ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๘
นามสุกลพระราชทาน-จ..๘


๔๘๙๒ จีนะวิจารณะ Chinavicharana หลวงจีนพรรค์พิจารณ์ (ปั้น) กรมการพิเศษจังหวัดสุโขทัย 5/4/19

๐๓๑๗ จีนานนท์ Chinananda นายเช็ง พ่อค้าเมืองชลบุรี เชื้อจีน 13/7/13

๒๓๐๕ จีเนกะ Chineka อำมาตย์ตรี ขุนนรภูมิพิภัชน์ (เจ๊ก) ผู้รั้งเจ้าพนักงานออกโฉนดมณฑลภูเก็จ บุตรขุนวิเศษอักษร (จีน) 7/6/15

๔๗๖๒ จียังศุวัต Chiyansuvata นายหมู่ลูกเสือโทเหล็ง ครูรองโรงเรียนศรีสุริยวงษ์ จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อเจียง 3/2/18

๔๒๒๗ จีระจันทร์ Chirachandra พันจ่าเอกเรียม ผู้บังคับการเรือเขจรชลธี กองทัพเรือ บิดาชื่อจี่ ปู่ชื่อจันทร์ 13/10/17

๒๙๓๙ จีระพันธุ์ Chirabandhu ขุนบรรเจิดใจราษฎร์ (ม้าชุน) กำนันตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อหลี 8/3/15

๔๔๐๘ จีระมะกร Chiramakara ว่าที่นายหมวดตรีถนอม กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อขุนศรีรักษาราษฎร์ (จี้) 4/5/18

๓๑๘๘ จีระเศรษฐ Chirasreshtha หลวงสุนทรานุกิจ (เอม) นอกราชการ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) ปู่ชื่อพระยาประเสริฐวานิช (ฉิม) 17/6/16

๓๗๗๑ จีระสิริ Chirasiri นายเฮง รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเจียว 4/2/16

๓๘๑๗ จุลางกูร Chulla^nku^la พลเสือป่าเถียร รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๗ มณฑลภูเก็ต บิดาชื่อเอียด 13/2/16

๓๔๘๒ จุฑะรพ Chudaraba นายร้อยโท ขุนผลาญศรแสง (กรับ) กระทรวงกลาโหม บิดาชื่อจุ๊ 14/10/16

๐๕๔๒ จุฑาโกเศศ Chuda^koses หลวงพิทักษ์สมบัติ (ปิ่น) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13

๑๕๕๕ จุฑางกูร Chuda^nkura หลวงสตากรกิจประชาบาล (เลี้ยง) นายอำเภอสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ (ร้อยเอ็จ) ปู่ทวดชื่อพระทางวงษา (ยอด) 27/7/14

๑๐๓๓ จุฑานนท์ Chuda^nanda นายร้อยโทนิล ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อปิ่น 20/2/13

๑๐๙๖ จุฑาวรรธนะ Chuda^vardhana นายร้อยตรีเจริญ ประจำกองตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อปิ่น 6/3/13

๑๗๘๐ จุฑาสมิต Chuda^smita นายร้อยตรียง นายเวรกรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อแย้ม 12/12/14

๓๔๒๒ จุฑินทุ Chudindu พันเด็กชาตรีจ้อย กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อปิ่น ปู่ชื่ออิน 2/9/16

๔๕๖๖ จุโฑปะมา Chudopama^ นายบุญมา ปลัดอำเภอท่าช้าง จังหวัดเพ็ชรบุรี 9/7/18

๓๔๓๕ จุณณษนนท์ Chunna^nanda รองอำมาตย์เอกจิตร์ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทวดชื่อจุ่น 10/9/16

๒๘๖๒ จุณณะปีย Chunnapiya พลเสือป่าเจ้ ว่าที่รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๔๐ โรงเรียนวัดยานนาวา จังหวัดพระนคร บิดาชื่อเปีย ปู่ชื่อจุน 14/2/16

๔๖๖๘ จุณณะภาต Chunnabhata นายร้อยตรีสิทธิ์ กรมทหารบกราบที่ ๗ กับนายสาตร์ บิดา ปู่ชื่อแจ่ม ทวดชื่อจุล 26/10/18

๓๙๗๑ จุณณะเวส Chunnaves นายร้อยโทซา กรมทหารบกราบที่ ๑๐ ปู่ชื่อจุ่น พ่อค้า 30/5/17

๕๐๓๒ จุณานนท์ Charunananda นายหมู่ตรีต่วน กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจุ่น ปู่ชื่อพุก 31/5/19

๐๘๒๙ จุนทสุต* Chundasuta นายร้อยตรีกลม ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี พระยาเพชรบูรณ (จุ่น) เป็นปู่ทวด

๐๕๔๕ จุรณโกเศศ* Churnakoses ขุนโยธาพิทักษ์ (จุ่น) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จุรณะโกเศศ"

๕๓๘๙ จุลกโกมล Chulakakomala นายร้อยตำรวจตรีเล็ก กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อศุกร์ 29/6/19

๕๒๑๐ จุลกทัพพะ Chulakadabba นายร้อยตำรวจโททรัพย์ สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธรมณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่อเล็ก ปู่ชื่ออิน 14/6/19

๒๕๔๕ จุลกนิษฐ Chulakanishtha รองอำมาตย์เอก หลวงรักษาหิรัญกิจ (หรุ่น) นายทะเบียนเอก กรมเจ้าท่า ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อ นายร้อยเอก หลวงสมรรถสรรพยุทธ 26/9/15

๐๘๕๑ จุลกมล Chulakamala ขุนสถลภูมิสถิตย์ (หาด) กรมการตำแหน่งนาและนายทะเบียนที่ดินเมืองสระบุรี บิดาชื่อน้อย ปู่ชื่อบัว 15/12/13

๔๖๐๙ จุลกรานต์ ราชบุรุษ ขุนอินทรสุรศักดิ์ (แม้น) ประจำกรมสนมพลเรือน ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อกราน 1/10/18

๐๑๗๕ จุลกลาวิท Chunlakalavid ขุนกลวิทยานุรักษ์ (เล็ก) กรมยานยนตร์ 4/7/13

๒๙๑๐ จุลกสิกร Chunlasikara พลเสือป่าเลี่ยม กรมเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อน้อย 14/2/16

๐๐๑๓ จุลกะ Chulaka พระอภัยวานิช (หลุย) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล สำหรับลูกหลานพระภาษีสมบัติบริบูรณ (เล็ก) 16/6/13 เขียนให้เอง

๕๓๓๙ จุลกะนาค Chulakanaga นายร้อยตำรวจตรีสุริยนต์ กองตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ปู่ทวดชื่อจุล ปู่ชื่อพลาย 29/6/19

๕๓๑๑ จุลกะรังคะ Chulakaranga นายร้อยตำรวจโทยวง กองตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อเล็ก 29/6/19

๕๓๘๕ จุลกะรัตน Chullakaratana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเสง กองตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ปู่ทวดชื่อรัตน์ บิดาชื่อจิ๋ว 29/6/19

๕๒๙๕ จุลกะลพ Chulakalaba นายร้อยตำรวจตรีลพ กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย บิดาชื่อน้อย 29/6/19

๕๓๑๗ จุลกะเศียน Chunlakasyena นายร้อยตำรวจตรีหยง กองตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อเซียน ปู่ชื่อจ้อย 29/6/19

๕๓๗๙ จุลกะสุทธิ์ Chulakasuddhi ว่าที่นายร้อยตำรวจรีสำริด กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อสุทธ 29/6/19

๑๘๘๐ จุลกัณห์ Chulakanha นายร้อยเอก หลวงกำแหงรณรงค์ (แปลก) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๗ กับนายเล็ก (บิดา) บิดานายเล็กชื่อนายกัน 7/3/14

๔๖๐๕ จุลเกตุ Chulaketu นายร้อยตรีบุญมาก กรมทารบกราบที่ ๑๙ บิดาชื่อทอง ปู่ชื่อขุนสุทธิ์วาน (คุ้ม) 1/10/18

๐๔๐๓ จุลจิตระกะ Chulachitraka หลวงเทพลักษณเลฃา (เล็ก) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๕๐๘๓ จุลชะวนะ Chulajavana พลเสือป่าชวน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเล็ก 31/5/19

๒๖๓๘ จุลชาต Chulajati นายเรือตรีเจียง ประจำกราบซ้าย กองโรงเรียนนายเรือและช่างกล และนายแทน บิดา ปู่ชื่อเล็ก 17/10/15

๐๑๖๗ จุลดิลก Chulatilaka หลวงประสุตกลการ* (เจิม) กรมยานยนตร์ ปู่คือหลวงอินทรโกษา (น้อย) 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระมาตลีรถาทร

๑๗๕๗ จุลเดชะ Chulateja นายเรือตรีสง่า ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อหลวงสอางคดี (เดช) ปู่ชื่อหลวงจินดาภักดิ์ (เล็ก) 12/11/14

๕๔๗๔ จุลตามระ Chulatamara นายอิ่ม นายเวรบาญชี กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหมื่นพิพัฒน์ (แดง) บิดาชื่อเล็ก 5/7/19

๕๕๗๒ จุลเทศ Chuladesa ขุนทวีวัตถุเอนก (ทัศน) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๐๕๐๐ จุลนัฎ Chulanat นายจ๋อย มหาดเล็ก กรมโขนหลวง 12/8/56

๑๙๐๖ จุลนิมิ Chulanimi ว่าที่นายเรือตรีเนิน ต้นเรือตอร์ปิโดที่ ๔ ปู่ชื่อน้อย บิดาชื่อนิ่ม 7/3/14

๓๐๘๘ จุลเนตร Chulanetra รองเสวกตรีแปลก กรมพระคลังข้างที่ ทวดชื่อฉิม ปู่ชื่อเนตร
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 18:05:54 น.
Counter : 1540 Pageviews.

0 comments
คลินิคฟุตบอล : แรงบันดาลใจสู่ฝัน-นักฟุตบอล JinnyTent
(6 ก.พ. 2563 20:00:19 น.)
5.6ปี งานวันเด็กกรุ๊บกริ๊บ ณ มน
(30 ม.ค. 2563 11:11:38 น.)
13 ม.ค. 63 อบรมอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก kae+aoe
(28 ม.ค. 2563 08:27:11 น.)
9 ม.ค. 62 ฝุ่นละออง PM 2.5 ใส่หน้ากากไป ร.ร. ทุกวัน kae+aoe
(22 ม.ค. 2563 16:59:59 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด