ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-อ..๓
นามสกุลพระราชทาน-อ..๓


๒๔๖๙ อัมพะผลิน Ambaphalin พันเด็กชาโทอั๋น ประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่ออ่ำ ชาวสวน 27/8/15

๕๓๓๐ อัมพะลพ Ambalaba นายร้อยตำรวจตรีลพ กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 29/6/19

๔๒๑๔ อัมพะวะผลิน Ambavaphalin ขุนสิทธิ์รสธรรม (ใย) กรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อม่วง หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 27/9/17

๔๒๐๖ อัมพะวะสิริ Ambavasiri รองอำมาตย์ตรีกร ยกระบัตร์ศาลจังหวัดศุโขทัย กับนายโห้ (บิดา) ทวดชื่อศรี ปู่ชื่อม่วง 27/9/17

๔๐๙๔ อัมพะวัต Ambavat พลเสือป่าชิต กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อบุญ 3/7/17

๒๔๕๑ อัมพะเศวต Vsveta อำมาตย์เอก พระยาไชยนฤนาท (ฉาย) ผู้ว่าราชการเมืองไชยนาท บิดาชื่ออ่ำ รับประทวนเป็นหลวงภักดีบริรักษ์ ปู่ชื่อเผือก 22/8/15

๔๓๕๘ อัมพานนท์ Amba^nanda รองผู้กำกับตรีเขียว ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปู่ชื่อม่วง 22/2/17

๕๖๑๓ อัมพิลานนท์ Ambilananda พันจ่าโทเปรี้ยว กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อเกร้น 26/7/19

๑๔๖๕ อัมพุนันทน์ Ambulanandana นายร้อยเอก ขุนแสนพลรักษ์ (ชื่น) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๘ มณฑลพายัพ ปู่ชื่ออ่ำ 15/6/14

๓๔๓๓ อัมพุประภา Ambuprabha^ รองอำมาตย์ตรีพูน เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดสวรรคโลก บิดาชื่อหลวงราชวโรสถ (อ่ำ) ปู่ชื่อแสง 10/9/16

๕๔๐๔ อัมโภชานนท์ Ambhoja^nanda พลเสือป่าเลื่อน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหงวน ปู่ชื่อบัว 29/6/19

๕๕๑๙ อัมรกลัศ Amrakalasa นายสนาน กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อพระยาเกียรติ (กลัศ) ปู่ชื่อขุนเทพมณเฑียร (อ่ำ) 5/7/19

๕๘๘๒ อัมรปานะ นายหมู่ตรีกลึง ประจำกรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อปาน

๕๗๗๒ อัมรปุรานนท์ Amrapura^nanda พลเสือป่าสวัสดิ์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายหลิป (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงรักษาเขต (รอด) ปู่ชื่อเมือง 15/12/19

๕๘๙๙ อัมรผล Amraphala พลเสือป่าอยู่ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อผล 1/2/20

๕๘๗๙ อัมรภวังค์ Amrabhavanga พลเสือป่าพ่วง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออ่ำ 1/2/20

๖๓๕๘ อัมระเกตุ Amraketu พลเสือป่าแม้น ประจำหมวด ๓ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อพระพรหมพิราม (อ่ำ) ปู่ชื่อเกตุ บิดาชื่อพุฒ 19/8/21

๓๓๗๘ อัมระนันทน์ Amranandana หลวงนารถบัญชา (โต๊ะ) ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ บิดาชื่อหลวงศรีทิพบาล (อ่ำ) 28/8/16

๔๕๓๘ อัมระนิมิ Amranimi ขุนพิสิษฐ์สุรินทร์รัฐ (พานเมือง) นายอำเภอศรีขรภูมิ์ จังหวัดสุรินทร์ ทวดชื่อพระยาสุรินทรภักดีศรีไผทสมันต์ (ม่วง) ปู่ชื่อพระอนุรักษ์ภักดี (นิ่ม) บิดาชื่อพระไชยสุริยวงษา (เยียบ) 26/6/18

๔๓๐๙ อัมระบุตร Amraputra ขุนพิพัฒนภักดี (เขียน) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง ทวดชื่ออ่ำ 23/12/17

๑๑๙๖ อัมระปาล Amrapa^la นายนาวาตรี หลวงปราบทวายสูญ (กาว) ผู้รั้งปลัดกรมสรรพาวุธทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อม่วง บิดาชื่อปาน 19/3/13

๓๗๒๒ อัมระพยาฆร์ Amrabya^ghra นายร้อยตำรวจเอกยุทธ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่ออ่ำ 28/1/16

๕๔๖๖ อัมระรงค์ Amraranga พลเสือป่าถม กรมเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต ปู่ชื่ออ่ำ 5/7/19

๑๙๕๑ อัมระโศภณ Amrasobhana นายร้อยตรีเยื้อง ประจำกรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ กับนายเกลี้ยง (บิดา) บิดานายเกลี้ยงชื่อหลวงโกษากร (อ่ำ) 10/3/14

๕๕๖๔ อัมระสุคนธ์ Amrasugandha ขุนรัษฎาภิบาล (กลิ่น) สรรพากรจังหวัดสมุทปราการ บิดาชื่ออ่ำ 26/7/19

๐๙๔๙ อัมราคม Amra^gama พระโภชากร (เย็น) กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่ออ่ำ ปู่ชื่อมา 19/1/13

๕๑๔๘ อัมราทร Amra^dara ขุนสารานุบริบาล (หลง) ผู้ช่วยนายเวร กระทรวงนครบาล บิดาชื่ออ่ำ 14/6/19

๐๑๖๕ อัมรานนท์ Amrananda พระศรีรัถจักร์ (หวาน) ปลัดกรมยานยนตร์ บุตรพระยาพิไชยสงคราม (อ่ำ) 4/7/13

๔๘๖๕ อัมรามร Amra^mara ขุนศรีรัตนไพรวัน (ลพ) นายอำเภอในมณฑลอยุธยา บิดาชื่ออ่ำ 5/4/19

๖๓๗๖ อัมโรสถ Amrosatha นายหมู่โทไหม ผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่ารักษาดินแดนไชยนาท กับนายอ่ำ (บิดา) ปู่ชื่อยา 26/8/22

๓๕๑๒ อัยสานนท์ Ayasa^nanda หลวงศิริเกษตร์บริบาล (กอน) นายอำเภอนครไชยศรี จังหวัดนครปฐม ทวดชื่อพระรามณรงค์ (เหล็ก) 30/10/16

๐๒๔๒ อัศวนนท์ Asvananda พระราชายสาธก (ง่วนสุน) เจ้าพนักงานศุลกากร กรมศุลกากร บุตรขุนอภัยภาษี (ม้า) 8/7/13

๐๐๐๘ อัศวรักษ์ Asvaraksha พระยาอัศวบดีศรีสุรพาหน* (เทียบ) อธิบดีกรมพระอัศวราช 15/6/13 เขียนให้เอง
* พระยาคทาธรบดี สีหราชบาลเมือง ผู้ช่วยเสนาบดีกระทรวงนครบาล

๐๐๑๒ อัศวเสนา Asvasena พระตำรวจตรี (นายพันโท) พระยาราชมานู (ถั่ว) ผู้ช่วยสมุหพระตำรวจ แลราชองครักษ์พิเศษ 16/6/13 เขียนให้เอง

๑๔๔๗ อากาศกาญจน Aka^sakanchana นายร้อยโท ขุนราชสาสน์ (จันทร์) ครูสอนวิชาหนังสือไทย โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บิดาชื่อแจ้ง ปู่ชื่อขุนชำนาญกวี (ทอง) 1/6/14

๒๖๓๑ อากาศชาติ Aka^saja^ti นายร้อยเอก ขุนหาญรณหัดถ์ (จำลอง) ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓ ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อขุนแกล้วโวหาร (เกิด) 17/10/15

๓๔๒๙ อากาศนันทน์ Aka^sanandana ขุนบริบาลชวกิจ (แย) นายงานก่อสร้าง กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อแจ้ง 10/9/16

๔๕๔๔ อากาศภา Aka^sabha^ ขุนสุวรรณภาษา (สวน) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง กับหมื่นจำนงสมบัติ (อ่วม) บิดา ทวดชื่อแจ้ง ปู่ชื่อแสง 26/6/18

๓๐๕๓ อากาศฤกษ์ Aka^sariksha นายร้อยโทเยื้อน ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อพระสากลพิทักษ์ (แจ้ง) บิดาชื่อหลวงมหาดไทย (เล็ก) 14/5/16

๑๓๑๑ อากาศวรรธนะ Aka^savardhana หลวงอุปกรศิลปสาตร (เจริญ) พระธรรมการมณฑลพายัพ บุตรนายแจ้ง 17/4/14

๑๗๖๕ อากาศวิภาต Aka^savibha^ta นายเรือตรีกระมล นายช่างกลเรือพาลี* ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อแสง 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายช่างกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"

๒๒๙๒ อากาศะนิล Aka^sanila รองอำมาตย์เอก หลวงนรกิจกำจร (เปา) ปลัดเมืองยะหริ่ง มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อหลวงวิจารณ (แจ้ง) บิดาชื่อคราม 7/6/15

๔๔๙๖ อากาศะพันธุ Aka^sabandhu นายร้อยตรีเส็ง นายทหารคนสนิท
ของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๗ กับนายบุญ (บิดา) ทวดชื่อแจ้ง 6/6/18

๕๒๑๘ อาขวาคม A^khava^gama นายร้อยตำรวจตรีสมบุญ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขุนชำนาญ (มา) บิดาชื่อหมื่นประสิทธิ์โอสถ (หนู) 14/6/19

๔๘๘๐ อาขวานนท์ A^khava^nanda รองอำมาตย์ตรียี่ กระทรวงมหาดไทย กับนายศุข (บิดา) ปู่ชื่อหนู 5/4/19

๔๗๙๓ อาขุบุตร Akhuputra หลวงประชากรบริรักษ์ (เจิม) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อผลา บิดาชื่อพญาสีห์จักรเพชร์ (หนู) 4/4/00

๔๘๔๘ อาขุรัตน Akhuratna ขุนเวชสิทธิบริการ (เปลี่ยน) แพทย์ประจำจังหวัดสุรินทร์ ปู่ชื่อพระยาจินดารังสรรค์ (แก้ว) บิดาชื่อพระพรหมกิจจา (หนู) 4/4/00

๔๙๐๘ อาขุวรรธนะ Akhuvardhana ขุนมณฑลหิรัญรักษ์ (เจริญ) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อหนู 4/4/00

๕๖๕๔ อาขุศิริ Akhusiri นายพิณ เสมียนตรากรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อสมิงศิริคุณะ (กรุด) 26/7/19

๔๙๘๒ อาคมธน Agamadhana พลเสือป่ายง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อขุนสถานพิทักษ์ (ทรัพย์) 17/5/19

๑๗๓๘ อาคมนันทน์ A^gamanandana นายเรือโทเนตร ต้นเรือสุครีพครองเมือง บุตรนายกลับ 29/10/14

๔๕๐๐ อาคมวัฒนะ Agamavadhana สำรองนายตำรวจตรีเจริญ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ กับนายนิ่ม (ปู่) และขุนสุรัศดิรคาม (สุง) บิดา ทวดชื่อมา 6/6/18

๓๔๗๓ อาคมเวส Agamavesa นักเรียนเสือป่าหลวงประจวบ กรมโขนหลวง ปู่ชื่อมา ค้าขาย 27/8/15

๔๕๑๖ อาคมเสน Agamasena นายร้อยตำรวจโทมาศ ผู้รั้งผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ปู่ชื่อหลวงเมืองภักดี (มา) 12/6/18

๑๐๖๑ อาคมานนท์ A^gama^nanda พระเฃตตานุรักษ์ (โต) เจ้าพนักงานออกโฉนด มณฑลราชบุรี ทวดคือหลวงเสนาภิมุข (มา) 1/3/13

๒๕๓๙ อาคันตุกานนท์ นายเรือเอกเพิ่ม นายช่างกลใหญ่ กองเรือกลชั้น ๔ ปู่ชื่อแขก 26/9/15

๑๓๒๕ อาคันตุกานนท์ Agantuka^nanda นายเรือเอกศุข สมุหบาญชีกรมสรรพาวุธทหารเรือ ปู่ชื่อแขก 17/4/14

๑๕๖๖ อาจบุตร นายร้อยตรีเชื้อ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ทั้งบิดาและปู่ได้เป็นขุนอาจกำแหง 27/7/14

๑๗๗๘ อาจสินธุ A^chasindhu นายร้อยตรีพาน ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่ออาจ บิดาชื่อสิน 12/12/14

๑๔๖๓ อาจะนันทน์ นายร้อยเอก หลวงรักษ์โยธี (แสง) แพทย์ประจำกรมแพทย์สุฃาภิบาลทหารบก บุตรหมื่นพินิจอักษร (อาจ) 15/6/14

๒๗๔๕ อาจะสมิต รองอำมาตย์โทชม พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองสวรรคโลก ทวดชื่ออาจ ปู่ชื่อแย้ม 7/11/15

๑๔๕๗ อาจารยางกูร Acha^rya^nkura นายร้อยโทหวน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองปราณบุรี เป็นบุตรหลวงมหาสิทธิโวหาร (ห่วง) หลานพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย) 1/6/14

๔๖๙๙ อาชวะสมิต Ajavasmita นายหมู่โทเสงี่ยม หัวหน้าพนักงานตรวจสุรา มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อบุญธรรม บิดาชื่อเที่ยง 3/2/18

๔๙๓๙ อาชวานนท์ Ajava^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าทองหล่อ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายฉิม (บิดา) ปู่ชื่อเที่ยง 16/4/19

๒๖๔๒ อาตมะมิศร์ Atmamisra ขุนพิทักษ์รัษฎากร (หลง) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อมิ บิดาชื่ออ๊อด 17/10/15

๒๔๙๔ อาตมียะนันทน์ Atmiyanandana รองอำมาตย์เอก หลวงสกลเลขกิจ (อยู่) กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อสมิงชำนาญสงคราม (อ๊อดเมียง) 5/9/15

๖๓๐๕ อาปนันทน์ จ่าตรีวงศ์ ร.น.ส. ผู้รั้งผู้บังคับหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อเอ๊ซซีบา ปู่ชื่อหลวงรัฐสุภากร (อาบ) บิดาชื่อขุนนครบุรี (เอิบ) 22/4/22

๔๕๘๙ อาปะโกเศศ รองอำมาตย์โท ขุนนิมิตบรรณการ (อาบ) ผู้ช่วยนายเวร กรมบาญชีกลาง บิดาชื่อจุ้ย 18/9/18

๒๑๖๐ อาปะจินดา Apachinta^ พันจ่าเด็กชาสิงโต ประจำกรมบัญชาการกรมมหรสพ ปู่ชื่อหลวงรามวิชิต (จุ้ย) บิดาชื่อหลวงรามวิชิต (จีน) 8/4/15

๒๒๐๖ อาภรณกุล ณ กรุงเทพ Abharanakul na Krungdeb รองอำมาตย์ตรี หม่อมราชวงศ์ชิตชิต รองเวรกรมธรรมการ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ เจ้าฟ้าอาภรณ 7/5/15

๑๕๘๔ อาภรณศิริ Abha^ranasiri หลวงอรรคนิธินิยม (สมุย) สรรพากรมณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อหลวงเทพาภรณ บิดาชื่อเฮง 9/9/14

๕๑๐๔ อาภาภิรมย์ Abha^bhiramya หลวงอภิรมย์ธัญรัฐ (หล่อ) สังกัดกระทรวงนครบาล บิดาชื่อขุนภมร (แสง) 14/6/19

๒๔๔๒ อามระดิษ Amratisha นายร้อยตรีศุข ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ ปู่ชื่อม่วง บิดาชื่อดิด 22/8/15

๐๘๓๒ อามระรัตน A^mararatna นายร้อยตรีเกลี้ยง ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายม่วง (บิดา) นายม่วงเป็นบุตรนายแก้วCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 8 สิงหาคม 2552 21:23:54 น.
Counter : 1748 Pageviews.

0 comments
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด