ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ต..๔
นามสกุลพระราชทาน-ต..๔


๑๐๖๖ ตุณฑะสุต Tundasuta นายจูเหลียง พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อจีนตุ๊น 1/3/13

๐๔๓๐ ตุณฑะเสน Tundasen หลวงเจนจบภัณฑกิจ (ตุ่น) กรมชาวที่ 7/8/13

๔๗๓๕ ตุนโนกะบุตร Tunnokaputra รองผู้กำกับตรีบุญเลื่อน ครูโรงเรียนสุริยานุเคราะห์ จังหวัดน่าน ปู่ชื่อตุ่น บิดาชื่อโน 3/2/18

๕๘๘๘ ตุมรโลหะ Tumraloha พลเสือป่าโลห์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อตุ้ม ปู่ชื่อทอง 1/2/20

๐๕๗๔ ตุมรศิลปิน Tumrasilpin ขุนกนกพิจิตรอลังการ (ตุ้ม) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๕๑๙๕ ตุมรสุนทร Tumtasundara นายร้อยตำรวจโทหวน กองตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ปู่ชื่อพระยาพิชัยชะนะสงคราม (สุ่น) บิดาชื่อพระยาพิชัยชะนะสงคราม (ตุ้ม) 14/6/19

๐๑๔๗ ตุมราศวิน Tumrasvin พระอมรสินธพ (ตุ้ม) กรมพระอัศวราช 2/7/13

๓๘๗๐ ตุลเตมีย์ Tulatemiya นายหมวดตรีแปลก กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อชู 3/3/16

๑๓๐๒ ตุลยลักษณ Tulyalakshana หลวงนฤมิตรสารานุกรณ (ละเอียด) นายเวรรับตอบ กองจดหมาย กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อหลวงบุรินทรพิทักษ์ (คล้าย) บิดาชื่อลม้าย 15/4/14

๑๓๘๔ ตุลยสุวรรณ Tulyasuvarna ขุนพฤกษการประสิทธิ (เทียม) กรมชาวที่ บุตรนายทอง 25/4/14

๔๐๘๙ ตุลยะนันทน์ Tulyanandana รองอำมาตย์ตรีเอม กรมปลัดบาญชี กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อชู 3/7/17

๓๙๒๕ ตุลยะมัต Tulyamat ขุนธนาทรธุรธำรุง (แช่ม) กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อชู 4/4/17

๒๒๙๔ ตุลยะศีตะ Tulyasita รองอำมาตย์โท ขุนโยธานุประดิษฐ์ (เย็น) ผู้พิพากษาศาลเมืองนราธิวาส ทวดชื่อเต็ง 7/6/15

๒๓๗๓ ตุลยะสุข Tuluasukha หลวงอินทรอาญา (สุข) บิดา กับรองอำมาตย์โท ขุนระนังค์นิติการ (เดช) นายอำเภอกระบุรี เมืองระนอง บิดาหลวงอินทรชื่อหลวงพิไชยราชนาคา (ชูน้อย) 11/7/15

๐๖๔๙ ตุลยานนท์ Tulya^nanda พระประวัติสุทธิกรณ์* (เจริญ) เลฃานุการ กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อจีนชั่ง 21/9/13 * ราชกิจานุเบกษาลงว่า "พระประวัตร์สุทธิกรณ์"

๑๕๕๙ ตุลยายน Tulya^yana นายพันตรีหลวงเสนานนท์ (แก้ว) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครไชยศรี บิดาชื่อพระอิศรามนตรี (คล้าย) ปู่ชื่อพระวิเศษ (คล้อย) 27/7/14

๐๙๕๕ ตุลวรรธนะ Tulavardhana หลวงจำนงบริรักษ์ (ชุ่ม) กับนายพันตรี หลวงจบกระบวนยุทธ์ (วาด) ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี สองนายนี้เป็นพ่อลูกกัน และพ่อหลวงจำนงนั้น ชื่อนายชู 12/2/13

๔๑๓๘ ตุละรัต Tularata นายร้อยตรีลำดวน ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อชู ทวดชื่อรอด 3/8/17

๒๖๘๙ ตุลานนท์ Tula^nanda รองเสวกโทคำ อาจารย์ผู้ช่วยโรงเรียนราชวิทยาลัย ทวดชื่อชู 25/10/15

๖๐๑๔ ตุลินฑะทัต Tulindadata พลเสือป่าเทียม กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ หลวงอนุรักษ์ภูเบศร์ (ทัด) บิดา 11/6/21

๔๗๑๘ ตุวยานนท์ tuvayananda รองผู้กำกับตรีวิทูร ครูโรงเรียนมัธยมวัดสระเกษ บิดาชื่อตั้ว 3/2/18

๓๒๑๙ ตุวินันทน์ Tuvinandana ขุนเฟื่องวิธีหัด (เฟื่อง) ธรรมการจังหวัดหลังสวน ทวดชื่อขุนโภคาราชเศรษฐี (ตั้ว) 27/6/16

๖๑๕๓ ตุษยะเดช Tushayateja รองอำมาตย์ตรี ขุนพรรณพิทยวุฒิ (ตู้) ครูใหญ่โรงเรียนวัดดุสิต บิดาชื่อเดช 19/11/21

๖๑๔๑ ตูยปาละ* Tuyapa^la จ่าเอกตุ้ย ร.น.ส. อาณัติสัญญา กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ปู่ชื่อปาน 22/10/21 * มาจากนามเดิมกับปู่

๑๖๙๘ เตกษณานนท์ Tekshana^nanda นายร้อยตรีซิม ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารม้าที่ ๒ ปู่ชื่อจีนเต๊ก 14/10/14

๖๒๘๓ เตชะโกมล Tejakomala พลเสือป่าด้วง ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายเดช (บิดา) ปู่ทวดชื่อนุ่ม ปู่ชื่อจ่าง 25/3/21

๑๑๖๙ เตชะคฤห Tejagriha ขุนสินธุลีนานุบาล (บุญเติง) นายอำเภอแม่ลี้ นครลำภูน บุตรหนานเตชะ หลานนายเรือน 15/3/13

๔๕๔๘ เตชะจันทร Tejachandra พันจ่าเด็กชาไหล พแนกสวนหลวง กรมชาวที่ บิดาชื่อจันทร 26/6/18

๔๖๒๓ เตชะทัต Tejadat นายร้อยตรีทอง กรมทหารบกราบที่ ๑๐ กับนายปาน บิดา ปู่ชื่อเดช 4/10/18

๔๔๙๑ เตชะวณิช Tejavanija อนุวัตร์ราชนิยม (ฮง) สังกัดกรมมหาดเล็ก แซ่แต้ 30/5/18

๕๓๕๔ เตชะวิภาต Tejavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีประกอบ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อเดช ปู่ชื่อเรือง 29/6/19

๕๐๑๕ เตชะสินธุ์ Tejasindhu พลเสือป่าสินธุ์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเดช 24/5/19

๐๖๗๕ เตชะเสน Tejasen หลวงสโมสรธนสาร (ชื่น) นายตรวจใหญ่ กรมศุลกากร แพนกสุรา กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรพระพิพิธภัณฑวิจารณ (ฮกเซ่ง) แซ่แต้ 21/9/13

๐๔๑๐ เตมิยจิตร Temiyachitra ขุนวิมลจิตรการ (ชุ่ม) กรมช่างมหาดเล็ก
3/8/13

๐๕๕๘ เตมิยสูต Temiyasu^ta พระสัมพาหบดี (เจียม) จางวางกรมแพทย์ กระทรวงวัง บุตรขุนภักดีภูวดล (ชื่น) 23/8/13

๐๖๙๙ เตมิยะวณิก* Temiyavanik ขุนวิธานหิรัญรักษ์ (ชื่น) ผู้ช่วยนายเวร กรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สกุลพ่อค้า 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เตมียะวณิก"

๑๖๕๓ เตมิยาจล Temiya^chala นายพันโท หลวงเริงรณอาสา (แสง) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ กับนายร้อยเอกศุข ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๕ (พี่) ทั้ง ๒ นายนี้เป็นบุตรหลวงพิทักษ์เสนา (ชุ่ม) และมารดาเดียวกัน ปู่ชื่อขุนอินทรสาลี (คง) 6/10/14

๑๗๓๑ เตมียกะลิน Temiyakalin นายเรือเอกฝ้าย ต้นกลเรือมกุฎราชกุมาร บิดาชื่อฉ่ำ 29/10/14

๑๓๕๕ เตมียชาติ Temiyajati ขุนยิสารทรัพยากร (สอน) กระทรวงต่างประเทศ บุตรนายฉ่ำ 21/4/14

๐๔๕๒ เตมียบุตร Temiyaputra มหาดเล็กวิเศษหยวก* กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อชุ่ม 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงประมาณธนสิทธิ์

๑๐๘๒ เตมียพันธ์ Temiyabandha หลวงอุดมรัชฎาทร (โต) สรรพากรมณฑลราชบุรี ทวดชื่อพระยามหาอำมาตย (ชื่น) 5/3/13

๒๐๘๑ เตมียเวส Temiyavesa นักเรียนทหารกระบี่ตุ๋ย (ล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายฉ่ำ พ่อค้า 18/3/15

๐๙๒๔ เตมียศิลปิน Temiyasilpin ขุนสุวรรณสาตร (ลอย) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๑๘๔๙ เตมียสุภาพ Temiyasubha^ba พันจ่าตรีผึ่ง เรือพระที่นั่งมหาจักรี บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อแช่ม 20/12/14

๐๖๙๑ เตมียเสน Temiyasen ขุนหิรัญไพรัช (ชิต) ผู้ช่วยชั้นที่ ๒ กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาเป็นขุนวิสูตรอักษร (ชุ่ม) 21/9/13

๔๖๒๒ เตมียะทัต Temiyadat นายร้อยตรีแช่ม กรมทหารบกราบที่ ๑๐ กับนายชุ่ม บิดา ปู่ชื่อจ่ายวด (ชื้น) 4/10/18

๔๓๙๖ เตมียานนท์ Temiyananda นักเรียนมหาดเล็กหลวงเขียงใหม่นพรัตน์ ปู่ชื่อชุ่ม 20/3/17

๐๗๓๒ เตลิงคะกูล* Telingaku^la พระนราธิกรณฤทธิ์ (ถม) กรมทวนทองซ้าย กระทรวงกระลาโหม สืบสกุลจากพระยานครอินทร์ (พริ้ง) ผู้เป็นทวดฯ ปู่และบิดาก็รับราชการในกองมอญสืบมาด้วย 10/10/13 * ราชกิจจา
นุเบกษาลงว่า "เตลิงคกูล"

๔๒๘๘ เตลิงคะพันธุ์ Telingabandhu พันจ่าเอกบุญ กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสมิงอมาตมตยา (กรอง) ตระกูลมอญ 19/12/17

๓๑๖๑ เตาลยานนท์ Taulya^nanda ขุนวิวิธสารา (ถมยา) กรมรถไฟหลวงสายใต้ ปู่ชื่อเต่า 10/6/16

๒๕๓๗ เตาลานนท์ Taula^nanda นายเรือเอก หลวงอักษรนิคม (เสริม) นอกราชการ สังกัดกระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเต๋า 26/9/15

๑๙๘๘ โตกะดิลก Tokatilaka นักเรียนทหารกระบี่สวัสดิ์ (กลาง) สังกัดกรมมหรศพ ปู่ชื่อโต๊ะ บิดาชื่อเจิม 12/3/14

๒๔๐๗ โตกะหุต Tokahuta รองอำมาตย์เอก หลวงพิทักษ์โลหพิตร (เอ็งหยู) แม่กองราชโลหกิจ เมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อโต บิดาชื่อฮวด 23/7/15

๕๔๐๒ โตณานนท์ Tona^nanda เด็กชาตรีโต กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก 29/6/19

๒๑๒๕ โตยะวณิช Toyavanija นักเรียนทหารกระบี่หงวน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายต๋อย ค้าฃาย 23/3/14

๖๓๔๐ โตษจระ Toshachara พลเสือป่าสมบุญ ประจำกองพันที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อศุข ปู่ชื่อโต บิดาชื่อจอน 3/6/22

๒๑๗๖ โตษยานนท์ Toshya^nanda รองหุ้มแพร ขุนบำบัดอัศวพาธ (ฉัตร) แพทย์และผู้ช่วยอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อหมื่นเสนาะวารี (โต) 14/4/15

๒๑๐๘ โตษะกาญจนะ Toshaka^nchana พลเสือป่ายวน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อโต๊ะ บิดาชื่อทองสุก 23/3/14

๔๓๘๙ โตษะณีย์ ณ กรุงเทพ Toshaniya na Krungdeb หม่อมเจ้าวิบูลย์พัฒนา สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าโต 19/3/17

๔๙๕๔ โตษะนิวัฒน์ Toshanivatana นักเรียนแพทย์เสือป่าเปลี่ยน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อไต๋ 16/4/19

๓๒๔๗ โตษะสุข Tosasukha พันจ่าเด็กชาศุข กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อโต 1/7/16

๕๖๑๘ โตสานนท์ Tosa^nanda พันจ่าตรีโตด เรือตอร์ปิโด ๑ 26/7/19

๕๕๑๑ ไตชิละสุนทร Taijilasundara นายฮ้อ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อไต๋ 5/7/19

๒๒๓๕ ไตติลานนท์ Taitila6nanda หุ้มแพรเพียร ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อไต่ 7/5/15

๔๖๙๖ ไตรสุวรรณ Traisuvarna นายพร้อม กองสรรพากรจังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อขุนพิบูลย์บรรณกิจ (จุ้ย) 3/2/18

๔๓๔๖ ไตละนันทน์ Tailanandana นายหมู่ลูกเสือโทผล ครูโรงเรียนตัวอย่างวัดคงคาราม จังหวัดเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อไต๋ 20/2/17

๐๖๕๑ ไตลังคะ Tailanga พระบรรณสารประสิทธิ (น่วม) เลฃานุการ กระทรวงนครบาล เชื้อรามัญ (เตลง) 21/9/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 21:21:59 น.
Counter : 2188 Pageviews.

0 comments
27 ม.ค. 63 ไวรัส โคโรนา ระบาดในจีน kae+aoe
(14 ก.พ. 2563 09:03:30 น.)
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด