ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๕
นามสกุลพระราชทาน-ส..๕


๐๖๕๗ สิงหรา ณ กรุงเทพ Sinhara^ na Krungdeb พระโภคผลพูนทวี (หม่อมราชวงศ์ถนอม)* ผู้ช่วยปลัดทูลฉลอง กระทรวงเกษตราธิการ กับพระนิพัทธ์โภคากร** (หม่อมราชวงศ์ตระกูลรัตน์) สมุหบาญชีใหญ่ กรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล นามนี้ให้สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก*** 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หม่อมราชวงศ์ถนอมวงษ์" ** เป็นโทษและถูกถอด ๒๔๕๗
*** พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณฑีฆชนม์เชษฐประยูร (พระองค์เจ้าสิงหรา)

๐๘๘๑ สิงหฤกษ์ Sinhariksha หลวงรามสิทธิศร (ต้อ) ปลัดเมืองลพบุรี ปู่ชื่อสิงห์ บิดาชื่อฤกษ์ 20/12/13

๐๑๐๙ สิงหลกะ Sinhalaka พระดรุณรักษา* (เสงี่ยม) ปลัดบาญชีกรมมหาดเล็ก หลานพระอุดรพิศดาร (สิญญ) ซึ่งเป็นชาวสิงหล 27/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาธนรัตนบดี

๐๖๔๓ สิงหลักษณ์* Sinhalakshana นายเซ็ง (บิดา) กับนายร้อยตรีลม้าย กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สิงหลักษณ"

๐๒๕๙ สิงหวัฒนะ Sinhavadhana หลวงพิพัฒวรรณกิจ* (เซ่งฮั้ว) เจ้ากรมกองรักษาหนังสือ กรมราชเลขานุการ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุวรรณอักษร

๑๓๗๒ สิงหศิริ Sinhasiri พระยาพิไสยสรเดช (คำสิง) นายอำเภอโพนพิไสย ทวดชื่อท้าวสีหาวงษ์ ปู่ชื่อพระพฤกษมนตรี (สมสี) 25/4/14

๑๔๘๘ สิงหสุต Sinhasuta พระเทพธนพัฒนา (บ๋วย) ฃ้าหลวงตรวจการ กรมสรรพากรนอก บุตรนายแสง 6/7/14

๐๐๐๗ สิงหเสนี Sinhaseni พระยาบุรีนวราษฐ (ชวน) ปลัดบัญชาการกรมมหาดเล็ก* สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) 15/6/13 เขียนให้เอง
* ราชเลขานุการต่างประเทศ

๒๓๐๙ สิงหเสม Sinhasema รองอำมาตย์โท หลวงนรเทพภักดี (คล้าย) ปลัดเมืองตะกั่วป่า ทวดชื่อเซียม ปู่ชื่อเซ่ง 7/6/15

๓๐๕๕ สิงหเสมานนท์ Sinhasema^namda นายร้อยโทติ๋ม กรมทหารม้าในกองพลทหารบกที่ ๗ ทวดชื่อสิง ปู่ชื่อเสม 14/5/16

๑๙๐๗ สิงหะชัย Sinhajaya นายร้อยโทเพี้ยน แพทย์ประจำกองพยาบาลทหารบกกลาง ปู่ชื่อจีนเซ่งฮะ บิดาชื่อจีนไช 7/3/14

๖๐๙๕ สิงหะโชติ Sinhajoti นักเรียนแพทย์เสือป่ากิจ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง หลวงสิงห์เป็นทวด 8/10/21

๖๐๒๒ สิงหะเนติ Sinhaneti หลวงราชเบญญา (สิงโต) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี กับนายเม่า (บิดา) ปู่ชื่อจีนไก 6/8/21

๔๔๖๙ สิงหะผลิน Sinhaphalin ขุนกิตติวาท (ผล) ครูโรงเรียนวัดเบ็ญจมบพิตร์ กรุงเทพฯ กับนายเหม (บิดา) ทวดชื่อสิงห์โต หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 20/5/17

๒๕๐๐ สิงหะวณิช Sinhavanija รองอำมาตย์เอก ขุนประเสริฐอักษรนิติ์ (บ้วนติ้ด) สมุหบาญชีกรมศึกษาธิการ ปู่ชื่อกิมเสง พ่อค้า 5/9/15

๒๖๖๗ สิงหัช Sinhaja นายเรือตรีทรัพย์ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อสิง 25/10/15

๔๑๗๙ สิงหัษฐิต Sinhashthita หลวงวิภาคพจนกิจ (หนูเล็ก) นายอำเภอพิบูลมังษาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อท้าวสิง บิดาชื่อท้าวศรีหาราช (มั่น) 15/8/17

๓๓๘๘ สิงหานนท์ Sinhananda นายร้อยตำรวจเอกพุ่ม กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อสิง 28/8/15

๕๙๙๕ สิงหารุณ Sinharun พลเสือป่าพร้อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี นายสิงเป็นปู่ 11/6/21

๖๑๒๔ สิตตะโปสะ Sittaposa พันเด็กชาตรีเรียม กองน้ำสรง กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อโป๊ะ บิดาชื่อสิต 15/10/21

๖๒๘๔ สิตตะวิบุล Sittavipula พลเสือป่าจ้อย ประจำกองร้อยที่ ๖ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อสิด บิดาชื่อเปี่ยม 25/3/21

๕๔๘๔ สิตวาสี Sitavasi นายแย้ม ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่ออยู่ 5/7/19

๔๐๐๑ สิทธาภา Siddhabha นายร้อยโทสิง สัสดีจังหวัดเชียงใหม่ ทวดชื่อสิทธิ์ ปู่ชื่อแสง 6/6/17

๐๖๗๒ สิทธิโกเศศ* Siddhikoses หลวงสิทธิธนากร (สิทธิ์) ปลัดกรม กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สุทธิ์โกเศศ (Suddhikoses)"

๖๓๒๑ สิทธิจักร Siddhichakra ว่าที่นายหมวดตรีต่วน ผู้บังคับหมวด ๒ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนพิษณุโลก ปู่ชื่อพระสิทธิจักรพิไชย (จักร) บิดาชื่อหลี 29/4/22

๔๘๑๑ สิทธิเดชะ Siddhiteja ขุนราชเดชภักดี (เดช) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสิทธิ์ มหาดเล็ก 5/4/19

๓๐๔๔ สิทธิเทศานนท์ Siddhidesananda รองอำมาตย์ตรีวิง เจ้าพนักงานรักษาพระราชวังบ้านปืน ทวดชื่อสิทธิ์ ปู่ชื่อเทศ 7/5/16

๐๔๑๙ สิทธิมาลิก Siddhima^lik มหาดเล็กวิเศษสิทธิ* กรมสวนหลวง 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิทักษ์สราญรมย์

๖๐๕๖ สิทธิรักษ์ Siddhiraksha นายร้อยโทสิทธิ์ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม นายรักษ์ บิดา 3/9/21

๐๒๖๙ สิทธิศุข Siddhisukha พระยาสิทธิโชคชุมนุม (อ้น) ผู้รั้งอธิบดีกรมพระราชพิธี* กระทรวงวัง พระบำรุงราชฐาน (ศุข) เป็นปู่ 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จางวางกรมพิธี"

๑๔๗๔ สิทธิสาริบุตร Siddhisariputra นายนาวาตรี ขุนพรหมประชาชิต* (ฟื้น) ผู้ช่วยหัวหน้ากองพัศดุ กระทรวงทหารเรือ กับหลวงภาษาปริวัตร (เต๋อ) เลฃานุการชั้นที่ ๒ กรพทรวงการต่างปรเทศ ปู่ทวดชื่อเจ้าสิทธิสาร เมืองเวียงจันทร 15/6/14 * นายนาวาตรี หลวงพรหมประชาชิต

๑๗๓๙ สิทธิสิริ Siddhisiri นายเรือโทสาคร ประจำกองสำรวจแผนที่ทเล ปู่ชื่อสิทธิ์ บิดาชื่อศรี 29/10/14

๓๖๑๖ สิทธิสุต Siddhisuta ขุนรัชฏกิจพิพัฒน์ (ทองสุก) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานฝิ่น มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสิต บิดาชื่อสุด 11/12/16

๐๐๕๐ สิทธิเสน Siddhisen ขุนวรสิทธิ์พิเนต (โต) มหาดเล็ก กองเชิญเครื่อง 19/6/13

๑๒๔๔ สินธวาชีวะ Sindhvajiva นายบุญช่วย มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม นักเรียนนายร้อยตำรวจภูธร กับขุนแถลงการวิทการ (ทองสุก) บิดา ทวดชื่อพระไกรสรสินธพ 4/4/14

๒๓๖๒ สินธวานนท์ Sindhva^nanda ราชบุรุษซุ่นกิ้ด ครูใหญ่โรงเรียนตรังคภูมิ จังหวัดตรัง ทวดชื่อพระนครคง (สิน) 1/7/15

๔๓๙๒ สินธุกุล Sindhukula นายหลี พนักงานในสถานกงสุลอังกฤษ กรุงเทพฯ บิดาชื่อตาเฮอาลี 19/3/17

๒๔๗๖ สินธุเดชะ Sindhuteja นายพันตรี หลวงรามณรงค์ (โป๊ะ) ผู้รั้งผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๖ ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อเดช 5/9/15

๒๑๑๑ สินธุนาคร Sindhuoagara พลเสือป่าเถา กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อสิน ปู่ชื่อเมือง 23/3/14

๐๘๘๒ สินธุประมา Sindhuprama ขุนจงรณฤทธิ (เคล้า) ยกระบัตรเมืองลพบุรี บิดาชื่อจีนซิน 20/12/13

๔๒๕๑ สินธุยศ Sindhuyasa หลวงสิทธิเทพ (สด) ปลัดกรมพราหมณ์พฤฒิบาศ กระทรวงวัง กับนายวัน (บิดา) ทวดชื่อสิน ปู่ชื่อยศ 8/12/17

๒๖๙๓ สินธุวงศานนท์ Sindhuvansananda นายร้อยโทนาค กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระวงศา บิดาชื่อหลวงคลัง (สิน) 1/11/15

๐๗๐๑ สินธุวณิก Sindhuvanik ขุนรัตนพิมล (เจียง) นายเวร กรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อซินเทียม เป็นพ่อค้า 21/9/13

๖๑๔๒ สินธุวรรณะ Sindhuvarna นายเรือตรีเปียก ร.น.ส. อาณัติสัญญา กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อแส บิดาชื่อวัน 22/10/21

๐๙๖๔ สินธุวัต Sindhuvat นายร้อยตรียม ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี บุตรนายสิน 12/2/13

๑๖๑๖ สินธุศร Sindhusara พระกงไกรลาศ (พึ่ง) นายอำเภอน้ำปาด มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (สิน) ปู่ชื่อพระยกรบัตร (สอน) 25/9/14

๓๒๔๕ สินธุศิลปิน Sindhusilpin หลวงชำนิโยธา (สิน) กรมศิลปากร กระทรวงวัง 1/7/16

๓๐๖๙ สินธุสาร Sindhusara นายร้อยโทแผน กรมทหารบกราบที่ ๕ ทวดชื่อสาร ปู่ชื่อสิน 21/5/16

๕๖๘๐ สินธุสิงห Sindhusinha ขุนสารสินประสิทธิ์ (สิน) สรรพากรจังหวัดชลบุรี กับนายสิงโต (บิดา) ปู่ชื่อบุญ 9/8/19

๓๗๗๓ สินธุเสก Sindhuseka นายกิมเฮง รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อซุ่นเซ็ก บิดาชื่อซิน 7/2/16

๕๗๙๙ สินธุเสน Sindhusen พลเสือป่าสิน กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงศกรินทร์ (สิน) 25/6/20

๔๗๒๗ สินวัต Sinavata รองผู้กำกับตรีสิน ครูโรงเรียนวัดเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด ปู่ชื่อโต 3/2/18

๕๕๐๘ สินะศรี Sinasri นายเยื้อน กองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อสิน ปู่ชื่อศรี 5/7/19

๕๕๙๐ สินะสนธิ Sinasandhi นายเรือโทนาค กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อขุนรักษานาเวศ (สิน) บิดาชื่อสน 26/7/19

๕๐๔๑ สินาทร Sinadara พลเสือป่าว่อง กรมเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายสิน (บิดา) ปู่ชื่อเต๊ก 31/5/19
๔๘๖๗ สินานนท์ Sinananda ขุนกำจรวานิช (กิมเฉียน) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อสิน 5/4/19

๕๒๔๑ สินารุณ Sinarun นายร้อยตำรวจตรีรุน กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพระราชโกษา (สิน) 14/6/19

๕๕๕๑ สิเนหารุณ Sineharun ขุนธนากรถิตย์ (จัน) ศุภมาตราจังหวัดประทุมธานี ปู่ทวดชื่ออารุณ ปู่ชื่อรัก 26/7/19

๔๘๑๘ สิโนทก Sinodaka ขุนอดุลย์เถียรเขตร์ (สิน) นายอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อจุ้ย 5/4/19

๐๘๑๕ สิมพะลิก Simbalik ขุนพิเศษนครกิจ (เปลื้อง) นายอำเภอนครใหญ่ กรุงเก่า บิดาชื่อซิม 6/12/13

๔๙๔๒ สิริกรรณะ Sirikarna นักเรียนแพทย์เสือป่าหลวงทรวง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายลออ (บิดา) ทวดชื่อพระศรีสิทธิกรรณ์ 16/4/19

๓๐๘๙ สิริกาญจน Sirika^nchana รองเสวกตรียิดซิน กรมพระคลังข้างที่ ปู่ชื่อกิมเฮง 21/5/16

๕๙๗๗ สิริคันธานนท์ Sirigandhananda ขุนศรีบุรี (อู๊ด) ผู้ช่วยสรรพากรจังหวัดนครพนม หลวงปรีชาพลการ (ศรี) ทวด 11/6/21

๕๙๘๕ สิริจันทรพันธุ์ Sirichandabandhu ว่าที่นายหมู่ตรี ขุนบำรุงนิกรกิจ (ปาน) กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร พระศรีสกุลวงศ์ (ทองคำ) บิดา พระจันทรพานิช ปู่ 11/6/21

๕๒๗๘ สิริชาต Sirijata นายร้อยตำรวจตรีเส็ง กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อกิด 29/6/19

๖๐๔๗ สิริโชดก Sirijotaka รองอำมาตย์ตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนวัดประยูรวงศ์ จันทบุรี 6/8/21

๕๓๐๓ สิริเตชะ Siriteja นายร้อยตำรวจตรีประยูร กองตำรวจภูธร จังหวัดน่าน กับนายแหยม (บิดา) ปู่ทวดชื่อขุนศรีโยธา (เดช) 29/6/19

๓๑๘๙ สิรินันทน์ Sirinandana ขุนทิพรสโอชา (ซุ่นหัว) สังกัดกรมมหาดเล็ก (เจ้าของ "ปักจันเหลา) ปู่ชื่อเฮง 17/6/16

๔๖๖๔ สิรินุต Sirinuta นายร้อยตรีเฉื่อบ กรมทหารบกราบที่ ๗ ทวดชื่อพระยาศิรไอศวรรค์ (นุต) 26/10/18

๔๙๓๕ สิริปูชกะ Siripujaka นักเรียนแพทย์เสือป่าเจียม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายกิม (บิดา) ปู่ชื่อศรี 16/4/19

๕๗๐๑ สิริพยุหะ Siribyuha นายร้อยตรีสิน ผู้ช่วยสัสดี มณฑลพายัพ บิดาชื่อศรี 22/8/19

๔๗๓๐ สิริพราหมา Siribtahma รองผู้กำกับตรีพรหมมา ครูประจำโรงเรียนจังหวัดไชยภูมิ ปู่ชื่อหลวงศรีนพคุณ (ศรี) 3/2/18

๖๒๘๘ สิริพันธนะ Siribandhana จ่าตรีผูก ร.น.ส. รั้งจ่าพยาบาล กองพันราชนาวีเสือป่าประจวบคีรีขันธ์ กับนายหนู ปู่ทวดชื่อสิริ ปู่ชื่อรอด 25/3/21

๓๑๗๕ สิริมัต Sirimata นายร้อยเอก ขุนพลไพบูลย์ (วอน) สัสดีทหารบก จังหวัดเพชรบุรี ปู่ชื่อมี บิดาชื่อมิ่ง 17/6/16

๔๐๑๒ สิริมาลีย์ Sirimaliya นายร้อยโททอง กรมครุภัณฑ์ทหารบก กับนายจั่น (บิดา) ปู่ชื่อมิ่ง 9/6/17

๓๒๖๕ สิริมิลินท์ Sirimilinda นายร้อยตรีกัน กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. ปูชื่อสิริ บิดาชื่อผึ้ง 8/7/16

๓๖๒๕ สิริยานนท์ Siriyananda หลวงชาญเวชกิจ (ถม) สารวัดแพทย์ประจำมณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อจีนเซี้ย 11/12/16

๔๗๒๓ สิริยุตตะ Siriyutta รองอำมาตย์ตรีหยุด ครูโรงเรียนวัดรางบัว จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อศรี 3/2/18

๓๗๑๙ สิริเลข Sirilekha นักเรียนเสือป่าศรี กับนายแจ้ง บิดา ทวดชื่อศิริ ปู่ชื่อเล็ก 27/1/16

๓๗๐๓ สิริวัณ Sirivan หลวงนิธยากรพิทักษ์ (เคลือบ) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อนายควรรู้อัศว์ (ศรี) 19/1/16

๓๒๙๙ สิริวาร Sirivara นายเรือตรีวัน กรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อศรี 22/7/16

๕๓๑๘ สิริเวชพันธุ์ Sirivejabandhu นายร้อยตำรวจตรีเหมาะ แพทย์กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา และหมื่นทรพิษพินาศ (อุ่น) บิดา ปู่ชื่อหลวงศรีวรรณ์กิจภิบาล (เหมือน) 29/6/19
๒๐๒๗ สิริเวส Sirivesa นักเรียนทหารกระบี่บุญ (กลาง) กรมโขนหลวง บุตรนายเฮง พ่อค้า 18/3/14

๖๒๙๖ สิริสังกาส Sirisankasa พลเสือป่าสง่า พลพยาบาลประจำกองพันที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงรัตนภักดี (นุ้ย) ปู่ชื่อจุ้ย บิดาชื่อคล้าย 25/3/21

๕๖๔๙ สิริสังวร Sirisanvara จ่าตรีสงวน กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสี บิดาชื่อเอม 26/7/19

๖๑๙๔ สิริสายัณห์ Sirisayanha จ่าเอกแฉล้ม ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อปั้น บิดาชื่อเย็น 10/12/21

๖๔๑๒ สิริสาลี Sirisali ขุนพิบูลย์สรรพเวส (ลี้) แพทย์กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม 16/9/22

๓๔๔๐ สิริสิงห์ Sirisinha หลวงสนธิวิทยาพัฒน์ (ไล่เฮียง) ครูโรงเรียนมัธยมวัดเบ็ญจมบพิตร ปู่ชื่อฮักเซง บิดาชื่อเฮง 10/9/16

๕๙๑๕ สิริสี Sirisi นายร้อยตรีแสวง โรงเรียนการสมุห์บาญชีทหารบก 1/2/20

๖๒๐๑ สิริสุขะ Sirisukha นักเรียนแพทย์เสือป่าเฉลิม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายหลำ (บิดา) ปู่ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อศรี



Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 9:41:10 น.
Counter : 2708 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด