ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ค..๒
นามสกุลพระราชทาน ค-๒๕๔๘๒ ครุฑพันธุ์ Garudabandhu นายแถม ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดมีนบุรี ปู่ทวดชื่อพระยาเพ็ชร์กำแหงสงคราม (ครุฑ) 5/7/19

๓๓๑๒ ครุฑลักษณ Garudalakshana พันเด็กชาโทเทศ กรมยานยนตร์หลวง ปู่ชื่ครุฑ ทวดชื่อคล้าย 22/7/16

๔๒๕๙ ครุฑะเสน Garudasen มหาดเล็กวิเศษปลิว กรมพระอัศวราช ทวดชื่อขุนบำรุงภักดี (ครุธ) 8/12/17

๖๐๖๔ ครุฑางคะ Garuda^nga นายร้อยโทสายหยุด ผู้บังคับกองทหารบกพาหนะที่ ๙ บิดาชื่อครุธ 3/9/21

๒๓๖๑ ครุฑานนท์ Garudananda ขุนอินทรอักษร (พรม) บิดา กับราชบุรุษเจริญ ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขุนอินทรอักษรเป็นบุตรพระเทพาธิบดี (ครุฑ) 1/7/15

๔๐๑๘ ครุฑานุช Garuda^nuja นายล้วน ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ทวดชื่อหลวงทิพย์โภชน (ครุธ) ปู่ชื่อจมื่นราชภัณฑรักษ์ (นุด) 9/6/17

๖๑๖๑ ครุสาตะ Garusata ราชบุรุษสาตร์ ครูใหญ่โรงเรียนสมาคมพิทยากร 19/11/21

๒๔๑๓ คฤหเดช Grihateja มหาดเล็กสำรองอาจ ครูฝึกหัดท่าทหาร กรมมหรศพ ทวดชื่อพระยาศรีสหเทพ (เรือน) ปู่ชื่อพระยาจ่าแสนบดี (เดช) 23/7/15

๔๑๔๔ คฤหะนันทน์ Grihanandana หลวงศุขการพินิศ (โพ) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อเรือน 3/8/17

๖๐๖๑ คฤหะประภูติ Grihaprabhu^ti นายร้อยโทศิริ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕ กับนายเครื่อง บิดา ปู่ชื่อภู่ 3/9/21

๓๖๐๕ คฤหะมาน Grihama^na นายร้อยตำรวจตรีมี นายอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก บิดาชื่อเรือน 3/12/16

๓๒๓๐ คฤหานนท์ Griha^nanda นายร้อยเอกหนุน กรมทหารบกม้าราชบุรี ทวดชื่อเรือน 1/7/16

๐๘๙๔ ควานนท์ Gava^nanda ขุนนราภัยพิทักษ์ (บาง) นายอำเภอหนองแค เมืองสระบุรี ปู่ชื่อพระยาสิทธิสังหาร (ถึก) 23/12/13

๓๘๖๔ คังคะเกตุ Gangaketu เด็กชาเกตุ กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ 3/3/16

๕๕๘๓ คังคะโรจนะ Gangarachana นายเชย แผนกคลัง จังหวัดสมุทรสาคร 26/7/19

๓๐๙๕ คังคะสมบูรณ Gangasampurana นายเรือโทอุ๊น กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อคัง บิดาชื่อสมบูรณ์ 28/5/16

๐๒๗๕ คันธนะเสวี Gandhanasevi พระราชฐานธุระพิเนตร์ (ฟุ้ง) ปลัดกรมเวรหนังสือ กระทรวงวัง* 13/7/13 * กองหนุน

๒๓๕๙ คันธสิงห์ Gandhasinha รองอำมาตย์ตรีเต๊กหยอง ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมืองภูเก็ต บิดาชื่อเหม็น ปู่ชื่อเสง 1/7/15

๖๑๑๓ คันธสุรักษกะ Gandhasurakshaka เด็กชาถนอม กรมรถยนต์หลวง 24/9/21

๖๓๒๓ คันธาจละ Gandha^chala นายหมู่เอกเปลื้อง ประจำหมวด ๒ กองร้อยที่ ๓ กองพันที่ ๑ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อกลิ่น ปู่ชื่อคง บิดาชื่อสุ่ม 26/8/22

๔๗๖๓ คันธานนท์ Gandha^nanda นายหมู่ลูกเสือโทเพน ครูผู้ตรวจการอำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา บิดาชื่อกลิ่น 3/2/18

๖๓๗๕ คันธินทระ Gandhindara พลเสือป่ากลั่น ประจำหมู่ ๔ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครศรีธรรมราช ปู่ทวดชื่อฃาว ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อกลิ่น 26/8/22

๐๘๙๐ คัมภิรานนท์ Gambhira^nanda พระการีสุนทรากร (ทองคำ) นายอำเภอแก่งคอย เมืองสระบุรี ปู่ชื่อพระยารัตนกาศ (คำพิละ = คัมภีระ) 23/12/13

๔๘๐๘ คัมภีรยศ Gambhirayasa ขุนพิทักษ์ภักดี (นาก) ปลัดจังหวัดศุโขไทย ปู่ทวดชื่อพระยารัตนากาศ (คำภีระ) 5/4/19

๔๓๖๑ คัยนันทน์ Gayanandana รองผู้กำกับตรีสวาสดิ์ ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อไค้ 22/2/17

๕๗๑๒ คัรธะยุกตะ Gandhayukta รองอำมาตย์ตรีฮวด กรมอัยการ ปู่ชื่อกลื่น 22/8/19

๑๙๔๕ คามณิยานนท์ Ga^maniyananda นายร้อยตรีไหว อัยการศาลกรมทหารพรานที่ ๘ ปู่ชื่อขุนแขวง (ศุก) 10/3/14

๔๒๙๗ คามัษเฐียร Ga^mas้thira นายพันตรี หลวงราชวรานุรักษ์ (เล็ก) นายทหารเบี้ยบำนาญ สังกัดกรมทหารบกราบที่ ๒ บิดาชื่อบัว ปู่ชื่อบาง ทวดชื่อมั่ง 23/12/17

๒๓๗๒ คายะนันทน์ Ga^yanandana รองอำมาตย์โท หลวงรัตนมนตรี (ฮวด) นายอำเภอระเกาะ เมืองยะหริ่ง บุตรนายค่าย 11/7/15

๓๑๖๐ คารวานนท์ Garavananda หลวงภิบาลรถยนต์ (อยู่) กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อพระณรงค์ (น้อย) 10/6/16

๕๑๘๙ คินิมาน Ginima^n นายร้อยตำรวจโทมี กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อคิ้น 14/6/19

อ-๒ คีตะโรหิต Gi^tarohita นายร้อยตรียนต์ กองทัพบก 27/7/19

๔๕๕๙ คีตาชีวะ Gitajiva ขุนดรุณการวิทิต (ชุ่ม) ครูใหญ่โรงเรียนวัดหัวลำโพง ปู่ชื่อคง บิดาชื่อจุ้ย รับราชการในกรมสังคีต กระทรวงวัง 9/7/18

๔๖๐๒ คีริวัต Girivat นายหลุย เจ้าของหนังสือพิมพ์กรุงเทพฯ เดลิเมล์ สกุลเดิม โอมอง 21/9/18

๓๖๓๔ คีรีลักษณ Girilakshana สำรองนายตำรวจตรีเงิน กรมพระตำรวจหลวง ปู่ชื่อโคก ทวดชื่อคล้าย 11/12/16

๔๖๙๗ คุฑะสุต Garudasuta นายหมู่เอกจำรัส ศุภมาตราจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อครุฑ 3/2/18

อ-๓ คุณสาระ Gunasara นายบุญแก่น ราษฎรอำเภอบางปลาม้า ตำบลสาลี จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23

๐๓๘๘ คุณะดิลก Guna Tilaka พระยาอรรถการประสิทธิ์ (วิลเลียม แอลเฟรด) อธิบดีกรมอัยการ กระทรวงยุติธรรม เขาชื่อเช่นนี้มาแต่เดิมแล้วแต่ต้องการได้รับมัติ จึ่งตกลงให้เขียนว่า"คุณะดิลก"เช่นนี้ เพื่อให้เป็นไทย เดิมเขียนว่า"คุณะติละกะ" (ตัวโรมัน"Guna Tilleke") 31/7/13

๑๔๓๑ คุปตวินทุ Guptavindu นายร้อยตรีถวิล นายเวรกองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ พ่อของทวดชื่อนายคุ้ม 4/5/14

๑๙๙๔ คุปตะเกษตริน Guptakshetrin พลเสือป่าอยู่เปีย กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายคุ้ม ชาวนา 12/3/14

๓๘๗๒ คุปตะดิลก Guptatilaka นายหมู่โทเจิม กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเลี้ยง 3/3/16

๒๖๙๗ คุปตะบุตร Guptaputra นายเรือตรีแพ กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อพึ่ง 1/11/15

๔๔๘๑ คุปตะพันธุ์ Guptabandhu นายเรือเอกเลื่อน กรมสารวัดใหญ่ทหารเรือ บิดาชื่อCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 15:05:53 น.
Counter : 1369 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด