ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-น

นามสกุลพระราชทาน-น


๔๒๓๑ นครจินดา Nagarachinda^ ขุนสกลกิจหิรัญรักษ์ (ผล) ผู้ช่วยคลังมณฑลพิศณุโลก ทวดชื่อเมือง ปู่ชื่อจีน 13/10/17

๔๑๘๙ นครสุต Nagarasuta ขุนสถาปนานุกิจ (แสน) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงเทพรัตนนรินทร์ (เมือง) 29/8/17

๐๗๔๗ นครานนท์ Nagara^nanda นายร้อยเอก ขุนจงใจภพ (ถิน) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า พระยามณเฑียร (เมือง) เป็นทวด 6/11/13

๓๐๒๗ นฎานนท์ Nata^nanda พันจ่าตรีเก๊อะ พันจ่าช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ บิดาชื่อน๊ต 7/5/16

๓๑๙๖ นทิคามิน Nadiga^min นายสาย นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ภูมิลำเนาเดิมอยู่ปากน้ำ เมืองสมุทสงคราม 17/6/16

๑๖๖๑ นทีนันทน์ Nadi^nandana นายพันตรี หลวงรณภารพินิจ (วิก) หัวหน้าแพนกที่ ๓ กรมปลัดบาญชี กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อพระเสนหาภูธร (กระแส) 6/10/14

๐๐๗๑ นนทวาที Nandavadhi หลวงเสียงเสนาะกรรณ (หวัง) กรมพิณพาทย์ 21/6/13

๑๖๘๗ นนทะกฤษณ์* Nandakrishna นายนาวาตรี หลวงนราเดชะ (จุ๊) ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ ปู่ชื่อนน บิดาชื่อฃำ 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นนทะกฤษณ"

๓๖๗๑ นนทะนาคร Nandana^gara ขุนรมัญนนทเขตรคดี (เจ๊) นายอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บิดาชื่อพระรามัญนนทเขตร์คดี (เทียม) ปู่ชื่อหลวงรามัญนนทเขตร์คดี (ทับ) 17/12/16

๓๔๔๔ นนทะเปารยะ Nandapaurya พระโลกบาล (ช่วง) นายอำเภอบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ปู่ชื่อขุนศรีเสนา (ทิม) กรมการเมืองนนทบุรี บิดาชื่อพระยานนทบุรี (อิน) 10/9/16

๓๖๙๓ นนทะวาสี Nandava^si หลวงพิศาลมรรคา (ทอง) นายอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อพระยานนทบุรี (เอี่ยม) 11/1/16

๒๔๘๕ นนทะสุต Nandasuta ขุนไกรนารายณ์ (พัน) บิดา กับนายนาวาตรี หลวงแสงสิทธิการ (แสง) นายเวรวิเศษ กระทรวงทหารเรือ ขุนไกรนารายณ์เป็นบุตรขุนศรีรักษาราษฎร์ (นนท์) 5/9/15

๕๖๔๘ นพโกมล Nabakomala จ่าตรีนพ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อนุ่ม 26/7/19

๐๒๒๖ นพวงษ์ ณ กรุงเทพ Navavongs na Krungdeb หลวงเสวีวัชรินทร์* (หม่อมราชวงศ์เล็ก) นายเวรมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี นามนี้ให้เป็นนามสกุลสำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาศ (พระองค์เจ้านพวงษ์) 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิจารณราชานุรักษ์ กรมชาวที่

๓๐๓๐ นพศรานนท์ Nabasara^nanda พันจ่าตรีสง พันจ่าช่างกลเรือเสือทยานชล บิดาชื่อนพ ปู่ชื่อสอน 7/5/16

๑๖๙๐ นพเสถียร Nabasthi^ra นายเรือตรีสาย ต้นกองเรือกลชั้นที่ ๔ กรมชุมพล บิดาชื่อนบ ปู่ชื่อยง 11/10/14

๐๓๕๘ นภีตะภัฏ Nabhitabhata นายตำรวจโท จมื่นใจสนิท (แหนง) ปลัดกรมพระตำรวจพลพันขวา 14/7/13

๓๗๐๕ นมะหุต Namahutta ขุนประกอบธนกิจ (ล้อม) เจ้าพนักงานสุรายาฝิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อหนำ 19/1/16

๑๘๙๑ นรเดชานนท์ Narateja^nanda นายร้อยตรีศุกร์ ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ ปู่และบิดาเป็นหลวงนราเรืองเดช 7/3/14

๐๐๓๕ นรพัลลภ Naraballabha พระยานรฤทธิราชหัช (อ้น) จางวางมหาดเล็ก 19/6/13

๑๑๗๒ นรินทรกุล ณ กรุงเทพ Narindrakula na Krungdeb พระยาอร่ามมณเฑียร (หม่อมราชวงศ์ใหญ่) กองนอก กรมพระตำรวจ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ (พระองค์เจ้ามุข) และกรมหลวงนรินทรเทวี 17/3/13

๑๒๔๑ นรินทรางกูร ณ กรุงเทพ Narindra^nKura na Krungdeb หลวงพิทักษ์สุวรรณ (หม่อมหลวงสุด) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนรินทรรณเรศร์ 4/4/14

๔๔๙๘ นลบุตร Nalaputra นายจงภักดี (ขาว) นายเวรชาววัง กระทรวงวัง ปู่ชื่อนน 6/6/18

๐๕๘๔ นวมะโยธิน* Navamayodhin นายร้อยตรีนวม* ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นวะมะโยธิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๐๖๘๔ นวมานนท์ Navama^nanda หลวงศรีรัตนากร (แสง) ปลัดกรมกองภาษีเหล้า กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงรักษ์หิรัญ (น่วม) เป็นปู่ทวด 21/9/13

๐๘๖๙ นวมารค Navama^rga นายร้อยโทขันธ์ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า ขุนศักดิพลฤทธิ (ใหม่) เป็นบิดา ขุนอินทรภักดี (มาก) เป็นปู่ 19/12/13

๐๙๕๐ นวรัตน ณ กรุงเทพ Navaratna หลวงอาทรปฏิทัตดิ์* (หม่อมราชวงศ์กมล) นายเวรวิเศษ กระทรวงมุรธาธร สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นสถิตยธำรงสวัสดิ์ (พระองค์เจ้านวรัตน) 19/1/13

๐๘๐๑ นวลักษณ Navalakshana นายร้อยโทเหมือน ผู้บังคับกอง ในกรมตำรวจภูธร* บิดาชื่อเก้า 4/12/13 * ในราชกิจจานุเบกษามีนาม "ขุนสุนทรธนารักษ์ (เกิด) ผู้ช่วยราชการเมืองแพร่"
ได้รับพระราชทานนามสกุลร่วมด้วย (รจ. ๒๔๕๖/๒๒๐๔)

๑๕๓๑ นวานุช Nava^nuja ขุนไชยประชานุบาล (แฉ่ง) นายอำเภอวาริชภูมิ์ มณฑลอุดร บิดาชื่อพระอุดรพิศดาร(ใหม่) ปู่ชื่อขุนรอนราญไพริน (นุช) 21/7/14

๒๒๐๙ นวาศวิน Navasvin มหาดเล็กวิเศษนพ สารถีในกรมพระอัศวราช 7/5/15

๓๗๘๕ นะมาตร์ Nama^tra นายหมู่เอก ขุนคุรุนิติพิศาล (พิณ) ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ มณฑลปัตตานี กับนายแคล้ว (บิดา) ทวดชื่อขุนทิพย์มณเฑียร (นะ) 28/2/16

๕๒๘๖ นะวะมวัฒน Navamavadhana นายร้อยตำรวจตรีเจริญ กองตำรวจภูธรอำเภอเบตง บิดาชื่อนวม ปู่ชื่อบุญรอด 29/6/19

๕๑๘๐ นะวะมะชิติ Navamajiti พลเสือป่าซ้อน กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อนวม บิดาชื่อชิต 14/6/19

๕๘๐๘ นะวะมะดิลก Navamatilaka พลเสือป่าวิง กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงศรีธรรมการ (นวม) บิดาชื่อเจิม 25/6/20

๕๐๒๘ นะวะมะเดช Navamateja พลเสือป่านวม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเดช กับนายนวม บิดา 24/5/19

๑๐๐๘ นะวะมะรัตน* Navamaratna นายร้อยโทเกลียว ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี หลานพระแก้วคฤหบดี (น่วม) 13/2/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นวะมะรัตน"

๕๐๖๙ นะวะมะโรจน์ Navamarochana พลเสือป่าจุ่น กองพันเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อนวม บิดาชื่อเรือง 31/5/19

๔๐๗๐ นะหุตานนท์ Nahuta^nanda นายร้อยตำรวยเอกมณี ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่อหลวงศิริภิรมย์ (ล้าน) 20/6/17

๕๓๙๖ นัครคุปต์ Nagragupta นายร้อยตำรวจตรีทวี กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อพระงำเมือง 29/6/19

๓๒๔๒ นัจจะนันน์ Nacchanandana นายม้าน ผู้ช่วยเกษตร์มณพลนครศรีธรรมราช บิดาชื่อฟ้อน 1/7/16

๓๙๔๐ นันทวัน ณ กรุงเทพ Nandavan na Krungdeb หม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้านันทวัน 17/5/17

๔๙๑๕ นันทะหารี Nandaha^ri นายหมู่ตรีขาว กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19

๔๒๘๗ นันทิกาญจนะ Nandikanchana พันจ่าเอกชม ต้นเรือปราบปรปักษ์ กองทัพเรือ ปู่ชื่อเลิง บิดาชื่อกาญจน 19/12/17

๑๘๒๙ นันทิคุปต์ Nandigupta นายเรือตรีเพ็ง สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ บิดาชื่อหัดถกิจโกศล (ชื่น) ทวดชื่อคุ้ม 17/12/14

๒๕๑๙ นันทิทรรภ Nandidarbha รองอำมาตย์เอก หลวงศิริสิทธิ์สุนทร (ใหญ่) รองเสนาวังเมืองนครลำปาง ทวดชื่อหลวงศรสำแดง (ห่วง) ปู่ชื่อหลวงรามพิไชย (ทัพ) 12/9/15

๒๑๗๒ นันทิศักดิ์ ณ กรุงเทพ Nandisakdi na Krungdeb หม่อมเจ้าเป๋า ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าเริงคนอง (หรือป๊อก) 14/4/15

๐๙๗๐ นัยนะแพทย์ Nayanabaedya ว่าที่นายร้อยโท หลวงวโรสถประสิทธิ์ (เสงี่ยม) กองหนุน กับนายร้อยเอก หลวงสิทธิโยธารักษ์ (กลึง) ผู้บังคับกองพยาบาลที่ ๔ มณฑลราชบุรี หลวงวโรสถประสิทธิ์ เป็นบุตรขุนไนยนานุกูล (เถื่อน) 12/2/13

๓๖๑๕ นัยนานนท์ Nayana^nanda หลวงวิจิตร์สารบรรณ์ (เจียม) พแนกสุรายาฝิ่นมณฑลปราจิณ ทวดชื่อหมื่นบำรุงราษฎร์ (ดวงตา) 11/12/16

ข-๕ นากมาลา Na^ga^mala นายหมู่ตรีเปลื้อง 22/10/22 ขอพระราชทานใช้

๕๙๐๙ นาคจรณะ Na^gacharana พลเสือป่าจอน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษษพระองค์ บิดาชื่อแกล่น 1/2/20

๑๗๓๖ นาคจันทร Na^gachandra นายเรือโทปลั่ง ต้นกลเรือพาลีรั้งทวีป* บิดาชื่อนาค ปู่ชื่อจันทร 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ต้นกลเรือรบหลวงพาลีล้างทวีป"

๔๘๗๒ นาคจินดา Na^gachinta^ รองอำมาตย์ตรีสำลี กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อนาค ปู่ชื่อจินดา 5/4/19

๑๓๙๓ นาคทัต Na^gadatta นายร้อยเอกย้อย เกียกกายกองพลที่ ๒ ปู่ชื่อหลวงอนุรักษ์ภักดี (นาค) 27/4/14

๒๒๕๖ นาคธน Na^gadhana รองเสวกโท ขุนจำนงสุนทร (ตาด) นายเวรกองรายงานหนังสือไปมา กรมราชเลฃานุการ ทวดชื่อนาค ปู่ชื่อสิน 19/5/15

๑๐๒๐ นาคบุตร Na^gaputra นายร้อยโทเงิน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองนครปฐม กับนายกุน (บิดา) นายกุนเป็นบุตรนายนาค 20/2/13

๖๑๖๙ นาคประกาศ Na^gapraka^sa ราชบุรุษใหญ่ ศึกษาธิการอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย มณฑลอุดร ทวดชื่อนาค 19/11/21

๑๓๖๖ นาครทรรพ Na^garadarba พระวิจิตรคุณสาร (อุ้ย) ผู้ว่าราชการเมืองนครพนม ทวดชื่อพระยามณเฑียรบาล (เมือง) ปู่ชื่อหลวงปราณีประชาชน (ทับ) 25/4/14

๖๓๐๖ นาควัชระ Na^gavajra รองอำมาตย์โท ขุนวิเชียรสมบัติ (ฟื้น) รองเวรกรมพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อพลอย 22/4/22

๖๒๐๔ นาควานิช Na^gavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าสมบุญ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายแจ้ง (บิดา) ปู่ชื่อช้าง 17/12/21

๐๓๗๕ นาควิเชตร์ Na^gavijetra หลวงวุฒามาตย์ (นาค) นอกราชการ กระทรวงยุติธรรม เป็นบุตรพระราชครูพิเชต (กรัด) 27/7/13

๔๐๒๕ นาควิมุกต์ Na^gavimukta หลวงไกรกฤตยานุกูล (สมบุญ) นายอำเภอบางมูลนาค จังหวัดพิจิตร์ กับนายยก (บิดา) ทวดชื่อหลวงรักษาจาตุรงค์ (นาค) ปู่ชื่อขุนนรินทรรักษ์ (รอด) 9/6/17

๔๗๘๘ นาควิโรจน์ Na^gavirochana พระณรงค์เรืองเดช (เชื้อ) กรมการพิเศษจังหวัดพิจิตร์ ปู่ชื่อหลวงคลัง (นาค) 5/4/19

๖๒๖๕ นาคสัมปุรณะ Na^gasompurna นายทอง เสมียนเอก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อเปี่ยม 25/2/21

๐๗๔๓ นาคสาร Na^gasa^ra พระอนุรักษ์ภูเบศร (จุนเหลา) ปลัดบาญชี กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อจีนนาค บิดาชื่อจีนช้าง (ฃ้าหลวงเดิมในรัชกาลที่ ๕) 17/10/13

๒๑๕๘ นาคสุคนธ์ Na^ga^sugandha มหาดเล็กวิเศษเจิม ประจำกองสถานที่ กรมมหรศพ ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อกลิ่น 8/4/15

๐๐๒๘ นาคเสวี Na^gasevi นายขัน หุ้มแพร* (เจน) มหาดเล็กห้องพระบรรทม เป็นชาวเมืองสมุทสงคราม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศักดิ นายเวร

๒๗๒๔ นาคหฤทัย Naga^hridaya นายร้อยเอกอ๊าด สัสดีเมืองนครสวรรค์ ปู่ชื่อนาค ทวดชื่อใจ 7/11/15

๒๘๑๘ นาคะกนิษฐ์ Na^gakanishtha ขุนรัชฎ์ภูมิพิทักษ์ (ประสิทธิ์) สมุห์บาญชีกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อนาค ปู่ชื่อน้อย 19/12/15

๑๖๑๙ นาคะเกศ Na^gakesa พระกันทคีรีศรีพิพัฒน์เสมา (เผื่อน) กรมการพิเศษ เมืองพิไชย ปู่ทวดชื่อบุนนาค ปู่ชื่อเกศ 25/9/14

๔๔๖๒ นาคะโกเศศ Na^gakoses ขุนวิลิศบุรีรักษ์ (ทองคำ) นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อหลวงคลัง (นาค) 20/5/18

๓๒๔๖ นาคะจิตรกะ Na^gachitraka หลวงพรหมพิจิตร์ (เงียบ) ช่างเขียน กองช่าง กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อขุนไกรณรงค์ (นาค) 1/7/16

๒๒๘๖ นาคะชาต Na^gaJata นายร้อยตำรวจเอกเป้า ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปละท่า เมืองสงขลา ทวดชื่อนาค ปู่ชื่อเกิด 7/6/15

๓๒๕๐ นาคะดิษ Na^gatisha พันเด็กชาเอกทรัพย์ กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อนาค ปู่ชื่อดิด 1/7/16

๕๙๒๙ นาคะติตติ Na^gatitti รองอำมาตย์ตรีน่วม ครูโรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ราชาวาส บิดาชื่อคิด ปู่ชื่อนาก 28/5/21

๓๑๓๗ นาคะทรัพย์ Na^gadrabya มหาดเล็กสำรองสุ่น กรมพระอัศวราช กับนายเจิม (บิดา) ปู่นายเจิมชื่อนาค บิดาชื่อทรัพย์ 4/6/16

๔๙๖๙ นาคะธราธร Nagadhara^dhara นายหมู่เอกเมฆ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อหลวงเทพมณเฑียร (นาค) 17/11/19

๕๖๗๒ นาคะนาท Na^gana^da รองอำมาตย์ตรีเปล่ง จ่าจังหวัดสมุทรปราการ กับนายโล้น (บิดา) ปู่ชื่อขุนราชมาลาการ (นาค) 9/8/19

๒๗๐๕ นาคะนิธิ Na^ganidhi หลวงวิจารณ์พานิชกิจ (เปลื้อง) ผู้ช่วยเกษตราธิการมณฑลราชบุรี ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อขุนภักดีสมบัติ (นิต) 1/11/15

๖๓๙๙ นาคะนุช Na^ganuja นายร้อยตรีผ่อง ประจำกรมทหารบกราบที่ ๑๙ ปู่ทวดชื่อนาค ปู่ชื่อนุช บิดาชื่อเมฆ 26/8/22

๒๕๙๖ นาคะประทีบ Na^gapradipa หลวงพิพิธวิรัชการ (เทียน) สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ บิดาชื่อหลวงสุภาวดี (ช้าง) 3/10/15

๔๙๗๖ นาคะประยูร na^gaprayu^ra นายหมู่ตรีประยูร กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อหลวงศรีสหเทพ (นาค) 17/5/19

๓๙๙๕ นาคะปักษิณ Na^gapakshin นายร้อยตำรวจเอก ขุนวารินทร์สัญจร (จีบ) สารวัดแขวงผู้ฟังคดีศาลโปริสภา บิดาชื่อขุนทิพย์มงคล (นก) ปู่ชื่อนาก 2/6/17

๓๖๗๓ นาคะปิณฑ์ Na^gapinda รองอำมาตย์โท ขุนสามัตถ์ระวังการ (สิน) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อนาก ทวดชื่อพุ่ม 17/12/16

๕๙๓๘ นาคะพันธุ Na^gabandhu รองอำมาตย์ตรีตาบ ว่าที่ศึกษาธิการจังหวัดสายบุรี ปู่ชื่อนก ปู่ทวดชื่อนาก 28/5/21

๑๙๒๗ นาคะมาลัย Na^gama^laya นายหมู่ตรีเจิม กองเสือป่าเดินฃ่าวหลวง ช่างทอง กระทรวงวัง ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อมาลัย 9/3/14

๑๖๒๒ นาคะรัต Na^garata พระนรภักดิ์พิบูลย์ (จร) กรมการพิเศษ เมืองพิไชย* ปู่ทวดชื่อบุนนาค ปู่ชื่อหลวงวิเศษสาลี (รอด) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"

๔๕๗๖ นาคะลักษณ์ Na^galakshana นายเรือตรีคุ้ม โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ ชลบุรี ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อเปลี่ยน 13/9/18

๓๒๕๘ นาคะวัจน์ Na^gavachana นายร้อยโทสังข์ กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อขุนประชานาถ (นาค) ปู่ชื่อขุนธำมรงค์ (คำ) 8/7/16

๐๕๓๕ นาคะเวทิน Na^gavedin หลวงญาณสยมภูว์ (แขก) กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13

๒๐๓๙ นาคะเวส Na^gavesa นักเรียนทหารกระบี่สนั่น กรมโขนหลวง ปู่ชื่อนาค พ่อค้า 18/3/14

๒๖๓๕ นาคะสิงห์ Na^gasinha นายเรือโทปุ๋ย เรือพระที่นั่งมหาจักรี (น้อง) กับนายร้อยตำรวจตรีตา ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองกระบี่ (พี่) ทวดชื่อสิงห์ ปู่ชื่อบุนนาค 17/10/15

๔๖๐๔ นาคะสิริ Na^gasiri นายร้อยตรีสวัสดิ์ นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๑๙ กับนายเก้า บิดา ปู่ชื่อนาก 1/10/18

๕๓๓๗ นาคะเสถียร Na^gashthira นายร้อยตำรวจตรีสายหยุด กองตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อเถียน 29/6/19

๐๙๕๒ นาคะหัสดี Na^gahasti นายผัน (เปรียญ) มหาดเล็ก รับราชการในกระทรวงมุรธาธร ปู่ชื่อนาค บิดาชื่อช้าง 19/1/13

๓๗๘๐ นาคาภิรมย์ Na^ga^bhiramya พลเสือป่าหร่ำ ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ มณฑลสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อนาก 7/2/15

๑๖๘๑ นาคามดี Na^ga^mati นายร้อยโทใหญ่ ครูวิชาภาษาไทยในโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อนาค 11/10/14

๒๒๒๙ นาคายน Na^ga^yana นายวงษ์ กระทรวงยุติธรรม นายเลียบ กองคลังวรภาชน์ กับนายคง กระทรวงกระลาโหม เป็นพี่น้องกัน บุตรหมื่นพิพัฒน์ภักดี (นาค) ปู่ชื่อหลวงโกษา (อ้น) ทวดชื่อบุญมา 7/5/15

๔๒๘๓ นาคาศัย Na^ga^saya นายร้อยตรีเชย ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี กับนายชม (พี่) บิดาชื่อหมื่นนรินสรศักดิ์ (พึ่ง) ปู่ชื่อนาค 19/12/17

๒๒๑๘ นาตะสุต NaTasuta นายช่วง กรมพระอัศวราช ปู่ทวดชื่อนาด 7/5/15

๓๔๘๓ นาถะดิลก Na^thatilaka นายร้อยโท ขุนเลขานุวัตร์ (เจิม) นายทหารแผนที่ กองพลทหารบกที่ ๒ บิดาชื่อนาถ 14/10/16

๔๖๖๗ นาถะนันทน์ Na^thanandana นายร้อยตรีบุญเกิด กรมทหารบกราบที่ ๗ ทวดชื่อนาด 26/10/18

๕๑๙๙ นาถะเวช Na^thaveja ขุนเวชการพิสิษฐ์ (นารถ) แพทย์กองตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน 14/6/19

๕๗๙๖ นาทะกนิษฐ์ Na^dakanishtha พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อนุช ปู่ชื่อนาท 25/6/20

๔๑๙๗ นาทะทัต Na^dadatta นายประทาน ผู้ช่วยบรรณารักษ์ฝ่ายต่างประเทศ หอพระสมุดสำหรับพระนคร ปู่ชื่อเสียง 9/9/17

๕๘๙๗ นาทะพันธุ์ Na^dabandhu พลเสือป่าชุบ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนบำเรอนงคราญ (เชื่อ) ปู่ชื่อนาท 1/2/20

๖๔๑๓ นาทะสิริ Na^dasiri นายร้อยตำรวจตรีสนั่น รองสารวัดกรมตำรวจพระนครบาลที่ ๔ สายลำน้ำ ปู่ทวดชื่อฮุ้น ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อเหล็ง 16/9/22

๓๐๒๙ นามะนันทน์ Na^manandana พันจ่าตรียม พันจ่าช่างกล เรือเสือทยานชล ทวดชื่อนาม 7/5/16

๐๗๓๙ นามะสนธิ Na^masandhi พระยาพิไชยรณรงค์สงคราม (ดิศ) ผู้ว่าราชการเมืองพิไชย กับหลวงศิลปสาตรา (อ้น) กระทรวงกระลาโหม ทวดชื่อนาม ปู่คือหลวงสุรินทรเดชะ (สนธิ) 17/10/13

๓๖๑๑ นามะสิริ Na^masiri นายเรือตรีมุ่ย นายช่างกล เรือรบหลวงสุริยมณฑล ปู่ชื่อนาม 11/12/16

๖๐๐๕ นายกะนันทน์ Na^yakanandana พลเสือป่าจัด กองเสือป่ารักษาดินแดนเพ็ชร์บุรี 11/6/21

๑๒๖๗ นายะวร Na^yavara หลวงพิศาลวิสัยกรรม (วร) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานออกโฉนด กระทรวงเกษตราธิการ บุตรนายหน่าย 13/4/14

๓๑๙๔ นารายนะคามิน Na^ra^yanaga^min นายแจ่ม นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พแนกรัฐประศาสนศึกษา สกุลตั้งภูมิลำเนา ณ บ้านนารายณ์ เพ็ชร์บุรี 17/6/16

๓๗๕๑ นาวาชีวะ Na^vajiva พลเสือป่าเฟื่อง รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓๙ กรุงเทพฯ บิดาชื่อหมื่นพลนาวา (ถั่ว) ปู่ชื่อหมื่นเทพนาวา (น้อย) รับราชการอยู่ในกรมฝีพาย 2/2/16

๐๓๘๖ นาวานุเคราะห์ Navanugraha หลวงราชกิจเกณิกร (แช) กรมท่าซ้าย กับพระยารัษฎากรโกศล (ฮง) อธิบดีกรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล ตั้งตนมั่นคงได้โดยค้ากำปั่น หลวงราชกิจ เป็นบิดา พระยารัษฎา บุตร* 31/7/13 * ถูกถอดวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๔๕๗

๖๑๓๑ นาวิกนันทน์ Na^vikananda พันจ่าแนบ ร.น.ส. กองพันหลวงราชานาวีเสือป่า บิดาชื่อนา 15/10/21

๐๔๘๗ นาวิกบุตร Na^vikaputra ขุนเทพธนกรณ (วรรณ) นายเวรการโยธา กรมพระคลังฃ้างที่ สกุลฝีพายลำทรง 11/8/13

๔๕๐๕ นาวิกะชีวิน Navikajivin นายหมู่เอกฟ้อน ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดพระประแดง ทวดชื่อหลวงรัสเทพ (รอด) สังกัดกรมฝีพาย ปู่ชื่อขุนเทพนารายณ์ (สุต) 6/6/18

๐๔๘๙ นาวิกานนท์ Na^vika^nanda รองเสวกตรีเจริญ* (เปรียญ) มหาดเล็ก กรมพระคลังฃ้างที่ สกุลฝีพายลำทรง 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนจรูญโภคสมบัติ

๐๑๗๒ นาวีเสถียร Navisthira ขุนนาวีวราสา* (ยืน) กรมยานยนตร์ 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงนาวีวราสา

๐๓๓๑ นาฬิกาวิท Na^lika^vid หลวงไพเราะพจมาน* (คล้อย) กรมมหรศพ เป็นคนเคาะจังหวะรำโคม 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงนัฏกรรมขยัน

๒๕๕๗ นิกฎานนท์ Nikata^nanda อำมาตย์ตรี พระยาวิเศษโภชนา (เครื่อง) นอกราชการ สังกัดกระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อสมิงชนะศึกทวาย (นิก) 26/9/15

๒๐๙๘ นิโครธวณิช Nigrodhavanija นักเรียนทหารกระบี่เล็ก กรมโขนหลวง บุตรนายไทร (พ่อค้า) 18/3/14

๑๕๐๗ นิโครธานนท์ Nigrodha^nanda หลวงอนุชิตพิทักษ์ (พ่องกิม) ปลัดกรม กรมทะเบียฬ กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อไซ 13/7/14

๔๖๕๖ นิงสานนท์ Ninsananda ขุนสุทัศน์ธนพิทักษ์ (เง็ก) กรมศุลกากร บิดาชื่อหนึ้ง 18/10/18

๔๗๐๓ นิตยจินต์ Nityachinta นายจิ้น พแนกอัยการมณฑลจันทบุรี บิดาชื่อนิตย์ 3/2/18

๒๑๔๔ นิตยผลิน Nityaphalin นายใจ กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อเที่ยง ทำสวน 23/3/14

๕๔๗๘ นิตยวรรธนะ Nityavardhana นายผดุง กรมราชโลหกิจ กระทรวงเกษตรธิการ ปู่ทวดชื่อวํฒน ปู่ชื่อนิตย์ 5/7/19

๑๔๓๐ นิตยสุทธิ Nityasuddhi นายร้อยโทคำ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๗ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรนายเที่ยง หลานพระสุธาสวัสดิ์ (ไนย) 4/5/14

๓๕๙๗ นิตยะประภา Nityaprabha^ ขุนสุขะสุภา (เปล่ง) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดพิจิตร ทวดชื่อนิด ปู่ชื่อประภา 3/12/16

๑๙๓๙ นิตินันทน์ Nitinandana นายร้อยตรีจ่าง ประจำกรมทหารราบที่ ๓ กับนายทิม (บิดา) นายทิมเป็นหลานนายนิต 10/3/14

๔๖๔๒ นิติศร nitisara นักเรียนนายเรือบุญยัง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทวดชื่อนิตย์ ปู่ชื่อศร 10/10/18

๐๘๒๕ นิธินันทน์ Nidhinandana นายร้อยโทสอน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายเผือก ( บิดา) นายเผือกเป็นบุตนายทรัพย์ 10/12/13

๒๑๙๔ นิธิบรรยงค์ Nidhiparyanka นักเรียนมหาดเล็กหลวงเสริม โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บิดาชื่อนิต ปู่ชื่อหลวงสรจักรานุกิจ (บรรยง) 14/4/15

๒๕๐๒ นิธิประภา Nidhiprabha อำมาตย์ตรี หลวงภาณีณัติกรณ (ชั้น) ผู้พิพากษาศาลเมืองสวรรคโลก บิดาชื่อหมื่นพินิจอักษร (ทรัพย์) ทวดชื่อประภา 5/9/15

๔๗๙๙ นินนาทนนท์ Ninna^dananda หลวงบุรัดถคามบดี (เปลี่ยน) กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อขุนมหาดไทย (นิน) 5/4/19

๓๘๘๐ นินนานนท์ Ninnananda นายร้อยโทองสุก นายทหารคนสนิท กองพันที่ ๒ กรมทหารบกราบที่ ๑๕ ปู่ชื่อนิน 17/3/16

๐๘๐๓ นิมิตตะมัย Nimittamaya นายร้อยตรีเทพ ผู้บังคับกอง ในกรมตำรวจภูธร เป็นหลานพระเทวานฤมิตร์ (นิ่ม) 4/12/13

๐๗๕๓ นิมิตศิริ Nimitsiri นายร้อยตรีแม้น ผู้บังคับหมวดที่ ๑ กองทหารพาหนะที่ ๓ เมืองกรุงเก่า บิดาชื่อเปลี่ยน 6/11/13

๓๘๔๒ นิมินทุ Nimindu พลเสือป่าอยู่ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อนิ่ม บิดาชื่ออิน 17/2/16

๑๐๐๑ นิมินันทน์ Niminandana ว่าที่นายร้อยตรีศุข ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อนิ่ม 13/2/13

๔๕๕๓ นิมิบุตร์ Nimiputra นายร้อยโทเลื่อง กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อนิ่ม 9/7/18

๒๘๕๖ นิมิปาล Nimipala พลเสือป่าพร ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ จันทบุรี บิดาชื่อนิ่ม ปู่ชื่อปาน 14/2/15

๓๕๙๒ นิมิวัฒน์ Nimivadhana รองอำมาตย์ตรีศุข กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อนิ่ม 3/12/16

๒๐๖๙ นิมิเวส Nimivesa นักเรียนทหารกระบี่หยด กรมโขนหลวง บุตรนายนิ่ม พ่อค้า 18/3/14

๑๓๙๐ นิมิสุต Nimisuta นายร้อยเอกเหลือ นายเวรกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อนิ่ม 27/4/14

๒๓๕๒ นิมิหุต Nimihuta รองอำมาตย์ตรีหรั่ง มหาดเล็ก นายอำเภอถลาง เมืองภูเก็ต ปู่ชื่อหลวงโสภณเพ็ชรรัตน (นิ่ม) บิดาชื่อฮวด 1/7/15

๒๕๘๒ นิยมตะรุษ Niyamatarusha นายเรือโทพุฒ สำรองราชการกรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อตรุษ 3/10/15

๕๖๖๕ นิยมทัศน์ Niyamadasna นายสวาสดิ์ กรมราชเลขาธิการ กับนายทัศน์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระวิเชียรปฤชา (เนียม) 9/8/19

๒๒๖๓ นิยมเทศ Niyamades รองเสวกเอก หลวงโกศลกิจวิจารณ (พร้อม) สังกัดกรมศิลปากร ทวกชื่อเนียม เป็นปลัดเมืองนนทบุรี (พระสยาม?) ปู่ชื่อเทศ เป็นจมื่นจงภักดีองค์ขวา 19/5/15

๑๗๐๕ นิยมนาค Niyamana^ga นายร้อยตรีทองใบ ประจำกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อหมื่นชำนาญนาวา (เนียม) บิดาชื่อหลวงการีตุลาการ (นาค) 14/10/14

๒๙๖๘ นิยมเนตร Niyamanetra นายเตร์ กรมราชเลขานุการ บิดาชื่อเนียม 9/4/16

๕๔๙๙ นิยมปัทมะ Niyamapadma นายเจียม กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อทิม 5/7/19

๕๕๙๓ นิยมฤกษ์ Niyamariksha ขุนวนขันธ์ประเวศ (ลบ) กรมปลัดทัพเรือ บิดาชื่อขุนขจรภารา (เริก) ปู่ชื่อพระยาจิรายุมนตรี (เนียม) 26/7/19

๑๖๑๐ นิยมฤทธิ Niyamariddhi ว่าที่นายร้อยตรีประเสริฐ แพทย์ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อนายเนียม บิดาชื่อขุนสมานพลฤทธิ์ (รื) 15/9/14

๒๗๗๗ นิยมวิภาต Niyamavibha^ta ขุนบรรสบวิชาฉาน (จีน) ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชาลัย กรุงเทพฯ ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อหว่าง 12/12/15

๑๘๑๒ นิยมเวช Niyamaveja นายเรือโทจำรัส แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อเนียม 17/12/14

๓๙๘๓ นิยมไวทยะ Niyamavaidya นายร้อยโทสมบุญ ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารบกราบที่ ๑๐ ทวดชื่อเนียม 2/6/17

๓๙๗๒ นิยมสมิต Niyamasmita ขุนชำนาญโทรเลข (หลำ) นายตรวจไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดสุราษฎร์ ทวดชื่อเนียม ปู่ชื่อแย้ม 30/5/17

๔๖๒๐ นิยมสิริ Niyamasiri นายร้อยตรีสมบุญ นายทหารคนสนิทของผู้บังคับกองพยาบาล กองพลทหารบกที่ ๑๐ กับขุนศรีวิไชย (พัก) บิดา ปู่ชื่อเนียม 4/10/17

๑๐๔๑ นิยมเสน Niyamasena นายร้อยตรีแผ้ว แพทย์ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อเนียม 20/2/13

๒๗๕๐ นิยมเหตุ Niyamahetu รองอำมาตย์ ขุนแจ่มวิชาสอน (แต่ม) ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กับบิดาชื่อขุนประเวศวารี (แห) นอกราชการสังกัดกระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเนียม 7/11/15

๐๘๘๔ นิยมะจันทร Niyamachandra ขุนพิทักษ์พลนิกร (ปั้น) นายอำเภอสนามแจง เมืองลพบุรี ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อจั่น 20/12/13

๒๘๒๑ นิยมะทา Niyamada^ ขุนโคกระวินพิธี (เปีย) กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อทา 19/12/15

๐๘๑๖ นิยมะสินธุ Niyamasindhu นายร้อยโทโต แพทย์ กรมตำรวจภูธร ปู่ชื่อเนียม บิดาชื่อสิน 6/12/13

๐๗๖๙ นิยมะสูต Niyamasuta นายพันตรี หลวงสรายุทธสรสิทธิ (มาลัย) ประจำกรมสารวัดใหญ่ทหารบก ปู่ชื่อนายเนียม 21/11/13

๓๘๖๒ นิยมัษเฐียร Niyamashthira เด็กชาผาด กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ กับนายเนียม (บิดา) ทวดชื่อคง 1/3/16

๕๕๒๗ นิยมาคม Niyama^gama หลวงผดุงกิจสรรพากร (เจริญ) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลมหาราษฎร์ ปู่ชื่อมา บิดาชื่อเนียม 26/7/19

๐๖๘๙ นิยมานนท์* Niyama^nanda หลวงสวัสดิ์โภคากร (นิ่ม) ปลัดกรม กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อเนียม 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นียมานนท์"

๓๘๕๘ นิยมาภัย Niyama^bhaya พันเด็กชาโทจุ่น กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่อเนียม ทวดชื่อเฉย 1/3/16

๓๒๐๙ นิยมาภา Niyama^bha หลวงเจริญฤทธิ์ศาสตร์ (เจริญ) ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ทวดชื่อหมื่นพิทักษ์วาโย (เนียม) ปู่ชื่อเอี่ยม 27/6/16

๓๕๔๙ นิยมิศร ณ กรุงเทพ Niyamisara na Krungdeb หม่อมหลวงแฝง สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเนียม 25/11/16

๒๑๗๕ นิยวานนนท์ Niyava^nanda เจ้าจอมมารดาเลื่อน ในรัชกาลที่ ๕ ขอพระราชทานสำหรับบุตรหลานพระนรินทราภรณ (ลอย) ปู่พระนรินทราภรณ ชื่อพระอินทรอากรสมบัติ (เนี้ยว) 14/4/15

๓๙๙๗ นิยะโมสถ Niyamosatha นายร้อยโทนารถ แพทย์ประจำกองพยาบาลในกิงพลทหารบกที่ ๑๐ ทวดชื่อเนียม บิดาชื่อขุนทิพย์โอสถ (ชม) 6/6/17

๒๔๒๘ นิรตานนท์ Nirata^nanda รองอำมาตย์ตรีทองอิน ยกรบัตรเมืองสุราษฎร์ธานี ปู่ชื่อพญาอนันตจอสู (เณร) 2/8/15

๑๘๗๘ นิรมาณ Nirama^na นายร้อยตรีหม่าน สัสดีเมืองไชยภูมิ ปู่ชื่อเณร 7/3/14

๓๗๕๒ นิรันตราย Nirantara^ya พลเสือป่าบุญรอด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ (ถูกปืนในการซ้อมรบเสือป่าปี พ.ศ. ๒๔๕๙) 2/2/16

๑๗๗๐ นิลกนิษฐ Nilakanishtha นายร้อยตรีอู๋ ประจำกรมช่างแสง ทวดชื่อหลวงสวัสดิภักดี (นิล) ปู่ชื่อน้อย 12/12/14

๐๓๙๙ นิลกุล Nilakul หลวงกำแหงพลล้าน (แห) กระทรวงมหาดไทย กับนายพันตรี หลวงสรสิทธิยานุการ* (แปลก) ผู้บังคับกองพันที่ ๑ กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชองครักษ์เวร หลวงสำเร็จสมบัติ (นิล)** 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นวิไชยยุทธเดชาคนี

** เป็นบิดาหลวงกำแหงพลล้าน (แห)ๆ เป็นบิดาหลวงสรสิทะยานุการ (แปลก)

๒๓๒๐ นิลคูหา Nilagu^ha^ นายร้อยตำรวจตรีริต ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ ทวดชื่อนิล ปู่ชื่อถ้ำ 7/6/15

๒๗๖๔ นิลเนตรานนท์ Nilanetra^nanda ว่าที่นายเรือตรีโปร่ง นายตอนกราบขวา กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ บิดาชื่อนิล ปู่ชื่อเนตร์ 12/12/15

๔๗๗๙ นิลพิบูลย์ Nilabipulaya หลวงพิบูลย์บุรัตถคาม (ทองอยู่) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อสี 5/4/19

๑๖๘๕ นิลมัต Nilamat นายนาวาตรี หลวงเดชสำแดง (ฃำ) ผู้รั้งปลัดกรมทหารเรือชายทเล บิดาชื่อนายฉลองนัยนารถ (นิล) ปู่ชื่อพระยากาญจนบุรี (มี) 11/10/14

๒๑๖๙ นิลรัตน ณ กรุงเทพ Nilaratna na Krungdeb หม่อมราชวงศ์อวบ ประจำหน้าที่การสมุหบาญชีกรมเสนาธิการทหารบก สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหมื่นอลงกฏกิจปรีชา (พระองค์เจ้านิลรัตน์) 14/4/15

๕๙๗๔ นิลอุบล Nila-upala รองอำมาตย์เอก หลวงวิทูรธุระการ (เพิ่ม) ปลัดจังหวัดอุไทยธานี บิดาชื่อหมื่นภักดีภูธร (เปีย) ปู่ชื่อขุนโภชากร (บัว) ทวดชื่อหลวงอินทร์อาญา (นิล) 11/6/21

๓๐๖๗ นิละบุษบานนท์ Nilapushpa^nanda นายพันตรี ขุนอาจอัคนิกร (ฉัตร์) ผู้บังคับการกรมทหารม้าพิษณุโลกของกรมขุนพิษณุโลกประชานาถ ในกองพลทหารบกที่ ๗ ทวดชื่อพระยาอมรมหาเดช (นิน) ปู่ชื่อพระสิทธิศักดิ์สุนทรเขต (บุศย์) 21/5/16

๕๘๖๖ นิละรัชตานนท์ Nilarattananda พลเสือป่าแดง กองพันเดินข่าหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อนิล 1/2/20

๓๕๙๖ นิลัมพะ Nilamba รองอำมาตย์โท ขุนพิจิตร์สุภา (ก้าน) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดพิจิตร์ ปู่ชื่อนิล ทวดชื่อม่วง 3/12/16

๔๕๔๐ นิลานุช Nila^nuja ขุนกันทรารักษ์ (บุญเย็น) นายอำเภอฟ้าหยาด จังหวัดอุบลราชธานี ทวดชื่อนิล ปู่ชื่อนุด 26/6/18

๑๐๔๗ นิโลดม Nilotama หลวงชัพนสารสาทร (แป๊ะ) สารวัดไปรษณีย์โทรเลขมณฑลราชบุรีแลมณฑลนครไชยศรี กับนายแดง (บิดา) บิดานายแดงชื่อโอเตียน (นิลดำ) 1/3/13

๑๑๐๙ นิวาศนันทน์ Niva^sanandana นายร้อยตรีฉาย ผู้รั้งผู้บังคับกองทหารช่างที่ ๔ กองพันพิเศษ กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี (บุตร) กับนายเล็ก (บิดา) นายเล็กเป็นบุตรนายอยู่ 7/3/13

๔๓๓๖ นิวาศะบุตร Nivasaputra รองผู้กำกับตรีชื่น ว่าที่ครูใหญ่โรงเรียนวัดท้ายเมือง นนทบุรี กับนายเดช (บิดา) ทวดชื่ออยู่ 18/2/17

๓๓๘๔ นิวาศานนท์ Niva^sa^nanda ขุนพิศาลสังฆภูมิ (ผ่อง) กรมธรรมการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่ออยู่ 28/8/16

๒๐๕๔ นิวาสเวส Niva^savesa นักเรียนทหารกระบี่อ้วน กรมโขนหลวง บุตรนายอยู่ พ่อค้า 18/3/14

๓๖๓๓ นิวาสะวัต Niva^savat หลวงโลหกิจวิจารณ์ (ชุ่ม) วารวัดชั้น ๒ กองสร้าง กระทรวงวัง บิดาชื่ออยู่ 11/12/16

๕๐๙๓ นิเวศรัตน Nivesaratna พลเสือป่าสิทธิ์ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงวัง (นพ) และนายแก้ว (บิดา) 31/5/19

๐๕๖๓ นิสากรเสน Nisa^karasen ขุนนิเวศน์ธิบาล (จัน) กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง 23/8/13

๕๘๖๔ นีตยานนท์ Nitayananda พลเสือป่าปุ้ย กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่ออยู่ 1/2/20

๒๕๕๔ นีรตางศุ Nirata^nsu รองอำมาตย์โท พระวิชิตคีรี (รุ่ง) พนักงานคมนาคม มณฑลพิศณุโลก ทวดชื่อเณร ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อเอี่ยม 26/9/15

๒๗๓๗ นีรปัทมะ Nirapadma ขุนนรานุรักษ์ (สุข) นายเวรกรมบัญชาการ กองพลตระเวณ ทวดชื่อขุนเณร ปู่ชื่อบัว 7/11/15

๒๙๖๐ นีรสิงห์ ณ กรุงเทพ Nirasinha na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เล็ก บุตรหม่อมเจ้าแฉ่ง สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ พระองค์เจ้าชายเณร 9/4/16

๓๘๐๐ นีระปาณ Nirapa^na พลเสือป่า ขุนปรุงวิชาสาสน์ (แว่ว) รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดตาก ปู่ชื่อเณร กับนายปาน (บิดา) 29/2/16

๓๐๓๖ นีลกาญจน Nilaka^nchana นายร้อยตรีพร้อม กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อทองเขียว 7/5/16

๕๑๙๑ นีลจุลกะ Nilachulaka นายร้อยตำรวจตรีเล็ก กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อนิน 14/6/19

๕๓๖๒ นีลนาค Nilana^ga ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสมบูรณ กองตำรวจภูธรที่ ๑ นครราชสีมา ปู่ชื่อจมื่นเทพสิงห์ (นาค) บิดาชื่อนีล 29/6/19

๕๓๖๑ นีลเนตร์ Nilanetra ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีผ่อง กองตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา กับนายเนตร์ บิดา ปู่ทวดชื่อนิล ปู่ชื่อหลวงสนิทใจรักษ์ (เนียม) 29/6/19

๖๒๕๕ นีลเนตรบุตร์ Nilanetraputra รองอำมาตย์ตรี ขุนนครศุลกกิจ (แบน) นายด่านปากน้ำ จังหวัดสงขลา ปู่ทวดชื่อหลวงณรงค์ ปู่ชื่อหมื่นศรีสงคราม (ใส) บิดาชื่อตาดำ 1/1/21

๕๒๕๐ นีลปัตตะ Nipatta นายร้อยตำรวจตรีปัด รั้งสารวัดกรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเขียว 14/6/19

๑๙๔๔ นีลวณิช Nilavanija นายร้อยตรีสิน นายเวรกองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ ปู่ชื่อเขียว เป็นพ่อค้า 10/3/14

๐๒๔๕ นีลวัชระ Nilavajra นายรองชิด* (เอี่ยม) มหาดเล็กกองตั้งเครื่อง หลวงอินทรวิเชียรชาติ (นิล) เป็นปู่ 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายพิจารณสรรพกิจ

๖๒๙๕ นีลวัฒนานนท์ Nilavadhana^nanda พลเสือป่าพัฒน์ กองร้อย ๒ กองพันที่ ๑ ปู่ทวดชื่อนิล ปู่ชื่อบุญช่วย บิดาชื่อขุนวัฒนจิตรกรรม (บุญรอด) 25/3/22

๐๘๐๕ นีลวัต* Nilavat ว่าที่นายร้อยตรีพุ่ม ผู้ช่วยผู้บังคับกองตำรวจภูธร บิดาชื่อนิล 4/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นิลวัต"

๖๒๘๕ นีลสังคหะ Nilasangaha พลเสือป่าเจริญ ประจำกองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๑ กองเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อหลวงเพชรสงคราม (นิล) ปู่ชื่อหลวงสมุท (ช่วย) บิดาชื่อหนู 25/12/21

๖๓๒๒ นีลโสภณ Nilasobhana นายหมู่ใหญ่กลิ้ง สมุหบาญชียกรบัตร กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อนิล ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อรัต 29/4/22

๓๕๒๘ นีละคุปต์ Nilagupta นายร้อยโททองอยู่ เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลทหารบกที่ ๖ บิดาชื่อขุนพิไชยธานี (นิล) ปู่ชื่อเลี้ยง 4/11/16

๕๐๓๗ นีละจินดา Nilachinta^ นายหมู่ตรีสอาด กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อนีล บิดาชื่อหมื่นยุทธสังหาร (จินดา) 24/5/19

๖๑๑๑ นีละเดชะ Nilateja พันเด็กชาโทสมบุญ กรมรถยนต์หลวง บิดาชื่อเดช ปู่ชื่อสัมฤทธิ์ 24/9/21

๔๒๘๑ นีละนิธิ Nilanidhi นายพันตรี พระราชสุภาวดี (สิน) กรมยกระบัตร์ทหารบก ปู่ชื่อนิล ทวดชื่อเนียม บิดาชื่อขุนพิพิธภักดี (ศุข) 19/12/17

๓๙๕๗ นีละนิยม Nilaniyam นายร้อยโทกุหลาบ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๕ กับหลวงหลวงเทพแผลงฤทธิ์ (บิดา) ทวดชื่อนิล 26/5/17

๕๙๑๔ นีละพันธุ์ Nilabandhu นายร้อยโทสร้อย ผู้บังคับกองร้อยกรมทหารบกราบที่ ๗ บิดาชื่อเบี้ยว ปู่ชื่อนิล 1/2/20

๓๘๓๗ นีละภมร Nilabhamara พลเสือป่าแฟง ประจำหมู่ ๑ หมวด ๒ กองร้อยหลวง กรมเสือป่าราบหลวง กับนายถึก (บิดา) ปู่ชื่อเขียว ทวดชื่อภู่ 17/2/16

๔๖๘๖ นีละมณี Milamani รองอำมาตย์ตรีสาย ครูช่างแกะโรงเรียนเพาะช่าง กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อนิล ปู่ชื่อแก้ว 3/11/18

๓๘๒๒ นีละมัย Nilamaya รองนายหมู่ลูกเสือสำเนียง กองลูกเสือที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อนิล กับนายกรานต์ (บิดา) 13/2/16

๑๙๘๕ นีละเมฆ Nilamegha พลเสือป่ามิ่ง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อนิล ปู่ชื่อเมฆ 12/3/14

๑๓๖๕ นีละโยธิน Nilayodhin นายพันโท พระสุรการบัญชา (ยิ้ม) ผู้ว่าราชการเมืองแม่ฮ่องสอน ราชองครักษ์เวร ปู่ชื่อนิล 25/4/14

๐๔๓๘ นีละศิริ Nilasiri ขุนราชการพยาพัต (นิล) กรมชาวที่ 7/8/13

๕๗๒๙ นีละสมิต Nilasmita พลเสือป่าเขียว กรมเสือป่ารักษาดินแดนอุดรฯ บิดาชื่อยิ้ม 3/9/19

๒๔๘๐ นีละสวัสดิ์ Nilasvasti นายร้อยเอก หลวงพินิจสารวัด (ศิริ) ปบัดกรมทหารพรานที่ ๘ ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์ภักดี (นิล) 5/9/15

๔๕๒๖ นีละสุนทร Nilasundara นายร้อยตรีแฉล้ม กรมทหารบกราบที่ ๒๐ ปู่ชื่อนิล 22/6/18

๐๔๒๗ นีละเสวี Nilasevi พระศรีไพชยนต์ (ฃำ) กรมชาวที่ 7/8/13

๒๖๔๓ นีละหัสดี Nilahasti ขุนธนทีฆการ (ดิต) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อม่วง บิดาชื่อช้าง 17/10/15

๑๘๘๘ นีลัญชนานนท์ Nilanjanananda นายร้อยตรีวุฒิ สำรองราชการกรมแผนที่ กับนายอ้น (บิดา) นายอ้นเป็นบุตรพระยาโบราณสุธรรมธาดา (อุ่ม) 7/3/14

๓๑๔๕ นีลัญชัย Nilanjaya รองเสวกตรีจิตร์ มหาดเล็ก โรงเรียนข้าราชการพลเรือน ทวดชื่อนิล บิดาชื่อนายจิตรปรีชา (เชย) 4/6/16

๕๐๐๗ นีลิกานนท์ Nilika^nanda พลเสือป่าสาหร่าย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อสวน 24/5/19

๐๗๒๘ นีโลบล* Ni^lopala นายร้อยโท ขุนวิเศษรัฐการ (ผัน) ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกสำรวจที่ กรมเกียกกายทัพบก กระทรวงกระลาโหม หลวงพุทธพรรณพิทักษ์ (ม่วง) เป็นปู่ ขุนพิบูลย์สมบัติ (เผื่อน) เป็นบิดา 10/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นิโลบล"

๔๗๘๗ นุชนิยม Nujaniyama พระกำแหงสงคราม (ฤกษ์) กรมการพิเศษจังหวัดลำปาง ทวดชื่อพระยารามณรงค์สงคราม (นุช) 5/4/19

๑๘๕๗ นุตตะรังคะ* Nuttaranga นายร้อยโทหร่ำ เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลที่ ๘ ปู่ชื่อขุนฤทธิไกรรณยุทธ์ (นุด) บิดาชื่อนายร้อยตรีหรั่ง 20/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นุตตะรังค์"

๔๒๖๙ นุตตานนท์ Nutta^nanda นายเจือ รองจ่าศาลมณฑลนครสวรรค์ ทวดชื่อนุด 12/12/17

๐๖๓๒ นุตโยธิน* Nuttayodhin นายร้อยตรีชื่น กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปรีชาชาญสมุท (นุด) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นุตตโยธิน"

๐๗๙๘ นุตลักษณ Nutalakshna นายสุริยะ มหาดเล็กรายงานมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อนุด บิดาชื่อแม้น 4/12/13

๖๒๖๐ นุตสาระ Nutasa^ra นายสุ่น เสมียนอก กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายพริ้ง (บิดา) ทวดชื่อแสง ปู่ชื่อนุต 25/2/22

๑๐๑๖ นุตะเดช Nutateja พระราชพลีรักษ (บุญ) พระคลังมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อขุนวิจารณ (นุด) บิดาชื่อเดด 20/2/13

๑๔๗๒ นุตะเตมีย์ Nutatemiya นายร้อยเอกปลั่ง สารวัดทหารบกกองพลที่ ๙ ปู่ชื่อนายนุต บิดาชื่อนายชุ่ม 15/6/14

๔๗๔๓ นุตะธีระ Nutadhira รองผู้กำกับตรีเธียร ครูประจำจังหวัดสตูล บิดาชื่อหนู 3/2/18
๖๓๖๔ นุตะนันทน์ Nuttanandana นายหมู่โท หมื่นภูวไนยนิตยภักดี (ชิต) สังกัดกองร้อยที่ ๑๖ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อแตง บิดาชื่อนุด 19/8/22

๐๘๑๓ นุตะประศาสน Nutaprasa^sana พระสมัคสโมสร (สอน) เปรียญ ยกระบัตรมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อนุด 6/12/13

๕๖๔๐ นุตะปาณี Nutapa^ni จ่าโทอ้น กองร้อย ๓ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อนุต บิดาชื่อปาน 26/7/19

๒๔๖๖ นุตะผลิน Nutaphalin นักเรียนเสือป่าหนอม โรงเรียนทหารกระบี่ ปู่ชื่อนุด ชาวสวน 27/8/15

๑๗๘๕ นุตะมาน Nutama^n นายเรือเอก หลวงวิสูตรเดชะ (มี) ประจำกรมปลัดบาญชี กระทรวงทหารเรือ บุตรนายนุด 12/12/14

๓๘๓๔ นุตะวานิช Nutava^nija พลเสือป่ามาลา กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อพระศิริวานิช (นุต) กับนายมะลิ บิดา 17/2/16

๔๓๑๒ นุตะศริน Nutasarin นายร้อยตรีสงวน กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ปู่ชื่อนุช 3/1/17

๐๑๐๑ นุตะเสน Nutasena ขุนผดุงสีตลอาศน์* (นุด) กรมชาวที่ 24/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงผดุงสีตลอาศน์

๓๕๕๑ นุตาคม Nutagama พันจ่าเอก หมื่นนิมิตรอักษร (สาย) กองเรือกลชั้น ๔ บิดาชื่อนุต ปู่ชื่อบุญมา 25/11/16

๓๗๖๘ นุตาลัย Nuta^laya นายบุญศรี รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนศึกษานุกูลราษฎร์ จังหวัดสมุทสาคร
ปู่ทวดชื่อสมิงสำแดงเดช (นุด) ปู่ชื่อลัย บิดาชื่อหลี 4/2/16

๑๗๕๖ นุติประภา Nutiprabha^ นายเรือตรีฉุย ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อนุด ปู่ชื่อแสง 12/11/14

๖๓๒๙ นูตานนท์ Nu^ta^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนภักดีโยธา (พร้อม) ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อซ้าย ปู่ชื่อหลวงพิพิธสมบัติ (ยกซ้าย) บิดาชื่อขุนพิพิธสมบัติ (หนู) 3/6/22

๕๕--เนตตารุณ Netta^run นายร้อยตำรวจโทหรุ่น กองตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ ปู่ทวดชื่อเนต 14/6/19

๔๗๗๑ เนตรจารุ Netracha^ru พลเสือป่าทองดี กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อเนตร์ 3/2/18

๒๒๕๑ เนตรชาต Netraja^ta มหาดเล็กวิเศษนวม นายเวรร่าง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อเนตร ทวดชื่อเกิด 19/5/15

๕๕๕๕ เนตรบุตร Netraputra ขุนธนกิจพิทักษ์ (ลอย) กองคลังออมสิน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๑๙๓๕ เนตรประหาส Netrapraha^sa นายริด ประจำกรมมหรศพ บุตรหลวงสถานศิวาลัย (เนตร) 9/3/14

๖๒๕๐ เนตรพันธุ์ Netrabandhu มหาดเล็กสำรองเชื้อ เสมียนเอก กรมเรือยนต์หลวง ปู่ทวดชื่อนิต ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อเนตร 1/1/21

๒๔๖๐ เนตรพินทุ Netrabindu พันจ่าเด็กชาต่วน ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อเนตร ปู่ชื่อเพ็ง 27/8/15

๔๗๓๘ เนตรพุกกณะ Netrabukkana รองผู้กำกับตรีสุดจิตร์ ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อขุนธรรมพิไชยราษฎร์ภักดี (เนตร์) 3/2/18

๑๔๐๑ เนตรมาน Netrama^n นายร้อยเอก ขุนธรเณนทร์ (ผ่อง) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรมณฑลร้อยเอ็จ ทวดชื่อนายเนตร ปู่ชื่อนายมี 27/4/14

๐๑๑๙ เนตรศิริ Netrasiri พระสมานบริกร (เนตร) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๔๗๒๑ เนตระคเวสนะ Netragavesna รองผู้กำกับตรีแสวง ครูโรงเรียนมัธยมสุขุมาลัย จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อเนตร์ 3/2/18

๖๒๖๑ เนตราคม Netragama นายประไพ เสมียนเอก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อมา ปู่ชื่อเนต บิดาชื่อชื่น 25/2/21

๑๙๙๐ เนตรานนท์ Netrananda พลเสือป่าเนื่อง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรพระพิบูลย์สมบัติ (เนตร) 12/3/14

๔๐๓๘ เนตรายน Netra^yana นายรองพิจิตรสรรพการ (สวัสดิ์) สังกัดกรมมหาดเล็ก บิดาชื่อพระยาอรรคราชนารถภักดี (เนตร) ปู่ชื่อพระยาสมุทบุรานุรักษ์ (เกิด) 13/6/17

๑๑๗๙ เนติโพธิ Netibodhi พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร* (โพ) สมุหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลอุดร ปู่ชื่อเห็น 17/3/13 * ถึงอนิจกรรม ๒๗ เมษายน ๒๔๕๗

๕๔๕๒ โนตานนท์ Nota^nanda นายหมู่เอก ขุนสรรสารธน (อินทรตา) กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ บิดาชื่อโนน 29/6/19
๐๘๗๓ ไนคีตะเสน Naigitasen ขุนราชประกาศ (หงวน) นายทะเบียนที่ดินเมืองสิงห์บุรี หลานจีนไนคี 19/12/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 18 ธันวาคม 2554 22:52:16 น.
Counter : 3845 Pageviews.

0 comments
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)
5.6ปี งานวันเด็กกรุ๊บกริ๊บ ณ มน
(30 ม.ค. 2563 11:11:38 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด