ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ศุกรวารสิริสวัสดิ์ - มานมนัสรมณีย์ ที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ค่ะ


ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เป็นการจัดเรียงลำดับของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ โดยมีการเริ่มจัดลำดับเกียรติมาตั้งแต่การสถาปนาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ

และถ้าได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในตระกูลและลำดับเดียวกันนั้นให้ถือลำดับการได้รับพระราชทานก่อนหลังเป็นตัวกำหนด


เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เครื่องราชอิสริยาภรณ์มีลำดับเกียรติตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ

1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่งราชมิตราภรณ์
2 เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์
3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์
4 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ
5 เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์

6 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้า
7 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 1 (เสนางคะบดี)
8 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
9 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ
10 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก
11 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย

12 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นปฐมดิเรกคุณาภรณ์
13 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
14 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 2 (มหาโยธิน)
15 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

16 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
17 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นทุติยดิเรกคุณาภรณ์
18 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้า
19 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 3 (โยธิน)

20 เครื่องราชอิสริยาภรณ์วัลลภาภรณ์
21 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
22 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี ชั้นที่ 4 (อัศวิน)
23 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก

24 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย
25 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นตติยดิเรกคุณาภรณ์
26 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติ ลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษ
27 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยจุลจอมเกล้า

28 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
29 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย
30 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์

31 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นตติยานุจุลจอมเกล้า
32 เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นจตุตถจุลจอมเกล้า
33 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก

34 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย
35 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์
36 เครื่องราชอิสริยาภรณ์วชิรมาลา

เหรียญราชอิสริยาภรณ์
เหรียญบำเหน็จกล้าหาญ

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ

1 เหรียญรามมาลาเข็มกล้ากลางสมร
2 เหรียญรามมาลา

3
- เหรียญกล้าหาญ
- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ
4
- เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามอินโดจีน
- เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามมหาเอเชียบูรพา
- เหรียญชัยสมรภูมิ สงครามร่วมรบกับสหประชาชาติ ณ ประเทศเกาหลี
-เหรียญชัยสมรภูมิ การรบ ณ สาธารณรัฐเวียดนาม

5 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 1
6 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
7 เหรียญราชนิยม
8 เหรียญปราบฮ่อ

9 เหรียญงานพระราชสงครามยุโรป
10 เหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ
11 เหรียญพิทักษ์เสรีชน ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2
12 เหรียญศานติมาลา

เหรียญบำเหน็จในราชการ

ลำดับเกียรติ เครื่องหมายแพรแถบ รายชื่อ

1 - เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการแผ่นดิน
- เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
2 - เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามอินโดจีน
- เหรียญช่วยราชการเขตภายใน การรบสงครามมหาเอเชียบูรพา

3 เหรียญราชการชายแดน
4 เหรียญทองช้างเผือก
5 เหรียญทองมงกุฎไทย
6 เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

7 เหรียญเงินช้างเผือก
8 เหรียญเงินมงกุฎไทย
9 เหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์

10 - เหรียญจักรมาลา
- เหรียญจักรพรรดิมาลา

11 เหรียญศารทูลมาลา
12 เหรียญบุษปมาลา
13 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 1
14 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 2

15 เหรียญลูกเสือสรรเสริญ ชั้นที่ 3
16 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 1
17 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 2
18 เหรียญลูกเสือสดุดี ชั้นที่ 3

เหรียญบำเหน็จในพระองค์พระมหากษัตริย์

1. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4
2. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 หรือ เหรียญดุษฎีมาลา เข็มราชการในพระองค์
3. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6
4. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7
5. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 8

6. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 9
7. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 5
8. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 6
9. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 7
10. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 9

เหรียญที่พระราชทานเป็นที่ระลึก

1. เหรียญสตพรรษมาลา
2. เหรียญรัชฎาภิเศกมาลา
3. เหรียญประพาสมาลา
4. เหรียญราชินี
5. เหรียญทวีธาภิเศก

6.เหรียญรัชมงคล
7.เหรียญรัชมังคลาภิเศก
8. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 6
9. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7
10. เหรียญบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 9

11. เหรียญชัย
12. เหรียญเฉลิมพระนคร 150 ปี
13. เหรียญงานฉลอง 25 พุทธศตวรรษ
14. เหรียญที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป
15. เหรียญรัชดาภิเษก

16. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
17. เหรียญสนองเสรีชน
18. เหรียญที่ระลึกพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
19. เหรียญที่ระลึกสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

20. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
21. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
22. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา
23. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหามงคลสมัยพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก

24. เหรียญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
25. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามงคลสมัยพระราชพิธีกาญจนาภิเษก
26. เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

27.เหรียญที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗
28.เหรียญเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

29. เหรียญกาชาดสรรเสริญ
30. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1
31. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 2
32. เหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 3


ชอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


ศุกรวารสิริสวัสดิ์ - มานมนัสรมเยศ ที่มาอ่านค่ะCreate Date : 13 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 13 พฤศจิกายน 2552 21:33:40 น.
Counter : 629 Pageviews.

0 comments

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด