ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-อ..๕
นามสกุลพระราชทาน-อ..๕


๑๓๔๕ อินทรางกูร ณ กรุงเทพ Indra^ngura na Krungdeb หลวงอนุพนธ์สิศยานุสาสน์ (หม่อมหลวงแหยม) สำรองราชการในกรมศึกษาธิการ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระเจ้าบรมวงษ์เธอ ชั้น ๑ กรมหมื่นอินทรพิพิธ (พระองค์เจ้าทับทิม) 21/4/14

๓๔๙๐ อินทราภัย Indra^bhaya นายร้อยตรีทุเรียน กรมทหารบกช่างที่ ๒ ปู่ชื่อหลวงสรเดช (เฉย) บิดาชื่ออิน 14/10/16

๑๘๔๖ อินทราภา Indra^bha^ พันจ่าตรีคุ่ย เรือพระที่นั่งมหาจักรี บิดาชื่ออิน ปู่ชื่อเอี่ยม 20/12/14

๒๑๙๕ อินทวาศวิน Inda^vasvin มหาดเล็กวิเศษขุ้ย สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่ออิน 14/4/15

๓๓๔๔ อินทสุข Indasukha หลวงมลราษฎร์บำรุง (ทองดี) เสมียนตรามณฑลปัตตานี ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อสุก 30/7/16

๕๗๔๗ อินทเสาระ Indasaura รองอำมาตย์ตรีเซา ล่ามกองลหุโทษ กรมราชทัณฑ์ บิดาชื่ออิน 15/12/19

๑๖๐๑ อินทโสฬส Indasolasa ขุนบริบาลนิคมเฃต (ดิศ) นายอำเภอกลาง เมืองนครราชสีมา ปู่ทวดคือเจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) ปู่คือพระยาสุริยเดชวิเศษฤทธิ์ (โสฬส) 15/9/14

๖๓๑๙ อินทะกนก มหาดเล็กวิเศษปลั่ง ประจำกรมบัญชาการมหาดเล็ก กับหลวงราชอาญา (ทองอิน) บิดา ทวดชื่อขุนเณร ปู่ชื่อพระเพชรสุภาแพ่ง (กลิ่น) 29/4/21

๔๘๓๕ อินทะเคหะ Indageha หลวงผดุงมัชกิจ (ห้วยอุ้นเยื้อน) กรมการพิ้ศษ จังหวัดเชียงใหม่ บิดาชื่ออิน 5/4/19

๖๐๗๓ อินทะชาติ Indaja^ta นายร้อยตรีน้อย นายทหารกองหนุน สังกัดกรมทหารบกราบที่ ๕ ทวดชื่อหลวงมหาดไทย (อินทร์) 17/9/21

๕๔๙๘ อินทะเตชะ Indateja นายอ่อน กรมที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อเดช 5/7/19

๕๙๒๘ อินทะนิยม Indaniyama รองอำมาตย์ตรีทับ ครูใหญ่โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ปู่ชื่อพระภักดีองค์ (อิน) 28/5/21

๕๖๔๔ อินทะพิหงค์ Indabihanga จ่าตรีเปลื้อง กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายนก (บิดา) ปู่ชื่ออิน 26/7/19

๕๙๘๓ อินทะมุสิก Indamusika นายหมู่ตรีหนู กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช บิดาชื่ออ้น 11/6/21

๔๕๙๗ อินทะรังสี Indraransi^ ขุนอัคนีรถการ (เกียวเล็ก) สารวัดตรวจการเดินรถ กรมรถไฟหลวง ทวดชื่อแสง ปู่ชื่ออินทร์ 18/9/18

๔๓๐๒ อินทะวัจนะ Indavachana หลวงสกลรักษาเขตร (แปลก) นายอำเภอคลองหลวง จังหวัดธัญญบุรี ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อทองคำ 23/12/17

๕๙๖๔ อินทะวิภาต Indavibha^ta ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีชิตร์ กองตำรวจภูธรจังหวัดเพ็ชร์บุรี 11/6/21

๔๔๐๐ อินทะวิวัฒนะ Indavivadhana นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่ทองอินทร์ ทวดชื่อน้อยอินทะ 20/3/17

๖๒๗๒ อินทะสิริ Indasiri นายชิตร พนักงานบาญชีเงินก่อสร้าง กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อศรี ปู่ชื่ออินทร์ บิดาชื่อชม 25/2/21

๖๓๙๔ อินทะโสตถิ Indasotthi พลราชนาวีเสือป่าสวัสดิ์ ประจำกองพันราชนาวีเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก กับนายผัน (บิดา) ปู่ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อเดช 26/8/22

๕๘๙๔ อินทาคม Inda^gama พลเสือป่าอิน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อกลับ 1/2/20

๕๘๒๙ อินทาภัย Inda^bhaya ขุนอภัยบรรณาสาร (เทียน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออินทร์ 4/9/20

๕๙๖๕ อินทามระ Inda^mra นายดาบตำรวจโต๊ะ สมุห์บาญชี กองตำรวจภูธร มณฑลอยุธยา กับนายอิน (บิดา) ปู่ชื่อรอด 11/6/21

๓๖๓๘ อินทารุณ Inda^runa พันเด็กชาโทเล็ก กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อหรุ่น 11/6/16

๖๒๖๓ อินทุกานตะ Induka^nta นายก้าน เสมียนเอก กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายอิน (บิดา) ปู่ชื่อขั้ว 25/2/21

๓๓๙๖ อินทุเกตุ Induketu นายเชาวน์ นายเวรกรมพาณิชย์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อนายยวดภักดี (เกด) 28/8/16

๔๓๓๗ อินทุเดชะ Induteja รองผู้กำกับตรีฉัตร์ ครูโรงเรียนนิเวศน์ธรรมประวัติ อำเภอบางปะอิน กับนายเดช (ปู่) และนายหวัง (บิดา) ทวดชื่ออิน 18/2/17

๓๗๖๑ อินทุทรัพย์ Indudrabya พลเสือป่าคร้าม รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลกรุงเก่า กับนายสิน (บิดา) ทวดชื่ออิน 3/2/16

๔๖๗๑ อินทุทัต Indudat ขุนวิเศษรักษา (อยู่) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ทวดชื่อพระยาราชประสิทธิ์ อิน 26/10/18

๓๒๗๑ อินทุประภา Induprabha^ ขุนจงโทรเลข (เจริญ) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อนายวิสูตรมณเฑียร (อิน) ปู่ชื่อหลวงทิพอักษร (แสง) 16/7/16

๑๖๑๗ อินทุภูติ Indubhu^ti พระปูควันบุรินทร (เล็ก) นายอำเภอพรหมพิราม มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่อพระสวัสดิ์ (อิน) ปู่ชื่อหลวงอินทร์เกษร (ภู่) 25/9/14

๐๘๖๒ อินทุมณี Indumani^ นักเรียนมหาดเล็กหลวงพร มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายโต หลานนายอิน 18/12/13

๓๘๑๓ อินทุมาน Induma^na พลเสือป่าเฉย รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลอุดร ปู่ชื่ออิน 13/2/16

๐๖๓๙ อินทุรัตน* Induratna นายร้อยตรีเลื่อม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อชื่น ปู่ชื่อแก้ว 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อินทุรัตน์"

๔๖๘๒ อินทุลักษณ์ Indulakshana นายร้อยตรีทอง กรมทหารบกราบที่ ๙ ปู่ชื่ออิน 3/11/18

๒๐๘๓ อินทุวณิช Induvanija นักเรียนทหารกระบี่สง่า (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่ออิน พ่อค้า 18/3/14

๔๐๑๐ อินทุวร Induvara ขุนธนพรรคพิบูลย์ (พร) สรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา ปู่ชื่ออิ้น 6/6/17

๑๒๖๖ อินทุวัต Induvat หลวงวรรณลักษณเลขา (ศุข) เจ้ากรมกองแสตมป์ กระทรวงยุติธรรม นายย้อยเป็นปู่ 13/4/14

๔๑๔๑ อินทุเวส Induvesa ขุนสรรคเวทย์ (จุ๊ย) ครูโรงเรียนวัดนวลนรดิศ กรุงเทพฯ กับนายฮวด (บิดา) ปู่ชื่ออินลุก 3/8/17

๔๓๙๑ อินทุเศรษฐ Indusreshtha นายร้อยตรีประเสริฐ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๔ กับนายบุก (บิดา) ปู่ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่ออินทร์ 19/3/17

๑๖๒๓ อินทุโศภณ Indusobhana หลวงอุตรดิฐาภิบาล (ง่วนเฮง) นายอำเภอภูมิ์ มณฑลพิศณุโลก ปู่ทวดชื่ออิ๋น ปู่ชื่อขุนโสภณเพชร์รัตน์ (ย่งเซง) 25/9/14

๔๓๕๒ อินทุสมิต Indusmita ผู้กำกับตรีนารถ ธรรมการจังหวัดหนองคาย กับนายใหญ่ (บิดา) ทวดชื่ออิน 20/2/17

๒๔๘๖ อินทุสุข Indusukha นายนาวาตรี หลวงจักรมัยชำนาญ (ศุข) นายทหารเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อขุนรักษาบทหัด (อิน) 5/9/15

๐๘๘๐ อินทุสุต* Indusuta พระเทพเยนทร (ถนอม) กรมการพิเศษเมืองพิศณุโลก ปู่ชื่อพระไชยบริรักษ์ (อิน) 20/12/13 * เดิมพระราชทานว่า "อินทรสุต" เปลี่ยนเป็น "อินทุสุต" เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ครั้งที่ ๒๑ (รจ. ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

๔๓๗๒ อิภะวัต Ibhavat พลเสือป่ามูซาร์ กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่ออิบรามฮิม 23/2/17

๒๑๙๓ อิศรภักดี Isarabhakti นายช่วง (ประสารอักษรพรรณ) นายเชย (สรรพการหิรัญกิจ) กับรองอำมาตย์ตรีเคลื่อน ผู้พิพากษาศาลมณฑลพายัพ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจากพระยาพรหมาภิบาล (แขก) 14/4/15

๑๑๗๕ อิศรศักดิ ณ กรุงเทพ Israsakdi na Krungdeb พระยาอิศรพันธุโสภณ (หม่อมราชวงศ์ประยูร) นอกราชการ สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจากพระราชวรวงษ์เธอ ชั้น ๓ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์* 17/3/13 * พระราชโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพย์ กับพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าดาราวดี

๐๑๐๗ อิศรเสนา ณ กรุงเทพ Israsena na Krungdeb พระยาวรพงษ์พิพัฒ (หม่อมราชวงษ์เย็น) อธิบดีกรมตรวจในพระราชสำนัก สำหรับเป็นนามสกุลแห่งหม่อมหลวงที่สืบสกุลจาก พระเจ้าราชวรวงษ์เธอชั้น ๒ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช (พระองค์เจ้าพงษ์อิศเรศร์) ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 27/6/13 เขียนให้เอง

๐๑๘๗ อิศรางกูร ณ กรุงเทพ Isara^nkura na Krungdeb พระยาธนกิจรักษา (หม่อมราชวงศ์ชม) ปลัดบาญชีกระทรวงยุติธรรม นามนี้ให้ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลจาก สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์ 5/7/13

๒๖๗๔ อีศะพินทุ Isabindu หลวงอภิบาลเขตนคร (จุ้ย) ผู้กำกับกองฟังคดี กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อจีนฟิ้น บิดาชื่อจีนอี้ 25/10/15

๒๔๕๕ อีศะรัต Isarata นายร้อยตำรวจตรีจำลอง ประจำกองตำรวจภูธรเมืองสิงหบุรี บิดาชื่ออี่ ปู่ชื่อรอด 22/8/15

๓๑๔๐ อีศาศวิน Isa^svin มหาดเล็กสำรองอี่ กรมพระอัศวราช 4/6/16

๓๒๘๔ อุกกานนท์ Ukka^nanda ขุนชาญบริรักษ์ (หลัด) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อหม่องอูกะโด (พม่า) 16/7/16

๔๗๑๓ อุกกุฎานนท์ Ukkutananda รองผู้กำกับโทเหล็ง ครูโรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล จังหวัดกระบี่ บิดาชื่อหงาย 3/2/18

๔๔๔๕ อุโฆษจันทร Ughoshachandra นายร้อยตรีเปลื้อง กรมทหารบกราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจันทร บิดาชื่อครื้น 20/5/18

๑๑๐๕ อุจจเสน Uechasena นายร้อยตรีแม้น ประจำกองตำรวจภูธร เมืองราชบุรี กับนายติดเส็ง (บิดา) นายติดเส็งเป็นบุตรจีนอู๋เสีย 7/3/13

๓๕๑๕ อุจะรัตน Ucharatna มหาดเล็กวิเศษเชย กองมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนารถ พระบรมราชนนีพันปีหลวง บิดาชื่อพลอย 30/10/16

๓๔๗๗ อุชชนาคม Ujjana^gama นายร้อยโทขาว กองดัดสันดานของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ ปู่ชื่อมา บิดาชื่ออุ้ย 7/10/16

๑๔๗๕ อุชชิน Ujjin นายเซ่งพัฒน์* มหาดเล็ก เชื้อจีน แส้อุ่ย 15/6/14 * ขุนอิศรพัลลภ

๖๓๕๙ อุชุงกุละ Ujunkula พลเสือป่าสวน ประจำกรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อเสือ ปู่ชื่อซื่อ บิดาชื่อยี่ 19/8/22

๔๙๙๗ อุชุเทศ Ujudesa พลเสือป่าเทศ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเที่ยง 17/5/19

๐๖๕๓ อุณหกะ Unhaka หลวงบริบาลศุขประชา (แผ้ว) ผู้ช่วยนายตรวจ กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล ปู่คือขุนสุรินทรามาตย์ (อุ่น) 21/9/13

๕๘๕๔ อุณหกานนท์ Unhaka^nanda พลพรานอุ่น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๐๕๔๔ อุณหโกเศศ Unhakoses ขุนพิพัฒน์ภักดี (อุ่น) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13

๓๒๗๕ อุณหชาต Unhaja^ta หลวงรักษาบุรี (หมี) บิดา กับหลวงนรภัยพิพากษา (เชย) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตราด หลวงศรีราชรักษา (อุ่น) เป็นปู่หลวงรักษาบุรี 16/7/16

๔๗๙๐ อุณหดิลก Unhatilaka พระอินทรคีรี (บุญมา) กรมการะเศษ จังหวัดตาก ปู่ชื่อขุนบำรุง (อุ่น) 5/4/19

๕๕๑๖ อุณหธูป Unhadhu^pa นายอุณห์ กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนาก บิดาชื่อธูป 5/4/19

๐๓๕๓ อุณหนันทน์ Unhanandana ขุนตำรวจเอก พระยามหาเทพกษัตร์สมุห* (ทรัพย์) เจ้ากรมพระตำรวจในขวา พระยาพิพิธไอสูรย์ (อุ่น) เป็นปู่ทวด 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาเขื่อนเพชรเสนา

๒๓๘๔ อุณหบุตต์ Unhaputta นายเรือตรีเยี่ยม นายหมวดประจำกองทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล ทวดชื่ออุ่น 11/7/15

๕๔๘๑ อุณหปาณี Unhapa^ni นายอุ่น กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายยิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อปาน 5/7/19

๐๐๔๗ อุณหวีรยะ Unhaviriya นายวรกิจบรรหาร หุ้มแพร (อุ่น) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง 19/6/13

๕๕๔๒ อุณหสุวรรณ Unhasuvarna ขุนประกอบธนกิจ (เปรื่อง) กรมฝิ่นหลวง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออุ๊น บิดาชื่อทองสุก 26/7/19

๐๗๐๘ อุณหสูต Unhasuta นายร้อยตรีเพิ่ม ประจำกรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี กระทรวงกระลาโหม หลานพระยาสุดารัตนราชประยูร (อุ่น) 25/9/13

๕๗๘๖ อุณหะจันทน์ Unhachandana ว่านายหมวดตรีเพี้ยน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายจั่น ปู่ชื่อหมื่นสนั่นนัจธี (อุ่น) 25/6/20
๔๔๕๐ อุณหะรัตนะ Unharatna นายร้อยตรีสุวรรณ กรมทหารบกม้าราชบุรี ปู่ชื่อพระสุพลสยากร (อุ่น) บิดาชื่อขุนชำนาญเขตร์ (แก้ว) 20/5/18

๕๙๖๖ อุณหะฤกษ์ Unhariksha ขุนสานนท์รัษฎากร (พุฒ) สมุห์บาญชี กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่ออุ่น บิดาชื่อฤกษ์ 11/6/21

๑๓๕๘ อุณหะเลขกะ Unhalekhaka นายพันเอก พระถกลยุทธโกษ (อุ่น) สมุหบาญชี กองทัพที่ ๑ 21/4/14

๓๐๕๙ อุตตมะบูรณ Utamapu^rna นายร้อยโทสุข สัสดีเมืองนครน่าน กับหลวงอินทรสังหาร (แสง) บิดา ทวดชื่อยิ่ง ปู่ชื่อพระอินทรมณเฑียรธุระบาล (อิ่ม) 14/5/16

๒๙๖๑ อุตตมะโยธิน Utamayodhin นายร้อยเอก หลวงพลขันธ์ศักระ(ปลอด) ราชองครักษ์ประจำ กับนายยิ้ม บิดา ทวดชื่อจ่ายิ่ง 9/4/16

๓๐๔๖ อุตตมะรูป Utamaru^pa นายยุทธ อักษรเลขเมืองเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อพระยาวิชิตสงคราม (ยิ่ง) บิดาชื่อหุ่น 14/5/16

๔๙๓๒ อุตตมะเวทิน Utamavedin นักเรียนแพทย์เสือป่ายุ้ย กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายแย้ม (บิดา) ทวดชื่ออุดม 19/4/19

๑๙๖๓ อุตตมะเศษ Utamasesha พลเสือป่ากุ๊น กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่ออู๊ด ปู่ชื่อเหลือ 12/3/14

๓๓๕๓ อุตตโมบล Utamopala นายเรือตรีแพ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อบัว ปู่ชื่อยิ่ง 6/8/16

๑๕๓๓ อุตตรนคร Uttaranagara ขุนมหาวิไชย (จันทร์) นายอำเภอลำพอง มณฑลอุดร ปู่ชื่อเพี้ยซ้ายนคร 21/7/14

๐๔๙๑ อุตตรเสวก Uttarasevok นายฟู* มหาดเล็ก กรมราชเลขานุการ สกุลมหาดเล็ก ฉายา "โสนุต์ตโร" 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น รองเสวกตรี ขุนสันทิศธนานุการ

๐๒๑๙ อุตตรานันทน์* Uttaranandana มหาดเล็กวิเศษภักดิ์* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง เป็นบุตรนายซ้าย จางวางในกรมขุนศิริธัชสังกาศ 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "อุตตรนันทน์" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิเศษศุภวัตร

๓๙๒๐ อุตตะระนาค Uttarana^ga ขุนต่างจิตร์ราษฎร์ (พูน) ปลัดกิ่งท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อขุนพิไชยภักดีศรีคชไกรเมืองช้างซ้าย (ชู) บิดาชื่อขุนพิไชยภักดีศรีคชไกรเมืองช้างซ้าย (ขำ) 4/4/17

๕๖๒๑ อุตตะสิงคี Guttasingi พันจ่าตรีทองสุข กรมยุทธโยธาทหารเรือ 26/7/19

๖๓๘๔ อุตมะมูล Utamamu^la พลเสือป่ามี ประจำหมู่ ๑ หมวด ๒ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม กับนายมุล (บิดา) ปู่ทวดชื่อพรหมดี ปู่ชื่ออุด 26/8/22

๕๘๘๙ อุทกะปิณฑานนท์ Udakapinda^nanda พลเสือป่าโนรี กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายก้อน (บิดา) ปู่ชื่อจุ้ย 1/2/20

๖๓๖๕ อุทกะสิริ Udakasiri พลเสือป่าบาง ประจำกองร้อยที่ ๒๐ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อแตง บิดาชื่อจุ้ย 19/8/22

๑๓๕๔ อุทกานนท์ Udaka^nanda ขุนอาภรณพิทักษ์ (อ่อน) ประจำกระทรวงมุรธาธร ปู่ชื่อจุ้ย 21/4/14

๓๗๔๐ อุทกายน Udaka^yana พลเสือป่าเหลี่ยม กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายผัน บิดา ปู่ชื่อจุ้ย 31/1/16

๐๙๗๒ อุทยานวรรธนะ Udya^navardhana นายร้อยเอกงิ้ว ผู้บังคับกองทหารพาหนะที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อสวน 12/2/13

๑๒๘๓ อุทยานสิงห์ Udya^nasinha หลวงลฃิตฉมาลักษณ์ (สอน) แม่กองช่างเขียน กรมแผนที่ ปู่ชื่อนายสวน มหาดเล็ก บิดาชื่อนายแย้ม จงใจภักดิ์ 15/4/14

๐๘๔๐ อุทยานะกะ Udya^naka ขุนประมวญบรรณสิทธิ (พร้อม) ผู้ช่วยพระคลังมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสวน 11/12/13

๑๒๑๙ อุทยานานนท์ Udya^na^nanda นายพันโท พระเสนางควิจารณ (นิล) สัสดีมณฑลปราจิณบุรี ปู่ชื่อสวน 30/3/13

๑๐๔๙ อุทยานิน Udya^nin หลวงบรรหารภูมิสถิตย์ (บุญ) เกษตรมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อสวน 1/3/13

๔๒๑๕ อุทะเก์ษตริน Udakshetrin ขุนธนกิจพิจารณ์ (อิน) โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อฉ่ำ ทำนา 27/9/17

๒๗๐๒ อุทะนุต Udanuta ขุนลิขิตเกษตร์สรรพ์ (จ้าย) กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนุด บิดาชื่อจุ้ย 1/11/15

๓๔๔๓ อุทะพันธุ์ Udabandhu รองอำมาตย์โทเชื้อ ธรรมการจังหวัดปราจิณบุรี ทวดชื่อพระยารัตนมณเฑียร (จุ้ย) 10/9/16

๔๕๕๘ อุทะแพทย์ Udabaedya หลวงประสิทธิ์หัตถา (โต) กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อหลวงรัตนแพทย์ (ชื่น) บิดาชื่อไฉน 9/7/18

๐๐๓๖ อุทัยกร Udaikara ขุนขยันอักษรกิจ* (โส ) เปรียญ นายเวรกรมบัญชาการกรมมหาดเล็ก ฉายาบวชมีว่า "อุทโย" 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงขยันอักษรกิจ

๓๔๗๐ อุทัยฤกษ์ Udayariksha จ่าตรีเกิด กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเริก บิดาชื่อเชย 30/9/16

๐๗๑๙ อุทัยเสน Udayasen นายร้อยตรีตาบ แพทย์ประจำกองทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม บิดาชื่อรุ่ง 3/10/13

๔๕๔๓ อุทานะวัต Uda^navat หมื่นลังกาภรณ (ชม) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง กับนายอ้น (บิดา) ปู่ชื่อหวา 26/6/18

๓๐๗๙ อุทินทุ Udindu ขุนไพศาลไปรษณีย์รักษ์ (ทองดี) พนักงานรักษาแสตมป์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อย้อย 21/5/16

๑๕๗๕ อุเทนสุต Udenasuta หลวงพลราษฎร์บำรุง (แสง) นายอำเภอนอกเมืองนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อท้าวอุเทน 9/9/14

๑๓๖๔ อุเทศนันทน์ Udesanandana นายร้อยตรีสา ประจำกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อพา 21/4/14

๕๙๕๙ อุเทศานนท์ Udesa^nanda ขุนอุเทศบรรณาการ (สงวน) อักษรเลขจังหวัดมีนบุรี ปู่ชื่ออ่วม บิดาชื่อเปลื้อง 11/6/21

๓๖๔๖ อุนนะนันทน์ Unnanandana เด็กชาเง็ก กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน บิดาชื่อไคอุ๊น 11/12/16

๒๘๑๙ อุนนานนท์ Unna^nanda ขุนวิจิตรพันธุการ (อิ้น) กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่ออุ๊น 19/12/15

๔๗๒๖ อุเบกขานนท์ Upekkha^nanda รองผู้กำกับตรีเคี่ยม ครูโรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก บิดาชื่อเฉย 3/2/18

๒๙๙๗ อุปถัมภานนท์ Upathambha^nanda มหาดเล็กวิเศษวงษ์ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อเลี้ยง 16/4/16

๖๓๗๒ อุปปาตะวัฏ Uppa^tavata พลเสือปาวรรณ ประจำหมู่ ๒ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อจันทร ปู่ชื่อลอย บิดาชื่อเวียน 26/8/22

๒๕๘๑ อุปลกะลิน Upalakalin นายเรือโทบัว สำรองราชการกรมยุทธโยธาทหารเรือ 3/10/15

๓๓๙๙ อุปลพันธุ์ Upalabandhu นายร้อยโทพันธ์ แพทย์ประจำกองพยาบาล โรงเรียนทหารบก ปู่ชื่อเผื่อน 2/9/16

๕๘๓๗ อุปละนาละ Upalana^la นายหมู่ตรีสายบัว กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนทอง 4/9/20

๓๔๗๓ อุปลาคม Upala^gama นายพันตรี หลวงทวยหารรักษา (เพิ่ม) นายทหารเบี้ยบำนาญ กระทรวงกลาโหม บิดาชื่อบัว 7/10/16

๒๙๕๔ อุปลานนท์ Upala^nanda ว่าที่นายร้อยตรีบุญรอด กรมทหารบกราบที่ ๑๒ ปู่ชื่อบัว 8/3/15

๖๓๘๘ อุปลีพันธุ์ Upalibandhu พลเสือป่าสี ประจำหมู่ ๓ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนคครพนม กับนายเสือ (บิดา) ปู่ทวดชื่ออุปลี ปู่ชื่อคำชมภู 26/8/22

๕๗๒๗ อุปโลภาศ Upalobha^sa หมื่นราชศักดิ์สโมสร เจ้ากรมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร บิดาชื่อบัว 3/9/19

๓๖๒๗ อุปะโยคิน Upayogin หลวงโยนะภารพิจิตร (ปันโย) กรมการพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ทวดชื่อมองอุบะเยาะ 11/12/16

๒๗๑๗ อุพภูติ Ubbhuti นายเอก โรงเรียนราชวิทยาลัย บุตร กับหลวงธานีผดุงกิจ (บุก) บิดา หลวงธานีฯ เป็นบุตรพระยาแผลงศัตรู (อุบ) 1/11/15

๑๘๓๐ อุมนันทานนท์ Ummananda^nanda นายเรือตรีพันธุ์ สำรองราชการกรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่ออ่วม 17/12/14

๒๐๑๐ อุมะดิลก Umatilaka พันจ่าเด็กชานาก กรมมหรศพ ปู่ชื่ออ่วม บิดาชื่อเจิม 18/3/14

๓๗๒๐ อุมะนันทน์ Umanandana พันเด็กชาเอกสมบุญ กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่ออ่วม 27/1/16

๕๔๙๒ อุมะวิชนี Umavijani^ นายทัด กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อล่วม 5/7/19

๕๕๒๒ อุมะวิภาต Umavibha^ta นายเวียน พนักงานเกษตร์มณฑลพิศณุโลก กับหมื่นสง่าสงคราม (อ่วม) บิดา ปู่ชื่อนายยวดภักดี (แจ้ง) 5/7/19

๒๙๗๐ อุมัษเฐียร Umashthira ขุนบรรทึกทะเบียนศักดิ์ (ห่อ) พนักงานทะเบียนบรรดาศักดิ์ ปู่ชื่อมั่น บิดาชื่ออ่วม 9/4/16

๔๒๐๙ อุมากาศ Uma^ka^sa นายร้อยตรีปู กรมทหารบกพาหนะที่ ๕ ปู่ชื่อแจ้ง 27/9/17

๕๑๕๙ อุมานนท์ Uma^nanda รองอำมาตย์ตรีเปลี่ยน (พี่) การไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล กับรองอำมาตย์ตรีหอม (น้อง) พนักงานเก็บเงินไฟฟ้าสามเสน ปู่ชื่ออ่วม 14/6/19

๔๔๓๕ อุมาภิรมย์ Uma^bhiramya หลวงราชนรินทรามาตย์ (พุก) เจ้ากรมในสมเด็จพระนางเจ้า พระราชเทวี ปู่ชื่อพระศรสำแดง (อ่วม) บิดาชื่อหลวงอินทร์สมบัติ (ชื่น) 16/5/18

๕๖๒๐ อุยยามะบุตร Uyya^maputra พันจ่าตรีซ่อน กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ กับนายอุย (บิดา) ปู่ชื่อสมิงสิทธิราชา (กลับ) 26/7/19

๒๒๓๖ อุรัสยะนันท์ Urasyanandana มหาดเล็กวิเศษฮี้ ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อซวง 7/5/15

๑๖๐๔ อุลิศนันทน์ Ulisanandana ขุนสารบรรณคดีกิจ (เที่ยง) ยกะบัตร์เมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ กับขุนศักดิรักษา (นิน) บิดา ขุนศักดิรักษาเป็นบุตรหลวงนรินทรบำรุงราษฎร์ (แตง) 15/9/14

๐๓๔๘ อุศภการี Usabhaka^ri ขุนศรีอุศุภราช (งัว) กรมศุฃาวัง 14/7/13

๒๒๔๓ อุษณะประหาส Ushnapraha^sa นายตรี จำอวดประจำกรมโขนหลวง บุตรนายอุ่น 7/5/15

๐๓๔๖ อุสาหการี Usa^haka^ri หลวงอุสาหราชการ* (หยอง) กรมศุฃาวัง 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอุสาหราชการ

๕๐๔๗ อุฬัมปานนท์ Ulumpa^nanda นายหมู่ตรีกรุด กองเสือป่าพาหนะหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อแพ 31/5/19

๔๙๑๖ เอกะจัมปกะ Ekachampaka นายหมู่ตรีจำปา กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายดวด (บิดา) ปู่ชื่อเงิน 16/4/19

๑๐๑๕ เอกะนัฎ Ekanat มหาดเล็กวิเศษหวาด กรมโขนหลวง บุตรนายเอก 18/2/13

๒๖๙๖ เอกะนาค Ekana^ga นายนาวาโท พระธรรมนูญบริรักษ์ (พร) ปลัดกรมพระธรรมนูญทหารเรือ ปู่ชื่อขุนบำรุงนาวา บิดาชื่อหมื่นชำนาญจักร 1/11/15

๔๒๙๑ เอกะพันธุ์ Ekabandhu ขุนจำนงโกษิศร์ (จัน) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อขุนศักดิ์ (เจ๊ก) 19/12/17

๐๕๘๖ เอกะโยธิน Ekayodhin นายร้อยตรีเจ๊ก* มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๒๒๔๔ เอกะโรหิต Ekarohita รองหุ้มแพรซ่วน ครูโรงเรียนทหารกระบี่ ปู่ชื่อเอ๊ บิดาชื่อแดง 7/5/15

๒๖๓๔ เอกะวิภาต Ekavibha^ta นายนาวาตรี หลวงดาบเพ็ชร์ (สาตร์) ผู้บังคับกองโรงเรียนพลทหารเรือ นายเรือโทชะ ต้นเรือพาลีรั้งทวีป และนายเรือตรีรัก กรมปลัดบาญชีทหารเรือ เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดากัน ปู่ชื่อแจ่ม บิดาชื่อเจ๊ก 17/10/15

๑๔๔๖ เอกะสิงห์ Ekasinha นายร้อยโท ขุนอักษรปรีชา (ชุ่ม) ผู้ช่วยสัสดีมณฑลพายัพ ปู่ชื่อเอก บิดาชื่อสิงโต 1/6/14

๓๙๕๙ เอกะสิริ Ekasiri นายร้อยโทแปลก กรมทหารบกม้านครราชสีมา ทวดชื่อศรี บิดาชื่อหลวงศักดา (เล็ก) 26/5/17

๕๕๙๗ เอกะสุวรรณ Ekasuvarna นายเรือตรีปลั้ว กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเอ บิดาชื่อทอง 26/7/19

๓๘๕๐ เอกะหิตานนท์ Ekahitananda พลเสือป่าเจริญ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับขุนพิพัฒน์หิรัญราษฎร์ (สุก) บิดา ทวดชื่อบีเอ๊ก ปู่ชื่อเลี่ยงฮี 18/2/16

๒๒๘๕ เอโกบล Ekopala นายพันตำรวจตรี หลวงวิไชยประชาบาล (บุญโกย) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครศรีธรรมราช บุตรขุนเทพอาญา (เจ๊ก) 7/6/15

๒๒๙๙ เอมะนาม Emana^ma นายร้อยตำรวจโทสำเหนียก ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลปัตตานี บุตรขุนโลหการ (เอม) 7/6/15

๑๘๑๐ เอมะนาวิน Emana^vin ว่าที่นายเรือตรีเพื้อน ผู้บังคับการเรือบรรจุชโลธร ปู่ชื่อเอม 14/12/14

๔๔๔๑ เอมะบุตร์ Emaputra มหาดเล็กสำรองอั้น กองซักฟอก กรมมหาดเล็ก กับนายจ๋าย (ปู่) และนายนวล (บิดา) ปู่ทวดชื่อเอม 16/5/18

๓๙๑๐ เอมะปาณ Emapa^na ขุนวิเชียรธนากร (อิน) สรรพากรจังหวัดชุมพร ปู่ชื่อเอม บิดาชื่อปาน 31/3/16

๒๖๘๑ เอมะพรหม Emabrahma หลวงประพันธ์เนติวุฒิ (ช้อย) ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนมัธยมปทุมคงคา กรุงเทพฯ ทวดชื่อพระอินทรประสิทธิ์ศร (เอม) ปู่ชื่อหลวงเทพเสนา (พรหม) 25/10/15

๓๔๙๕ เอมะรุจิ Emaruchi นายเรือโท หลวงพรหมเสนา (ชอบ) นายทหารเรือเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อหลวงศรี ปลัดจางวาง (รุ่ง) บิดาชื่อพระเสนาราชภักดีศรีสงคราม (เอม) 30/10/16

๑๐๒๗ เอมะวรรธนะ Emavardhana นายร้อยตรีเริก ประจำกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี กับนายเอี่ยม (บิดา) นายเอี่ยมเป็นบุตรนายเอม 20/2/13

๒๐๖๘ เอมะเวส Emavesa นักเรียนทหารกระบี่แฉล้ม (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายเอม พ่อค้า 18/3/14

๐๓๑๐ เอมะศิริ Emasiri พระยามนูสารสาตร์บัญชา (ศิริ) ผู้พิพากษาศาลต่างประเทศ กระทรวงยุติธรรม หลวงพิพิธสมบัติ (เอม) เป็นปู่ 13/7/13

๒๘๒๔ เอมะศิลปี Emasilpi นายตำรวจโท หลวงเสนาพลสิทธิ์ (เพ็ง) กรมพระตำรวจหลวง บิดาชื่อพระยาเทวารังสรร (เอม) 19/12/15

๔๕๕๑ เอมะสุต Emasuta พันจ่าเด็กชาน่วม พแนกสวนหลวง กรมชาวที่ ปู่ชื่อเอม 26/6/18

๓๖๘๘ เอมะสุวรรณ Emasuvarna หลวงพิทักษ์สารนิคม (เจริญ) กรมการพิเศษจังหวัดสวรรคโลก บิดาชื่อพระเทพนรินทร์อินทราชเสนามาตย์มหาดไทย (เอม) ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (ทอง) 19/1/16

๕๖๖๗ เอโมภาส Emobha^sa หลวงศรีสิทธิเดช (เปลี่ยน) สังกัดกระทรวงนครบาล ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อเอม 9/8/19

๔๙๒๐ เอฬกานนท์ Elaka^nanda นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญเกิด กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง บิดาชื่อแกะ 16/4/19

๕๑๘๖ เอฬกินทะ Elakinda นายร้อยตำรวจโทอิน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อแกะ 14/6/19

๕๘๐๒ เอฬาลุกานนท์ Elaluka^nanda นายหมู่โทโต๊ะ กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ ปู่ทวดชื่อจุ้ย ปู่ชื่อน้อย 25/6/20

๐๑๑๑ โอชกะ Ojaka พระยาอาทรภัตรพิสิฐ (ป๋อ) มหาดเล็ก กองคลังเครื่องโต๊ะ 27/6/13

๔๑๒๑ โอชะเสน Ojasena นายร้อยตรีหวาน กรมทหารบกราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อขุนภิรมย์ราชสุจริต (เพิ่ม) 21/7/17

๓๐๐๒ โอชานนท์ Oja^nanda มหาดเล็กวิเศษยิ้ม กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อเอม 16/4/16

๒๗๙๕ โอภาศชาติ Obha^sajati นายร้อยโท ขุนรุดพลศักดิ์ (พลัด) อัยการศาลทหารมณฑลปราจิณ ปู่ชื่อเกิด บิดาชื่อหลวงประชาฤทธิ์ฦาไชย (เอี่ยม) 19/12/15

๖๔๐๖ โอภาศะนันทน์ Obha^sanandana นายร้อยตำรวจโทประทุม ประจำกองอาณาบาล กรมรถไฟแผ่นดิน ปู่ทวดชื่อพระเสนีพิทักษ์ (ภุมรี) ทวดชื่อพระยาเทพาธิบดี (แจ่ม) บิดาชื่ออิ่ม 16/9/22

๕๘๙๕ โอภาสะรัตน์ Obha^saratna พลเสือป่าแก้ว กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อวรรณ บิดาชื่อแจ่ม 1/2/20

๓๒๑๒ โอมานนท์ Oma^nanda หลวงอภิรักษ์ดุลกิจ (ทองสุก) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดขอนแก่น ทวดชื่ออ่อม 27/6/16

๓๑๓๐ โอวาทะสาร Ova^dasara หลวงวิจารณภักดี (เอี๋ยน) ปลัดกรม กรมปลัดบาญชี กระทรวงมหาดไทย บุตรพระยาโอวาทวรกิจ (แก่น) 4/6/16

๑๘๒๒ โอสถรูป Osattarupa นายเรือตรีโฉม รั้งตำแหน่งต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ ปู่ชื่อยา 17/12/14

๕๙๖๗ โอสถเวช รองอำมาตย์ตรี ขุนจำรูญเวชศักดิ์ (เปลื้อง) แพทย์ประจำจังหวัดสงขลา กับขุนเสนาสน์บริบาล (ยา) บิดา ปู่ชื่อพระกำเนิดนพคุณ (ทองอยู่) 11/6/21

๔๓๑๓ โอสถสงเคราะห์ Osathasngrah นายจำรูญ บ้านท่าเรือ พระพุทธบาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทำยาไทยจำหน่าย 19/1/17

๒๔๔๑ โอสถหงส์ Osathahansa นายร้อยตรีตี่ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ บิดาชื่อยา ปู่ชื่อหงส์ 22/8/15

๕๒๘๘ โอสถะเสน Osathasen นายร้อยตำรวจตำรวจโทอยู่ กองตำรวจภูธรจังหวัดยะลา กับนายเสน (บิดา) ปู่ชื่อยา 29/6/19

๐๔๗๐ โอสถานนท์ Osatha^nanda พระยาราชพินิจจัย* (ชุบ) ผู้ว่าราชการเมืองชุมพร บิดาคือพระสุพรรณสมบัติ (ยา) 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุรพลพิพิธ

๑๑๙๙ โอสถานุเคราะห์ Osatha^nugraha นายแป๊ะ มหาดเล็ก ทำยาต่างๆ จำหน่าย มียากฤษณากลั่น เป็นต้น 19/3/13

๐๘๐๖ โอฬาระวัต Ola^ravat ว่าที่นายร้อยตรีบุญ ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อแจ้ง 4/12/13

๕๒๓๑ ไอศะเดช Aisateja นายร้อยตำรวจตรีเดช กรมตำรวจภูธร บิดาชื่อไอ 14/6/19

๐๔๐๑ ไอศะนาวิน Aisanavin นายเรือเอก* หลวงพลสินธวาณัติ (แอ) ผู้บังคับกองเรือกลไฟเล็ก กรมชุมพลทหารเรือ กระทรวงทหารเรือ ราชองครักษ์เวร 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายนาวาตรี

๓๙๗๓ ฮสงเคราะห์ Indusangraha ขุนเชาวะณัฐนิจการ (ทองอยู่) กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อสง ปู่ชื่ออิน 30/5/17ทั้งหมด มาจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา
ขอขอบคุณCreate Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 27 สิงหาคม 2552 11:13:41 น.
Counter : 4223 Pageviews.

0 comments
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด