ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๙
นามสกุลพระราชทาน-ส..๙


๓๓๕๒ สุนทรกลิน Sundarakalin นายเรือตรีเจือ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเอี่ยม 6/8/16

๒๕๑๓ สุนทรกะลัมพ์ Sundarakalamba นายเรือเอก ขุนผจญใจเพ็ชร์ (ปาน) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กองพันพาหนะ กรมชุมพล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อกล่ำ 12/9/15

๕๒๑๒ สุนทรกันต์ Sundarakanta นายร้อยตำรวจโทกัน กองตำรวจภูธร มณฑลอุดร กับนายสุ่ม บิดา ปู่ชื่ออ้น 14/6/19

๖๒๓๖ สุนทรกาญจน์ Sundaraka^nchana นายหมู่ตรีคำ ประจำหมู่ ๒ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๑๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อดี 25/12/21

๕๒๒๔ สุนทรกิติ Sundarakitti นายร้อยตำรวจตรีหลี กรมตำรวจพระนครบาล กับนายเกิด บิดา ปู่ชื่อสุ่น 14/6/19

๓๙๒๓ สุนทรกุมาร Sundarakuma^ra รองอำมาตย์ตรียก ปลัดอำเภอท่าปลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อเกลี้ยง บิดาชื่อเอียด 4/4/17

๔๖๐๓ สุนทรกุล ณ ชลบุรี Sundarakul na Jolburi หม่อมหลวงจาบ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากกรมขุนสุนทรภูเบศร์ พระนามเดิมว่า เรือง เป็นชาวเมืองชลบุรี* 21/9/18 * เกี่ยวข้องกับพระราชวงศ์จักรี โดยได้ร่วมสาบานเป็นภราดรกับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท เพราะมีอุปการกันเวลาบ้านเมืองเป็นจราจลครั้งเสียกรุงเก่าแก่พม่าข้าศึก ถึงรัชกาลที่ ๑ จึงทรงสถาปนาให้เป็นเจ้าตามพระประสงค์ของกรมพระราชวังบวรฯ

๑๒๘๕ สุนทรเกตุ Sundaraketu หลวงสราญพนารัญ (เล็ก) แทนแม่กองช่างพิมพ์ กรมแผนที่ บุตรนายดี หลานนายเกด 15/4/14

๓๐๙๗ สุนทรเกศ Sundarakesa ขุนกล่อมโกศลศัพท์ (จอน) พนักงานเห่เรือพระราชพิธี กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพระยาสุนทรสงคราม (เกศ) 28/5/16

๕๐๗๑ สุนทรโกมุท Sundarakomuda พลเสือป่าสิน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อสุ่น 31/5/19

๔๑๔๖ สุนทรครุฑ Sundaragaruda ขุนอภิบาลศุขภัณฑ์ (ทองดี) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล (พี่) กับขุนประสารสรบรรณ (สุด) นายเวร กรมไปรษณีย์โทรเลข (น้อง) บิดาชื่อครุธ 3/8/17

๔๐๓๔ สุนทรคุปต์ Sundaragupta ขุนเสถียรพิมาน (ห่วง) กรมปลัดบาญชี กระทรวงวัง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อคุ้ม 13/6/17

๓๔๘๘ สุนทรจันทร์ Sundarachandra นายร้อยโทปาน กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อดี บิดาชื่อจันทร์ 7/10/16

๕๙๔๓ สุนทรจัมปกะ Sundarachampaka ขุนนิพัทธนิติเสรฐ (สวน) ครูใหญ่โรงเรียนวัดอมรินทร์ ปู่ชื่อสุ่น บิดาชื่อจำปา 28/5/21

๓๖๒๐ สุนทรจามร Sundaracha^mara พลเสือป่าคำ นายทะเบียนที่ดินและกรมการตำแหน่งนา จังหวัดนครนายก ปู่ชื่อหลวงบริรักษ์สมบัติ (ภู่) บิดาชื่อหลวงบริรักษ์สมบัติ (แช่ม) 11/12/16

๓๕๓๘ สุนทรจินดา Sundarachinta^ รองอำมาตย์ตรีสมัย กรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อจีน ปู่ชื่อดี 4/11/16

๔๐๔๙ สุนทรฉาย Sundarachha^ya รองอำมาตย์ตรีสมร กรมทาง กระทรวงคมนาคม ทวดชื่อฉาย ปู่ชื่อหลวงไมตรีประชากร (สุ่น) 17/6/17

๖๐๕๙ สุนทรชิตะ Sundarajita นายร้อยโทปรุง กรมทหารบกราบที่ ๑๘ 3/9/21

๐๕๓๐ สุนทรโชติ Sundarajoti ขุนโชติพรหมา (สุ่น) กรมโหร กระทรวงวัง 23/8/13
๐๖๘๕ สุนทรฐิติ Sundarathiti หลวงเทพวิจารณ (เยี่ยม) ปลัดกรม ชั้น ๒ กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงเทพสมบัติ (สุ่น) เป็นบิดา 21/9/13

๓๐๖๒ สุนทรดิลก Sundaratilaka นายร้อยโทจั่น นายทหารคนสนิท กรมครุภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อหลวงสิทธิสำแดงรณ (เอี่ยม) บิดาชื่อเจิม 14/5/16

๔๐๓๕ สุนทรเดช Sundaradeja นายพิบูลย์บริบาล (ชื่น) กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อคุ้ม 13/6/17

๒๑๘๕ สุนทรตุมระ Sundaratumra นายดุม ปลัดเวรม้าขี่ กรมพระอัศวราช บิดาชื่อดี 14/4/15

๓๕๐๔ สุนทรตุล Sundaratula หลวงสถลธนกิจ (ตี้) สรรพากรจังหวัดบุรีรัมย์ ปู่ชื่อชู บิดาชื่อดี 30/10/16

๐๗๕๒ สุนทรทัต Sundaradatta นายร้อยตรีฉันท์ แทนนายทหารเสนาธิการ กองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อสุนทร์ 6/11/13

๐๓๓๐ สุนทรนัฎ Sundaranat หลวงสุนทรเทพระบำ (เปลี่ยน) ครูโขน กรมมหสพ กับหลวงประสมสังคีต (ป่วน) กรมดนตรี เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน 14/7/13

๓๘๔๘ สุนทรนันท์ Sundarananda พลเสือป่าฉอ้อน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงวิเศษภักดี (เอี่ยม) 18/2/16

๓๑๕๘ สุนทรนาค Sundarana^ga นายชื้น กองเกษตร์ มณฑลอุบลราชธานี กับหมื่นพนมสารพลารักษ์ (รื่น) สมุหบาญชี ในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงปราจิณกิติบดี (พ่อ) ปู่ชื่อนาค บิดาหมื่นพนมฯ ชื่อเอี่ยม 10/6/16

๒๙๙๖ สุนทรนิล Sundaranila มหาดเล็กวิเศษทัศน์ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่ออุ่ม บิดาชื่อน้อย 16/4/16

๓๗๕๙ สุนทรเนตร Sundaranetra พลเสือป่าสนั่น รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ กรุงเก่า กับนายเกลี้ยง (บิดา) ปู่ชื่อเนตร 3/2/16

๔๔๗๖ สุนทรบุระ Sundarapura นายพันตรี หลวงบำราศอรินทร์พ่าย (เทียม) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๖ นครสวรรค์ กับขุนประจักษ์คดี (ก๊ก) กรมตำรวจพระนครบาล (พี่) ทวดชื่อเมือง ปู่ชื่อเอี่ยม 20/5/18

๒๒๓๗ สุนทรประหาส Sundarapraha^sa พันจ่าเด็กชาเลี่ยม จำอวดในกรมโขนหลวง 7/5/15

๓๗๕๓ สุนทรปักษิณ Sundarapakshin พลเสือป่าผาด รองผู้กำกับลูกเสือ
กองที่ ๔๕ กรุงเทพฯ กับนายพริ้ง (บิดา) ปู่ชื่อนก 3/2/16

๔๙๘๐ สุนทรปัทม Sundarapadma นายหมู่ตรีทิม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายดี (บิดา) ปู่ทวดชื่อปิ่น 17/5/19

๖๐๘๕ สุนทรพงศ์ Sundarapansa นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมลี้ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อพงศ์ 8/11/21

๑๒๙๐ สุนทรพยาฆร์ Sundarabyaghra ขุนประสิทธิอักษรสาร (ทัด) กรมราชบัณฑิต ปู่ชื่อสูน บิดาชื่อเสือ 15/4/14

๓๗๑๑ สุนทรพฤกษ์ Sundarapriksha รองอำมาตย์ตรีอ๋วน ผู้กำกับเอกลูกเสือ กองที่ ๖ โรงเรียนวัดท่าพานิช อำเภอกระบินทร์ เมืองปราจิณบุรี กับนายไม้ (บิดา) ทวดชื่อดี 27/1/16

๐๙๒๗ สุนทรพะลิน Sundarabalin หลวงสุนทรภิรมย์ (แฉ่ง) กรมรองงาน กระทรวงวัง 17/1/13

๓๒๙๔ สุนทรพันธุ์ Sundarabandhu นายร้อยโทบุญมาก แพทย์โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อพันธุ์ 22/7/16

๔๗๒๔ สุนทรพุกก์ Sundarabukka รองผู้กำกับตรีพูล ครูรองโรงเรียนประจำมณฑลอยุธยา บิดาชื่อสุ่น 3/2/18

๕๑๕๕ สุนทรภักดี Sundarabhakdi รองอำมาตย์ตรีหญวน ปลัดอำเภอหนองแขม จังหวัดธนบุรี ปู่ชื่อสุน บิดาชื่อขุนภักดีโสภณ (ตั๋น) 14/6/19

๑๔๘๓ สุนทรภัค Sundarabhaga ว่าที่นายร้อยตรีพยอม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อสุ่น บิดาชื่อมั่ง 6/7/14

๔๐๘๕ สุนทรโภคิน Sundarabhogin ขุนพิทักษ์ภูมากร (เล็ก) สรรพากรนครบาล กับนายซับ (บิดา) ปู่ชื่อดี 23/6/17

๒๑๑๓ สุนทรมณฑล Sundaramandala พลเสือป่าแช่ม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อเกลี้ยง ปู่ชื่อวง 23/3/14

๑๑๔๖ สุนทรมณี Sundaramani ขุนพิบูลย์บรรณกิจ* (เพิ่ม) สมุหบาญชี
อำเภออัมพวา เมืองสมุทสงคราม ทวดชื่อดี ปู่ชื่อแก้ว 12/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๒๔๔๘ สุนทรมาลัย Sundarama^lya ว่าที่นายร้อยตรีช้อย ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ กับนายแช่ม (บิดา) นายแช่มเป็นบุตรจีนพวง 22/8/15

๓๐๕๐ สุนทรยาตร Sundaraya^tra นายร้อยตำรวจเอก ขุนแก้วใจหาญ (เกษ) ผู้บังคับกองตำรวจภูธร เมืองเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อเอี่ยม บิดาชื่อคล้อย 14/5/16

๓๓๗๐ สุนทรรัต Sundararata พันเด็กชาตรีเล็ก กรมยานยตร์หลวง ปู่ชื่อขุนชำนิโอสถ (เอี่ยม) ทวดชื่อรอด 6/8/16

๒๒๙๖ สุนทรรัตน Sundararatna นายพันตำรวจโท พระอาชญาพิทักษ์ (เกษ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี ปู่ชื่อดี บิดาชื่อแก้ว 7/6/15

๓๓๒๘ สุนทรโรหิต Sundararohita หลวงสุภาเทพ (โต) ยกระบัตร์ศาลอุทธรณ์ ทวดชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อแดง 30/7/16

๓๑๒๒ สุนทรลักษณ Sundaralakshana นายร้อยเอก ขุนอินทรเรืองเดช ผอั้น) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารบกราบที่ ๑๘ ปู่ชื่อพระยามหาบุรีรมย์ (เอี่ยม) บิดาชื่อขุนวิเศษธานี (แปลก) 3/6/16

๔๓๙๙ สุนทรวณิช Sundaravanija นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่เที่ยง บิดาชื่ออั้น 20/3/17

๐๙๔๗ สุนทรวร Sundaravara พระสุนทรพิพิธ (ชิต) ปลัดมณฑลปาจิณบุรี ปู่ชื่อวร 19/1/13

๒๔๓๔ สุนทรวรรณ Sundaravarna นายพันตรี หลวงสมัคสมานพล (รื่น) สัสดีมณฑลอุดรี กับนายหวา (บิดา) นายหวาเป็นบุตรนายดี หลานนายสี 22/8/15

๒๒๓๐ สุนทรวัชร์ Sundaravajra นายบุญ (ใหญ่) กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อแช่ม บิดาชื่อเพชร์ 7/5/15

๓๘๒๐ สุนทรวัฒน Sundaravadhana นายเลียบ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ กรุงเก่า ทวดชื่อวัฒน์ ปู่ชื่อเอี่ยม 10/2/16

๐๓๔๓ สุนทรวาทิน Sundarava^din หลวงเสนาะดุริยางค์ (แช่ม) กรมดนตรี 14/7/13

๔๓๒๖ สุนทรวายุ Sundarava^yu นักเรียนมหาดเล็กหลวงเวียง ปู่ชื่อนิจ บิดาชื่อซุ้น 21/1/17

๒๒๒๔ สุนทรวิบุลย์ Sundaravipulya นายช้วย กองคลังวรภาชน์ ทวดชื่อแช่ม ปู่ชื่อพูล 7/5/15

๑๕๑๒ สุนทรวิภาต Sundaravibha^ta หลวงมหาดไทย (เจ๊ก) กรมการเมืองสุพรรณบุรี ปู่ชื่อพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 8:46:07 น.
Counter : 2522 Pageviews.

0 comments
29 ม.ค. 63 ซ้อมการแสดงบนเวทีจริง วันที่.2 kae+aoe
(18 ก.พ. 2563 08:21:58 น.)
27 ม.ค. 63 ไวรัส โคโรนา ระบาดในจีน kae+aoe
(14 ก.พ. 2563 09:03:30 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด