ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ล
นามสกุลพระราชทาน-ล


๕๔๘๘ ลงกลิกานนท์ Langalika^nanda นายกวนเหล็ง กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อโล่ง 5/7/19

๑๗๙๐ ลดานนท์ Lata^nanda นายเรือตรีทอง ประจำกราบกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๑ (สมุทสงคราม) ปู่ชื่อละ 12/12/14

๒๑๗๐ ลดาวัลย์ ณ กรุงเทพ Latavalya na Krungdeb หม่อมเจ้าเพิ่ม ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ ์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี (พระองค์เจ้าลดาวัลย์) 14/4/15

๔๖๖๓ ลพานุกรม Laba^nukram เจ้าพระยาอภัยราชา (หม่อมราชวงศ์ลบ สุทัศน์) ขอพระราชทานสำหรับภรรยาและบุตรของนายเจริญ มหาดเล็ก 18/10/18

๕๕๒๖ ลยังคานนท์ Layanga^nanda นายเลี่ยงเต๊ก กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ 5/7/19

๕๐๔๐ ลวนะกร Lavanakara นายหมู่ตรีลับ กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อกร 31/5/19

๕๘๖๓ ลวนะลาภานนท์ Lavanalaphananda นายหมู่ตรีล้วน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อลาภ 1/2/20

๒๙๐๒ ลวนะวณิช Lavanavanija ลูกเสือเอกโป นายหมู่ลูกเสือ กองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่าง เมืองปัตตานี ปู่ชื่อยกส่วน พ่อค้า 14/2/15

๒๘๔๖ ลวนานนท์ Lavana^nanda พลเสือป่าชม กองลูกเสือที่ ๕๘ มณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อขุนพิมลฯ (ล้วน) 14/2/15

๒๗๓๖ ลวพันธุ์ Lavabandhu ขุนเสนอสารสนิท (ประยูร) นายเวรรับใช้ อธิบดีกรมตำรวจภูธร ทวดชื่อจีนเหลา บิดาชื่อเตงหงวน 7/11/15

๑๒๕๗ ลวสันธ์ Lavasandha นายบุญต่อ บุตรบุญธรรมแห่งนายอีริก. เซนต์. เย. ลอสัน ผู้บังคับการกรมกองตระเวณ 8/4/14

๔๒๑๖ ลวสุต Lavasuta นายพันตำรวจโท หลวงนรพรรคพฤฒิกร (เอมโปรช) เจ้ากรมสารบรรณ กรมตำรวจ สกุลเดิมลอซัน 27/9/17

๔๑๔๗ ลวะเปารยะ Lavapaurya ขุนชำนาญอัคนีกิจ (ชั้น) การไฟฟ้าหลวงสามเสน กับนายร้อยเอก พระประจักษ์ยุทธชน (แช่ม) บิดา บรรพบุรุษตั้งแต่ปู่ของปู่ทวดเป็นผู้รักษาเมืองลพบุรี 3/8/17

๐๕๘๐ ลวะโยธิน Lavayodhin นายร้อยโทลพ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๑๕๒๕ ลวันยานนท์ Lavanya^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีมาเทว พนักงานยกระบัตร กรมตำรวจภูธร เป็นเชื้อชาติอิตาเลียน นามสกุลเดิม "ลาวาญิโน" (Lavagnino) 13/7/14

๒๗๓๔ ลวางกูร Lava^nku^ra ขุนแพทย์พลตระเวณ (ยู้) นายแพทย์ กรมพลตระเวน ทวดชื่อจีนเล่าเลี้ยง 7/11/15

๔๗๗๐ ละยานนท์ Laya^nanda รองผู้กำกับโทยา ผู้กำกับลูกเสือจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อคง บิดาชื่อไลย 3/2/18

๐๗๐๔ ลักษณโกเศศ Lakshanakoses ขุนอุปการโกษากร (เท้ง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อคล้าย 21/9/13

๐๖๙๖ ลักษณนิยม Lakshananiyama ขุนเสาวรักษ์บรรณาคม (เนียม) นายเวรกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายคล้าย 21/9/13

๓๖๐๑ ลักษณวร Lakshanavara หลวงจินดาโอสถ (แพ) แพทย์กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อคล้าย บิดาชื่อพระอภัยวานิช (วอน) 3/12/16

๒๓๘๒ ลักษณหุต นายเรือเอกเชย แพทย์ประจำกองทหารเรือ ปู่ชื่อหลัก บิดาชื่อฮวด 11/7/15
๔๒๗๔ ลักษณะบุตร Lakshanaputra รองอำมาตย์ตรีแดง ครูโรงเรียนวัดมหรรณพาราม กรุงเทพฯ บิดาชื่อเหมือน 15/12/17

๔๙๕๖ ลักษณะพุกก์ Lakshanabukka นักเรียนแพทย์เสือป่าเมศร์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อลักษณะ บิดาชื่อพุก 16/4/19

๔๐๘๗ ลักษณะโภคิน Lakshanabhogin ขุนมานิตธนากร (แปลก) สรรพากรจังหวัดนครนายก ทวดชื่อกลึง ปู่ชื่อกล่อม 23/6/17

๐๕๘๗ ลักษณะโยธิน* Lakshanayodhin นายร้อยตรีแม้น ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ลักษณโยธิน"

๔๔๖๓ ลักษณะวรรนะ Lakshanavardhana ขุนพิทักษ์ชุมพรเขตร์ (ผ่อง) นายอำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ กับนายเผือก (บิดา) ปู่ชื่อลม้าย 20/5/18

๐๘๓๑ ลักษณะสุต Lakshanasu^ta นายพันโท พระอัคเนศร* (จง) ผู้รั้งผู้บัญชาการกองพลที่ ๓ กรุงเก่า กับนายพุ่ม (บิดา) นายพุ่มเป็นบุตรขุนวิเศษโภชนา (เหมือน) 11/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันเอก พระยาเสนาภิมุข ผู้บัญชาการกองพลที่ ๓

๓๕๔๒ ลักษณานนท์ รองอำมาตย์ตรี ขุนพิสณฑ์สังขกิจ (วาส) รองเวร กรมสังฆการี ปู่ชื่อคล้าย 4/11/16

๑๐๕๗ ลักษณิน Lakshanin นายเชื้อ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองนครปฐม หับนายเหมือน (บิดา) บิดานายเหมือนชื่อคล้าย 1/3/13

๒๖๐๒ ลักษณิยานนท์ Lakshaniya^nanda นายร้อยเอกขุนวิธานสรเดช (ตรึก) สารวัดกองพลที่ ๖ ปู่ชื่อคล้าย 10/10/15

๓๐๑๙ ลักษณียนาวิน ว่าที่นายเรือตรีสพาทย์ นายช่างกลเรือเสือคำรณสินธุ์ ทวดชื่อคล้าย 7/5/16

๒๑๒๔ ลักษโณภาส Lakshanobha^sa พลเสือป่าวง (ค) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อนายร้อยตรีแม้น ปู่ชื่อพระพิพิธสาลี (เอี่ยม) 23/3/14

๐๓๓๘ ลักษมณะนัฎ Lakshamananat หมื่นศรีนัจวิไสย* (สอน) ตัวพระเอก กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศรีนัจวิไสย

๓๓๓๙ ลักษมณาภา Lakshmana^bha^ นายร้อยตำรวจเอก เชย กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อขำ บิดาชื่อแสง 30/7/16

๔๓๔๔ ลักษิตานนท์ Lakshita^nanda นายหมู่ลูกเสือโททิพย์ ครูโรงเรียนโพธาราม ราชบุรี ทวดชื่อลักไซ 20/7/17

๐๗๕๑ ลังกะสูต Lankasuta นายร้อยตรีจู ผู้บังคับหมวดที่ ๓ กองร้อยที่ ๑ กรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ชื่อหลง 6/11/13

๑๗๘๒ ลังคุลจินดา Langulachinta^ นายร้อยตรีวอน ประจำกรมทหารราบที่ ๘ บิดาชื่อแหยม ปู่ชื่อจินดา 12/12/14

๓๘๙๗ ลัญชานนท์ Lanja^nanda นายร้อยตำรวจโทกล๊ะ ผู้บังคับกองตำรวจภูธร จังหวัดพังงา บิดาชื่อลัน 21/3/16

๒๕๗๒ ลัพธะลักษ์ Labdhalalaksha นายร้อยเอก ขุนแสนใจภักดิ์
(เปลี่ยน) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารพาหนะ กองทัพน้อยที่ ๑ บุตรนายลับ 3/10/15

๖๓๔๑ ลัมพสาระ Lambasa^ra พลเสือป่ากำจัด ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี ปู่ชื่ออ่ำ บิดาชื่อหลำ 3/6/22

๒๐๒๔ ลัมภเวส Lamphavesa นักเรียนทหารกระบี่แม้น (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายหลำ พ่อค้า 18/3/14

๑๔๙๐ ลัมสุต Lamasuta หลวงเจดียรัฐธำรง (เสง) นายอำเภอเมืองนครปฐม ปู่ชื่อหลำ 6/7/14

๕๗๓๖ ลัมะกานนท์ Lambaka^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงโต๊ะ ปู่ชื่อล่ำซำ 3/9/19

๑๔๐๐ ลัยนันทน์ Layananandana นายพันตรี หลวงอนันตยุทธกาจ (ปลื้ม) ผู้บังคับการกองตำรวจภูธรเมืองแพร่ บุตรนายพร้อม (ยังอยู่) หลานนายรอด (ยังอยู่) เหลนนายไล้ 27/4/14

๒๕๖๖ ลางคุลเกษตริน La^ngulakshetrin มหาดเล็กนักเรียนไข่ กรมโขนหลวง บิดาชื่อปอย ชาวนา 29/9/15

๐๙๐๔ ลางคุลเสน La^ngulasena นายนาวาตรี พระมหาอรรคนิกร (เติม) กองหนุน กระทรวงทหารเรือ กับพระมนตรีนิกรโกษา (จิ๋ว) เลฃานุการสถานอรรคราชทูตสยาม ณ กรุงปารีส ปู่ชื่อแกละ 15/1/13

๓๐๗๐ ลางคุลานนท์ La^gula^nanda นายร้อยโทสุก กรมทหารบกราบที่ ๕ ทวดชื่อแหยม 21/5/16

๔๙๘๗ ลาชมุสิก พลเสือป่าหนู กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อลา 17/5/19

๕๓๖๓ ลาชโรจน La^jarochana นายร้อยตำรวจตรีช่วง แพทย์กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อลา 29/6/19

๔๒๓๘ ลาภะนันทน์ La^bha^nandana นายเทศ พนักงานชั้น ๔ กองเกษตร ปู่ชื่อหลวงอาสาสำแดง 13/10/17

๖๒๔๕ ลาภะวัฒนะ La^bha^vadhana พลเสือป่าเจริญ ประจำหมู่ ๑ หมวด ๔ กองร้อยที่ ๖ กองพันที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี ปู่ทวดชื่อพัน ปู่ชื่อบุศย์ บิดาชื่อลา 1/1/21

๔๒๕๓ ลาภานนท์ La^bha^nanda ขุนบรรจงเลขา (อู๋) กรมศิลปากร กระทรวงวัง บิดาชื่อเฮง 8/12/17

๑๖๓๔ ลาวณานนท์ La^vana^nanda ขุนสุรัตราชกิจ (จำปา) นายอำเภอเมืองฝาง ปู่ทวดชื่อลาว 29/9/14

๔๓๒๑ ลาวัณบุตร La^vanaputra ว่าที่รองอำมาตย์ตรีแก้ว กรมทาง กระทวงคมนาคม ทวดชื่อลา กับพระนรินทรสงคราม (ทองดี) ปู่ และหลวงอภัยภักดี (ไผ่) บิดา 29/1/17

๒๐๗๔ ลิงขะวณิช Linkhavanija นักเรียนทหารกระบี่แฉล้ม (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายเหล็ง พ่อค้า 18/3/14

๔๗๕๕ ลิปตะสิริ Liptasiri นายหมู่ลูกเสือเอกอาจิต ครูโรงเรียนนินภูมิ์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อคง 3/2/18

๖๓๑๗ ลิปตะสุนทร Liptasundara รองอำมาตย์โท ขุนสุนทรประกาศ (อุ๋ย) จ่าศาลมณฑลปราจิณบุรี ปู่ชื่อบ๊วย บิดาชื่อลิบ 29/4/22

๕๕๘๘ ลิมปนันทน์ Limpanandana นายเรือโทเกี้ยม กระทรวงทหารเรือ 26/7/19

๔๙๐๒ ลิมปะพันธุ์ Limpabandhu ขุนชนาธิการนุมัติ (สิงโต) กรมการพิเศษจังหวัดพิศณุโลก 5/4/19

๕๒๔๒ ลิมปะสุวัณณ Limpasuvanna นายร้อยตำรวจตรีแข กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อหลิม 14/6/19

๔๙๐๑ ลิมปานนท์ Limpa^nanda ขุนวิเศษนุกูลกิจ (ลิมกงเจี๋ยน) กรมการพิเศษจังหวัดภูเก็ต 5/4/19

๑๖๗๕ ลิมปิโกวิท Limpikovida นายร้อยเอกเทียนหลุน ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อลิ่มกวย 11/10/14

๔๑๔๙ ลิมปิชาติ Limpija^ti นักเรียนมหาดเล็กหลวงเจียม แซ่ลิม ปู่ชื่อลิมปู บิดาชื่อซุ่นฮวด 3/8/17

๒๖๑๘ ลิมปิทีป Limpidipa รองอำมาตย์เอก ขุนวิสุทธิ์พจนวิจารณ (ตี๋) ล่ามกองช่าง กรมศุฃาภิบาล บุตรจีนเทียน แส้หลิม 10/10/15

๑๕๕๑ ลิมปินันทน์ Limpinandana หลวงพิศาลสุนทรกิจ (เจือ) ยกรบัตรเมืองเชียงใหม่ กับขุนเทพสมบัติ (บุญลิม) บิดา 27/7/14

๒๔๕๖ ลิมปิรังสี Limpiransi มหาดเล็กวิเศษสาย ประจำกรมช่างมหาดเล็ก ปู่ชื่อหลิม บิดาชื่อหรั่ง 27/8/15

๔๕๘๘ ลิมปิเลขะ Limpilekha ขุนพิสุทธิ์อังกกิจ (รื่น) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อลิ้ม บิดาชื่อเล็ก 18/9/18

๓๗๘๙ ลิมปิวัฒน Limpivadhana นายหมู่ตรีฮวด ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อลิ้ม 28/2/16

๒๔๑๗ ลิมปิษเฐียร Limpisthira นายเส็ง อักษรเลขเมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อลิม บิดาชื่อคง 30/7/15

๒๖๒๓ ลิมปิสวัสดิ์ Limpisvasti รองอำมาตย์โท ขุนศรีโภคากร (เม้ง) ผู้ช่วยสุรายาฝิ่นเมืองหลังสวน ทวดชื่อจีนลิ่มเฮง 10/10/15

๓๘๙๒ ลิมปิสุต Limpisuta รองอำมาตย์โทเต้ก ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดระนอง แซ่หลิม ทวดชื่อหลิมเซ่งหงวน ปู่ชื่อหลิมเซี่ยม บิดาชื่อหลิมเอ็ง 21/3/16

๑๐๖๗ ลิมพะสุต Limpasuta นายผูก พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อลิ่ม 1/3/13

๑๕๕๗ ลิวิสิทธิ์ Livisiddhi หลวงประจำจันทเฃตร (น้อย) นายอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปู่ทวดชื่อนายลี้ ปู่ชื่อนายสิทธิ์ 27/7/14

๑๙๐๒ ลีนะกนิษฐ Linakanishtha นายเรือตรีเอี้ยม ครูสอนโรงเรียนนายเรือ บิดาชื่อหลิน ปู่ชื่อน้อย 7/3/14

๑๒๖๙ ลีนะกุล Linakula หลวงอัษฎพิศวิถี (เชย) ผู้รังวัดแผนที่ชั้นที่ ๒ ใน กองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ สกุลเดิมเป็นจีน แซ่ลี้ 13/4/14

๕๕๐๒ ลีนะวัต Li^navat นายลี้เค็กเส็ง ล่ามกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อลี้มุ้นหยก 5/7/19

๔๕๓๐ ลีนะสมิต Linasmita นายเรือตรีสนิท กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อลิน ปู่ชื่อแย้ม 22/6/18

๕๖๒๗ ลีนะสุวรรณ Linasuvarna พันจ่าตรีลี กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อทอง 26/7/19

๑๐๔๐ ลีนะเสน Linasen นายร้อยตรีปลอด ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อหลี 20/2/13

๕๖๑๙ ลีนะหุต Linahuta พันจ่าตรีฮวด กรมยุทธศึกษาทหารเรือ บิดาชื่อลี้ 26/7/19

๓๘๑๔ ลีนานนท์ Lina^nanda นายหมู่ลูกเสือดวง ประจำกองลูกเสือที่ ๑ มณฑลภูเก็ต กับขุนสกลธนารักษ์ (แดง) บิดา ปู่ชื่อนายเลี่ยนก๊ก 13/2/16

๕๕๒๑ ลีนาปาตะ Lina^pata นายหลี้ พนักงานรังวัดที่ดิน จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อร่วง 5/7/19

๔๐๒๓ ลียะเภาว์ Liyabhava ขุนโอสถสิทมธิการ (จู) ผู้ช่วยผู้อำนวยการปาสตุรสภา ทวดชื่อหลี บิดาชื่อเพ่า 9/6/17

๓๑๗๑ ลียะวณิช Li^yavanija หลวงวิบูลย์ศิลปการ (บุ้นเจี่ย) ครูโรงเรียนเพาะช่าง กรุงเทพฯ กับขุนนารถจีนารักษ์ (ซำเฮ้ง) สกุลเดิมลี้ พ่อค้า 10/6/19

๒๒๙๕ ลียากาศ Liyaka^sa นายจวน ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี ทวดชื่อจ่าช่วงไฟประทีปวัง (เลีย) ปู่ชื่อแจ้ง 7/6/15

๒๕๒๔ ลีละชาต Lilaja^ti รองอำมาตย์โท หลวงวิชิตธนสาร (เวก) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานรักษาเงิน กรมธนบัตร์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อพระยาพิพิธโภไคสวรรย์ (คล้อย) ปู่ชื่อเกิด 12/9/15

๓๔๓๑ ลีละทีป Liladipa ขุนบรรณโทรเลข (กิมเฮง) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อหลี ปู่ชื่อเทียนบ๊ 10/9/16

๒๘๗๑ ลีละผลิน Lilaphalin พลเสือป่าคง กองลูกเสือที่ รักษาพระองค์ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อหลี ชาวสวน 14/2/15

๓๙๒๑ ลีละพันธุ Li^labhandhu ขุนนครจีนวิจารณ์ (กิมสุย) กรมการพิเศษ เมืองนครศรีธรรมราช แซ่หลี ปู่ชื่อจีนอี บิดาชื่อหล้อย 4/4/17

๒๗๔๘ ลีละยูว Lilayuva ขุนยัตรกิจโกศล (กวย) ผู้ช่วยนายทะเบียน กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อลี้ บิดาชื่อยู้ 7/11/15

๒๙๒๙ ลีละลุตร Lilaputra พระเรืองศักดิ์สาครเขต (หยวก) ปลัดเมืองสมุทสาคร บิดาชื่อลี 8/3/15

๒๔๔๔ ลีละศร Lilasara นายร้อยตรีเปลี่ยน ประจำกรมทหารพรานที่ ๓ ปู่
ชื่อลี บิดาชื่อสอน 22/8/15

๓๓๔๘ ลีละสิริ Lilasiri นายร้อยโทตี๋ กรมยุทธศาสตร์ทหารบก บิดาชื่อหลี้เฮง 6/8/16

๓๙๒๒ ลีละหุต Lilahuta รองอำมาตย์ตรีกาว ปลัดขวาอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อจีนซ่ายฮู่ 4/4/17

๕๔๑๙ ลีลานนท์ Lila^nanda นายหมู่ตรีผิว กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายปุ่น (บิดา) ปู่ชื่อลี 29/6/19

๔๑๖๙ ลีลานุช Lila^nuja นายร้อยตรีทองสุก กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ กับนายนุช ปู่ชื่อลี 15/8/17

๓๑๙๒ ลีลาลัย Lila^laya พันจ่าเด็กชาฮก กรมชาวที่ ทวดชื่อหลี ปู่ชื่อลัย 17/6/13

๒๒๐๐ ลีลาศวิน Lilasvin มหาดเล็กวิเศษแดง (เล็ก) สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อลี 14/4/15

อ-๖ ลีลาสิริ Li^la^siri นายไฮ้ซัว ราษฎรตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23

๔๙๓๘ ลุมพิกานนท์ Lumbika^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าผิน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายช่อง (บิดา) ปู่ชื่อหลุ่ม 16/4/19

๒๗๑๖ ลุลิตานนท์ Lulita^nanda ขุนวิจาร์ศุขกรรม (ติด) กรมศุขาภิบาล กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อหลุย บิดาชื่อหลี 1/11/15

๐๖๐๔ ลูศนันทน์* Lusanandana นายพันโท หลวงประเทศสวามิภักดิ์ (ดาลูศ) หัวหน้าครูโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม เกิดในสกุลชาวโปรตุคัล นาม da Luz 15/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ลุศนันทน์"

๕๕๒๓ เลขกะบุตร Lekhakaputra นายแปลก กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อขุนภูดาษ (ชม) 5/7/19

๕๘๘๖ เลขกานนท์ Lekhaka^nanda พลเสือป่าเขียน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหมื่นชำนาญพาหล (ผึ่ง) 1/2/20

๕๘๒๒ เลขกามระ Lekhaka^mra พันเด็กชาตรีเสงี่ยม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อเขียน 4/9/20

๕๖๑๖ เลขนาวิน Lekhana^vin พันจ่าตรีเขียน เรือมูรธาวสิตสวัสดิ์ กองทัพเรือ 26/7/19

๑๔๑๙ เลขยานนท์ Lekhya^nanda มหาดเล็กวิเศษสาย กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายเขียน 4/5/14

๐๓๒๕ เลขวัฒนะ Lekhavaddhana หลวงไพจิตรฐาปนการ* (เขียน) กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเพชร์รัถสมบูรณ ปลัดบัญชาการกรมพระอัศวราช

๐๗๑๒ เลขวัต Lekhavat นายร้อยเอก หลวงสุวรรณนิมิตร์เลขา* (เล็ก) ครูสอนวิชาเลข ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กระทรวงกระลาโหม 3/10/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายร้อยเอก หลวงนิมิตร์สุวรรณเลขา"

๑๙๑๙ เลขสิริ Lekhasiei นักเรียนมหาดเล็กหลวงสิริวัฒน โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายเล็ก 9/3/14

๔๐๗๖ เลขะกะ Lekhaka นายร้อยตรีสุวรรณ นายทหารฝึกหัดราชการ กรมแผนที่ทหารบก บิดาชื่อจีนจอก 23/4/17

๓๖๙๐ เลขะกุล Lekhakula หลวงสุภไสยสโมธาน (เหล่บ๊อกล่อง) กรมการพิเศษจังหวัดสงขลา บิดาชื่อขุนด่าน (แซ่เหล่ ชื่อจ๊าบ) 19/1/16

๑๙๗๖ เลขะโฆษ Lekhaghosha พลเสือป่าเทียบ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อเขียน ปู่ชื่อกรับ 12/3/14

๓๑๕๖ เลขะชัย Lekhajaya ขุนไผทพยุหรักษ์ (เชย) นายทะเบียนที่ดิน กองออกโฉนดที่ดิน มณฑลกรุงเทพฯ บิดาชื่อจีนเล็ก 10/6/16

๔๕๖๕ เลขะประภา Lekhaprabha^ พลเสือป่าจำรัส ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน จังหวัดเพ็ชร์บุรี บิดาชื่อล่ห์ 9/7/18

๒๖๑๑ เลขะวณิช Lekhavanija รองอำมาตย์เอก หลวงอินทปรีชา (เหยียน) ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๒ ปู่ชื่อเจ๊สัวเหล่ 10/10/15

๓๕๕๓ เลขะสมาน Lekhasama^na พันจ่าเอกสง กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเละ บิดาชื่อหลวงสาคร (สมาน) 25/11/16

๐๔๓๓ เลขะเสน* Lekhasen ขุนนิวาศวาสพ (เขียน) กรมชาวที่ 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เลขเสน"

๒๔๐๑ เลยะกุล Leyakula นายโป๊ มหาดเล็กรายงาน มณฑลภูเก็ต ปู่ชื่อไล่ฮะ 20/7/15

๓๓๐๖ เลยานนท์ Leya^nanda นายเผ่า ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อเล้ย 22/7/16

๕๓๔๒ เลาหเกียรติ Lauhakirti นายร้อยตำรวจตรีบุญจิ้น ล่ามกองพิเศษ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเล่าเกียดเชียง 29/6/19

๕๕๖๑ เลาหตีรานนท์ Lauhatira^nanda ขุนทิพสมบัติ (ตี้) พนักงานฝิ่น จังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อเหลา 26/7/19

๓๒๗๐ เลาหบุตร์ Lauhaputra ขุนนิติโทรการ (เฮง) กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อเหลา 16/7/16

๐๖๕๘ เลาหเสรษฐี Lauhasreshthi พระยาเจริญราชธน* (เหลา ซอง มิ้น) เจ้ากรมท่าซ้าย กระทรวงนครนครบาล แซ่เหลา 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาโชฎึกราชเศรษฐี

๒๗๙๔ เลาหะคามิน Lauhaga^min หลวงศรีเยาวภาศ (ทอง) กรมปลัดบาญชี กระทรวงกลาโหม สกุลกำเนิดที่บ้านเลา แขวงเมืองราชบุรี 19/12/15

๔๑๗๐ เลาหะจินดา Lauhachinda^ นายหลง กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ กับนายยิ้น (บิดา) ปู่ชื่อเล้าจิ้นเจี่ย 15/8/17

๔๓๙๓ เลาหะพันธุ์ Lauhabandhu นายเหลาเหลงฮุย ล่ามสถานทูตอเมริกัน กรุงเทพฯ แซ่เหลา 19/3/17

๑๗๙๙ โลกะกะลิน Lokakalin นายเรือตรีล็อก นายช่างกล เรือสุครีพ* 14/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายช่างกลเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"

๑๒๗๓ โลจนานนท์ Lochana^nanda หลวงญาณวิจิตร (สิทธิ์) รับราชการในหอพระสมุดวชิรญาณ เป็นเชื้อจีน แซ่โหลว 13/4/14

๒๕๗๙ โลจายะ Locha^ya นายเรือโทฃาว สำรองราชการแพนกรักษาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปู่ชื่อโลด บิดาชื่อพญาปราบปัจจามิตร (อาย) 3/10/15

๐๓๗๐ โลหนันทน์ Lohanandana พระยาทิพโกษา (สอน) เจ้ากรมกองการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ขุนโลหมัยพิจิตร (แสง) เป็นปู่ ขุนโลหมัยพิจิตร (นกเทษ) เป็นบิดา 27/7/13

๒๙๐๙ โลหรัตน Loharatna พลเสือป่า ขุนวิจิตรจารึก (ยูร) กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลอ บิดาชื่อพลอย 14/2/15

๐๖๔๐ โลหศิริ* Lohasiri นายร้อยตรีไปล่ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็ตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อโล่ห 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "โลหะศิริ"

๓๗๐๗ โลหะกฤษณะ Lohakrishna นายเอก นายเวรสารบรรณ กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อโล๊ะ บิดาชื่อขำ 19/1/16

๖๒๒๑ โลหะชาละ Lohaja^la นายหมู่ตรีแห เสมียนกองพันที่ ๑ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายโล่ห์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อบุญมาก ปู่ชื่อเอม 25/12/21

๑๙๙๒ โลหะชีวิน Lohajivin พลเสือป่าชั้น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายพริ้ง ช่างหล่อ 12/3/14

๕๕๓๙ โลหะโชติ Lohajoti ขุนธนานุสาร (ช่วง) คลังจังหวัดประทุมธานี ปู่ชื่อเหล็ก 26/7/19

๐๕๕๓ โลหะนาม Lohana^ma ขุนยนต์โยควิชาชาญ (โละ) กรมพระแสงต้น กระทรวงวัง เป็นบุตรหลวงวิเศษสาครินทร (นาม) 23/8/13

๖๓๕๔ โลหะพันธุ์ Lohabandhu พลเสือป่าสวัสดิ์ ประจำหมวด ๑ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อโล่ห์ บิดาชื่อเบี้ยว 19/8/22

๖๒๐๗ โลหะวณิชย์ Lohavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าห่วง ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายฮุ้น บิดา ปู่ชื่อโล่ห์ 17/12/21

๒๑๕๔ โลหาชีวะ Loha^jiva นายตาด กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายปั้น ช่างหล่อ 23/3/14

๔๙๔๖ โลหารชุน Loha^rjun นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเจือ ปู่ชื่อโล่ห์ บิดาชื่อชุ้น 16/4/19Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 22:03:16 น.
Counter : 2697 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)
งานกลุ่ม ระบบสุริยะ kae+aoe
(28 ม.ค. 2563 08:18:04 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด