ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ร..๒
นามสกุลพระราชทาน-ร..๒


๑๗๔๐ รัตนรัต* Ratnarata นายเรือโทย้อย แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อรอด 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะรัต"

๑๗๘๗ รัตนโรม Ratnaroma นายเรือตรีแถม ผู้บังคับการเรือบรรจุชโลทร ปู่ชื่อรัตน บิดาชื่อเซิง 12/12/14

๒๒๑๗ รัตนลัมพ์ Ratnalamba นายบุญ กองใส่รองเท้าม้า กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหลำ 7/5/15

๕๖๓๘ รัตนลิปิ Ratnalipi จ่าโทลิบ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายราบ (บิดา) ปู่ชื่อแก้ว 26/7/19

๑๒๕๓ รัตนวณิช Ratnvanija นายอั๋น มหาดเล็ก ครในูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน กับนายโก๋ ช่างทอง (บิดา) บิดานายโก๋ชื่อนายแก้ว เป็นพ่อค้า 8/4/14

๐๗๒๖ รัตนวร Ratnavara นายร้อยเอกพลอย ผู้ช่วยเจ้ากรมยุทธโยธา (ทัพบก) กระทรวงกระลาโหม 10/10/13

๐๙๔๓ รัตนวรรธนะ* Ratnavardhana พระอภิบาลราชทรัพย์ (ถม) พระคลังมณฑลนครราชสีมา บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อวัฒน์ เป็นพระยาเกษตร 19/1/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนะวรรธนะ"

๑๖๓๑ รัตนวราห Ratnavara^ha พระยาประธานนคโรทัย (ชื่น) จางวางกำกับราชการเมืองอุไทยธานี ฃ้างฝ่ายย่าเป็นบุตรเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (กุน) 29/9/14

๖๑๓๔ รัตนวิกติ Ratnavikati พันจ่าทรัพย์ ร.น.ส. พนักงานช่างยนต์ บิดาชื่อแก้ว 22/10/21

๑๔๑๓ รัตนวิบูลย์ Ratnavipulya มหาดเล็กวิเศษเชย กรมชาวที่ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพูล 4/5/14

๕๓๘๑ รัตนวิโรจน์ Ratnavirochana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีเจริญ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อเรือง 29/6/19

๒๐๓๖ รัตนเวส Ratnavesa นักเรียนทหารกระบี่พิน กรมโขนหลวง บิดาชื่อพลอย พ่อค้า 18/3/14

๐๔๕๑ รัตนศิริ Ratnasiri ขุนศักดิ์ดรุณจิตร* (พลอย) สารวัด** กรมมหาดเล็ก 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจิตร์ดรุณศักดิ์ ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สารวัดใหญ่"

๖๒๗๗ รัตนเศรณี Ratnasreni นายหมู่เอกถมยา ผู้บังคับหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนฝ่ายเหนือ ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อวงษ์ บิดาชื่อสุวรรณ 25/3/21

๓๐๗๗ รัตนสถิตย์ Ratnasthitya รองอำมาตย์ตรีเจือ มหาดเล็ก กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ บิดาชื่อนายร้อยตรีพลอย ปู่ชื่อพระยาเทพมณเฑียร (คง) 21/5/16

๔๘๑๕ รัตนสมบูรณ์ Ratnasampu^rna ขุนเจนประจำกิจ (ชื้น) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ บิดาชื่อหมื่นรองเสนี (แก้ว) 5/4/19

๑๙๕๔ รัตนสาร Ratnasa^ra นายร้อยตรีเหลือ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๘ กับนายมี (บิดา) ปู่ของนายมีชื่อพระพยุหสงคราม (แก้ว) บิดาชื่อหลวงพิไชยณรงค์ (สา) 10/3/14

๒๙๘๐ รัตนสุต Ratnasuta รองหุ้มแพรเยื้อง นายเรือโทในกรมเรือยนต์หลวง ทวดชื่อพลอย ปู่ชื่อแก้ว 9/11/16

๐๐๖๗ รัตนเสน Ratnasen ขุนตำรวจเอก พระยามหามนตรีศรีสมุห* (หรุ่น) เจ้ากรมพระตำรวจในขวา บิดาชื่อหลวงรัตนาญัปติ์ (พุ่ม) 21/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาโยธาเขื่อนขันธ์ กระทรวงวัง

๕๖๘๓ รัตนะกนก Ratnakanaka นายหมู่โทเชื่อม แพทย์กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อทอง 9/8/19

๔๙๑๗ รัตนะกรี Ratnakari พลเสือป่าผาด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายไข่ (บิดา) ทวดชื่อแก้ว 16/4/19

๔๖๗๗ รัตนะกะลิน Ratnakalin พันจ่าเด็กชาพูน กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ปู่ชื่อพลอย 26/10/18

๖๒๒๒ รัตนะคุปต์ Ratnagupta พลเสือป่า ขุนเจริญรัษฎากร (เจริญ) สังกัดกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ (พี่) กับพลเสือป่าปลั่ง สังกัดกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ (น้อง) ปู่ทวดชื่อคุ้ม ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อแก้ว 25/12/21

๔๙๐๐ รัตนะชาต Ratanaja^ta ขุนสงครามสุภา (ริ้ว) กรมการพิเศษจังหวัดสมุทสงคราม กับนายใย (บิดา) ปู่ทวดชื่อแก้ว 5/4/19

๕๙๓๕ รัตนะชาลี Ratnaja^li ขุนพิสิษฐ์วรเวทย์ (ระเบียบ) ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อสาย 28/5/21

๕๘๖๗ รัตนะตวณานนท์ Ratnatavanananda พลเสือป่าตี๋ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อแก้ว บิดาชื่อต่วน 1/2/20

๔๖๘๗ รัตนะธาดา Ratnadha^ta^ รองอำมาตย์ตรีสังข์ ครูโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ ทวดชื่อรัตน์ ปู่ชื่อธาดา 3/11/18

๖๐๓๐ รัตนะธารี Ratnadha^ri หลวงวรัยการธารี (วร) ผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดรธานี ปู่ชื่อรัตน์ บิดาชื่อฉ่ำ 6/8/21

๔๐๙๓ รัตนะนาม Ratnana^ma นายอิน กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายสา (บิดา) ปู่ชื่อนาม ทวดชื่อแก้ว 3/7/17

๑๔๗๗ รัตนะบูรณ Ratnapu^rna นายร้อยตรีกริ่ม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ทวดชื่อนายแก้ว ปู่ชื่อนายอิ่ม 15/6/14

๔๖๒๗ รัตนะประภา Ratnaprabha นายร้อยตำรวจโทแสง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปัว จังหวัดน่าน ทวดชื่อเจ้าบุรี (รัตน) 4/10/18

๔๗๕๑ รัตนะปริคณน์ Ratnapariganna รองผู้กำกับตรีกลั่น ครูโรงเรียนวัดท่าสูง จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อแก้ว 3/2/18

๖๓๙๓ รัตนะปัทมะ Ratnapatma พลราชนาวีเสือป่าสด ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าจังหวัดสมุทสาคร ปู่ทวดชื่อพัด ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อพิม 26/8/22

๕๙๖๓ รัตนะปันตี Ratnapanti นายร้อยตำรวจตรีปั่น กองตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อกุ่ม ปู่ชื่อแก่น 11/6/21

๒๔๘๘ รัตนะปิณฑะ Ratnapinda อำมาตย์เอก พระยาสุริยราชวราภัย (จร) ผู้ว่าราชการเมืองธัญญะบุรี ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อปิ่น 5/9/15

๔๒๗๖ รัตนะผล Ratnaphala นายร้อยตำรวจเอก ขุนพิศาลธนกิจ (เทียบ) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อกล้าย 15/12/17

๖๐๗๗ รัตนะผัสสะ Ratnaphassa นายร้อยตรีผาด กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่อขุนลังกาพิมล (แปลก) 17/9/21

๕๘๘๑ รัตนะพร Ratna^bara นายหมู่ตรีทำเนียบ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อพร 1/2/20

๕๗๑๗ รัตนะระติ Ratnarati นายเป๋า สังกัดกระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อรัตน 22/8/19

๑๖๗๖ รัตนะรังคะ* Ratnaranga นายร้อยโทเย็น สมุหบาญชีโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อหรั่ง 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตนรังคะ"

๓๔๕๑ รัตนะรุจิ Ratnaruchi พันจ่าโทเจี้ยง กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อรัตน บิดาชื่อเรียม 30/9/16

๔๗๘๑ รัตนะวงศะวัต Ratnavansavat พระศรีสุวรรณวงษา (จารเดช) กรมการพิเศษจังหวัดมหาสารคาม บิดาชื่อพระรัตนวงศา (ท้าวคำสิง) 5/4/19

๕๙๙๗ รัตนะวรรณ Ratnavarna พลเสือป่าผิว กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อพิม บิดาชื่อแก้ว 11/6/21

๓๔๖๘ รัตนะวลี Ratnavali จ่าตรีแดง กองเรือกลชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพลอย บิดาชื่อสาย 30/9/16

๓๔๙๙ รัตนะวาร Ratnavara นายถวิล กรมบัญชี กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหลวงเมือง (แก้ว) เป็นกรรมการเมืองพนัศนิคม บิดาชื่อวัน 30/10/16

๔๐๖๗ รัตนะวิศ Ratnavis ขุนสิทธิดรุณวาท (ผัน) ครูใหญ่โรงเรียนวัดแก้วฟ้าจุฬามณี ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อทอง 20/6/17

๒๓๑๔ รัตนะศังข์ Ratnasankha ขุนรักษ์รัชดากร (นิตย์) สรรพากรเมืองตรัง ทวดชื่อหลวงเพ็ชรคีรี (แก้ว) ปู่ชื่อหลวงอนุชิตพิทักษ์ (สัง) 7/6/15

๔๙๓๗ รัตนะสาขา Ratnasa^kha^ นักเรียนแพทย์เสือป่ากิ่ง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อขุนรุกรักษา (แก้ว) 16/4/19

๔๓๒๔ รัตนะสิงห์ Ratnasinha นายเหรียญ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดศุโขทัย ปู่ชื่อรัตน บิดาชื่อสิงโต 19/1/17

๐๗๗๖ รัตนะสิทธิ Ratnasiddhi นายร้อยตรีมี แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อพลอย ปู่ชื่อสิทธิ 28/11/13

๓๙๕๓ รัตนัย Ratnaya นายร้อยโททองคำ กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับนายอิ่ม (บิดา) ทวดชื่อขุนพรหม (รัตน์) 26/5/17

๑๔๐๗ รัตนาคม Ratna^gama นายกล้อ* มหาดเล็ก กรมชาวที่ ทวดชื่อพระมหัยสวรรค์ (แก้ว) ปู่ชื่อพระกาญจนานุกิจ (มา) 27/4/14 * ว่าที่นายหมวดตรี

๒๕๔๑ รัตนาคาร Ratnagara นายเรือโทกุหลาบ แพทย์กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อเก๋ง 26/9/15

๐๖๘๒ รัตนางศุ Ratna^nsu หลวงสุพรรณรัตนพิจิตร์ (ปลั่ง) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบาญชี กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อนายรัตน์ 21/9/13

๔๙๖๗ รัตนาณุคะ Ratna^nuka นักเรียนแพทย์เสือป่าสง่า กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อเล็ก 16/4/19

๔๐๒๐ รัตนาภิรมย์ Ratna^bhiromya พลเสือป่าชม สมาชิกสำรองประจำกองร้อยที่ ๓ กองรักษาดินแดนกรุงเทพฯ ทวดชื่อรัตน ปู่ชื่อแย้ม 9/6/17

๓๕๕๒ รัตนายน Ratna^yana พันจ่าเอกแก้ว กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่ออาย 25/11/16

๔๓๗๓ รัตนายุ Ratna^yu นายหมู่เอกตุ๊ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อพระยาประชุมประชานารถ (แก้ว) ปู่ชื่อหลวงกิจจานุกิจประกาศ (เพ็ญ) 23/2/17

๓๕๕๕ รัตนารมย์ Ratna^ramya ขุนธนภัทรพิบูลย์ (ยง) คลังจังหวัดกาญจนบุรี ทวดชื่อแก้ว บิดาชื่อชื่น 25/11/16

๑๘๗๔ รัตนารักษ์ Ratna^raksha นายร้อยตรีไพร นายเวรกรมทหารราบที่ ๒ กับนายท้วม (บิดา) นายท้วมเป็นบุตรหลวงรักษาทิศโยธา (แก้ว) 7/3/14

๔๑๘๐ รัตนาวะดี Ratna^vadi นายร้อยตรีสด กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กับนายหลาบ (บิดา) และนายเอี่ยม (ปู่) ทวดชื่อรัตน์ 29/8/17

๔๙๒๓ รัตนิน Ratnin นักเรียนแพทย์เสือป่าจ๊วน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อรัตน์ 16/4/19

๒๘๓๐ รัตโนดม Ratnodom นักเรียนกฎหมายจรูญ กระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่ออู๋ บิดาชื่อแก้ว 23/12/15

๒๘๙๗ รัตโนทัย Ratnodaya ลูกเสือเอกหวล ลูกเสือกองที่ ๒ เมืองอุไทยธานี ปู่ชื่อรัตน 14/2/16

๓๒๒๘ รัตโนบล Ratnopala พระมหาสงคราม (สมบุญ) เจ้ากรมทวนทอง กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อหลวงราชเนตรรักษา (แก้ว) บิดาชื่อพระยาสีหราชฤทธิไกร (บัว) 1/7/16

๕๘๐๕ รัตโนสถ Ratnosotha นายหมู่ตรีทุ กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ทวดชื่อหมื่นศรีสารวัต (แก้ว) ปู่ชื่อยา 25/6/20

๑๓๒๙ รัตแพทย์ Ratabaedya หลวงกุมารแพทย์ (นาค) กรมแพทย์ บุตรพระยาสุขุมาลบริหาร (รอด) 17/4/14

๑๓๓๒ รัตยันตรกร Ratayantrakara ขุนจัดจักรยันตร์ (แดง) กรมยานยนตร์ 17/4/14

๐๖๒๒ รัตรัตน* Rataratna นายร้อยโทตุ๊ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับหลวงสุรินทรฤทธิ์ (เฟื่อง) บิดา พระฤทธิสงคราม (รอด) เป็นบิดาหลวงสุรินทรฯ หลวงพิพิธเสนา (แก้ว) เป็นบิดาพระฤทธิฯ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รัตะรัตนะ"

๒๐๐๘ รัตลักษณ Ratalakshana พันจ่าเด็กชาเปรม กรมมหรศพ ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อคล้าย 18/3/14

๑๔๗๙ รัตศฤงค์ Ratasringa นายร้อยเอกเอี้ยง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อนายยอด บิดาชื่อนายติ่ง 6/7/14

๐๙๑๗ รัตศิลปิน Ratasilpin พระยาจินดารังสรรค์ (รอด) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๑๐๙๕ รัตสถิตย์ Ratasthitya ขุนประมาณภูมิภาค (จัน) พนักงานรังวัดที่ดิน เมืองราชบุรี ปู่ชื่อรอด บิดาชื่ออยู่ 6/3/13

๕๙๔๘ รัมยะรังสิ Ramyaransi ขุนชาญพลเสข (แสง) ครูโรงเรียนบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปู่ชื่อแช่ม ทำสวน บิดาชื่อสุ่น 28/5/21

๓๘๒๑ รัมยะวงศ์ Ramyavansa นายหมู่ลูกเสือสวัสดิ์ ลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อวงศ์ บิดาชื่อหร่ำ 13/2/16

๓๐๐๔ รัศมิดิษ Rasmitisha มหาดเล็กวิเศษขำ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อดิษ 16/4/16

๑๒๐๗ รัศมิทัต Rasmidatta พระธรรมการบดี (ช่วง) เจ้ากรม กรมธรรมการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อแสง ปู่ชื่อทัด 30/3/13

๐๙๒๙ รัศมิพะลิน Rasmibalin ขุนวิสุทธราช (ปลั่ง) กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๒๐๐๓ รัศมิแพทย์ Rasmibaedya รองหุ้มแพร หลวงวิศาลเวชกิจ (จรูญ) นายแพทย์ประจำกรมมหรศพ 18/3/14

๑๔๕๑ รัศมิภูติ Rasmibhu^ti ขุนประกาศกฤษฎิกา (พุ่ม) ปลัดกรมอัยการ ปู่ชื่อนายแสง 1/6/14

๑๓๕๗ รัศมิมัต Rasmimat พระพิศณุเทพ (ช่วง) นอกราชการ กระทรวงมหาดไทย (บิดา) กับขุนประจิตรนวการ* (จิตร) ประจำกรมมหรศพ พระพิศณุเทพเป็นบุตรนายแสง 21/4/14 * หลวงไพจิตรนันทการ

๐๓๐๕ รามโกมุท Ramakomut พระยามนูเนตรบรรหาร (จีน) นอกราชการ กระทรวงยุติธรรม พระยารามรณรงค์สงคราม (บัว) เป็นบิดา 13/7/13

๐๓๓๖ รามนัฎ Ramanatta หมื่นชูกรเฉิด* (มูล) ตัวพระยืนเครื่อง กรมมหรศพ กับหมื่นทรงนัจวิธี** (จิ๋ว) ตัวนายโรง กรมมหรศพ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนชูกรเฉิด
** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงยงเยี่ยงครู

๐๒๐๓ รามนันทน์ Ra^manandana พระประกาศอักษรกิจ (เสงี่ยม) ปลัดกรมสาตราคม (ราชกิจจานุเบกษา) กรมพระอาลักษณ์ กระทรวงมุรธาธร บุตรพระยารามกำแหง (น้อย) 6/7/13

๑๑๖๗ รามบุตร Ra^maputra พระประสาธน์วิริยกิจ (เรียม) ฃ้าหลวงประจำนครลำภูน ทวดเป็นพระยารามรณรงค์สงคราม (นุช) ผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชร 15/3/13

๒๐๔๖ รามวณิช Ra^mavanija พลเสือป่าทักษ์ กรมเสิอป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ประจำกรมโขนหลวง ปู่ชื่อราม พ่อค้า 18/3/14

๐๖๙๓ รามสูต Ra^masuta ขุนวรพัศดุ์บรรหาร (เลี่ยน) กรมศุลการกร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดา ปู่และทวด เป็นพระยารามรณรงค์สงครามฯ บิดาคือพระยารามฯ (อ้น) ปู่คือพระยารามฯ (เกิด) ทวดคือพระยารามฯ (นาค) 21/9/13

๐๓๐๒ รามะโยธิน Ra^mayodhin นายร้อยเอก หลวงรามพิไชย* (มุ่ย) ผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ราชองครักษ์เวร) 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นศักดิสงคราม

๒๗๙๖ รายณะสุข Ra^yanasukha นายร้อยโท ขุนภาชนะบรรจง (จาบ) สมุห์บาญชี กองพยาบาลทหารบกที่ ๕ ทวดชื่อพระเสมียนตรา (หร่าย) ปู่ชื่อสุก 19/12/15

๑๑๑๓ รายนานนท์ Ra^yanananda นายร้อยเอก ขุนพลภัทรพิจารณ (ฃำ) สัสดีเมืองเพชรบุรี ปู่ชื่อหร่าย 9/3/13

๔๑๘๒ รายะกุญชร Ra^yakunjara นายร้อยตรีเคลือบ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ กับนายพลาย บิดา ปู่ชื่อร้าย 29/8/17

๔๕๗๙ รายะนาค Ra^yana^ga นายร้อยตำรวจโท ขุนไวระงับพาล (นาค) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อหลวงจัตุรงค์โยธารักษ์ (ร้าย) 13/9/18

๓๗๙๘ รายะนาคร Ra^yana^gara พลเสือป่าตาดำ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลมหาราษฎร์ ทวดชื่อเจ้าฟ้าเมืองเชียงราย 29/2/16

๓๕๒๕ รายะรุจิ Ra^yaruchi นายร้อยโทแจ่ม กรมทหารบกราบที่ ๓ ทวดชื่อเอียม ปู่ชื่อหร่าย 4/11/16

๓๖๕๔ รายะเลข Ra^yalekha นายร้อยโทชิต แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๗ ปราชญ์อังวะ ทวด พระโทรเลขธุรานุรักษ์ (ชม) บิดา 17/12/16

๐๘๖๓ ราหุลทัต Ra^huladatta นักเรียนมหาดเล็กหลวงก้อนดิน มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายห่วง หลานนายทัด 18/12/13

๑๗๑๓ ราหุลนันทน์ Ra^hulanandana นายเรือตรีเศียร ต้นกลเรือพาลี* บุตรนายห่วง 14/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า สังกัด "กรมเสนาธิการทหารเรือ"

๑๙๙๘ ราหุลปาล Ra^hulapa^la พลเสือป่ายัง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อห่วง ปู่ชื่อปาน 12/3/14

๒๗๘๒ ราหุโลบล Ra^hulopala ขุนรจนาจิตรการ (ปั่น) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อขุนศรีนครานุกิจ (บัว) บิดาชื่อหมื่นภักดี (ห่วง) 12/12/15

๒๔๐๖ ริงคนานนท์ Ringana^nanda นายร้อยตำรวจตรีพุฒ ประจำกองตำรวจภูธร เมืองนครศรีธรรมราช บุตรนายหริ่ง 20/7/15

๑๐๐๙ ริมผดี Rimphati นายร้อยตรีสาย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายต่วน (บิดา) นายต่วนเป็นบุตรนายหริ่ม 13/2/13

๔๓๙๗ ริมพะสุต Rimbasuta นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญชู ปู่ชื่อหริ่ม 19/3/17

๔๒๘๐ ริมพานนท์ Rimba^nanda นายร้อยตำรวจโท ขุนพิสุทธิ์ธนการ (จัน) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร มณฑลปัตตานี บิดาชื่อหริ่ม 16/12/17

๔๖๒๑ รุจยานนท์ Ruchaya^nanda นายร้อยตรีแช่ม กรมทหารบกราบที่ ๑๐ กับนายฉุน ทวดชื่อเรือง 4/10/18

๔๓๑๕ รุจะวิชัย ณ กรุงเทพ Ruchavijaya na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี 19/1/17

๔๒๖๐ รุจะสิริ Ruchasiri พันจ่าเด็กชาฉ่ำ กองไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อสี 8/12/17

๔๒๐๒ รุจาคม Rucha^gama นายร้อยตรีแสง กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ทวดชื่อหลวงวิเศษสุวรรณ (มา) ปู่ชื่อหลวงโยธาวิจิตร (บุญเรือง) 27/7/17

๓๕๗๒ รุจาภิรมย์ Rucha^biramya นายหมู่โทฉ่ำ พี่ และนายหมู่โทแกม น้อง กรมเสนาธิการเสือป่า ทวดชื่อรื่น ปู่ชื่อรุ่ง 25/11/16

๓๙๑๘ รุจิกัณหะ Ruchikanha หมื่นเทพสุรินทร์ (พลอย) เสมียนตราจังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อขำ 4/4/17

๒๔๑๕ รุจิโกไศย Ruchikosaya รองอำมาตย์โท ขุนโอสถพิเศษ (ต่วน) แพทย์ประจำเมืองนครศรีธรรมราช บุตรนายปลั่ง 30/7/15

๒๕๕๘ รุจิดิษ Ruchitisha อำมาตย์ตรี ขุนประมาณบรรณกิจ (อุ่น) กรมปลัดบาญชี กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อหมื่นวาดโวหาร (ดิษ) 26/9/15

๒๔๙๕ รุจิเทศ Ruchidesa รองอำมาตย์เอก ขุนอักษรสมบัติ (เปลื้อง) ปลัดกรมกองการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ทวดชื่อขุนธนศักดิ์ (เรือง) ปู่ชื่อหลวงนังคัลกิจบรรหาร (เทศ) 5/9/15

๕๗๑๖ รุจิพันธุ Ruchibandhu นายวงษ์ สังกัดกระทรวงยุติธรรม 22/8/19

๖๐๕๗ รุจิโมระ Ruchimora นายร้อยโทโมรา สมุห์บาญชี กรมทหารบกราบที่ ๖ กับนายเจิม บิดา ปู่ชื่อเอี่ยม 3/9/21

๖๑๕๒ รุจิรพันธ์ Ruchirabhandha นายพันธ์ สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนวิจิตรอัคคี (แสง) 19/11/21

๒๙๘๕ รุจิรังสี Ruchiransi พันเด็กชาตรีนิน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อแสง 9/4/16

๒๓๙๔ รุจิรัต Ruchirat ขุนการโทรเลข (สวัสดิ์) พนักงานไปรษณีย์โทรเลขเมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเรือง ทวดชื่อรอด 20/7/15

๔๙๔๓ รุจิราภา Ruchira^bha^ นักเรียนแพทย์เสือป่าสงวน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายอิ่ม (บิดา) ปู่ชื่อแสง 16/4/19

๓๗๗๙ รุโจปการ Ruchopaka^ra พลเสือป่า ขุนโกศลวิทย์ (พิณ) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดมณฑลสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อเรือง ปู่ชื่อเลี้ยง 7/2/16

๕๒๘๗ รุทธศิริ Ruddhasiri นายร้อยตำรวจตรีศิริ โรงพักสามแยก กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่ออยู่ บิดาชื่อล้อม 29/6/19

๓๐๑๖ รุทระกาญจน Rudraka^nchana นายเบี่ยง เสมียนตรา เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อเหี้ยม ทวดชื่อทองอยู่ 3/5/16

๒๐๙๙ รุทระวณิช Rudravanija นักเรียนทหารกระบี่เฉลิม (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายบู๊ พ่อค้า 18/3/14

๑๗๗๒ รุมรัตนะ Rumaratna นายร้อยตรีหว่าง ผู้แทนนายทหารเสนาธิการ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อรุ่ม ปู่ชื่อแก้ว 12/12/14

๑๗๖๖ รุมาคม Rumagama นายเรื่อตรีเริ่ม รองต้นกลเรือพาลี บิดาชื่อหรุ่ม ปู่ชื่อเยื้อน 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รองต้นกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"

๐๒๔๖ รุมานนท์ Ruma^nanda นายพิศาลสรรพกิจ* (แหร่ม) หุ้มแพรผู้ช่วย รับราชการในกรมมหาดเล็ก นายหรุ่ม มหาดเล็ก เปนบิดา 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพัลลภรักษา

๕๕๖๘ รุยหานนท์ Ruyaha^nanda ขุนนครสัชฌารักษ์ (หงอ) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนายรุ้ย (บิดา) ปู่ชื่อล้ง 26/7/19

๕๑๕๖ รุหานนท์ Ruha^nanda รองอำมาตย์ตรีหลุย กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล 14/6/19

๓๖๖๑ รูปะวิเชตย์ Rupavijetra ขุนสภาพายัพ (ชุบ) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดเชียงราย บิดาชื่อพระยาพิพากษานานาประเทศกิจ (หุ่น) 17/12/16

๑๖๕๗ รูปะสุต Ru^pasuta นายพันตรี หลวงพิศาลเสนามาตย์ (อุ่ม) สมุหบาญชีกรมยกรบัตรทัพบก บุตรนายหุ่น 6/10/14

๒๖๙๕ รูโปบล Ru^popala นายร้อยโทแป้น กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อเผื่อน บิดาชื่อหุ่น 1/11/15

๑๗๘๑ เรขะรุจิ Rekharuchi นายร้อยตรีสง่า ประจำกรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อริ้ว 12/12/14

๒๕๕๓ เรณางกูร Re^nanku^ra รองอำมาตย์เอก ขุนจัดรถกล (เย. เรนา) หัวหน้าพนักงานตรวจทาง กรมรถไฟสายเหนือ นามสกุลเดิม Reina 26/9/15

๔๕๘๔ เรณุนันทน์ ณ กรุงเทพ Renunandana na Krungdeb หม่อมราชวงศ์สำเนียง สังกัดกรมมหรศพ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเรณู 18/9/18

๐๕๓๒** เรวตะเวทิน หลวงศีลาจารย์* (ริ้ว) กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระครูสตานันนทมุนี ** ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๓๒ ในราชกิจานุเบกษา คือ นามสกุล "ประพันธเสน" (รจ. 30 พ.ศ. ๒๔๕๖ /หน้า ๑๓๕๘)

๕๘๑๐ เรวัต Revat พระเชียงคานคณาภิรักษ์ (เร) นายอำเภอเชียงคาน 25/6/20

๐๓๖๘ โรจนกุล Rochanakul นายพันโท หลวงพิสณฑ์ยุทธการ (ปึก) กองหนุน กระทรวงกระลาโหม กับหลวงลิขิตปรีชา (ปลอบ) ปลัดกรมกองรายงานหนังสือไปมา กรมราชเลขานุการ สกุลเจ้าพระยาพิศณุโลก (เรือง) 15/7/13

๐๕๔๗ โรจนคุปต์ Rochanagupta ขุนพิพัฒน์ภูษิต (จ่าง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๒๖๙๐ โรจนดิษ Rochanatisha หลวงพินิศนราธิกรณ (เสงี่ยม) เสมียนตรา มณฑลนครศรีธรรมราช ทวดชื่อพระยาอินทราทิตย์ (บุญเรือง) ปู่ชื่อจมื่นอินทร์ประภาษ (เลี้ยง) บิดาชื่อพระยาอัพภันตริกามาตย์ (ดิด) 25/10/15

๕๒๗๑ โรจนดุล Rochanatula นายร้อยตำรวจโทดุล กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อก่อง 29/6/19

๐๙๔๖ โรจนประดิษฐ Rochanapratishtha พระบริรักษ์ภูเบนทร (แช่ม) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี นายเรืองเป็นทวด นายดิฐเป็นปู่ 19/1/13

๐๑๑๐ โรจนแพทย์ Rochanabaedya พระยาแพทย์พงษาวิสุทธาธิบดี (นาค) จางวางกรมแพทย์เครื่องต้น สกุลแพทย ์เป็นแพทย์ต่อๆ กันมาแล้ว ๔ ชั่วคน คือคนที่ ๑ ชื่อหมอรุ่ง เป็นหมื่นในรัชกาลที่ ๑ 27/6/13

๑๑๔๙ โรจนมาน Rochanama^n ขุนอัษฎางค์วิจารณ (ช่วง) นายอำเภอบางปลา เมืองนครปฐม ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อมี 12/3/13

๓๔๖๗ โรจนรูป Rochanaru^pa จ่าตรีจิตร์ กองเรือกลชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเรือง บิดาชื่อโฉม 30/9/16

๒๓๓๕ โรจนวิภาต Rochanavibha^ta รองอำมาตย์เอก หลวงสุรนารถปนารักษ์ (เชย) นายอำเภอบันนังสะตา เมืองยะลา ปู่ชื่อหลวงบุรินทร์รักษา (เรือง) บิดาชื่อพระยาทวาราวดีภิบาล (แจ่ม) 27/6/15

๕๘๑๗ โรจนเวทย์ Rochanavedya นักเรียนมหาดเล็กหลวงเสวตร์ กับหลวงเทพเบญญา (เวทย์) บิดา ปู่ชื่อขุนบำรุงนาวา (เมือง) 4/9/20

๓๕๘๐ โรจนสมิต Rochanasmita นายหมู่ตรีสิน กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อรุ่ง 28/11/16

๕๖๗๔ โรจนสโรช Rochanasaroj นายร้อยเอกอุ่น นายทหารคนสนิท กรมทหารพรานกองพลที่ ๗ ปู่ทวดชื่อเรือง 9/8/19

๕๐๓๘ โรจนสังวร Rochanasanvara นายหมู่ตรีเสงี่ยม กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายช่วง (บิดา) ปู่ชื่อดิษฐ์ 31/5/19

๑๐๗๓ โรจนเสน* Rochanasena นายร้อยตรีพริ้ง ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี กับนายดี (บิดา) นายดีเป็นบุตรนายเรือง 5/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โรจนะเสน"

๒๓๙๑ โรจนหัสดิน Rochanahastin รองอำมาตย์เอก หลวงมหานุภาพปราบสงคราม (ผ่อง) ปลัดเมืองพัทลุง ปู่ชื่อพระดำรงเทวฤทธิ์ (เรือง) ทวดชื่อพระนเรนทรราชา (ช้าง) 20/7/15

๓๑๖๕ โรจนะนาค Rochanana^ga หลวงชำนิเนติสาร (ดิษฐ์) ปลัดกรมพิมพ์ลายมือ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อเรือง ปู่ชื่อนาค 10/6/16

๒๘๐๗ โรจนะบุรานนท์ Rochanapura^nanda พระอรรถนิติขจร (ปลื้ม) ปลัดกรมอัยการ ทวดชื่อเรือง ปู่ชื่อเมือง 19/12/15

๔๐๔๕ โรจนะศิลปะ Rochanasilpa นายร้อยตรีเปลี่ยน กรมยุทธศาสตร์ทหารบก กับนายบัว (บิดา) ปู่ชื่อเรือง ทวดชื่อศิลป์ 17/6/17

๔๗๑๖ โรจนะสิริ Rochanasiri รองผู้กำกับตรีศิริ ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อสาย 3/2/18

๑๘๔๗ โรจนะสุภาพ Rochanasubha^ba พันจ่าตรีอยู่ เรือพระที่นั่งมหาจักรี ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อแช่ม 20/12/14

๕๖๓๐ โรจนาภา Rochana^nabha^ จ่าเอกปลื้ม กรมทหารเรือชายทเล กับนายแจ้ง (บิดา) ปู่ชื่อรุ่ง 26/7/19

๔๒๕๗ โรจนารุณ Rochana^run มหาดเล็กสำรองบุญรอด แพทย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง กับนายร้อยเอกเจริญ (บิดา) ปู่ชื่อหรุ่น ทวดชื่อจรูญ 8/12/17

๖๔๒๖ โรจนาศัย Rochana^saya เด็กชาโทโต๊ะ ประจำกรมชาวที่พระราชวังบางปะอิน กับนายแจ่ม (บิดา) ปู่ชื่อพึ่ง 16/9/22

๕๘๔๖ โรจนุตมะ Rochanutama นายหมู่ตรีเพิ่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อหมื่นโรจน์ราชการ (เรือง) 4/9/20

๓๓๒๒ โรหิตกาญจน์ Rohitakanchana ขุนกาจรถกล (ทองดี) กรมรถไฟหลวงสายใต้ บิดาชื่อแดง 30/7/16

๒๐๑๑ โรหิตจันทร Rohitachandra พันจ่าเด็กชาเหลือ กรมมหรสพ ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อจัน 18/3/14

๑๗๙๗ โรหิตนาวิน Rohitana^vin นายเรือโทแดง ต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔ เมืองสมุทปราการ 14/12/14

๑๘๙๙ โรหิตปุระ Rohitapura นายเรือตรีป้อม ต้นกลเรือตอร์ปิโด ๒ ปู่ชื่อแดง 7/3/14

๑๙๕๗ โรหิตพงศ์ Rohitapongsa รองหุ้มแพร ขุนชาญรำเฉลียว (ชื่น) ครูประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแดง ปู่ชื่อพง 12/3/14

๐๙๐๘ โรหิตรัตนะ Rohitaratna นายพันเอก พระพิศณุแสน (แดง) สมุหบาญชีกรมตำรวจภูธร 15/1/13

๓๘๒๔ โรหิตรัศมี Rohitarasmi พลเสือป่าพุก รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อแสง บิดาชื่อแดง 14/2/16

๐๑๔๖ โรหิตศิริ Rohitasiri หลวงอุไทยทิศพิทักษ์ (แดง) พนักงานภาษีสุรา ชลบุรี 2/7/13

๓๘๑๘ โรหิตสุข Rohitasukha นายประสิทธิ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อศุข 13/2/16

๑๘๘๙ โรหิตเสถียร Rohitasthira นายร้อยตรีอยู่ นายเวร กรมทหารราบที่ ๗ กับขุนพิทักษ์สาลี (แดง) บิดา บิดาขุนพิทักษ์ชื่อพระยาปักกฤษ (ยัง) 7/3/14

๐๕๕๑ โรหิตะคุปต์ Rohitagupta ขุนสุนทรสุคนธ์ (แดง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๒๗๙๒ โรหิตะชาติ Rohitajata นายพันตรี หลวงรามวิชิต (ปลีก) นายทหารกองหนุน สังกัดกรมจเรการปืนใหญ่ ทวดชื่อแดง ปู่ชื่อเกิด 19/12/15

๒๗๗๒ โรหิตะดิษ Rohitatisha หลวงตระการสฤษดิกรรม (มัน) เจ้าพนักงานดูแลการก่อสร้างพระที่นั่งอนันตสมาคม กระทรวงนครบาล บิดาชื่อหลวงอาสาภูธร (แดง) บิดาชื่อคิด 12/12/15

๔๐๕๙ โรหิตะบุตร Rohitaputra นายร้อยตรีจาบ กรมสรรพยุทธทหารบก บิดาชื่อแดง 20/6/13

๑๕๒๗ โรหิตะปาล Rohitapala หมื่นอภิรักษ์สารา (เชื้อ) ประจำกองสัสดีมณฑลจันทบุรี* บิดาชื่อแดง ปู่ชื่อปาน 13/7/14 * นายหมู่ตีในกรมเสือป่ามณฑลจันทบุรี

๒๕๐๕ โรหิตะพินทุ Rohitabindu นายพันโท พระไกรภพรณฤทธิ์ (พิน) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บุตรขุนไพรีพินาศ (แดง) 12/9/15

๐๖๐๐ โรหิตะโยธิน Rohitayodhin นายพันโท หลวงเพชรกำแหง (แดง) เจ้ากรมเสบียงทหารบก กระทรวงกระลาโหม 12/9/13

๓๔๓๐ โรหิตะศุน Rohitasuna ขุนศัพท์โทรเลข (ซุ่นเหยียน) กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อดง 10/9/14
๐๙๘๘ โรหิตะเศรนี* Rohitasreni นายร้อยตรีเมี้ยน ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อสาย 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โรหิตเศรนี"

๑๙๙๑ โรหิตาจล Rohitachala พลเสือป่าพา กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแดง ปู่ชื่อมั่น 12/3/14

๑๗๙๒ โรหิตาภิรมย์ Rohita^bhiramya ว่าที่นายร้อยตรีเทียบ ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓ ปู่ชื่อหลวงภิรมย์ (ชื่อตัวชื่อเสาร์) สังกัดกระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อแดง 12/12/14

๕๔๒๗ โรหิตามระ Rohitamra นายหมู่ตรีแสน กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อรอด 29/6/19

๑๙๘๗ โรหิตายน Rohitayana พลเสือป่ารอด (เล็ก) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อแดง บิดาชื่อคล้อย 12/3/14

๑๐๓๗ โรหิตารชุน Rohita^rjun นายร้อยตรีเพชร์ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อจางวางแดง บิดาชื่อขาว 20/2/13

๓๗๗๘ โรหิโตปการ Rohitopaka^ra พลเสือป่าแดง รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนมัชฌิมาวาศ จังหวัดสงขลา กับนายขาว (บิดา) ปู่ชื่อเกื้อ 7/2/16Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 22:33:15 น.
Counter : 3266 Pageviews.

0 comments
28 ม.ค. 63 ซ้อมแสดงบนเวที+สวนสนุกที่โรงเรียนของเรา kae+aoe
(17 ก.พ. 2563 08:29:16 น.)
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด