ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช..๔
นามสกุลพระราชทาน-ช..๔


๖๓๗๓ ชิตินทร Jitindara พลเสือป่าชิต ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อแป้น 26/8/22

๔๐๔๑ ชินรัตน์ Jinaratna มหาดเล็กวิเศษพร้อม กรมชาวที่ บิดาชื่อเทียน ปู่ชื่อแก้ว 13/6/17

๔๗๕๖ ชินสวัสดิ์ Jinnasvasti นายหมู่ลูกเสือเอกพุ่ม ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ มณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อสวัสดิ์ 3/2/18

๔๗๐๐ ชินะจิตร Jinachitra นายหมู่โทกิ๊ด จ่าจังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อชิ้น 3/2/18

๒๔๓๑ ชินะโชติ Jinajoti นายพันตรี หลวงอำนาจณรงค์ราญ (หยิ่ว) ผู้บังคับการกรมทหารช่างที่ ๓ ปู่ชื่อชิน ทวดชื่อโชติ 22/8/15

๒๓๕๕ ชินะเตมีย์ Jinatemiya รองอำมาตย์เอกหลวงประมูลวิชาเพิ่ม (ชุ่ม) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เมืองภูเก็ต บิดาชื่อชื่น ปู่ชื่อฉ่ำ 1/7/15

๐๒๐๐ ชินะนาวิน* Jinana^vin ว่าที่นายเรือตรีชื่น กรมทหารชายทเล 5/7/13 * เดิมให้นามไว้มีสร้อย "เสน" แต่ภายหลังไม่เหมาะเปลี่ยนให้ใหม่เป็นสร้อย "นาวิน" ใบให้ชื่อใหม่วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๔๕๗ (ประกาศราชกิจจา ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

๔๑๕๕ ชินะประภา Jinaprabha นายร้อยตรีเพ็ง กรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อชื่น บิดาชื่อแจ่ม 9/8/17

๖๐๕๐ ชินะโยธิน Jinayodhin นายร้อยโทชื้น กองพยาบาล กองพลทหารบกที่ ๙ ทวดชื่อชื่น 6/8/21

๑๐๗๘ ชิโนทัย Jinodaya พระนราทรธุระธำรง (ฃำ) นายอำเภอพระแท่น เมืองราชบุรี ปู่ชื่อพระปราบอังวะ (เหลี่ยง) บิดาชื่อขุนอุทัย (หุ่น) 5/3/13

๒๕๓๖ ชีรานนท์ Jira^nanda รองอำมาตย์เอก หลวงแผลงสท้าน (สิน) ปลัดจางวางกรมทหารปืนใหญ่ญวนฝ่ายพระราชวังบวรฯ บิดาชื่อหมื่นฤทธิพลไชย (เปีย) 26/9/15

๑๒๙๙ ชีวกานนท์ Jivaka^nanda หลวงพิชิตชโนประการ (สาตร์) นายเวรกระทรวงนครบาล เสมียนตราเลี้ยงเป็นปู่ 15/4/14

๔๔๐๒ ชีวะเกตุ Jivaketu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สนิท กับรองอำมาตย์โทแชร์ บิดา ปู่ชื่อเชียวเก 30/3/17

๖๐๖๓ ชีวานุตระ Jiva^nutra นายร้อยโทสวัสดิ์ กรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว หลวงกรรพยุหยาต (นุด) เป็นปู่ 3/9/21

๒๗๘๑ ชุณหสิริ Junhasiri ขุนประจงเลขา (ปุ๊น) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ ปู่ชื่อชุน 12/12/15

๕๖๕๘ ชุณหโสภาค Junhasobha^ga มหาดเล็กวิเศษสุภาค ประจำกองบัญชาการกลางมหาดเล็ก 9/8/19

๖๒๙๗ ชุณหะติตติ Junhatitti พลเสือป่าตี๋ ประจำกองร้อยที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อง่วนติด ปู่ชื่อบุเรียด บิดาชื่อซิลสุรุ 25/3/21

๓๙๙๘ ชุณหะนันทน์ Junhanandana นายร้อยโทเล็ก ผู้บังคับหมวดพยาบาล กรมทหารบกม้าราชบุรี บิดาชื่อชุน 6/6/17

๔๐๓๓ ชุณหะมาน Junhama^n ขุนประสาทกิจวิลัย (เรียม) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อหลวงอาษา (ชุน) 13/6/17

๔๐๗๓ ชุณหะวัต Junhavat นายร้อยโทอิน กรมทหารบกราบที่ ๑๓ บิดาชื่อชุน 23/6/17

๔๔๓๒ ชุณหะวัน Junhavan นายร้อยตรีผิน กรมทหารบกราบที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อแสง ทวดชื่อสี 16/5/18

๒๒๒๕ ชุณหะสุต Junhasuta นายกิด กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อเพ่งชุน

๓๒๐๓ ชุณหานนท์ Junhaูnanda รองอำมาตย์โทออจู กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อชุน 17/6/16

๕๐๕๕ ชุตาภา Juta^bha^ พลเสือป่าสุข กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแสง บิดาชื่อโชติ 31/5/19

๔๘๐๗ ชุตินธร Jutindhara ขุนชลังคณารักษ์ (รวย) นายอำเภอในมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อโชติ 5/4/19

๔๔๔๔ ชุนหะจันทน Junhachandana รองเสวกตรีเจียร กรมพระคลังข้างที่ ทวดชื่อนวน ปู่ชื่อพราย บิดาชื่อมอน 16/5/18

๐๓๐๘ ชุมโชติ Jumajoti หลวงภักดีวินิจฉัย (ช่วง) ผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ขอแทนหลวงปราจิณกิติบดี (เจ้ากรมชุ่ม) ผู้เป็นบิดาด้วย 13/7/13

๔๒๒๙ ชุมนานนท์ Jumana^nanda พันจ่าเอกโต กรมสรรพาวุธทหารเรือ บิดาชื่อชุ่ม ปู่ชื่อแพ 13/10/17

ร.๔-๑๒ ชุมพล ณ กรุงเทพ Jumbala na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ 4/4/00

๒๔๐๕ ชุมมานนท์ Jumma^nanda นายร้อยตำรวจตรีเอื้อน ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอปากพนัง เมืองนครศรีธรรมราช ทวดชื่อชุ่ม 20/7/15

๐๓๖๕ ชุมสาย ณ กรุงเทพ Xumsai na Krungdeb หลวงสฤษดิ์สุทธวิจารณ* (หม่อมราชวงศ์ถัด) เจ้ากรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๓ กรมขุนราชสีหวิกรม (พระองค์เจ้าชุมสาย) 15/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเกษตรรักษา

๐๙๓๒ ชุมแสง ณ กรุงเทพ Xumsaeng na Krungdeb หม่อมเจ้าเปล่ง ในกรมหลวงสรรพศิลป์ รับราชการในกองแพทย์ กระทรวงวัง เป็นผู้ขอแทนบุตรหลานผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา (พระองค์เจ้าชุมแสง) 19/1/13

๑๙๔๐ ชุมะศารทูล Jumasa^rdu^la ว่าที่นายร้อยตรีแดง ประจำกรมทหารราบที่ ๓ กับนายโต (บิดา) นายโตเป็นบุตรพระยาราชเสนา (ชุ่ม)ๆ เป็นบุตรพระยาศรีสหเทพ (เสือ) 10/3/14

๑๓๓๔ ชุวัสวัต Juvasvat นายร้อยเอก ขุนไล่พลรบ (กอน) ผู้รั้งเสนาธิการกองพลที่ ๘ ปู่ชื่อหลวงสุนทรบริหาร (ชู) 21/4/14

๑๐๗๐ ชุวานนท์ Juva^nanda ขุนประมวญหัดถการ (ทองสุก) ผู้ช่วยคมนาคมมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อนายชู 5/3/13

๐๕๘๑ ชุษณะโยธิน Jushnayodhin นายร้อยตรีแฉ่ง* ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๔๑๑๐ ชุษณะเสวี Jushnasevi รองเสวกตรี นายสรรค์ภักดี (แฉ่ง) กรมพระตำรวจวัง บิดาชื่อเอี่ยม 17/7/17

๖๑๖๕ ชูตายน Ju^ta^yana ราชบุรุษขอม ครูใหญ่โรงเรียนประจำอำเภอท่าข้าม มณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อขุนไชยนารายณ์ (ชู) 19/11/21

๒๖๐๐ ชูตินันทน์ Ju^tinandana นายร้อยโท ขุนการีนราดล (ทรัพย์) สังกัดกรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก กับนายร้อยเอก ขุนภักดีสาตรา (สิน) ประจำแพนกรถไฟ กรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก เป็นพี่น้องกัน ปู่ชื่อชู 10/10/15

๒๘๐๐ ชูติมาน Ju^tima^n นายเรือโทยา นายทหารนอกราชการ กระทรวงทหารเรือ ทวดชื่อชู บิดาชื่อหม่าน 19/12/15

๖๐๑๗ ชูติวงศ์ Ju^tivansa หลวงเทพปรีชา (วงศ์) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสวรรคโลก นายชู บิดา 6/8/21

๕๙๒๕ ชูติวาสะ Ju^tiva^sa ขุนสุนทรสาส์น (อยู่) ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทวดชื่อชู ค้าขาย 28/5/21

๓๐๓๘ ชูติสุต Ju^tisuta ว่าที่นายร้อยตรีพรม กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อชู 7/5/16

๐๒๔๗ ชูโต Xuto หลวงราชอักษร* (สอาด) กองเลฃานุการในพระองค์ ให้เป็นนามสกุลสำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลตรงลงมาจากเจ้าคุณชูโต ทางวงศ์ผู้ชาย คือ เจ้าพระยาพลเทพ (เอี่ยม) เป็นอาทิ 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชอักษร

๑๒๒๕ เชนยะวณิช Jenayavanija นายพันโท หลวงบุรัมพวารักษ์ (สือ) กองหนุน สังกัดกรมสัสดี ปู่ชื่อเชง เป็นสกุลพ่อค้า


Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 19:01:27 น.
Counter : 1276 Pageviews.

0 comments
ครัวม่อนไข่ (Krua Mon Khai)  สวนผึ้ง ราชบุรี   kae+aoe
(15 ม.ค. 2563 08:50:14 น.)
Moai coffee (โมอาย คอฟฟี่) สวนผึ้ง ราชบุรี kae+aoe
(14 ม.ค. 2563 08:48:07 น.)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรี kae+aoe
(9 ม.ค. 2563 08:46:37 น.)
รวมน้ำใจอุ่นกายคลายหนาว บ้านห้วยเต่า ต.บ่อแก้ว อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ JinnyTent
(8 ม.ค. 2563 10:22:09 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด