ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ร

นามสกุลพระราชทาน-ร


๕๘๕๑ รงควานิช Rangavanija มหาดเล็กวิเศษชู กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อหลวงจิตรจำนงวาณิช (ถมยา) 4/9/20

๕๑๖๗ รงคสุวรรณ Rangasuvarna รองอำมาตย์ตรีทองคำ การไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล บิดาชื่อถม 14/6/19

๕๕๓๑ รงคโสภณ Rangasobhana ขุนผลากรกิจ (พริ้ง) สรรพากรจังหวัดนครปฐม บิดาชื่อถมยา 26/7/19

๕๙๘๐ รงคะกมล Rangakamala นายใจ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อถม 11/6/21

๕๔๐๑ รงคะกาญจนะ Rangakanchana พันจ่าเด็กชาชม กรมเรือยนตร์หลวง กับนายถม (บิดา) นายเล็ก (ปู่) ปู่ทวดชื่อทองคำ 29/6/19

๖๒๑๙ รงคะสิริ Rangasiri จ่าตรีถมยา ร.น.ส. ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๔ กองนักเรียนราชนาวีเสือป่า บิดาชื่อฮกเหลียง 25/12/21

๕๙๐๐ รงคานนท์ Ranga^nanda พลเสือป่าถม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายหมอน (บิดา) 1/2/20

๑๐๓๕ รจนะกฤษณ์ Rachanakrishna พระรจนารังสรรค์ (ฃำ) นอกราชการ (ปู่) กับนายร้อยตรีแถม กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี (หลาน) 20/2/13

๔๖๑๕ รจนะศิลปิน Rochanasilpin มหาดเล็กวิเศษช่วง กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก กับนายโหมด (บิดา) ทวดชื่อพระรจนา เป็นช่างเขียน 1/10/18

๐๕๗๕ รจนะศิลปิน* Rochanasilpin ขุนรจนาพิจิตร (ชม) กรมช่าง กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รจนะศิลปี (Rochanasilpi)"

๐๒๑๘ รจนานนท์ Rochana^nanda มหาดเล็กวิเศษพ้อง* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง พระรจนารังสรรค์ (จีน) เป็นปู่ 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนสอนวิชาการ แล้วเป็น หลวงอภิรักษ์ราชฤทธิ ตามลำดับ

๒๙๔๑ รชตะนันทน์ Rajatananda ขุนไวณางคณารักษฺ (บุญ) กำนันตำบลดอนไผ่ อำเภอตลาดใหญ่ จังหวัดนครปฐม ทวดชื่อเงิน 8/3/15

๓๓๗๔ รณะนันทน์ Rananandana ขุนยนตรการกำธร (มล) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อโต๊ะหร่น 28/8/16

๖๓๘๓ รตะจารุ Ratacha^ru พลเสือป่าทองคำ พลอาณัติสัญญา กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่ารักษาดินแดนนครพนม ปู่ทวดชื่อฉุ่นเฮง ปู่ชื่อฉิน บิดาชื่อแดง 26/8/22

๕๑๗๕ รตะบุตร Rataputra พลเสือป่าเทียบ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อแดง 14/6/19

๕๐๑๑ รตะพันธุ์ Ratabandhu พลเสือป่าเสง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อรด 24/5/19

๑๖๒๔ รตะมาน Ratama^n หลวงพิศาลคีรี (เที่ยง) นายอำเภอลับแล มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อนายรอด 25/9/14

๑๐๗๔ รตางศุ Rata^nsu นายร้อยเอก ขุนสุเทพนุรักษ์ (ทองสุก) ผู้ช่วยตรวจการกรมตำรวจภูธร กับนายแถลงการวิทกิจ (สว่าง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย (บิดา) บิดานายแถลงชื่อรอด 5/3/13

๑๐๙๑ รตานนท์ Rata^nanda หลวงคลัง (แพ) กรมการเก่าเมืองนครไชยศรี (บิดา) กับนายผ่อง เจ้าพนักงานภาษีสุรา มณฑลราชบุรี (บุตร) หลวงคลังเป็นบุตรพระยาสุนทรบุรีศรีพิไชยสงคราม (รอด) 6/3/13

๓๔๓๘ รตาภรณ Rata^bharana ขุนราชสารศิลป์ (ศุข) เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดบุรีรัมย์ บิดาชื่อรอด ปู่ชื่อพอน 10/9/16

๖๐๘๖ รตารุณ Rata^run นักเรียนแพทย์เสือป่าอรุณ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๖๑๒๒ รติขัมภะ Ratikhambha พันเด็กชาเอกสด กองน้ำสรง กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อรอด 15/10/21

๔๒๖๕ รมยะนันทน์ Ramyanandana นายร้อยตรีเชย โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อชื่น 12/12/17

๔๐๖๑ รมยะบุรุษ Ramyapurush นายร้อยตรีจาด กรมแผนที่ทหารบก กับนายเชย (บิดา) ปู่ชื่อชาย ทวดชื่อพระยาศรีสรภาคย์ (รื่น) 20/6/17

๓๗๒๘ รมยะปาล Ramyapa^la นายรอด พนักงานบาญชี ศุขาภิบาลจังหวัดนครปฐม บิดาชื่อรื่น ปู่ชื่อปาน 28/1/16

๖๒๖๒ รมยะพันธุ Ramyabandhu นายเชื้อ เสมียนเอก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อแช่ม บิดาชื่อผึ่ง 25/2/21

๔๕๑๓ รมยะรูป Ramayaru^pa นายร้อยตำรวจเอกยิ้ม ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี ทวดชื่อรื่น ปู่ชื่อสวย 12/6/18

๓๔๒๗ รมยะสมิต Ramyasmita หลวงรัฐการทวีผล (นุ้ย) ผู้ช่วยสรรพากรนครบาล ทวดชื่อชื่น ปู่ชื่อแช่ม 10/9/16

๓๘๑๐ รมยาคม Ramya^gama นายทองเติม รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ มณฑลปราจิณ กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อหลวงหัศดิน 10/2/16

๑๑๓๕ รมยานนท์ Ramya^nanda หลวงชิณดิษฐบดี (อำนาจ) นายอำเภอสี่หมื่น เมืองสมุทสงคราม กับหลวงรามทิพรศ* (เหี้ยม) กรมการพิเศษ (บิดา) ปู่หลวงรามชื่อหลวงภักดีภูธร (รื่น) 10/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๒๕๘๔ รมิตานนท์ Ramita^nanda สมิงชำนาญอักษร (ผอ) สังกัดกระทรวงทหารเรือ (บิดา) กับนายร้อยโทไลย ผู้ช่วยสัสดีมณฑลจันทบุรี สมิงชำนาญอักษร (ผอ) เป็นบุตรสมิงชำนาญอักษร (สำราญ) 3/10/15

๒๑๘๐ รวานนท์ Rava^nanda นายจันทร์ ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช บิดาชื่อสนั่น 14/4/15

๓๓๒๖ รสานนท์ Rasa^nanda ขุนทิพยสุภา (ฟอง) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร ปู่ชื่อรส 30/7/16

๕๑๒๗ รสิตานนท์ Rasita^nanda ขุนวิเศษรักษา (ลั่น) สังกัดกระทรวงนครบาล ปู่ชื่อบุญทอง บิดาชื่อขุนจิตรจำนง (แสง) 14/6/19

๒๒๔๙ รองทรง ณ กรุงเทพ Rongthrong na Krungdeb พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา เป็นผู้ขอ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ (พระองค์เจ้ารองทรง) 19/5/15

๐๖๘๑ รักตบุตร* Raktaputra หลวงเสวกวรายุตก์ (กิมสวน) ปลัดกรมกองตีราคา กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายแดง 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รักตบุตร์"

๐๖๔๘ รักตประจิต Raktaprachita พระเพชรปาณี* (ดั่น) เจ้ากรม กรมอำเภอ กระทรวงนครบาล บุตรหลวงชำนาญอนุศาสน์ (รอด) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเพชรปาณี

๖๐๓๘ รักตะกนิษฐ์ Raktakanishtha หลวงนิติธรประกาศ (เล็ก) ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๑ บิดาชื่อแดง ปู่ชื่ออึ้งไดเต 6/8/21

๒๙๐๖ รักตะจิตรกร Ractachitraka^ra ลูกเสือเอกซุ่นบี นายหมู่ลูกเสือโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต ปู่ชื่อแดง เป็นช่างเขียน 14/2/15

๓๐๔๐ รักตะบุษป์ Raktapushpa นักเรียนทำการนายร้อยเจือ กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อบุด บิดาชื่อแดง 7/5/16

๖๑๓๘ รักตะปุรณะ Raktapurna นายเรือโทมุ่ย ร.น.ส. ประจำกองบังคับการ กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า นายร้อยเอก ขุนไพรินพินาศ (แดง) เป็นปู่ 22/10/21

๔๙๓๑ รักตะผลิน Raktaphalin นักเรียนแพทย์เสือป่าผล กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อแดง 16/4/19

๐๘๕๖ รักตะวัต Raktavat ขุนไชยชนารักษ์ (กลีบ) นายอำเภอไชโย เมืองอ่างทอง ปู่ชื่อรัก 15/12/13

๓๙๔๘ รักตะสิงห์ Raktasinha ขุนสุรชลวิชิต (เท็ก) นายอำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อกิ้มเซ่ง ปู่ชื่อแดง 17/5/17

๓๔๕๗ รักตะสุข Raktasukha จ่าเอกศุข กองพันพาหนะทหารเรือ บิดาชื่อแดง 30/9/16

๔๗๐๒ รักตะสุวรรณ Raktasuvarna นายหมู่ตรีอั้น เสมียนตราจังหวัดจันทบุรี ปู่ชื่อทองศุข 3/2/18

๔๔๔๘ รักตาศวิน Rakta^svin นายร้อยตรีเขียว กรมทหารบกม้าราชบุรี ปู่ชื่อเหมา บิดาชื่อแดง 20/5/18

๐๑๙๕ รักติประกร Raktiprakara หลวงนิเทศยุติญาณ* (ชุ่ม) ผู้พิพากษา เป็นสกุลฃ้าราชการกรมช่างรัก คือ ขุนสุรรณไชย (ถม) เป็นทวด ขุนสุรรณไชย (แก) เป็นปู่ และขุนสุวรรณไชย (กุน) เป็นบิดา 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิศาลวินิจฉัย

๔๙๑๐ รักษิกกะจันทน์ Rakshikkachandana อุปฮาด (เถื่อน) กรมการพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม 5/4/19

๑๐๒๙ รักษิตานนท์ Rakshita^nanda นายร้อยตรีสง่า ประจำกองโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร เมืองนครปฐม กับนายแจ้ (บิดา) ปู่นายแจ้ชื่อรักษ์ 20/2/13

๔๒๑๑ รักเสียม Raksiam รองอำมาตย์เอกเสนอ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ 27/9/17

๕๙๐๑ รังคบุตร Rangaputra พลเสือป่าภู กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๕๔๓๙ รังคเวช Rangaveja นายหมู่ตรีถม แพทย์ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายทรัพย์ บิดา ปู่ชื่อแทน เป็นแพทย์ 29/6/19

๑๘๐๕ รังคะกะลิน Rangakalin นายเรือตรีถมยา นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ 14/12/14

๔๘๖๓ รังคะดิลก Rangatilaka ขุนพิทักษ์สิงขรภูมิ (ถมยา) นายอำเภอในมณฑลปราจีณ บิดาชื่อเจิม 5/4/19

๔๓๑๙ รังคะภูติ Rangabhu^ti นายร้อยตรีทรัพย์ เกียกกายกองพลทหารบกที่ ๙ บิดาชื่อสี ปู่ชื่อขุนสำราญ (ภู่) 19/1/17

๓๘๗๙ รังคะรัตน Rangaratna นายร้อยโทรอด กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับหลวงสวัสดิ์สุพรรณ (พลับ) บิดา ปู่ชื่อพระยาบำรุงสุวรรณ (นกแก้ว) ทวดชื่อหลวงสวัสดิ์สุวรรณ (ถมยา) 17/3/16

๕๓๓๓ รังคะรัสมี Tangarasmi นายร้อยตำรวจตรีทองคำ กองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดลพบุรี กับนายหรั่ง (บิดา) ปู่ชื่อแสง 29/6/19

๐๖๖๘ รังคะวร* Rangavara พระศิริไอสวรรย์ (พร) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อรง 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รังควร"

๔๑๐๓ รังคะวัต Rangavat นายร้อยโทสิง กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับหลวงทิพย์สมบูรณ์ (สมบุญ) บิดา ปู่ชื่อถมยา 17/7/17

๑๕๑๘ รังคะวิจิตร Rangavichitra ขุนพิพัทธ์ภัณฑากร (ผิว) ผู้ช้วยราชการกรมสรรพากรนอก บุตรนายถมยา 13/7/14

๖๐๗๘ รังคะวิภา Rangavibha นายร้อยตรีภู่ กรมทหารบกราบที่ ๑๖ กับนายแจ่ม บิดา ปู่ชื่อหมื่นนราเรืองไชยา 17/9/21

๕๒๐๗ รังคะอุไร Ranga-urai นายร้อยตำรวจเอกเจียร ผู้กับกองตำรวจภูธร จังหวัดแพร่ กับนายถมยา บิดา ปู่ชื่อคำ 14/6/19

๕๗๓๐ รังศิประภัทร์ Ransiprabhasra พลเสือป่าปลื้ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อเลื่อม 3/9/19

๑๕๒๓ รังสิกร Rangsikara นายร้อยตรีจิตร ผู้ช่วยตรวจการ กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อหรั่ง ทวดชื่อกอน 13/7/14

๔๘๐๑ รังสิกรรพุม Ransikarbum หลวงศรีอมรรัตน์ (พุ่ม) กรมการพิเศษจังหวัดเพชรบูรณ์ บิดาชื่อแสง 5/4/19

๒๙๐๗ รังสิกลัส Ransikalasa นายหมู่ใหญ่ฉลอง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อหรั่ง ปู่ชื่อหมื่นจิตรจำนงรักาา (กลัด) 14/2/15

๔๘๑๖ รังสิกุล Ransikula ขุนบัญชาพิชิตราษฎร์ (สรอย) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ บิดาชื่อแสง 5/4/19

๒๖๕๗ รังสิคุต Ransiguta รองอำมาตย์เอกแปลก เนติบัณฑิต กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อขุนกลาง (หรั่ง) บิดาชื่อขุนสวัสดิ์โภคา (พึ่ง) 17/10/15

๐๒๘๘ รังสิพราหมณกุล Ransibrahmanakul พระครูวามเทพ* (หว่าง) เจ้ากรมพราหม์พิธี กระทรวงวัง พระครูอัษฎาจารย์ (แจ้ง) เป็นบิดา 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระราชครูวามเทพบดี

๔๔๕๗ รังสิยานนท์ Ransiya^nanda หลวงวิเศษธุระการ (โป๊ะ) อัยการจังหวัดสมุทรสาคร บิดาชื่อพระณรงค์เรืองฤทธิ (แสง) 20/5/18

๕๘๘๔ รังสิยีรานนท์ Ransiyira^nanda นายหมู่ตรียี้ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแสง 1/2/20

๐๙๙๙ รังสิโรจน Ransirochana ว่าที่นายร้อยตรีสถิตย์ แพทย์ประจำกรมแพทย์ทหารบก มณฑลกรุงเทพฯ กับนายรุ่ง (บิดา) บิดานายรุ่งชื่อนายหรั่ง 13/2/13

๔๔๕๘ รังสิวัฒนะ Ransivadhana ขุนทรัพย์สำรวจ (ชม) กรมรักษาทรัพย์ กระทรวงยุติธรรม กับนายหมา (บิดา) ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อท้วม 20/5/18

๒๐๒๘ รังสิเวส Ransivesa นักเรียนทหารกระบี่ผัน (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายหรั่ง 18/3/14

๓๔๗๒ รังสิเสนา ณ กรุงเทพ Ransisena na Krungdeb หม่อมหลวงแหว สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าใย 7/10/16

๕๐๗๒ รังสิโอภาส Ransii-obha^sa พลเสือป่าช่วง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายชัง (บิดา) ปู่ชื่อแสง 31/5/19

๔๔๗๑ รังสีรุจิ Ransiruchi นายร้อยตำรวจเอก ขุนจำนงนรารักษ์ (จร) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อแจ่ม ปู่ชื่อหรั่ง 20/5/18

๒๖๐๙ รัชดานนท์ Rachata^nanda อำมาตย์โท หลวงนิกรกิจพิจารณ (เฟื่อง) ผู้พิพากษาศาลเมืองเชียงราย บิดาชื่อเงิน 10/10/15

๒๑๘๘ รัชตกาญจน์ Rajataka^nchana รองหุ้มแพรยี่ นายเวรศุฃาภิบาล กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อทอง 14/4/15

๑๗๕๙ รัชตชาติ* Rajataja^ti นายเรือตรีจันทร์ ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อเกิด 12/11/14 * ราชกิจานุเบกษาลงว่า "รัชตะชาติ"

๒๕๑๘ รัชตประกร Rajataprakara หลวงวิเศษสมบัติ (รุ่ง) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ (บิดา) อำมาตย์เอก หลวงพิทักษ์ไปรษณีย์ราษฎร์ (ถม) นายไปรษณีย์เอก กรมไปรษณีย์โทรเลข (บุตร) กับรองอำมาตย์เอก หลวงรักษาพลบุรี (บุษย์) สารวัดใหญ่ กรมพลตระเวณ ปู่หลวงวิเศษสมบัติชื่อขุนอินทรไกรลาศ* 12/9/15 * พนักงานช่างเงิน

๒๓๕๗ รัชตรัตน Rajataratna รองอำมาตย์โท ขุนเพาะนิสัยชอบ (เชื้อ) ธรรมการเมืองตรัง ทวดชื่อเงิน ปู่ชื่อแก้ว 1/7/15

๒๘๘๙ รัชตะกสิกร Rajatakasikara รองผู้กำกับลูกเสือเยื้อน กองที่ ๑ เมืองอุบลราชธานี ปู่ชื่อเงิน ชาวนา 14/2/15

๔๖๗๘ รัชตะทัต Rajatadat พันจ่าเด็กชาก้อ กรมชาวที่ ปู่ชื่อเงิน 26/10/18

๐๑๙๗ รัชตะนาวิน* Rajatana^vin นายเรือเอก สมิงมหาปราบ** (เงิน) ผู้บังคับกองทหารชายทเล ประจำบางพระ 5/7/13 * เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน" แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน" ใบให้ชื่อใหม่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐ ** นายเรือเอก หลวงมหาปราบ

๕๓๐๗ รัชตะปิติ Rajatapiti นายร้อยตำรวจตรีเพิ่ม กองตำรวจภูธร จังหวัดนครราชสีมา ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อปลื้ม 29/6/19

๔๑๗๕ รัชตะวรรณ Rajatavarna หลวงชำนาญรักษาราษฎร์ (เจ๊ก) นายอำเภอสามโคก จังหวัดประทุมธานี ปู่ชื่อเดชะภักดี (เงิน) ทวดชื่อวัน 15/8/17
๕๘๔๔ รัชตะวัลลิภะ Rajatavallibha นายหมู่ตรีแฟน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนตราเสนี (เงิน) บิดาชื่อประแดง (ฟัก) 4/9/20

๓๐๙๐ รัชตะศิลปิน Rajatasilpin รองเสวกตรีอู๋ กรมพระคลังข้างที่ ปู่และบิดาเป็นช่างเงิน 21/5/16

๕๒๕๓ รัชตะสังข์ Rajatasankha นายร้อยตำรวจตรีเงิน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อสังข์ 29/6/19

๓๑๙๕ รัชตะสุนทร Rajatasundara นายขัน มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อแช่ม 17/6/16

๔๒๔๕ รัชตะหิรัญ Rajatahiran นายร้อยตรีป๋อ กรมแผนที่ทหารบก ทวดชื่อเงิน ปู่ชื่อทองหล่อ 5/12/17

๓๐๕๒ รัชตามพร Rajata^mbara นายร้อยโท ขุนสวัสดื์ผลไพบูลย์ (อิน) แพทย์ประจำกรมศุขาภิบาลทหารบก ทวดชื่อเงิน บิดาชื่ออ่ำ 14/5/16

๓๓๖๗ รัชตารมย์ Rajataramya พันจ่าเด็กชาเงิน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อเงิน บิดาชื่อรื่น 6/8/16

๒๒๐๗ รัชนิกร ณ กรุงเทพ Rajanikara na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เล็ก สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้ารัชนิกร 7/5/15

๑๔๖๘ รัชนิวัต Rajanivat นายร้อยเอกเปรม ยกระบัตรกรมช่างแสง ปู่ชื่อดึก 15/6/14

๔๑๑๘ รัชนี ณ กรุงเทพ Rajani na Krungdeb พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ 21/7/17

๑๒๒๗ รัตกสิกร Ratakasikara นายพันตรี หลวงอาวุธอัคนี (หร่าย) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘ ปู่ชื่อรอด เป็นชาวนา 4/4/14

๕๗๘๐ รัตจินดา Ratchinta^ นายร้อยตรีแดง กรมแพทย์ศุขาภิบาลทหารบก ปู่ชื่อจิ้น 15/12/19

๔๑๐๖ รัตตะกุญชร Rattakunjara นายร้อยโทชาญ กรมยุทธศาสตร์ทหารบก ทวดชื่อแดง บิดาชื่อช้าง 17/7/17

๔๒๔๓ รัตตะพันธุ Rattabandhu นายร้อยตรีทิพย์ นายทหารคนสนิทของปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อรอด 5/12/17

๔๓๘๐ รัตตะมาน Rattama^na ผู้กำกับตรีคลิ้ง ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอสวี จังหวัดหลังสวน ปู่ชื่อรัศ บิดาชื่อมี 23/2/17

๔๕๑๕ รัตตะมาลา Rattamala นายร้อยโท ขุนชำนาญบัญชีพล (โปร่ง) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร จังหวัดนครสววรค์ ปู่ชื่อเฟื่อง บิดาชื่อแดง 12/6/18

๔๑๕๓ รัตตะรังสี Rattaransi นายร้อยตรีฮวด กรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อรอด 9/8/17

๔๓๗๖ รัตตานนท์ Ratta^nanda นายหมู่ลูกเสือตรีอู๋ ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดระยอง บิดาชื่อแดง 23/2/17

๕๘๔๘ รัตนกถิกานนท์ Ratnakathikananda นายหมู่ตรีเคลือบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อก้ว บิดาชื่อถึก 4/9/20

๒๖๒๘ รัตนกสิกร Ratnakasikara รองอำมาตย์โท ขุนอำนาจศิลปสิทธิ์ (ปลื้ม) ธรรมการเมืองชลบุรี ปู่ชื่อแก้ว ทำนา 10/10/15

๐๓๘๐ รัตนกุล Ratnakula พระยาอมรินทรฦาไชย (จำรัส) กระทรวงมหาดไทย เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) เป็นปู่ทวด 31/7/13

๕๔๐๙ รัตนเกตกะ Ratnaketaka พลเสือป่า ขุนชำนาญธุระกิจ (เกต) กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อแก้ว 29/6/19

๒๐๑๓ รัตนเกตุ Ratnaketu พันจ่าเด็กชาถึก กรมมหรศพ บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อเกด 18/3/14

๒๕๗๕ รัตนโกศ Ratnakosa นายเรือเอกเปื่อน นายเวรหนังสือ กรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อขุนทิพโกษา (กำปั่น) 3/10/15

๔๕๓๙ รัตนโกเศศ Ratnakoses ขุนอภิบาลวรเดช (กัน) นายอำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ทวดชื่อหลวงคลัง (แก้ว) บิดาชื่อหลวงเมือง (อยู่) 26/6/18

๒๘๗๒ รัตนครีพ Ratnagriva พลเสือป่าทองสุก ผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดไชยชุมพล เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อครีบ 14/2/15

๑๒๘๑ รัตนจีนะ Ratnachina หลวงธราบาล (ปุ๋ย) นายอำเภอราชบูรณ กรุงเทพฯ บุตรนายแก้ว หลานนายจีน 13/4/14

๕๒๔๕ รัตนฉายา Ratnachhaya^ นายร้อยตำรวจตรีฉาย กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อแก้ว 14/6/19

ข-๖ รัตนโชติ์ Ratnajoti ขุนศักดิ์สิมารัฐ 22/10/22 ขอพระราชทานใช้
๒๓๒๗ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต* Ratanatilaka na Bhuket รองอำมาตย์โท หลวงวรเทพภักดี (เดช) กรมการพิเศษเมืองภูเก็ต บิดาชื่อพระภูเก็ตโลหเกษตรารักษ์ (แก้ว) ปู่ชื่อเจิม 27/6/15 * โปรดเกล้าฯ ให้เติม "ณ ภูเก็ต" และ "na Bhuket" เมื่อ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๕๙

๐๕๕๖ รัตนทัต Ratnadat พระบำเรอพิทักษ์ (รอด) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง 23/8/13

๐๙๓๕ รัตนทัศนีย์* Ratnadasni^ya ขุนตำรวจเอก พระยามหิมานุภาพ (เป๋า) กรมพระตำรวจ ปู่คือนายแก้ว มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๒ บิดาคือพระยาณรงค์วิไชย (ทัศน์) 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนทัศนีย"

๒๔๖๑ รัตนเทศ Ratnadesa พันจ่าเด็กชาทับ ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อเทศ 27/8/15

๐๗๗๘ รัตนธร* Ratnadhara นายพันตรี หลวงพิพิธณรงค์ (ทรง) สัสดีมณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อแก้ว 1/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะธร"

๐๗๘๗ รัตนนัฎ Ratnanata นายดัด มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง พ่อชื่อหลี ปู่ชื่อแก้ว 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๑๙๘๑ รัตนนิยม Ratnaniyama พลเสือป่าเจิม กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อหมื่นไกร (เนียม) 12/3/14

๑๕๙๒ รัตนเนนย์ Ratnanenya หลวงประสิทธิศุขสำราญ (ใจ) แพทย์ประจำมณฑลนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อเณร 15/9/14

๕๙๓๐ รัตนเนมิ ratnanemi ขุนวิชาสิทธิ์ (เธียร) ครูโรงเรียนวัดบพิตรภิมุข กรุงเทพฯ 28/5/21

๐๕๖๑ รัตนบุตร Ratnaputra หลวงมณเฑียรเทพ (เจียม) กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง พระฤทธิสงคราม (แก้ว) เป็นปู่ 23/8/13

๕๕๙๙ รัตนปฏิภาค Ratnapatibhaga นายเรือตรีแม้น กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปู่ทวดชื่อแก้ว 26/7/19

๓๒๕๒ รัตนประทีป Ratnapradipa นายจรัล นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ทวดชื่อหลวงศรีประเสริฐ (แก้ว) ปู่ชื่อเทียน 1/7/16

๓๑๑๗ รัตนประหาส Ratnapraha^sa พันเด็กชาตรีอ๊อด กรมโขนหลวง บิดาชื่อแก้ว 28/5/16

๐๗๑๔ รัตนปาณี Ratnapani นายร้อยเอกแป้น สมุหบาญชีกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อแก้ว ปู่ชื่อปาน 3/10/13

๐๕๖๔ รัตนปาล* Ratnapa^la หลวงราชปริมาณ (ปาน) เจ้ากรมอภิรมย์ราชยาน กระทรวงวัง บุตรขุนสารวัด (แก้ว) 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะปาล"

๑๙๒๐ รัตนผลิน Ratnaphalin นักเรียนมหาดเล็กหลวงปริก โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายแก้ว สกุลชาวสวน 9/3/14

๒๖๑๔ รัตนพล Ratnabala อำมาตย์ตรี หลวงอนันต์นรารักษ์* (เทียน) ผู้กำกับการ กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพน 10/10/15 * นายพันตำรวจตรี หลวงอนันต์นรารักษ์

๒๑๑๙ รัตนโพธิ Ratnabodhi พลเสือป่าแหวน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อโพ 23/3/14

๒๘๒๕ รัตนภัฏ Ratnabata นายตำรวจโท ขุนโยธานุรักษ์ (ผล) กรมพระตำรวจหลวง ปู่ชื่อจมื่นก่งศร (รัตน์) 19/12/15

๐๒๘๒ รัตนภาณุ Ratnabha^nu หลวงพิเดชสงคราม (แก้ว) ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง กระทรวงวัง หลวงเสนาภิมุข (แสง) เป็นบิดา 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระพิเดชสงคราม

๕๓๑๒ รัตนภุมมะ Ratnabhumma นายร้อยตำรวจตรีนุตร์ ผู้บังคับกองตำรวจภูธร อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี ปู่ทวดชื่อหลวงวัง (พุม) ปู่ชื่อหลวงวัง (แก้ว) 29/6/19

๒๓๘๑ รัตนภูติ Ratnabhu^ti นายร้อยตำรวจตรีมา ประจำกองตำรวจภูธรอำเภอบางรัก เมืองตรัง ปู่ทวดชื่อแก้ว 11/7/15

๕๗๕๘ รัตนมังคละ Ratnamangala นายอนันต์ กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหลวงภูมิภาคพิสุทธิ์ (มั่ง) 15/12/19

๒๖๓๒ รัตนมาลัย Ratnama^laya นายร้อยเอก ขุนศัสตรยุทธพิไชย (ชู) กรมจเรพัศดุทหารบก ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อสร้อย 17/10/15

๖๑๓๖ รัตนมีระ Ratnamira นายเรือตรี ขุนศรีวาริน (หมุดแดง) ร.น.ส. ต้นกลเรืออนันตนาคราช กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อมี บิดาชื่อเงิน 22/10/21

๑๘๒๑ รัตนยุวัน Ratnayuvana นายเรือตรีโย๊ะ นายกราบขวา โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ ปู่ชื่อแก้ว 17/12/14

๓๔๐๓ รัตนรังสี Ratnaransi นายร้อยโทภู นายทหารคนสนิท กรมยกระบัตรทหารบก ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหรั่ง 2/9/16
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 22:58:01 น.
Counter : 2821 Pageviews.

0 comments
Moai coffee (โมอาย คอฟฟี่) สวนผึ้ง ราชบุรี kae+aoe
(14 ม.ค. 2563 08:48:07 น.)
โรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ ราชบุรี kae+aoe
(13 ม.ค. 2563 08:39:16 น.)
รวมน้ำใจอุ่นกายคลายหนาว บ้านห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ JinnyTent
(8 ม.ค. 2563 10:22:09 น.)
ร้าน อาตี๋ โกปี๊ ราชบุรี  kae+aoe
(7 ม.ค. 2563 11:07:38 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด