ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ห

นามสกุลพระราชทาน-ห


๕๗๘๑ หงษะชาต Hansajata นายร้อยตรีเปรย กรมทหารบกราบที่ ๗ ปู่ชื่อเกิด บิดาชื่อหงษ์ 15/12/19

๐๓๘๑ หงสกุล Hansakul ขุนตำรวจเอก พระยาสามภพพ่าย (เจริญ) จางวางกรมช่างทหารใน กรมพระตำรวจ พระยาเพชรพิไชย (หงส์) เป็นปู่ทวด 31/7/13

๒๓๗๔ หงสเกาละ Hansakaula รองอำมาตย์โท ขุนธนสารมานิต (คำ) พนักงานพระคลัง เมืองตรัง ปู่ชื่อหง บิดาชื่อเก๊า 11/7/15

๓๕๖๖ หงสเดช Hansadeja พระเทพคีรีศรีสุรสงคราม (เบี๋ยน) ปลัดมณฑลราชบุรี ทวดชื่อฮง ปู่ชื่อเดช 25/11/16

๑๑๙๓ หงสนันทน์ Hansanandana พระภิรมย์โกษา (ตรี) ผู้ช่วยเวรจดหมาย กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ทวดชื่อหงษ์ บิดาคือพระยารณไชยชาญยุทธ์ (ครุฑ) 19/3/13

๑๑๒๕ หงสบุตร Hansaputra ว่าที่นายร้อยตรีชั้น ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อห่าน 9/3/13

๒๓๑๒ หงสประภาส Hansaprabha^sa รองอำมาตย์โท ขุนพาหิรผลพิพัฒน์ (เปล่ง) ผู้ช่วยสรรพากรมณฑลภูเก็จ บิดาชื่อโห้ง 7/6/15

๑๗๔๘ หงสเวส Hansavesa นายร้อยตรีลี้ นายเวรกองพลที่ ๘ บิดาชื่อหง เป็นคนค้าฃาย 12/11/14

๕๒๘๕ หงสะพัก Hansabaka นายร้อยตำรวจตรีจัน กองตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายสร่าย (บิดา) ปู่ชื่อหงศ์ บิดาชื่อพัก 29/6/19

๓๘๖๑ หงสะมัต Hansamat เด็กชาแช่ม กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ กับนายปิ๋ว (บิดา) ทวดชื่อหงษ์ 1/3/16

๓๙๘๔ หงสะวัต Hansavata นายร้อยโทแปลก ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐ กับนายทั่ง (บิดา) ปู่ชื่อหงษ์ 2/6/17

๒๒๔๖ หงสะวีณะ Hansavi^na มหาดเล็กสำรองแดง ครูโรงเรียนทหารกระบี่ ปู่ชื่อหง บิดาชื่อขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ (ซอ) 7/5/15

๔๙๙๖ หงสาขุพันธุ์ Hansa^khubandhu พลเสือป่าเหลือบ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายเที่ยง (บิดา) ปู่ชื่อแป้น 17/5/19

๒๙๒๓ หนุน-ภักดี Nun-Bhakdi นายพันตรี หลวงอินทร์ศรศัลย์ (เย็น) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖, นายร้อยตำรวจเอกเงิน ผู้บังคับกองในกรมตำรวจภูธร และนายร้อยตรีถนอม อัยการศาลทหารบกกองพลที่ ๔* 8/3/15 * ผู้เป็นต้นสกุลที่สามารถจดจำได้ชื่อ "หนุน" และเหลนของนายหนุนชื่อ พระยาภักดีณรงค์ (สาย) บิดาหลวงอินทรฯ และร้อยตำรวจเอกเงิน อีก ๒ นายนั้นเป็นญาติอีกสาขา ๑

๖๐๙๑ หริตวร Haritavara นักเรียนแพทย์เสือป่าเซงซิม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อวร 8/11/21

๔๙๙๘ หริตะเศวต Haritasveta พลเสือป่าเผือก กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเขียว บิดาชื่อทอ 24/5/19

๖๓๓๙ หลิจินตะ Halichinta นายหมู่ตรีจีน ประจำกองพันที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อหลี บิดาชื่อล้วน 3/6/22

๓๙๐๕ หะทะยานนท์ Hadaya^nanda หลวงสารลักษณเลขา (หะซุ่น) กรมการพิเศษจังหวัดหลังสวน บิดาชื่อเหงหลี 31/3/16

๐๘๗๑ หะริณสุต Harinsuta นายร้อยตรีเหล็ง แพทย์ประจำกรมทหารบกพรานที่ ๓ เป็นบุตรนายเหรียญ 19/12/13

๑๖๙๖ หะรินเดช Harinteja ขุนพิพิธรถกล (เหรียญ) กระทรวงคมนาคม (บิดา) กับนายร้อยตรีสุย ประจำกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บิดาขุนพิพิธชื่อเดช 14/10/14

๔๓๖๘ หะวานนท์ Hava^nanda นายหมู่ลูกเสือเอกจิ๋ว ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปู่ชื่อฮั่วฮี้ 22/2/17

๒๘๗๙ หะวิเกตุ Haviketu พลเสือป่าเต็ก รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ เมืองสายบุรี ปู่ชื่อฮั่ว บิดาชื่อเกต 14/2/15

๔๓๗๔ หักกะยานนท์ Hakkaya^nanda นายหมู่ลูกเสือเอกหงิน ครูโรงเรียนวัดเวฬุสุนทรการ จังหวัดตราด กับนายฮ็อก (บิดา) 23/2/17

๖๓๑๕ หังสวิริยะ Hansaviriya เด็กชาฮะ ประจำกองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อเฮง บิดาชื่อเพียร 22/4/22

๐๖๖๒ หังสสูต Hansasu^ta พระยาพิพิธโภคัย (เชฐ) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ เป็นบุตรพระยาสุธรรมไมตรี (ห้อง) 21/9/13

๐๒๓๙ หังสะนาวิน* Hansana^vin นายเรือโทห้อง** กระทรวงทหารเรือ 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หังสนาวิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายเรือเอก หลวงกาจกำแหง

๒๐๔๒ หังสะวณิช Hansavanija นักเรียนทหารกระบี่พุ่ม กรมโขนหลวง บุตรนายหงส์ พ่อค้า 18/3/14

๒๘๔๓ หังสะไวศยะ Hansavaisaya พลเสือป่าตาด ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓๙ โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดพระประแดง บิดาชื่อฮั้งฮั้ว พ่อค้า 14/2/15

๒๐๐๖ หังสาจล Hansa^chala พันจ่าเด็กชาใหญ่ กรมมหรศพ บิดาชื่อห่วง ปู่ชื่อคง 18/3/14

๓๒๕๕ หัชชะวณิช Hajjavanija นายเซ่ง นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อฮะ พ่อค้า 1/7/16

๓๕๑๐ หัพนานนท์ Habana^nanda หลวงภักดีรณชิต (ซุ่นฮ๊อก) ปลัดจังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อจีนฮับ 30/10/16

๒๘๓๗ หัมพานนท์ Hambananda นายหมู่ตรีวิชา ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อฮำ 14/2/15

๓๗๒๑ หัสดินทร์ ณ กรุงเทพ Hastindra na Krungdeb นายพลตรี หม่อมเจ้าศรีไสยเฉลิมศักดิ์ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์ 28/1/16

๕๗๒๔ หัสดินาค Hastinaga นายร้อยตำรวจตรีรมย์ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อพระยาวิเศษฦาชัย (ช้าง) บิดาชื่อขุนรองปลัด (นาค) 3/9/19

๕๘๗๘ หัสดิพันธุ์ Hastibandhu นายหมู่ใหญ่แป๊ะ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อช้าง 1/2/20

๐๙๔๒ หัสดิเสวี Hastisevi พระยาชนินทรภักดี (เปลี่ยน) เลฃานุการ กระทรวงมุรธาธร ทวดคือพระยาบำเรอภักดิ (ช้าง) 19/1/13

๔๔๘๒ หัสตานนท์ Hasta^nanda นายเรือโทเลาะ กรมสารวัดใหญ่ทหาร บิดาชื่อหลวงสาครยุทธวิไชย (หมัด) 30/5/18

๑๗๖๗ หาสตะนันทน์ Ha^stanandana นายเรือตรีแสวง นายช่างกลประจำสถานีวิทยุโทรเลขเมืองสงขลา กับนายสวัสดิ์ (บิดา) ปู่ชื่อหาด 12/11/14

๕๒๗๗ หาสุณหะ Hasunaha นายร้อยตำรวจตรีเฟี้ยม รองสารวัดกรมตำรวจพระนครบาล กับนายสุ่ม (บิดา) ปู่ทวดชื่อหัว 29/6/19

๕๔๕๗ หิงกานนท์ Hinga^nanda นายฮวย ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินจังหวัดพระประแดง บิดาชื่อนายเห่ง 5/7/19

๕๔๘๕ หิงคุจันทนะ Hinguchandana นายจัน ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อเห่ง 5/7/19

๒๗๕๑ หิญชีระนันทน์ Hinji^ranandana ขุนสอนถูกระบอบ (เรือง) ครูใหญ่โรงเรียนมัธยมวัดนวลนรดิศ ทวดชื่อหิ้นเจียน 7/11/15

๓๔๑๔ หิตะสิริ Hitasiri จ่าชาญชำนิกิจ (เฮง) ประจำกองบัญชาการกรมตำรวจวัง บิดาชื่อฮี้ 2/9/16

๕๕๓๐ หิตาทร Hita^dara ขุนอนุกูลราชธน (ฮี้) ผู้ช่วยพระคลังมณฑลภูเก็ต 26/7/19

๕๓๖๐ หิตานนท์ Hita^nanda นายร้อยตำรวจตรีช่วง กองตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาท บิดาชื่อฮิ 29/6/19

๒๑๖๖ หิมะกลัส Himakalasa พันเด็กชาเอกกลั่น ประจำกรมช่างมหาดเล็ก กรมมหรศพ บิดาชื่อหิม ปู่ชื่อถัง 8/4/15

๐๕๕๔ หิมะมาน Himama^n ขุนชำนาญยามยนต์ (มาน) กรมพระแสงต้น กระทรวงวัง บุตรโต๊ะฮิม 23/8/13

๒๒๑๖ หิมาศวิน Himasvin นายฮิม กองม้าแข่ง กรมพระอัศวราช 7/5/15

๒๖๑๐ หิรัญญะเวช Hiranyaveja อำมาตย์ตรี หลวงสุนทรมนูกิจ (อร่าม) ผู้พิพากษาศาลเมืองศุโขทัย ทวดชื่อหิรัญ ปู่ชื่อเวช 10/10/15

๖๒๒๖ หิรัญญะสิริ Hirannasiri พลเสือป่าชั้น ประจำหมวด ๓ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อเสือ ปู่ชื่อชื่น บิดาชื่อเงิน 25/12/21

๖๐๔๓ หิรัญบุรณะ Hiranapu^rna ขุนบริคุตคินิรัชฎ์ (ไคบุ๋น) ผู้ช่วยสมุหบาญชี กรมรถไฟหลวง 6/8/21

๔๘๐๔ หิรัณยชาตรี Hiranyaja^tri ขุนประจำจันทเขต (ชาตรี) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ บิดาชื่อพระยาอินทรวิชิต (ทองคำ) 5/4/19

๐๘๖๕ หิรัณยมาน* Hiranyama^n นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุญมา มหา
ดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายฃาว หลานนายทอง 18/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หิรัณยะมาน"

๑๙๒๖ หิรัณยรัชต์ Hiranyarajata ว่าที่นายหมวดตรีจำปี ประจำกองนักเรียนทหารกระบี่ กรมนักเรียนเสือป่าหลวง และรับราชการประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อเงินสี 9/3/14

๕๗๗๓ หิรัณยะคุปต์ Hiranyagupta พลเสือป่าเลียบ กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ กับนายคุ้ม (บิดา) ปู่ชื่อคำ 15/12/19

๓๓๐๐ หิรัณยะจินดา Hiranyachinta^ นายเรือตรีแดง กรมปลัดบาญชีทหารเรือ ปู่ชื่อทองจีน 22/7/16

อ-๔ หิรัณยะวสิต Hiranyavasit นายทองสุก ราษฎรตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23

๓๓๓๖ หิรัณยัษฐิติ Hiranyashthiti นายร้อยตำรวจเอก ขุนหาญทุระชน (โต๊ะ) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อทองอยู่ 30/7/16

๔๖๓๕ หิรัณยากาศ Hiranya^kas นายร้อยโทชั้น กรมทหารบกราบที่ ๑๘ กับนายรองภูดาษ (หรุ่ม) บิดา ทวดชื่อพระยาอินทรบุรี (เงิน) ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (แจ้ง) 4/10/18

๑๑๘๕ หิรัณยานนท์ ขุนสุวรรณธนากร (ทองคำ) ศุภมาตราเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อเหรียญ 19/3/13

๐๒๙๗ หุณฑนะเสวี Hundanasevi พระอนันตกิจกำจร (หุ่น) ปลัดกรมรองงาน กระทรวงวัง 13/7/13

๖๐๐๒ หุณฑนามระ Hunadana^mra พลเสือป่าเกลี้ยง กองเสือป่าจังหวัดเพชรบุรี บิดาชื่อนายหุ่น 11/6/21

๖๒๘๒ หุณฑสาร Hundasa^ra พลเสือป่าแสวง ประจำหมู่ที่ ๒ หมวด ๔ กองร้อยหลวง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่ออินทร ปู่ชื่อเทพ บิดาชื่อหุ่น 25/3/21

๑๔๔๐ หุณฑสุต Hundasuta ว่าที่นายตำรวจตรีถนอม กรมพระตำรวจ ปู่ชื่อหุ่น 1/6/14

๖๑๓๒ หุณฑะประทิน Hundrapradin นายเรือตรีเอียง ร.น.ส. เรืออนันตนาคราช กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ทวดชื่อทิน ปู่ชื่อแพ บิดาชื่อหุ่น 12/10/21

๖๑๒๙ หุณฑะสิริ Hundasiri พันจ่าหุน ร.น.ส. กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

๑๓๑๔ หุตวณิช Hutavanija ขุนวิเศษสมบัติ (เทศ) เสมียนเอก กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายฮวด สกุลพ่อค้า 17/4/14

๕๐๕๑ หุตะกมล Huntakamala พลเสือป่าสุดใจ กองสารวัดเสือป่า กรมเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อฮัว 31/5/19

๓๑๗๐ หุตะโกวิท Hutakovida หลวงนิเพทย์นิติสรรค์ (ฮวดหลี) ครูโรงเรียนพณิชยการวัดราชบูรณะ กรุงเทพฯ (พี่) กับขุนเสริมวิชาพูล (ไฝ) ธรรมการเมืองระนอง (น้อง) ทวดชื่อฮุด ปู่ชื่อโก่ว 10/6/16

๓๑๑๕ หุตะจิตต์ Hutachitta มหาดเล็กวิเศษลิ้ม ผู้ช่วยแพทย์ กรมมหรศพ ปู่ชื่อขุนประเทศภาษา (จิต) บิดาชื่อฮวด 28/5/16

๒๙๐๕ หุตะจูฑะ Hutachu^da ลูกเสือเอกเรียว นายหมู่ลูกเสือ กองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมืองภูเก็ต ปู่ชื่อฮวด บิดาชื่อจู้ 14/2/15

๓๙๔๖ หุตะชาต Hutajata ขุนประคุตนิคมตานี (หวอด) อัยการจังหวัดระนอง บิดาชื่อฮวด 17/5/17

๓๖๙๘ หุตะโชค Hutajoga ว่าที่นายเรือตรีเสง กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อเฮง บิดาชื่อฮวด 19/1/16

๓๒๙๓ หุตะดิลก Hutatilaka นายร้อยโทเจิม โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก บิดาชื่อฮวด 22/7/16

๕๐๔๓ หุตะธนี Hutadhani พลเสือป่ากวย กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายส่อง (บิดา) ปู่ทวดชื่อฮวด 31/5/19

๓๐๙๑ หุตะนันทน์ Hutanandana รองเสวกตรีทองอยู่ กระพระคลังข้างที่ บิดาชื่อฮวด 21/5/16

๐๑๙๙ หุตะนาวิน* Hutana^vin นายเรือโทฮวด กรมทหารชายทเล 5/7/13 * เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน" แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน" ใบให้ชื่อใหม่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

๓๕๔๖ หุตะปาน Hutapa^na นายร้อยตำรวจเอก ขุนรบอรินราบ (สา) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ทวดชื่อฮวด ปู่ชื่อปาน 4/11/16

๒๔๖๔ หุตะพร Hutabara พันเด็กชาเอกละ ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อฮวด ปู่ชื่อพร 27/8/15

๓๔๐๗ หุตะแพทย์ Hutabaedya ว่าที่นายเรือตรีซังชุน แพทย์กองพยาบาลทหารเรือ ทวดชื่อฮวด 2/9/16

๒๙๕๐ หุตะภูติ Hutabhuti นายวงษ์ พนักงานออกโฉนดที่ดิน เมืองสุพรรณบุรี บิดาชื่อฮวด 8/3/15

๔๘๓๙ หุตะมาน Hutama^n หลวงวิจารณ์นรกิจ (ฮวด) นายอำเภออุไทย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับนายมี (บิดา) ปู่ชื่อหยู 5/4/19

๔๗๔๔ หุตะเมขลิน Hutamekhalin ว่าที่ผู้กำกับตรีสังวาล ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อฮวด 3/2/18

๓๓๕๙ หุตะวัฒนะ Hutavadhana นายหมู่ตรีพร กองออกโฉนดที่ดิน กรุงเทพฯ ทวดชื่อขุนสำเร็จรจนา (ฮุด) ปู่ชื่อฮวด 6/8/16

๔๙๕๓ หุตะเศรณี Hutasreni นักเรียนแพทย์เสือป่าแถว กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อฮวด 16/4/19

๐๘๓๕ หุตะสมิต Hutasmita นายร้อยตรีเหรียญ ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี ปู่ชื่อฮวด บิดาชื่อแย้ม 11/12/13

๔๙๔๔ หุตะสังกาศ Hutasanka^sa นักเรียนแพทย์เสือป่าเสงี่ยม กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อฮวด 16/4/19

๐๙๐๙ หุตะสิงห Hutasinha พระสาครสงคราม (หลำ) ผู้ว่าราชการเมืองสมุทสาคร กับหลวงกสิการบัญชา* (เก๊ง) เจ้ากรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ และหลวงประดิษฐพิจารณการ** (ก้อน) ผู้พิพากษาศาลคดีต่างประเทศ เป็นพี่น้องกัน บุตรนายฮวด ปู่ชื่อสิงห์ 15/1/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระกสิกรบัญชา ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระมโนปกรณนิติธาดา

๐๒๗๙ หุตะเสวี Hutasevi พระบำรุงราชฐาน (ฮวด) ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง กระทรวงวัง 13/7/13

๖๑๐๓ หุตากร Huta^kara พลราชนาวีเสือป่ากิมเฮง กองพันราชนาวีเสือป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 24/9/21

๕๗๙๔ หุตางกูร Huta^nku^ra นายหมู่ตรียุกวัน กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อฮวด 25/6/20

๕๕๕๔ หุตานนท์ Huta^nanda ขุนหิรัญไพรัช (ฮวด) กรมกระสาปณ์สิทธิการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อพึ่ง บิดาชื่ออู๋ 26/7/19

๐๗๗๒ หุตานนท์ Huta^nanda นายร้อยเอกเฮง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายบุ้นเต๊ก (บิดา) บิดานายบุ้นเต๊กชื่อฮวด 28/11/13

๖๐๙๖ หุตานุกรม Hutanukrama นักเรียนแพทย์เสือป่าเรียง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อฮวด 8/10/21

๖๒๗๑ หุตายน Huta^yana นายไล้ พนักงานบาญชีเงินก่อสร้าง กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อเฮง ปู่ชื่อพันธ์ บิดาชื่อฮวด 25/2/21

๒๙๙๕ หุตาศวิน Huta^svin มหาดเล็กวิเศษฮวด กรมพระอัศวราช 16/4/16

๕๘๓๒ หุตินทะ Hutinda หลวงอิณสำรวจ (อิน) ผู้ช่วยเจ้ากรมกองหมาย กระทรวงยุติธรรม ปู่ทวดชื่อวสิน บิดาชื่อฮวด 4/9/20

๒๓๓๔ หุตินันทน์ Hutinandana นายบุญเล็ก มหาดเล็ก ปลัดอำเภอจะนะ เมืองสงขลา บุตรนายหั่ว 27/6/15

๓๓๒๓ หุวะนันทน์ Huvanandana หลวงมหิทธิ์รถาการ (กิมไหล) กรมรถไฟหลวงสายใต้ ทวดชื่อจีนฮั่วกี่ 30/7/16

๒๙๕๗ หุวานนท์ Hu^va^nanda ขุนลักษณวิจารณ์ (เจียก) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อหู้ 10/3/15

๔๕๘๑ เหติสุต Hetisuta นายร้อยตำรวจโท ขุนผจญโรคพรรค (ถมยา) รองสารวัดประจำโรงพักท่าข้าม อำเภอบางขุนเทียน จังหวัดธนบุรี ทวดชื่อแห 13/9/18

๑๒๑๒ เหมจุฑา Hemachudha^ พระเทพผลู (ผาด) เจ้ากรมกองตระเวณ บิดาชื่อทองอยู่ ปู่ชื่อปิ่น 30/3/13

๑๓๐๖ เหมธร Hemadhara หลวงการเด็นกิจบริรักษ์ (แสง) สังกัดกรมสวนหลวง บุตรนายทอง หลานนายชู 15/4/14

๑๒๐๙ เหมธุลิน Hemadhulin พระสุรินทรบริรักษ์ (สุพรม) กรมการพิเศษอำเภอวาริชภูมิ เมืองสกลนคร ทวดชื่อคำผง เป็นพระยาเขื่อน 30/3/13

๑๒๙๔ เหมนิธิ Hemanidhi หลวงนรัฏธุราทร (โป๊ะ) ยกรบัตรเมืองนครราชสีมา ปู่ชื่อหลวงภักดี (ทองคำ) บิดาชื่อพระทิพสาลี (นิต) 15/4/14

๑๒๙๑ เหมรัตน Hemaratna หลวงพิทักษ์พัศดุภาร (ศรี) สมุหบาญชีกรมกลาง กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อพลอย 15/4/14

๕๗๓๘ เหมวรรธนะ Hemavardhana นักเรียนมหาดเล็กหลวงจรัส ปู่ชื่อขุนศรีธารา (ทองคำ) บิดาชื่อหลวงนครเขตบริบาล (เจริญ) 3/9/19

๖๑๗๕ เหมวิภาต Hemavibha^ta พลพระตำรวจหลวงแจ่ม ประจำหมวด ๓ กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อทอง 19/11/21

๑๔๕๐ เหมสมิติ Hemasmiti ขุนประดิษฐ์ดุลการ (เหม) ผู้พิพากษารองศาลเมืองอ่างทอง บุตรนายยิ้ม 1/6/14

๖๐๗๔ เหมะกุญชร Hemakunjara นายร้อยตรีนิล กรมทหารราชบุรี บิดาชื่อช้าง 17/9/21

๑๑๒๐ เหมะเกตุ Hemaketu นายแสง พธำมรงค์เมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อเหม บิดาชื่อเกต 9/3/13

๔๖๐๖ เหมะคุปต์ Hemagupta นายร้อยตรีทัศน์ กรมทหารบกราบที่ ๑๙ ปู่ชื่อขุนสุทธิสาน (คุ้ม) บิดาชื่อทอง 1/10/18

๒๘๑๑ เหมะจันทร Hemachandra หลวงวรนิติ์ปรีชา (ช้อย) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อทองคำ บิดาชื่อจัน 19/12/15

๐๒๙๔ เหมะทัต Hemadat พระอินทราทิตย์ (แหม) เจ้ากรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง 13/7/13

๕๙๖๙ เหมะทัพพะ Hemadabha นายมีใจภักดิ์ (แปลก) พี่ กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง กับนายภักดี (พี่) นายจ่าง (น้อง) ขุนบำเรอวรการ (น้อง) ปู่ชื่อนายทับ บิดาชื่อนายเฟื่อง 11/6/21

๔๘๑๓ เหมะนัค Hemanaga ขุนภูมิ์พิพัฒน์เขต (แท่ง) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่ออุปชา (คำ) 5/4/19

๓๓๒๕ เหมะนาค Hemana^ga หลวงวรสารพิจิตร์ (คำ) ผู้พิพากษาศาลเมืองกระบี่ ทวดชื่อเหม บิดาชื่อนาค 30/7/16

๑๘๒๐ เหมะเนตร Hemanetra นายเรือตรีมา สมุหบาญชีกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ บิดาชื่อนายคำ ปู่ชื่อนายเนตร 17/12/14

๕๙๘๘ เหมะบุตร Hemaputra นายหมวดตรีเท้ง กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี 11/6/21

๔๖๕๘ เหมะปัทมะ Hemapadma นายหมู่ตรีเชย กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อทอง 18/10/18

๕๙๔๕ เหมะพุกกะ Hemabukka ขุนชาญดรุณกิจ (ทอง) ครูใหญ่โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ ปู่ชื่อสมิงจักรกายวัง (พุก) บิดาชื่อทิม 28/5/21

๔๗๔๒ เหมะภูติ Hemabhuti รองผู้กำกับตรียกเสียง ครูโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง ปู่ชื่อทอง 3/2/18

๔๓๗๗ เหมะรักษ์ Hemaraksha ว่าที่นายหมู่ตรีโชติ ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ทวดชื่อทองรัก ปู่ชื่อทองสุด บิดาชื่อทองโอ่ 23/2/17

๕๒๕๒ เหมะรังคะ Hemaranga นายร้อยตำรวจตรีถม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเหม 29/6/19

๔๕๒๒ เหมะรัชตะ Hemarajata นายร้อยโทเชี่ยว นายทหารคนสนิทของผู้บังคับการกรมทหารบกราบที่ ๒๐ ทวดชื่อเงิน ปู่ชื่อทอง 22/6/18

๔๖๕๕ เหมะรัต Hemarat ขุนวรกิจวิจารณ์ (บุศย์) กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อตาด 18/10/18

๑๘๙๖ เหมะวณิช Hemavanija นายเรือโทเปลื้อง พนักงานสำรวจแผนที่ทะเล กับนายบุญ (บิดา) ปู่ชื่อทอง ตระกูลพ่อค้า 7/3/14

๕๘๙๒ เหมะวยัฆค์ Hemavyaggha พลเสือป่าแลง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่อขุนศักดิ์ดรุณจิตร (ทอง) 1/2/20

๔๖๒๖ เหมะวรรณ Hemavarna นายร้อยตำรวจโทสงวน สมุห์บาญชี กองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดลำพูน ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อวรรณ 4/10/18

๔๘๖๘ เหมะวิบูลย์ Hemavipulaya ขุนประสงค์สมุทการ (วงศ์) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อพูน บิดาชื่อเหม 5/4/19

๔๒๙๒ เหมะศิลปิน Hemasilpin ขุนประสิทธิ์บรรณสาร (ถมยา) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนายเลียน (บิดา) ทวดชื่อพระยาจินดารังสรรค์ (ทองอยู่) 19/12/17

๒๘๙๑ เหมะสถล Hemasthala รองผู้กำกับลูกเสือเตี่ยน รองผู้กำกับลูกเสือ กองร้อยที่ ๑ รักษาพระองค์ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อเหมทอง บิดาชื่อเขิน 14/2/15

๕๗๒๘ เหมะสิขัณฑกะ Hemasikhandaka นายหมู่โทแกระ กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ กับนายทองคำ (บิดา) ปู่ชื่อประแดงอินทปัญญา (ปาน) 3/9/19

๔๕๒๑ เหมะสิริ Hemasiri ขุนบริรักษ์สิกขการ (ศิริ) ธรรมการจังหวัดสกลนคร ทวดชื่อทองศรี 12/6/18

๕๐๑๗ เหมะสุคนธ์ Hemasugandha พลเสือป่าจันทร์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหอม 24/5/19

๔๕๑๑ เหมัษฐิติ Hemashthiti นายร้อยตรีทีร กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ กับนายยัง (บิดา) ปู่ชื่อทอง 12/6/18

๔๒๒๑ เหมัษเฐียร Hemasthi^ra นายร้อยตรีปลั่ง กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐ กับนายคล้าย (บิดา) ทวดชื่อคง บิดาชื่ออยู่ 13/10/17

๕๑๔๐ เหมาคม Hema^gama ขุนประชานุศาสน์ (กิมไล) จ่าจังหวัดสมุทปราการ กับนายทุ้ย บิดา ปู่ชื่อเก๋ง 14/6/19

๑๒๑๐ เหมาภา Hema^bha พระศรีสงคราม (มณี) กรมการพิเศษ เมืองเลย ปู่ชื่อหลวงไชยวงษา (คำภา) 30/3/13

๑๓๖๗ เหมินทร์ Hemindra พระสุนทรธนศักดิ (สุทธิ์) ฃ้าหลวงประจำเมืองสกลนคร ทวดชื่อทองอยู่ ปู่ชื่อพระแกลงแกล้วกล้า (อิน) 25/4/14

๓๘๙๐ เหาตะวานิช Hautavanija ขุนนายกจีนพานิช (เฮาเอียนเบี้ยน) กรมการที่ปฤกษาจังหวัดสงขลา แซ่เฮ่า ทวดชื่อเฮ่าจ่ายเซ่ง ปู่ชื่อจีนเฮ่าจุ้ย บิดาชื่อหลวงจีนพานิชกรณ์ (เฮ่าจั่ว) 21/3/16

๑๑๕๐ โหตรจิตร Hotrachitra ขุนสาธกธนการ (แดง) พนักงานรักษาตลาดพระคลังฃ้างที่ เมืองนครปฐม ปู่ชื่อโห้ ฉายาบวชของตัวมีอยู่ว่า "จิต์ตสาโร" 12/3/13

๒๕๕๒ โหตรภวานนท์ Hotrabhava^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงนารถธนารักษ์ (เจ็งหยอง) สมุหบาญชีกรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อจีนโฮเภา 26/9/15

๒๓๖๐ โหตระกิตย์ Hotrakitya ราชบุรุษอี่ มหาดเล็ก ครูโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ปู่ชื่อโห้ บิดาชื่อซุ่นกิ้ต 1/7/15

๒๖๒๔ โหตระไวศยะ Hotravaisya รองอำมาตย์เอก ขุนวิพิธวิทยาสัณห์ (ฉาย) พนักงานตรวจการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อโห้ พ่อค้า 10/10/15

๒๒๐๘ โหมาศวิน Homasvin มหาดเล็กวิเศษรุน สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อฮม 7/5/15

๑๖๙๗ โหระกุล Horakula นายร้อยตรีชื่น ประจำกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กับนายเขียว สังกัดกรมโหร (บิดา) พวกสกุลโหร 14/10/14

๒๗๑๙ โหละบุตร Holaputra ขุนสารคดี (หลี) กรมอัยการ ทวดชื่อโฮ้ว 1/11/15

๑๑๐๘ โหละสุต Holasuta นายร้อยโทสาย ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี ทวดชื่อจีนฮ่อลั้น 7/3/13

๐๑๕๕ ไหยกร Hayakara หลวงฝึกไหยรัตน์ (เที่ยง) กรมพระอัศวราช 3/7/13Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 11 สิงหาคม 2552 0:20:41 น.
Counter : 2725 Pageviews.

0 comments
25 ม.ค. 63 วันตรุษจีน งานวัดศาลาอดง kae+aoe
(12 ก.พ. 2563 08:43:52 น.)
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)
งานกลุ่ม ระบบสุริยะ kae+aoe
(28 ม.ค. 2563 08:18:04 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด