา ปู่ชื่อน้อย 29/6/19

๐๔๒๕ จุลโยธิน Chulayodhin นายร้อยโทเล็ก กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 5/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายร้อยเอก นายศัลย์กำธร

๒๕๕๐ จุลรังสี Chularansi รองอำมาตย์โท ขุนขุขันธ์เฃตโกศินทร์ (เชื้อ) พนักงานคลังจังหวัดขุขันธ์ ทวดชื่อพระบรรพตภุมธิบาล (น้อย) บิดาชื่อขุนวรพัฒน์ (หรั่ง) 26/9/15

๔๑๘๘ จุลรูป Chularu^pa ขุนประดับโยธา (เล็ก) กรมศิลปากร กระทรวงวัง บิดาชื่อหมื่นทรงพล (น้อย) 29/8/17

๔๕๔๙ จุลฤกษ์ Chulariksha พันจ่าเด็กชาเชย โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อขุนภักดีสมบัติ (น้อย) บิดาชื่อฤกษ์ 26/6/18

๓๖๗๙ จุลละกาญจนะ ChullaKanchana มหาดเล็กสำรองศิริ ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ บิดาชื่อเล็ก ปู่ชื่อทอง 9/1/16

๔๔๘๗ จุลละเกศ Chullakesa หลวงอภัยโภคารักษ์ (ชื่น) กรมยาฝิ่นหลวง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อพระศิรสำแดง (น้อย) บิดาชื่อเกษ 30/5/18

๖๐๑๓ จุลละฉันทะ Chullachanda นายหมู่ลูกเสือตรีเล็ก กองลูกเสือจังหวัดราชบุรี 11/6/21

๔๐๘๒ จุลละทรัพย์ Chulladrabya นายหรุ่น ยกระบัตร์ศาลทหารเรือชายทะเล และนายจ้อย บิดา ปู่ชื่อสิน 23/6/17

๓๐๕๗ จุลละนันทน์ Chullanandana นายร้อยโททิน กรมทหารบกพาหนะที่ ๕ ทวดชื่อน้อย 14/5/16

๓๙๐๘ จุลละบุษปะ Chullapushpa ขุนสาทรศุภรัชฏ์ (สังวาลย์) คลังจังหวัดชุมพร ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อหลวงภิบาลเขตรนคร (ดอกไม้) 31/3/16

๓๔๘๕ จุลละปิยะ Chullapiya นายร้อยโทโต ยกระบัตร์กองพลทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อเปี่ยม 14/10/16

๓๘๑๒ จุลละผลิน Chullaphalin พลเสือป่ามงคล รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลอุดร บิดาชื่อจ้อย ทำสวน 10/2/16

๓๘๔๐ จุลละพราหมณ์ Chullabrahmana พลเสือป่าวาศ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนพรามชาติ (หนูพราหมณ์) 17/2/16

๔๖๓๒ จุลละพันธุ์ Chullabhandu รองอำมาตย์ตรีอิน แพทย์ประจำโรงเรียนราชแพทยาลัย ทวดชื่อเล็ก 4/10/18

๓๗๓๔ จุลละโพธิ Chullabodhi พลเสือป่าล้วน กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ทวดชื่อฉิม ปู่ชื่อโพ 30/1/16

๒๘๖๐ จุลละภมร Chullabhamara พลเสือป่าปุ่น รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๗ โรงเรียนมัธยมวัดบวรนิเวศ ทวดชื่อภู่ ปู่ชื่อฉิม

๓๑๖๒ จุลละมณฑล Chullamandala รองอำมาตย์โทพิมเสน กรมไปรษณีย์โทรเลข 10/6/16

๔๐๐๒ จุลละรัต Chullarata นายเรือเอกโชติ กรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปู่ชื่อขุนอินทร์ (น้อย) ทวดชื่อรอด 6/6/17

๓๘๘๖ จุลละรุจิ Chullaruchi พันเด็กชาโทเล็ก กองชาวที่ พระตำหนักจิตรละดาระโหฐาน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อปลั่ง 17/3/16

๔๒๙๘ จุลละเลข Chullalekha นายพันตรี หลวงโยธาธรรมนิเทศ (แจ่ม) นายทหารเบี้ยบำนาญ กรมเสนาธิการทหารบก ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อศรี 23/12/17

๔๐๑๑ จุลละวร Chullavara ขุนวิบูลย์บรรณารักษ์ (ศุข) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อหลวงศรีอัศวเดช (น้อย) บิดาชื่อวอน 6/6/17

๓๗๗๖ จุลละวานิช Chullavanija พลเสือป่ามี รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจ้อย อาชีพค้าขาย 7/7/16

๓๓๐๒ จุลละศร Chullasara นายหมู่เอกสวัสดิ์ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อฉิม บิดาชื่อหมื่นยงพลพ่าย (สอน) 22/7/16

๔๔๔๖ จุลละสมิต Chullasmita นายร้อยตรีชิต กองพลทหารบกที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อหมื่นอินทรประภาษ (ยิ้ม) 20/5/18

๓๖๔๔ จุลละสันธิ Chullasandhi เด็กชาสังข์ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อสัน 11/12/16

๔๕๗๕ จุลละสุขุม Chullasukhum นายเรือโทจง กรมแพทย์ทหารเรือ ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่อนิ่ม 13/9/18

๓๙๖๔ จุลละสุวรรณ Chullasuvaarna นายร้อยโทก้อนทอง สมุห์บาญชีกรมทหารบกราบที่ ๑๙ บิดาชื่อเล็ก 26/5/17

๓๓๕๐ จุลลัษเฐียร Chullashthira นายร้อยโทอิน นายทหารคนสนิท กรมพระคชบาล บิดาชื่อขุนโยธาภักดี (น้อย) ปู่ชื่อขุนแก้วสรกิจ (เถียร) 6/8/16

๔๐๕๒ จุลลากร Chullakara นายขจร กรมทาง กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อเล็ก 17/6/17

๔๓๘๕ จุลโลบล Chullopala รองผู้กำกับโทโท้ ครูผู้ตรวจการอำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ปู่ชื่อเล็ก ทวดชื่อบัว 23/2/17

๔๑๕๙ จุลวัจนะ Chullavachana นักเรียนนายเรือชื่น (ห้อง ๕) โรงเรียนนายเรือ ปู่ชื่อพระยารามกำแหง (น้อย) ทวดชื่อหมื่นอินทรอักษร (คำ) 5/8/17

๕๓๘๔ จุลวัฑฒกะ Chullavaddhaka นายร้อยตำรวจตรีเจริญ กองตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อน้อย ทวดชื่อสว่าง 29/6/19

๒๓๐๑ จุลวัลลิ Chulavalli นายร้อยตำรวจตรีเครือ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดเมืองนราธิวาส บุตรนายเล็ก 7/6/15

๖๔๑๗ จุลวัลลิภะ Chulavallibha นายประสงค์ รับราชการแพนกสรรพากรนครบาล ปู่ทวดชื่อรัตน์ ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อฟัก 16/9/22

๑๕๗๑ จุลวิธูร หลวงศรีเสนา (สว่าง) ยกรบัตรมณฑลพายัพ บุตรขุนอนุกิจวิธูร (น้อย) 9/9/14

๒๖๖๓ จุลวิภาต Chulavibha^ta นายร้อยเอกเพิ่ม หัวน่าแพนกที่ ๑ กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อหลวงมงคลรัตน์ (น้อย) บิดาชื่อนายสิบเอกเปล่ง
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 18:17:45 น.
Counter : 1722 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
5.6ปี งานวันเด็กกรุ๊บกริ๊บ ณ มน
(30 ม.ค. 2563 11:11:38 น.)
16 ม.ค. 63 วันครู เที่ยว Big C kae+aoe
(29 ม.ค. 2563 08:57:00 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด