ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ป..๒
นามสกุลพระราชทาน-ป..๒


๑๓๗๘ ปัทมศริน Padmasarin นายร้อยเอก ขุนศักดิ์พลฤทธิ (เล็ก) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กองดัดสันดาน กองทัพที่ ๑ กับนายร้อยเอกแดง ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๙ ปู่ชื่อบัว 25/4/14

๐๘๙๕ ปัทมสิงห ณ กรุงเทพ Padmasinha na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมหลวงแถม กรมทหารพรานที่ ๓ สำหรับผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าบัว พระโอรสในพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท 23/12/13

๐๖๙๐ ปัทมสูต Padmasuta ขุนเกษมรัชฎารักษ์ (แป๊ะ) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทิม 21/9/13

๐๐๓๙ ปัทมเสวี Padmasevi นายศัลยวิไชย หุ้มแพร* (ทิม) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13 * ถูกถอดวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๔๕๗ รับสัญญาบัตรใหม่ พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็น จ่าว่องวุฒิไกร กระทรวงวัง และถูกถอดอีกในปลายปี

๓๐๐๖ ปัทมะกูรมะ Padmaku^rma มหาดเล็กวิเศษพุก กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อทิม บิดาชื่อเต่า 16/4/16

๔๖๐๐ ปัทมะทัตต์ Padmadatt ขุนพิบูลย์รถยาน (เมือง) นายสถานีรถไฟกรุงเทพฯ บิดาชื่อพระยาราชวังสรรค์ (บัว) 18/9/18

๔๓๐๓ ปัทมะทิน Padmadin หลวงมหาสวัสดิ์ภิบาล (สิงโต) นายอำเภอลำลูกกา ธัญญบุรี กับนายจ่าง (บิดา) ทวดชื่อทิม ปู่ชื่อทิน 23/12/17

๔๒๒๓ ปัทมะเทศ Padmadesa นายร้อยตรีถม อัยการศาลทหารบกจังหวัดเชียงใหม่ ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อหลวงประสิทธิ์อักษรศาสตร์ (เทศ) 13/10/17

๒๙๓๗ ปัทมะนาคิน Padmana^gin รองอำมาตย์ตรีปลั่ง สมุห์บาญชีอำเภอบางปลา เมืองนครปฐม ทวดชื่อทิม ปู่ชื่อนาค 8/3/15

๔๐๘๑ ปัทมะนาวิน Padmana^vin นักเรียนทำการนายเรือมี กรมเสนาธิการทหารเรือ กับนายใย (บิดา) ปู่ชื่อทิม 23/6/17

๑๗๐๔ ปัทมะนุต Padmanutta นายร้อยตรีวงษ์ ครูสอนหนังสือไทย โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม บิดาชื่อทิม ปู่ชื่อนุต 14/10/14

๓๒๒๐ ปัทมะผลิน Padmaphalin ขุนขจรวิชาเสริม (จอน) ครูใหญ่โรงเรียนวัดสุทัศน์เทพวราราม กรุงเทพฯ ทวดชื่อทิม ชาวสวน 24/6/16

๒๑๒๐ ปัทมะพิมพ์ Padmabimba พลเสือป่าแม้น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อพิม 23/3/14

๒๑๑๕ ปัทมะพุกกณะ Padmabukkana พลเสือป่าทับ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อทิม ปู่ชื่อพุก 23/3/14

๔๗๖๔ ปัทมะรัตน์ Padmaratna นายหมู่ลูกเสือตรีก๊อง ครูโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดอุไทยธานี ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อแก้ว 3/3/18

๑๙๘๔ ปัทมะลักษณ์ Padmalakshana พลเสือป่ารอด (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อแก้ว 12/3/14

๑๙๖๘ ปัทมะลัมพ์ Padmalamba พลเสือป่าบาง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ์ ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อหล้ำ 12/3/14

๒๕๑๔ ปัทมะเวณุ Padmavenu นายเรือเอก ขุนเทพรักษาพล (เทียม) แพทย์โรงพยาบาลทหารเรือ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อไผ่ 12/9/15

๒๕๙๕ ปัทมะศังข์ Padmasankha รองอำมาตย์เอก หลวงรัตนาญัปติ (โต๊ะ) ปลัดกรมกองเก็บ กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อทิม ทวดชื่อสัง 3/10/15

๐๗๙๖ ปัทมะศิริ Padmasiri ขุนชำนิขบวนสาส์น (รัตน) ธรรมการมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อทิม บิดาชื๋อศรี 4/12/13

๐๘๐๙ ปัทมะเศรษฐ Padmasreshtha ขุนปริพันธ์เสนาราฐ (เปลี่ยน) นายอำเภอพระราชวัง (บางปะอิน) ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อดี 6/12/13

๓๘๕๔ ปัทมะสนธิ Padmasondhi พันเด็กชาเอกทองอยู่ กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ กับนายทิม (ปู่) และนายสน (บิดา) 1/3/16

๑๗๗๓ ปัทมะสภา Padmasabha^ นายร้อยตรีเพิ่ม เกียกกายกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อทับ 12/12/14

๓๘๗๔ ปัทมะสุคนธ์ Padmasugandha นายร้อยโทแดง กรมทหารบกพาหนะของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๒ บิดาชื่อทิม ปู่ชื่อกลิ่น 17/3/16

๓๑๙๓ ปัทมะสุนทร Padmasundara นายกิมไล้ นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อซุ่นฮะ 17/6/16

๓๕๒๑ ปัทมัษฐาน Padmashtha^na พลเสือป่าม้าหลวงปิ่ณฑ์ ประจำกรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ กระทรวงศึกษาธิการ ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อที่ 30/10/16

๔๘๕๔ ปัทมากร Padmakara ขุนเทพธานี (ชุ่ม) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อการเวก 5/4/19

๑๙๔๘ ปัทมาคม Padma^gama นายร้อยตรีคำ สัสดีเมืองบุรีรัมย์ ปู่ชื่อพระยาพิไชยบุรินทรา (ทิม) บิดาชื่อหลวงอนุรัฐนฤผดุง (แถม) 10/3/14

๐๖๒๗ ปัทมานนท์ Padma^nanda นายทิพ (บิดา) กับนายพันเอก พระราชอรรคนิรักษ์ (ทัต) เจ้ากรมคลังแสงทหารบก และนายร้อยโทสุวรรณ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร) บิดานายทิพชื่อนายทิม 21/9/13

๓๗๓๖ ปัทมานุช Padma^nuja พลเสือป่าก้อน ยกระบัตรกรมเหล่าวิเศษหลวงรักษาพระองค์ กับนายแย้ม (บิดา) ปู่ชื่อทิม ทวดชื่อนุช 31/1/16

๓๒๔๔ ปัทมาภิรัต Padma^bhirat หลวงวิมลรัชฎา (ดัด) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อทิม บิดาชื่อรอด 1/7/16

๕๖๐๖ ปัทมารุณ Padma^run พันจ่าโทปาน เรือตอร์ปิโด ๓ กองทัพเรือ กับนายทิม บิดา ปู่ชื่อรุ่ง 26/7/19

๐๐๗๕ ปัทมาศวิน Padma^svin หลวงพิไชยพาชี (ทิม) กรมพระอัศวราช 21/6/13

๑๑๑๗ ปัทมินทร์ Padmindra นายวรรณ พนักงานสำรวจที่ดิน เมืองเพชรบุรี หลานพระยาพิไชยอินทรา (ทิม) 9/3/13

๐๒๑๐ ปันยารชุน Panya^rjun หลวงราชดรุณรักษ์* (เสริญ) อาจารย์โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรพระยาเทพอรชุน (ปั้น) 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระราชดรุณรักษ์

๓๔๖๕ ปัพพานนท์ Pabha^nanda จ่าตรีเดช กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อปัพช์ 30/9/16

๒๘๓๓ ปาจิณพยัคฆ์ Pa^chinbyaggha ราชบุรุษนวล ป.ม. ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ทวดชื่อพระปาจิณ (เสือ) 28/12/15

๓๘๗๓ ปาฐะเดชะ Pa^thadeja นายร้อยโทต่วน กรมทหารบกราบที่ ๑๘ ปู่ชื่อปาด บิดาชื่อเดช 17/3/16

๔๓๒๘ ปาณฑุเดชะ Pa^ndudeja นักเรียนมหาดเล็กหลวงเอี่ยม ปู่ชื่อเผือด บิดาชื่อเอี่ยม 21/1/17

๒๑๔๕ ปาณฑุผลิน Pa^nduphalin นายเจียน กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อปาน ทำสวน 23/3/14

๔๙๔๗ ปาณฑุรังคานนท์ Pa^nduranga^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าจรุง กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายหร่อง (บิดา) ปู่ชื่อปาน 16/4/19

๑๕๔๘ ปาณยะกุล Pa^nyakula นายสาย มหาดเล็ก ปู่ชื่อปาน 21/7/14

๒๔๗๕ ปาณะเกษตริน Panakshetrin นักเรียนเสือป่าเนื่อง กรมโขนหลวง บิดาชื่อปาน เป็นชาวนา 27/8/15

๑๖๑๓ ปาณะดิษ Pa^natisha พระยาศรีธรรมศุกราช (ฉาด) ที่ปฤกษาราชการเมืองศุโขทัย ปู่ชื่อพระสงครามภักดี (ปาน) บิดาชื่อพระศรีสมารังคบดี (ดิษ) 25/9/14

๔๐๐๖ ปาณะโตษะ Pa^natosha รองอำมาตย์ตรีพร้อม นายเวรหนังสือ กรมพัศดุทหารเรือ ปู่ชื่อปาน ทวดชื่อโดด 6/6/17

๑๕๖๗ ปาณะพันธุ์ Pa^nabandhu นายร้อยโทปุ่น ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ กับนายพันธ์ (บิดา) นายพันธ์เป็นบุตรนายปาน 27/7/14

๔๑๖๔ ปาณะลักษณ์ Pa^nalakshana ขุนขยันวรรณวินิจ (ขัน) นายเวรกรมบัญชาการ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อปาณ บิดาชื่อเหมือน 9/8/17

๓๘๔๑ ปาณะวร Pa^navara พลเสือป่าเจียก กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายเปลี่ยน (บิดา) ปู่ชื่อปาน 17/2/16

๑๗๓๐ ปาณะวีระ Pa^navi^ra นายเรือเอกขุนกิจการกลจักร (ฃำ) ต้นกลเรือพิฆาฎ "เสือทยานชล" บิดาชื่อขุนศรีภิรมย์ (ปาน) ปู่ชื่อแกล้ว 29/10/14

๒๔๕๔ ปาณะศารทูล Pa^nasardula นายร้อยตำรวจตรีเจริญ แพทย์ประจำกองตำรวจภูธรที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อปาน ปู่ชื่อเสือ 22/8/15

๓๕๕๗ ปาณัษเฐียร Pa^nashthira ขุนสัคคธนานุบาล (ทอง) คลังจังหวัดสวรรคโลก ทวดชื่อปาน ปู่ชื่อคง 25/11/16

๓๕๔๔ ปาณานนท์ Pa^nananda พระนครานุรักษ์ (เปลี่ยน) ปลัดกรม กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อปาน 4/11/16

๐๑๑๕ ปาณิกบุตร์ Panikaputra นายพลตรี พระยาเสนาภิมุข* (เล็ก) ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ หลานพระยามหาเทพ (ปาน) 27/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสีหราชฤทธิไกร แม่ทัพกองทัพที่ ๑

๕๑๖๓ ปาณินท Paninda ขุนนรากรพินิจ (อิน) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อปาน 14/6/19

๖๒๑๑ ปานะภาค Pa^nabhaga นักเรียนแพทย์เสือป่าส่วน ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายปาน (บิดา) ปู่ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อนุช 17/12/21

๔๙๖๔ ปานุศุทธะ Pa^nasuddha นักเรียนแพทย์เสือป่าเสงี่ยม กับนายจำปี บิดา ปู่ชื่อนายปาน 16/4/19

๐๙๔๑ ปายะนันทน์ Pa^yanandana พระยาคำนวณคัคณานต์ (ศรี) ว่าที่เจ้ากรมกองรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อบ๋าย 19/1/13

๐๑๐๔ ปาลกะวงษ์ ณ กรุงเทพ Palakavangsa na Krungdeb นายตำรวจเอก จมื่นประธานมณเฑียร (หม่อมหลวงเผือด) กรมพระตำรวจ สำหรับหม่อมหลวงที่สืบสกุลจาก กรมหมื่นนราเทเวศร (พระองค์เจ้าปาล) ในกรมพระราชวังบวรสถานภิมุข 24/6/13

๐๘๙๑ ปาละนันทน์ Pa^lanandana หลวงประชากรบริรักษ์ (สาย) ผู้ว่าราชการอำเภออินทรบุรี ปู่ชื่อขุนศรีสมบัติ (ปาน) 23/12/13

๓๔๑๘ ปาละภูติ Pa^labhu^ti ขุนเทวาวนา (อ้อน) นายเวรก่อสร้าง กรมศิลปากร กระทรวงวัง บิดาชื่อปาน 2/9/16

๐๓๕๐ ปาลิกะภัฏ Palikabhata นายตำรวจเอก พระพลกายกรีธา (ถนอม) ปลัดจางวางกรมช่างทหารในขวา กรมพระตำรวจ 14/7/13

๐๔๖๔ ปาลิกานนท์ Pa^lika^nanda มหาดเล็กวิเศษช้อย* กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อปาน เป็นจางวางในสมเด็จพระบรมราชเทวี 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนนารถเสวี

๕๔๑๗ ปาวกะนันทน์ Pa^vakananda นายหมู่ตรีทอง กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับหมื่นบรรจงอักษร (เอี่ยม) บิดา ปู่ชื่อพึ่ง ทวดชื่อพระยาสุริเพลิง 29/6/19

๔๔๒๑ ปาศะบุตร Pa^saputra พลเสือป่าทองย้อย กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อห่วง 9/5/18

๑๖๒๗ ปิฏกานนท์ Pitaka^nanda หลวงจีนนิกรพิทักษ์ (ซินกี่) กรมการพิเศษ มณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อจีนปิดกะ 25/9/14

๔๔๖๘ ปิณฑะเกษตริน Pindakshetrin ขุนประสาสนอักษรการ (เฟื่อง) ครูใหญ่โรงเรียนวัดบรมนิวาส ปู่ชื่อปิ่น หาเลี้ยงชีพด้วยการทำนา 20/5/18

๔๓๓๑ ปิณฑะคุปต์ pindagupta รองอำมาตย์ตรีทองอยู่ ครูโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ปู่ชื่อพุ่ม ทวดชื่อคุ้ม 18/2/17

๔๒๐๗ ปิณฑะดิษ Pindatisha รองอำมาตย์ตรีแก้ว ยกระบัตร์ศาลจังหวัดสวรรคโลก กับนายสวัสดิ์ บิดา ทวดชื่อปิ่น ปู่ชื่อดิศ 27/9/17

๓๐๗๑ ปิณฑะบุตร Pindaputra นายร้อยตรีฟุ้ง แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๒ 21/5/16

๔๐๐๗ ปิณฑะประทีป Pindapradipa ขุนนิกษิตสารากร (แย้ม) กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อพุ่ม บิดาชื่อเทียน 6/6/17

๔๕๕๔ ปิณฑะปราสาท Pindapra^sa^d นายร้อยโทนพ กรมทหารบกม้าพิศณุโลก กับขุนเทพเภรี (ปลื้ม) บิดาชื่อปิ่น ทวดชื่อปราง 9/7/18

๓๒๙๕ ปิณฑะแพทย์ Pindabaedya นายร้อยโทโต แพทย์โรงพยาบาลสภากาชาด ทหารบก บิดาชื่อกุ้ง 22/7/16

๓๐๖๑ ปิณฑะมาน Pindama^n นายร้อยโทสุดใจ กรมจเรการปืนใหญ่ทหารบก ทวดชื่อปิ่น ปู่ชื่อมา 14/5/16

๓๘๖๗ ปิณฑะรัต Pindarata เด็กชาจ่าง กรมชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่อพุ่ม ทวดชื่อพุ่ม 3/3/16

๔๒๑๙ ปิณฑะรุจิ Pindaruchi ขุนนราบริรักษ์ (เจิม) สารวัดแขวง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพุ่ม บิดาชื่อแจ่ม 27/9/17

๓๑๔๔ ปิณฑะวณิช Pindavanija รองเสวกตรีพร้อม ครูโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ทวดชื่อปิ่น ค้าขาย 4/6/16

๒๙๓๘ ปิณฑะสิริ Pindasiri รองอำมาตย์ตรีต่าน ปลัดขวา อำเภอบางปลา เมืองนครปฐม ปู่ชื่อพุ่ม ทวดชื่อนื่ม 8/3/15

๔๐๒๖ ปิณฑะสุต Pindasuta พระนฤพัฒน์ผจง (ถม) นายอำเภอไชยบาดาล บิดาชื่อพระยาพิศณุโลก (พุ่ม) 9/6/17

๓๑๓๒ ปิณฑัษเฐียร Pindashthira พระอโศกมนตรี (ช้าง) ปลัดนั่งศาลขวา กระทรวงวัง ปู่ชื่อปิ่น บิดาชื่อหลวงอินทรอาญา (ยัง) 4/6/16

๒๙๑๗ ปิณฑานนท์ Pinda^nanda นายหมู่ตรีเหล็ง กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อปิ่น 2/2/29

๔๐๖๒ ปิตรชาต Pitraja^ti นายร้อยตรีงุ่นจ๊ว กรมแผนที่ทหารบก กับนายหวัง บิดา ทวดชื่อก๋ง ปู่ชื่อเกิด 20/6/17

๓๙๘๖ ปิตะระนันทน์ Pitaranandana นายร้อยโทจี๊ด กรมทหารบกราบที่ ๑๐ ปู่ชื่อศุข ทวดชื่อสี 2/6/17

๑๘๓๓ ปิตะรานนท์ Pitara^nanda นายเรือตรีลิ นายหมวดช่างปรับ กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อป๋า 17/12/14

๒๓๘๓ ปิยทัพภ์ Piyadabbha นายเรือโทจีน ผู้บังคับกองร้อยทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล บิดาชื่อเปีย ปู่ชื่อทอย 11/7/15

๑๗๘๙ ปิยปาณ Piyapa^na นายเรือตรีก้าน รองต้นกล เรือสุครีพ* บิดาชื่อเปีย ปู่ชื่อปาน 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "รองต้นกลเรือรบหลวงสุครีพครองเมือง"

๕๙๗๓ ปิยปาณานนท์ Piyapa^na^nanda ขุนวิมลเนติกร (นพ) อัยการจังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อแป๊ะ ปู่ชื่อเปีย ทวดชื่อปาน 11/6/21

๑๕๑๗ ปิยเมธี Piyamedhi ขุนอรัญรักษา (ซอเลียง) ผู้ช่วยเจ้ากรมป่าไม้ ปู่ทวดชื่อมองเปีย ปู่ชื่อมองเมท (เป็นพม่า ขุนอรัญแปลงชาติเป็นไทย) 13/7/14

๕๔๓๕ ปิยสิงห Piyasinha นายหมู่เอกเคียน กรมเสือป่ารักษาดินแดนอยุธยา ปู่ชื่อสิงห บิดาชื่อเปีย 29/6/19

๕๑๗๔ ปิยสิรานนท์ Piyasira^nanda นายเศียร ผู้ช่วยนายทะเบียนรถ กระทรวงนครบาล บิดาชื่อเปีย 14/6/19

๔๒๔๐ ปิยสุวัณ Piyasuvan นายสุต แพนกออกโฉนดที่ดิน จังหวัดสระบุรี บิดาชื่อเปีย ปู่ชื่อทองคำ 13/10/17

๔๑๑๒ ปิยะกาญจนะ Piyaka^nchana มหาดเล็กวิเศษยิ่น กรมชาวที่ บิดาชื่อหลวงโกศลสุวรรณพิพิธ (เปีย) ปู่ชื่อขุนโกศลสุวรรณพิพิธ (ทอง) 17/7/17

๔๙๑๘ ปิยะเกศิน Piyakesin พลเสือป่าสมาน กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายไป๋ บิดา ปู่ชื่อเกษ 16/4/19

๔๒๐๑ ปิยะจันท์ Piyachand นายร้อยโทปลอด กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อเปีย บิดาชื่อจั่น 27/9/17

๔๒๓๒ ปิยะมาน Piyama^n ขุนบริคุตราชากร (เลี่ยม) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานภาษีสุรา จังหวัดฉะเชิงเทรา บิดาชื่อเปี่ยม ปู่ชื่อนุด ทวดชื่อหลวงท่องสื่อ 13/10/17

๒๑๙๑ ปิยะสุนะ Piyasuna มหาดเล็กวิเศษบุญช่วย เสมียนในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อจีนปีเอี๊ยม บิดาชื่อซุ่นฮะ 14/4/15

๐๔๘๕ ปิยัมปุตระ Piyamputra ขุนพรหมธนาทร (พุฒ) สารวัดรอง กรมพระคลังฃ้างที่ พระปริยัติธรรมธาดา (เปี่ยม) เป็นปู่ 11/8/13

๕๘๕๐ ปิยากร ณ กรุงเทพ Piyakara na Krungdeb หม่อมราชวงศ์โก๋ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๓ พระองค์เจ้าเปียก 4/9/20

๒๗๖๐ ปิโยบล Piyopala นายร้อยโทรอด สัสดีเมืองขอนแก่น บิดาชื่อเปีย ปู่ชื่อบัว 12/12/15

๕๕๗๔ ปิลกศิริ Pilakasiri นายหมู่โทศิริ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก กับนายไฝ บิดา ปู่ชื่อแย้ม 26/7/19

๕๘๒๓ ปิวะวิกะสิต Pivavikasita เด็กชาปิ๋ว กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก 4/9/20

๕๓๒๙ ปีตยานนท์ Pitaya^nanda นายร้อยตำรวจตรีบุญแถม กองตำรวจภูธร จังหวัดธัญญบุรี ปู่ทวดชื่อปรีดิ์ 29/6/19

๒๕๖๓ ปีตะนีลผลิน Pitanila^phalin มหาดเล็กสำรองหับ ครูโรงเรียนทหารกระบี่หลวง บิดาชื่อเขียว ชาวสวน 29/9/15

๒๒๔๑ ปีตะนีลวณิช Pitanilavanija พลเสือป่าสวัสดิ์ (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง บุตรนายเขียว พ่อค้า 7/5/15

๓๕๑๖ ปีตะนีละชาต Pitanilaja^ta พันจ่าเด็กชาผ่อง กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง ปู่ชื่อเขียว 30/10/16

๓๐๙๙ ปีตะนีละบุตร Pitanulaputra ขุนพิทักษ์ชลประเวศ (ซุ่นอี่) กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อจีนแช (เขียว) 28/5/16

๓๖๘๑ ปีตะนีละวัต Pitanilavat นักเรียนมหาดเล็กหลวงมณี กับนายชุ่ม บิดา ทวดชื่อเขียว 9/1/16

๒๙๘๖ ปีตะนีลานนท์ Pitanilananda นายร้อยโท ขุนบัญชาภูมิสถาน (พิน) นายทหารแผนที่ กรมบัญชาการกองพลทหารบกที่ ๘ ปู่ชื่อขุนประชุมประชาราษฎณ์ (เขียว) 16/4/16

๑๐๓๖ ปีตะเสน Pitasena นายร้อยตรีนาก ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อหลวงสุริยโยธา (เหลือง) 20/2/13

๓๑๔๗ ปีตะโหตร Pitahotra ขุนพินิจสารบาล (กิมไซ) กระทรวงมุรธาธร ทวดชื่อปี๊ ปู่ชื่อโฮ้ 4/6/16

๓๑๖๓ ปีตินานนท์ Pitinananda รองอำมาตย์โทเฟน เจ้าพนักงานไปรษณีย์โทรเลขเกาะขาม ปู่ชื่อบิดิน 10/6/16

๖๐๔๑ ปีติปาละ Pitipala ขุนภักดีกลเกษม (ปีเตอร์ เฮง) กรมรถไฟหลวง บิดาชื่อเปาโจจี กุ้ย 6/8/21

๑๒๔๘ ปียรัตน Piyaratna พระวิไษยสิทธิกรรม (จีน) กระทรวงมหาดไทย (บิดา) ขุนบรรโณวาทวิจิตร* (หรุ่น) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน (บุตร) พระราชกิจวิบูลย์ (ภู่) ฃ้าหลวงคลังมณฑลพายัพ (น้องพระวิไษย) กับขุนสถิตย์สิงหเฃตร์ (เพ่ง) นายอำเภอแหลมสิงห์ เมืองจันทบุรี(บุตรพระราชกิจ)** 8/4/14 * หลวงบรรโณวาทวิจิตร์ **บิดาพระวิไษย และพระราชกิจ ชื่อขุนพิทักษ์บวร (เปีย) ปู่ชื่อรัตน์

๕๔๒๔ ปีวรบุตร pivaraputra นายหมู่ตรีป๋อ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายปิ๋ว บิดา ปู่ชื่อวร 29/6/19

๖๓๓๐ ปุกหุต Pukahuta รองอำมาตย์ตรีฮวด แพ่งจังหวัดนครพนม ปู่ชื่อปุ๊ก บิดาชื่อหริ่ง 3/6/22

๕๖๕๕ ปุคคลสิน Puggalasin นายปุก กรมปลัดทัพเรือ บิดาชื่อซิน 26/7/19

๔๑๔๕ ปุคคละนันทน์ Puggalanandana ขุนภักดีศุขการ (คลัง) สารวัดกองแพทย์ กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อปุก 3/8/17

๓๓๗๑ ปุคคลานนท์ Puggala^nanda ขุนญาณโทรเลข (รุน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อขุนณรงค์สงคราม (ปุก) 28/8/16

๓๒๖๙ ปุงคานนท์ Punga^nanda ขุนพิทยโทรการ (กิมเตียง) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อโป่ง 16/7/16

๖๑๐๖ ปุญญะอาคม Punna-agama นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่บุญมา 24/9/21

๒๓๘๘ ปุณกะบุตร์ Punkaputra นายเรือตรีทอง นายหมวดประจำกองทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล บุตรนายเทียนปุ่น 11/7/15

๒๐๓๒ ปุณกานนท์ Punaka^nanda นักเรียนทหารกระบี่เสริฐ กรมโขนหลวง บุตรจ่าหาญยุทธกิจ (ปุ่น) 18/3/14

๔๘๘๗ ปุณฑกานนท์ Puradaka^nanda รองอำมาตย์ตรีทิม กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อเมือง 5/4/19

๐๔๓๖ ปุณฑริก Pundarik ขุนรักษาราชฤดี (ปุ่น) กรมชาวที่ 7/8/13

๑๖๘๘ ปุณฑริกาภา Pundrika^bha^ นายเรือตรีคำ ผู้รั้งผู้บังคับการกองเรือกลชั้นที่ ๔ กรมชุมพล บิดาชื่อปุ่น ปู่ชื่อแสง 11/10/14

๕๒๖๔ ปุณฑรีกะชาติ Pundrikajati นายร้อยตำรวจตรีหอม กรมตำรวจพระนครบาล กับนายเกิด บิดา ปู่ชื่อเสือ 29/6/19

๕๔๐๖ ปุณณกันต์ Punnakanta นายร้อยโทอำไพ อัยการศาลทหาร กองพันที่ ๓ กรมทหารักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ทวดชื่อกัน บิดาชื่อปุ่น 29/6/19

๓๗๑๐ ปุณณะกิตติ Punnakitti พลเสือป่าบุนนาค กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อกี้ บิดาชื่อปุ่น 19/1/16

๔๒๕๕ ปุณณะบุตต์ Punnaputta ขุนชำนาญชลธาร (แสง) กรมรองงาน กระทรวงวัง ปู่ชื่อขุนอาจบริรักษ์ (ปุ่น) บิดาชื่อพระวิชิตชลธาร (บุตร) 8/12/17

๓๑๘๒ ปุณณะพยัคฆ์ Punnabyaggha นายเรือตรีเทียบ นายทหารเรือกองหนุน บิดาชื่อหลวงพิทักษ์พุทธภัณฑ์ ปู่ชื่อเสือ 17/6/16

๒๖๙๔ ปุณณะภุม Punnabhum หลวงคชดิษฐาภิบาล (ไผ่) นอกราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย กับนายร้อยโทสาย หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมสรรพาวุธทหารบก (บุตร) ปู่หลวงคชดิษฐ์ชื่อเพ็ง บิดาชื่อพุ่ม 1/11/15

๕๘๔๐ ปุณณะมลยานนท์ Punnamalaya^nanda นายหมู่ตรีสวาสดิ์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อมล 4/9/20

๔๐๗๕ ปุณณะวัน Punnavan นายร้อยตรีเจียร แพทย์ประจำกรมสารวัดใหญ่ทหาร บิดาชื่อขุนบรรเทา (เปี่ยม) ปู่ชื่อสี 23/6/17

๒๐๓๕ ปุณณะเวส Punnavesa นักเรียนทหารกระบี่อุย กรมโขนหลวง บุตรนายอิ่ม พ่อค้า 18/3/14

๔๑๙๒ ปุณณะสุนทร Punnasundara มหาดเล็กสำรองละมัย กรมชาวที่ บิดาชื่ออิ่ม ปู่ชื่อเอียม 29/8/17

๒๗๐๙ ปุณณักขันธ์ Punnakkhandha ขุนดิเรกสารธนศักดิ์ (ด้าย) กรมสรรพากรใน กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อเพ็ญ บิดาชื่อขัน 1/11/15

๔๕๒๘ ปุณณาจล Punna^chala นายเรือเอก ขุนเรืองเวชวิทยา (เรือง) กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ บิดาชื่อเฉย ปู่ชื่อเพ็ง 22/6/18

๒๙๘๒ ปุณณานนท์ Punna^nanda ขุนวรศักดิ์พินิต (แก้ว) กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อเพ็ง 9/4/16

๓๘๙๙ ปุณณาภิรมย์ Punna^bhiramya พันเด็กชาโทเยาะ กองชาวที่ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน บิดาชื่ออิ่ม ปู่ชื่อชม 21/3/16

๓๙๘๙ ปุณณารักษ์ Punna^raksha ขุนวิสิษฐ์เสปิยากร (ธูป) นายเวรกลาง กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อพระยาฤทธิไกร (พูน) ทวดชื่อนายจงรักษ์ 2/6/17

๒๙๗๙ ปุณณินท์ Punninda ขุนสุรยานพาหน (คล้อย) ปลัดเวรเรือ ในกรมยานยนต์หลวง 9/4/16

๒๓๙๗ ปุณโณทก Punnodaka รองอำมาตย์โทสุนทร ผู้พิพากษารองศาลเมืองพุมเรียง ปู่ชื่อจีนปุ๊น ทวดชื่อจีนจุ๊ย 20/7/15

๒๖๐๖ ปุตตะสิริ Puttasiri นายเรือตรีเฟื่อง รองช่างกลเรือมูรธาวสิตสวัสดี กองทัพเรือ บิดาชื่อบุตร ปู่ชื่อศรี 10/10/15

๔๗๑๕ ปุตระเศรณี Putrasreni รองผู้กำกับตรีง้วน ครูโรงเรียนฝึกหัดครูวัดบวรนิเวศวิหาร จังหวัดพระนคร ปู่ชื่อปุต 3/2/18

๖๑๗๗ ปุรณเทศะ Purnadesa นายเทศ ศุภมาตราจังหวัดชุมพร 19/11/21

๖๑๘๖ ปุรณสาระ Puranasa^ra พันเด็กชาโทฃาว ประจำกรมรถยนต์หลวง ทวดชื่อนวน ปู่ชื่อเพ็ง 10/12/21

๐๕๑๒ ปุรณเสวี* Purnasevi นายพิเศษเสถียร (เปี่ยม) กรมวัง กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "บุรณเสวี" (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/ หน้า ๑๓๕๕)

๕๖๙๕ ปุรณะสวัสดิ์ Purnasvasti นายร้อยตรีขุนศรีจำนวนการ (เจิม) สัสดีจังหวัดประทุมธานี บิดาชื่อเปี่ยม 22/8/19

๔๔๔๒ ปุระสิริ Purasiri มหาดเล็กสำรองหลี กรมชาวที่ ปู่ชื่อเมือง บิดาชื่อหลวงศิริวัฒนา (กลีบ) 16/5/18

๓๗๙๖ ปุราคม Pura^gama พลเสือป่ายืน รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลพายัพ บิดาชื่อเมือง ปู่ชื่อมา 29/2/16

๒๗๔๐ ปุราภา Pura^bha^ ขุนชำนาญสมบัติ (สอน) พระคลังเมืองพิไชย ปู่ชื่อเมือง บิดาชื่อแสง 7/11/15

๕๔๑๕ ปุลวชาต Pulavaja^ta นายหมู่โท ขุนโกศลเสรฐ (อ่อน) กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ทวดชื่อเกิด ปู่ชื่อด้วง 29/6/19

๕๓๘๘ ปุลววัน Pulavavana ว่าที่นายสิบตำรวจเอกฐิน สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อด้วง 29/6/19

๕๔๖๐ ปุลวสันตะกะ Pulavasantaka พลเสือป่าแถม กรมเสือป่ารักษาดินแดนอาคเณย์ บิดาชื่อด้วง 4/7/19

๕๓๙๘ ปุลวามระ Pulava^mra นายร้อยตำรวจตรีผาด รั้งผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอบางปะอิน ปู่ทวดชื่อด้วง ปู่ชื่อรอด 29/6/19

๓๙๕๖ ปุษปะวรรณ Pushpavarna นายร้อยโทผิว กรมทหารบกช่างที่ ๓ ปู่
ชื่อกลีบ 26/5/17

๓๒๙๘ ปุษปาคม Pushpa^gama นายเรือโทเป้า นายทหารกองหนุน กับหมื่นวิเศษอักษร (คล้าม) นอกราชการ (บิดา) บิดาหมื่นวิเศษชื่อขุนศรีสุรรงค์ (พยอม) ปู่ชื่อหลวงอภัยณรงค์ (มา) 22/7/16

๐๒๓๖ ปุษยะนาวิน Pushyana^vin นายเรือตรีจำปี กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๐๔๒๙ ปูคะวนัช Pu^gavanaja หลวงวิสุทธิภัณฑารักษ์* (นาค) กรมสวนหลวง พระนครป่าหมาก (อ่ำ) เป็นบิดา 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิสุทธิภัณฑารักษ์

๕๔๐๘ ปูณณะหิตานนท์ Punnahita^nanda นายหมวดตรี ขุนพินิจนาวา (ฮี้) กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อปุ่น 29/6/19

๒๓๘๖ ปูตินันทน์ Putinandana นายเรือตรีถม ผู้บังคับกองร้อยเรือ สังกัดกรมชุมพล บิดาชื่อบู่ 11/7/15

๕๓๘๗ ปูรณกลัศ Pu^rnakalasa จ่านายสิบตำรวจ หมื่นศรีสนิท (ชุม) ยกระบัตรกองตำรวจภูธรมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อเพ็ง บิดาชื่อกลัศ 29/6/19

๕๓๕๒ ปูรณคุปต์ Pu^rnagupta นายร้อยตำรวจตรีเพ็ง กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อพุก 29/6/19

๐๓๐๗ ปูรณโชติ Purnajoti หลวงพิศลย์สารนิติ (ปุ่น) ผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ขอแทนนายแช่ม บิดาด้วย 13/7/13

๕๕๗๙ ปูรณเปลิน Pu^rnapalin พลเสือป่าเปล่ง กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อเปลี่ยน 26/7/19

๔๙๙๕ ปูรณรม Pu^rnarama พลเสือป่าชื่น กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเปี่ยม 17/4/19

๕๒๑๓ ปูรณรัตน Purnaratna นายร้อยตำรวจโท ขุนตรวจระงับภัย (แก้ว) กรมตำรวจภูธร บิดาชื่อเพ็ง 14/6/19 มีลายพระราชหัตถ์ทรงแก้ทะเบียนนามสกุลจาก "ปุรณรัตน" เป็น "บูรณถาวร"

๕๙๙๔ ปูรณสุวรรณ์ Pu^rnasuvarna พลเสือป่าเหรียญ กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายกิม บิดา 11/6/21

๓๖๒๔ ปูรณะปุระ Purnapura พลเสือป่าชุ่ม ประจำกองร้อยที่ ๔ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนกรุงเก่า รับราชการตำแหน่งผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดินประจำจังหวัดสิงห์บุรี ปู่ชื่อิ่ม ทวดชื่อเมือง 11/12/16

๕๘๔๓ ปูรณะวสุ Pu^rnavasu นายหมู่ตรีสมบูรณ์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อทองดี 4/9/20

๕๘๒๔ ปูรณะวิบูลย์ Pu^rnavipurna เด็กชาเพิ่ม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก นายเพ็งเป็นบิดา 4/9/20

๔๙๙๑ ปูรณะสมิต Pu^rmasmita พลเสือป่ายิ้ม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออิ่ม 17/4/19

๔๔๒๖ ปูรณะสุคนธ์ Pu^rnasugandha พลเสือป่าเพี้ยน กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อขุนอินทรสมบัติ (อิ่ม) ทวดชื่อกลิ่น 9/5/18

๔๓๕๓ ปูรณัม Puranan รองผู้กำกับตรีปุ๊ย ครูโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี ทวดชื่ออ้น ปู่ชื่อท้วม บิดาชื่อเปี่ยม 22/2/17

๕๐๓๐ ปูรณานนท์ Pu^rna^nanda พลเสือป่าเปลื้อง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายเป้า บิดา ปู่ชื่อเพ็ง 24/5/19

๕๐๒๕ ปูรณานุนาค Pu^rananuna^ga พลเสือป่าบุญ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อนาคน้อย 24/5/19

๔๔๔๐ ปูรณามระ Pu^rnamara มหาดเล็กสำรองจั่น กองซักฟอก กรมมหาดเล็ก กับนายอ่ำ บิดา ทวดชื่ออิ่ม ปู่ชื่ออ่วม 16/5/18

๕๔๒๕ ปูรณิฏฐะ Pu^ranitha นายหมู่ตรีจำนงค์ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี กับนายปุ่น บิดา ปู่ชื่ออ้น 29/6/19

๑๗๑๘ เปฏกานนท์ Petaka^nanda นายร้อยโทเฉื่อย ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๓ บุตรนายเป๊ะ 29/10/14

๒๖๐๕ เปฏะพันธุ์ Petabandhu นายเรือตรีเทียน เวรรับส่งกรมปลัดทัพเรือ ปู่ชื่อพระปราบอังวะ (เปอ) บิดาชื่อหลวงไกรสรเดช (พัน) 10/10/15

๓๖๖๖ เปตานันท์ Peta^nanda ขุนคุรุกิจพิจารณ์ (ห่วง) ธรรมการจังหวัดอุตรดิฐ บิดาชื่อจีนเบ๊จิม ปู่ชื่อจีนเบ๊ไล่หู 17/12/16

๓๕๐๖ เปนะดิลก Prematilaka หลวงสมบัติภิรมย์ (เจิม) อัยการสรรพากรนครบาล กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อขุนอุดมเกศา (เปรม) 30/10/16

๔๘๔๙ เปมะวิภาต Pemavibha^ta ขุนพิสิษฐแพทยากร (เปลื้อง) แพทย์ประจำจังหวัดเชียงราย ปู่ชื่อเปรม บิดาชื่อปลั่ง 5/4/19

๑๔๕๔ เปรมกมล Premkamala หลวงประกอบวุฒิสารท (ทิพ) พนักงานตรวจการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อหลวงวัฒนสมบัติ (เปรม) ปู่ชื่อกมล 1/6/14

๒๓๗๗ เปรมศริน Premasarin รองอำมาตย์ตรีวิง แพทย์ประจำเมืองตรัง ทวดชื่อเปรม ปู่ชื่อสอน 11/7/15

๑๙๓๗ เปรมสมิติ Premasmiti นายร้อยตรีปรีดา ประจำกรมทหารราบที่ ๘ กับนายเปรม (บิดา) บิดานายเปรมชื่อยิ้ม 10/3/14

๒๕๗๐ เปรมเสมานนท์ Premasema^nanda นายร้อยเอก ขุนไววิธีทัพ (ลาภ) ปลัดกรมกรมทหารราบที่ ๑๙ ทวดชื่อพระพิเรนทรเทพ (เปรม) ปู่ชื่อพระพรหมธิบาล (เสม) 3/10/15

๑๙๙๕ เปรมะเกษตริน Premakshetrin พลเสือป่าสด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บุตรนายเปรม ชาวนา 12/3/14

๖๒๙๙ เปรมะติษฐะ Prematishtha พลเสือป่าชื่น กองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อประดิฐ ปู่ชื่อเปรม บิดาชื่อน่วม 25/3/21

๒๒๒๖ เปรมะทัต Premadatta นายสมบุญ กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อเปรม ทวดชื่อทัด 7/5/15

๔๖๗๔ เปรมะนันทน์ Premananda พันจ่าเด็กชาอุ่น กรมชาวที่ บิดาชื่อเปรม 26/10/18

๑๐๖๔ เปรมะบุตร Premaputra นายสอน สรรพากรเมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อเปรม 1/3/13

๒๗๘๗ เปรมะภูติ Premabhu^ti ขุนศุภกิจธนสาร (สังวาลย์) ผู้ช่วยคลังมณฑลพายัพ บิดาชื่อเปรม 12/12/15

๑๖๙๕ เปรมะรัตน Premaratna นายร้อยโทพร ประจำกรมจเรทหารบก กับนายร้อยตรีวงษ์ ประจำกองนักเรียนนายดาบ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม ปู่ชื่อเปรม บิดาชื่อหลวงสุรยุทธโยธาหาญ (ดั่น) 14/10/14

๔๒๓๙ เปรมะรัศมี Premarasmi นายแจ่ม แพนกเกษตร์ มณฑลราชบุรี บิดาชื่อเปรม ปู่ชื่อรอด 13/10/17

๒๑๘๑ เปรมะวัต Premavata นายเต็ม ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อเปรม 14/4/15

๐๙๘๗ เปรมะสุต Premasuta นายร้อยตรีศิริ ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเปรม 13/2/13

๓๘๖๙ เปรมะสุวรรณ Premasuvarna เด็กชาชิต กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ 3/3/16

๐๘๑๔ เปรมัษเฐียร Premashthira ขุนเทพโอสถ (ผ่อง) แพทย์ประจำเมืองกรุงเก่า บิดาคือขุนศรีสงคราม (เปรม) ปู่ชื่อยัง 6/12/13

๐๘๔๓ เปรมานนท์ Prema^nanda นายพันโท พระสถลสรศิลป์* (สิงโต) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครสวรรค์ ปู่ทวดชื่อเปรม 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายพันโท พระยาถกลสรศิลป์

๑๖๘๖ เปรุนาวิน Peruna^vin นายนาวาตรี หลวงสิทธิราชา (เกลี้ยง) ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๑ เมืองสมุทสงคราม ปู่ชื่อเป่อ 11/10/14

๖๔๐๘ เปลกะปูรณะ Pelakapu^rna นายเขิน เสมียนแพนกอัยการจังหวัดชุมพร ปู่ชื่อต่าย บิดาชื่ออิ่ม 16/9/22

๕๑๕๔ เปลกานนท์ Pelaka^nanda รองอำมาตย์ตรีต่าย ปลัดอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อขุนอภิบาลบดินทร์ (ด่วง) 14/6/19

๐๔๔๐ เปลินศิริ Pelinsiri ขุนราชคฤหรักษ์ (เปลี่ยน) กรมชาวที่ 7/8/13
๐๒๙๘ เปลินเสวี Pelinsevi หลวงรัตนรักษา (เปลี่ยน) เจ้ากรมราโชประโภค กระทรวงวัง 13/7/13

๕๖๕๑ เปลินะพันธ์ Pelinabandha จ่าตรีโปร่ง เรือวิเทศกิจการ กองทัพเรือ ปู่ชื่อพัน บิดาชื่อเปลี่ยน 26/7/19

๒๓๗๐ เปศะนันทน์ Pesanandana รองอำมาตย์เอก ขุนภูมิสถานโลหเวท (สน) ผู้ช่วยแม่กองชั้นที่ ๑ แพนกโลหกิจ เมืองตรัง ปู่ชื่อเป๋ 11/7/15

๒๖๗๖ เปศะรัต Pesarata หลวงธุระสิทธิ์พาหะการ (พิน) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อเบ ปู่ชื่อบุญรอด 25/10/15

๖๔๐๒ เปาระพันธุ์ Paurabandhu จ่าตรีเชื้อ ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชื่อเปา บิดาชื่อหุ่น 16/9/22

๐๘๔๖ เปาริก Paurika หลวงนครเฃตรบริบาล (ทองอ่อน) นายอำเภออุไทยใหญ่ เมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อเมือง 15/12/13

๔๗๒๙ เปาริกสิริ Paurikasiri รองผู้กำกับตรีสือ ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดอุตรดิฐ บิดาชื่อเป๊า 3/2/18

๑๔๑๔ เปาริบุตร Pauriputra มหาดเล็กวิเศษเนียม กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายเมือง 4/5/14

๕๓๗๔ เปาริสคุตตะ Paurisgutta นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเปา กองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี กับนายเลี่ยม บิดา ปู่ทวดชื่อพล ปู่ชื่อวรรณ 29/6/19

๑๕๕๓ เปาริสาร Paurisa^ra หลวงสารประสิทธิ์เฃตร (โลม) นายอำเภอท่าขรยาง จังหวัดมหาสารคาม ปู่ทวดชื่อมหาเสนา (เมือง) 27/7/14

๐๒๕๔ เปาโรหิตย์ Paurohitya พระยาราชนกูล วิบูลยภักดีพิริยพาห (อวบ) ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทย พระมหาราชครูปุโรหิตาจารย์ (บุญรอด) เป็นปู่ทวด 13/7/13

๒๕๘๕ โปตระนันทน์ Potranandana ราชบุรุษเสงี่ยม รองเวร กระทรวงธรรมการ (พี่) กับอำมาตย์ตรี หลวงเผดิมวิทยาสูง (ทองสุก) พนักงานตรวจการ กรมศึกษาธิการ (น้อง) ปู่ชื่อจีนโป๋ 3/10/15

๒๑๖๕ โปตะวณิช Potavanija พันจ่าเด็กชาฮะ ประจำกองสถานที่ กรมมหรศพ บุตรนายโป๊ พ่อค้า 8/4/15

๕๓๓๒ โปรคุปต์ Poragupta นายร้อยตำรวจตรีโป๊ โรงพักประทุมวัน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเบี้ยว 29/6/19

๔๑๓๙ โปราณานนท์ Pora^na^nanda ขุนวิทยกรรมประสาร (แม้น) ธรรมการจังหวัดร้อยเอ็ด กับนายหุ่น บิดา ทวดชื่อเก่า 3/8/17

๕๖๔๕ โปรานนท์ Pora^nanda จ่าตรีแทน กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายโป๋ บิดา ปู่ชื่อเผื่อน 26/7/19

๒๘๒๐ โปษกฤษณะ Poshakrishna ขุนวิหิกรณบรรณกิจ (เจี้ยง) กรมบาญชี กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อโป๊ บิดาชื่อดำ 19/12/15

๕๒๕๘ โปษกะบุตร Poshakaputra นายร้อยตำรวจตรีเล็ก กรมตำรวจพระนครบาล กับนายเลี้ยง บิดา ปู่ชื่อเอี้ย 29/6/19

๓๓๙๐ โปษยคุปต์ Poshayagupta หลวงภักดีราชา (ดุจ) สารวัดใหญ่ กองลหุโทษ กรมราชทัณฑ์ ปู่ชื่อพระภักดีสมบัติ (โป) บิดาชื่อพระภักดีสมบัติ (ปก) 28/8/16

๔๒๑๗ โปษยะจินดา Poshyachinda^ หลวงนาวาเกณิกร (เป๋ง) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล ทวดชื่อโป๊ บิดาชื่อกิมซัว 27/9/17

๓๓๗๗ โปษยะนันทน์ Poshyanandana หลวงพรหมปริญญา (โกย) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปราจิณบุรี ปู่ชื่อจีนโป 28/8/16

๓๘๘๒ โปษยะบุตร Poshyaputra นายร้อยโทดี กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับนายฉิม บิดา ปู่ชื่อโป้ 17/3/16

๔๒๒๘ โปษยะลักษณ์ Poshyalakshana พันจ่าเอกแปลก ต้นเรือสถิตย์ราชการ กองทัพเรือ บิดาชื่อโป๊ ปู่ชื่อคล้าย 13/10/17

๔๓๔๙ โปษยะวัต Poshyavat ผู้กำกับตรีชุน ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลพายัพ กับนายโป๊ะ บิดา 20/2/17

๐๖๘๖ โปษยานนท์ Poshya^nanda หลวงพิพัฒนกร* (ฉิม) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลวงอารีราชายุตก์ (โป๊ะ) เป็นบิดา 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หลวงพิพัฒนากร"

๒๒๐๔ โปษยาศวิน Poshyasvin มหาดเล็กวิเศษหลุย สารถีในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อโป๊ 14/4/15

๕๘๕๘ โปสรักขกะ Posarakkhaka พลเสือป่าเจริญ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อโป๊ บิดาชื่อสงวน 1/2/20

๕๖๑๕ โปสวุฑฒะ Posavuddha พันจ่าตรีพุฒ เรือเสือคำรณสินธุ์ บิดาชื่อโป๊ะ 26/7/19

๔๒๗๙ ไปลานนท์ Paila^nanda นายร้อยตำรวจโท ขุนจิตร์ใจดล (สอาด) ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดจันทบุรี บิดาชื่อมิศไปยา 15/12/17Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 9:02:25 น.
Counter : 3181 Pageviews.

0 comments
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)
งานกลุ่ม ระบบสุริยะ kae+aoe
(28 ม.ค. 2563 08:18:04 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด