ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๔
นามสกุลพระราชทาน-ส..๔


๔๕๕๒ สายสนั่น ณ กรุงเทพ Saysanan na Krungdeb หม่อมเจ้าจินดารักษ์ สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าสายสนั่น 9/7/18

๓๘๐๙ สายะเกษตริน Sayakshetrin นายอุทิศ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓ มณฑลปราจิณ กับนายติด (ปู่) และนายหิ่ม (บิดา) ทวดชื่อสาย ทำนา 10/2/16

๐๓๓๓ สายะนัฎ Sayanat ขุนรำถวายกร* (สาย) กรมมหรสพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรำถวายกร

๔๙๘๑ สายะบุตร Sayaputra พลเสือป่าโต๊ะ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายสาย (บิดา) ปู่ชื่อใย 17/5/19

๕๖๒๙ สายะปิยังคะ Sayapiyanga พันจ่าตรีเบี่ยง กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อสาย 26/7/19

๕๗๐๐ สายะพันธุ Sayabandhu นายร้อยตรีจำปี ผู้ช่วยสัสดีมณฑลพิศณุโลก กับนายพัน (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระอินทรารักษ์ (สาย) 22/8/19

๖๑๕๗ สายะวรรณะ Sayavarna ราชบุรุษแวว ครูใหญ่โรงเรียนวัดสังกระจาย ทวดชื่อทองดี บิดาชื่อสาย 19/11/21

๐๓๒๔ สายะวัฒนะ Sayavaddhana หลวงอินทรปราสาท* (สาย) กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสุขบริหาร กรมมหรสพ

๖๐๐๗ สายะวารานนท์ Sayavarananda พลเสือป่าวา กองเสือป่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บิดาชื่อสาย 11/6/21

๐๒๗๔ สายะวิบูลย์ Sa^yavipulya พระพิบูลย์บรรณกิจ (สาย) เลขานุการกระทรวงวัง 13/7/13

๒๘๙๖ สายะวิสมิต Sayavismita ลูกเสือเอกเธียร กองลูกเสือโรงเรียนมัธยมกล่อมพิทยา กรุงเทพฯ ปู่ชื่อสาย บิดาชื่อจ่านายสิบ หมื่นหาญณรงค์ (เปลี่ยน) 14/2/15

๒๐๘๖ สายะเวส Sayavesa นักเรียนทหารกระบี่ฟัก กรมโขนหลวง ปู่ชื่อสาย พ่อค้า 18/3/14

๐๑๒๕ สายะศิริ Sayasiri ขุนวรเดชพิสิฐ (สาย) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๕๕๔๔ สายะศิลปี Sayasilpi ขุนศิลปสิทธิ์วรรณวิจารณ์ (ศิล) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อสาย 26/9/19

๔๗๕๔ สายะสนธิ Sayasandhi นายหมู่ลูกเสือเอกบุญมา ครูโรงเรียนินภูมิ นายอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี บิดาชื่อสาย 3/2/18

๖๒๗๖ สายะสมิต Sayasmita นายพอน ผู้ช่วยนายเรือขุด ทวดชื่อเยื้อน
ปู่ชื่อยิ้ม บิดาชื่อสาย 25/2/21

๒๖๑๖ สายะสิงห์ Sayasinha รองอำมาตย์เอก หลวงพิพิธธนากร (เฮียะ) นายทะเบียนโท กรมเจ้าท่า ปู่ชื่อจีนสาย ทวดชื่อจีนเสง 10/10/15

๐๒๖๗ สายะเสวี Sa^yasevi พระยศเสสวราช* (สาย) ปลัดกรมในกรมปลัดบาญชี กระทรวงวัง 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสัมบัตยาธิบาล

๕๔๐๐ สายะโสภณ Sayasobhana ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีสืบ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อสาย 29/6/19

๕๘๔๑ สายัณหวัฒน์ Sayanhavadhana นายหมู่ตรีบุญรอด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเจริญ 4/9/20

๕๗๖๐ สายัณหวิกสิต Sayanhavikasita นายบานเย็น นักเรียนหลวง มหาวิทยาลัยฮ่องกง 15/12/19

๒๐๒๕ สายัณหเวส Sayanhavesa นักเรียนทหารกระบี่วาศ (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายพลบ พ่อค้า 18/3/14

๕๖๓๖ สายัณหสมิต Sayanhasmita จ่าเอกบ่าย กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อแย้ม 26/2/19

๑๐๒๖ สายันตนะ Sa^yantana นายร้อยโทศุก พนักงานคลังเงินกองตำรวจภูธร มณฑลนครไชยศรี บุตรนายพลบ 20/2/13

๕๙๘๔ สายาคม Sayagama นายหมู่ตรีสาย กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ 11/6/21

๕๘๑๙ สายามระ Sayamara พันเด็กชาเอกพร้อม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อขุนสิทธิภัณฑ์ (สาย) บิดาชื่อขุนภักดีอาษา (รอด) 4/9/20

๕๓๕๖ สายารุณ Sayarun ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีชม กองตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับนายสาย (บิดา) ปู่ทวดชื่อรุ่ง ปู่ชื่อแจ้ง 29/6/19

๑๓๕๙ สาโยทภิทูร Sa^yodbhidu^ra นายพันโท หลวงหิรัญยุทธกิจ (บานเย็น) สมุหบาญชีกรมเสนาธิการทหารบก 21/4/14 แปลตรงว่า "บานเย็น"

๐๐๕๙ สารคุณ Saraguna ขุนนิเวศน์บำรุง (เยื่อ) กรมพระอัศวราช 20/6/13

๔๗๖๙ สารตายน Sartayana พลเสือป่าอุ่น กองเสือป่าเสนาหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อต่าย 3/2/18

๖๑๒๓ สารประกาศ Saraprakasa พันเด็กชาเอกกุดั่น กรมเรือยนต์หลวง ทวดชื่อกาศ ปู่ชื่อพระยาโอวาท (แก่น) 15/10/21

๑๕๔๓ สารพุทธิ Sarabuddhi นายร้อยโทเหลี่ยม ครูสอนวิชาสามัญ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อสา บิดาชื่อพุฒ 21/7/14

๕๓๙๕ สารวาสี Saravasi นายร้อยตำรวจตรีอยู่ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อสา 29/6/19

๔๙๑๑ สารเวช Saraveja ขุนอนุสิษฐ์เวชสาร (เอี๋ยน) แพทย์ประจำจังหวัดยะลา 5/4/19

ข-๒ สารสิน Sarasin พระยาสารสินสวามิภักดิ์ (ฮี้) 11/1/17 ขอพระราชทานใช้

๔๒๗๓ สาระเก์ษตริน Sarakshetrin รองอำมาตย์ตรีมี ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่าง จังหวัดแม่ฮ่องสอน กับนายตุ้ม (บิดา) ทวดชื่อกลั่น ปู่ชื่อกลิ่น หาเลี้ยงชีพการทำนา 16/12/17

๕๑๐๙ สาระโกศล Sarakosala ขุนโกศลสารกิจ (ทองห่อ) จ่าจังหวัดพระประแดง บิดาชื่อแป้น 14/6/19

๐๖๘๗ สาระโกเศศ Sa^rakoses ขุนพาหิรบัณยบริรักษ์ (กิมซา) กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13

๒๘๖๕ สาระจูฑะ Sarachu^da พลเสือป่าตรุศ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ เมืองสิงห์บุรี ทวดชื่อสา ปู่ชื่อยอด 14/7/15

๐๘๔๑ สาระนาค Sa^rana^ga พระสวัสดิโกษา (เข้ม) พระคลังมณฑลและเจ้าพนักงานจัดการภาษีสุรายาฝิ่นมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสา บิดาชื่อช้าง 15/12/13

๕๓๒๕ สาระมาน Sa^rama^n นายร้อยตำรวจตรีรวม กองตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ชื่อแกน 29/6/19

๓๙๙๑ สาระศาลิน Sarasalin รองอำมาตย์ตรีพร้อม ธรรมการจังหวัดกาญจนบุรี ทวดชื่อสา 2/6/17

๐๘๘๖ สาระสุต Sarasuta พระนิเวศน์วิสุทธิ์ (ถึก) นอกราชการ กระทรวงวัง ปู่เป็นหลวงราชาภิรมย์ (สา) 20/12/13

๒๔๕๒ สาระสุทธิ Sarasuddhi อำมาตย์เอก พระยาอุตรกิจพิจารณ (สุด) นอกราชการ สังกัด กระทรวงมหาดไทย บิดาชื่อแก่น 22/8/15

๓๑๒๑ สาราศรัย Sarasraya นายพันตรี หลวงโหมหักปัจจนึก (พุ่ม) กรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อขุนอินทร์รจนา (สา) บิดาชื่อพึ่ง 3/6/16

๑๒๔๗ สาริกบุตร Sarikaputra หลวงสินิทราช* (อ่อน) ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน กับขุนวิศาลดรุณกร (อั้น) ผู้รั้งตำแหน่งธรรมการมณฑลนครไชยศรี ทวดชื่อขุนพิทักษ์นาวา (ขุนทอง) 8/4/14 * พระภักดีบรมนารถ

๐๗๓๑ สาริกะชาต Sa^rikaja^ta นายร้อยตรีเฉลิม ประจำกองโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม หลานพระครูพิเชต (ขุนทอง) 10/10/13

๒๓๖๗ สาริกะภูติ Sarikabhuti รองอำมาตย์โท หลวงประเทศธุรารักษ์ (แหยม) กรมการพิเศษ (บิดา) กับรองอำมาตย์เอก หลวงวรวาทวินิจฉัย (สวัสดิ์) ผู้พิพากษาศาลมณฑลชุมพร หลวงประเทศเป็นบุตรหลวงวิจารณจีนวร (ขุนทอง) 11/7/15

๒๐๗๙ สาริกะวณิช Sarikavanija นักเรียนทหารกระบี่สัง กรมโขนหลวง บุตรนายขุนทอง พ่อค้า 18/3/14

๐๘๑๘ สาริกาดิษ Sarikatisha นายร้อยตรีโป้ ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อดิด บิดาชื่อเหว่า 6/12/13

๐๓๐๖ สาริกานนท์ Sarikananda หลวงทรงนิติกรณ (เชย) ผู้พิพากษาศาลเมืองหลังสวน กระทรวงยุติธรรม หลวงวรนาฏภักดี (ขุนทอง) เป็นบิดา 13/7/13

๑๑๘๒ สาริมาน Sarima^n หลวงวิจิตรวิบุลยการ (รอด) สรรพากรมณฑลอุดร ทวดชื่อขุนทอง ปู่ชื่อบุญมี 17/3/13

๑๑๒๒ สาริสุต Sa^risuta นายร้อยตรีแพ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายพุ่ม (บิดา) นายพุ่มเป็นบุตรนายขุนทอง 9/3/13

๐๐๕๖ สาลักษณ์ Salakshna พระยาศรีสุนทรโวหาร (กมล) เจ้ากรมพระอาลักษณ์ บุตรพระยาศรีสุนทรโวหาร (ฟัก) 19/6/13 ใบให้ชื่อเขียนให้เอง

๕๖๑๗ สาลิกนาวิน Salikanavin พันจ่าตรีสาลี เรือวิเทศกิจการ 26/7/19

๒๘๘๖ สาลิการิน Salikarin รองผู้กำกับลูกเสือเอื้อม กองที่ ๒๕ มณฑลกรุงเทพฯ สกุลชาวนา 14/2/15

๔๒๑๒ สาลิตุล Salitula ขุนพินิจวรรณการ (แสง) เลขานุการสภานายกหอพระสมุดสำหรับพระนคร ทวดชื่อชู ปู่ชื่อหลวงนาสาลี 27/9/17

๒๘๘๔ สาลิยาชีวะ Saliyajiva รองผู้กำกับลูกเสือแจ้ง กองที่ ๑๔ มณฑลกรุงเทพฯ สกุลชาวนา 14/2/15

อ-๑ สาลีผลิน Saliphalin นายเภา กำนันตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 6/10/23

๔๓๕๑ สิกขะมณฑล Sikkhamandal ว่าที่รองผู้กำกับตรีคำมูล โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อเรียน บิดาชื่อกลม 20/2/17

๕๕๑๐ สิขัณฑกนาค Sikhandakanaga นายแหยม กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อนาค 5/7/19

๕๕๙๒ สิขัณฑกบุตร Sikhandakaputra นายเรือโทนัก กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อแหยม 26/7/19

๕๗๖๗ สิขัณฑกสมิต Sikhandakasmita พลเสือป่าสมบุญ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อแย้ม 15/12/19

๕๑๓๗ สิขัณฑกานนท์ Sikhandakananda ขุนทัณฑกิจบรรหาร (พ่วง) กองมหันตโทษ กับนายปัต (บิดา) ปู่ทวดชื่อแหยม 14/6/19

๖๓๔๒ สิงคะตีระ Singatira พลเสือป่าเส็ง ประจำกองร้อยที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนมหาราษฎร์ ทวดชื่อฮะป๊อ ปู่ชื่อดี 3/6/22

๖๐๒๐ สิงคะเนติ Singaneti หลวงพรหมเบญญา (สงวน) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดตรีง 6/8/21

๖๑๔๗ สิงคะวิภาต Singavibhata นายร้อยตรีอั๋น ประจำกรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายเส็ง (บิดา) ปู่ชื่อสว่าง 19/11/21

๔๙๐๔ สิงคาลวณิช Singalavanija ขุนบำรุงราชนิยม (ซุ่นเบ็ง) กรมการพิเศษจังหวัดชลบุรี 5/4/19

๕๑๓๑ สิงคิกุล Singikula ขุนขยันกิจการ (แผน) ครูช่างทอง กองละหุโทษ กระทรวงนครบาล 14/6/19

๒๗๙๓ สิงคิบุริน Singipurin หลวงสกลธนารักษ์ (ชื่น) กรมปลัดบาญชี กระทรวงกลาโหม ปู่และบิดาเป็นหลวงปลัดเมืองสิงคิบุรี (รามัญเจ็ดหัวเมือง) 19/12/15

๕๔๔๕ สิงคิวิบูลย์ Singivipulya นายหมู่ตรีกระจ่าง กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อหลวงพิบูลย์ (ชู) บิดาชื่อพระมหาสิงคิคุณ (พุ่ม) 29/6/19

๓๒๘๕ สิงหเกตุ Sinhaketu นายร้อยตำรวจตรีเกด กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเส็ง 16/7/16

๖๐๕๘ สิงหจารุ Sinhacha^ru นายร้อยโทสิงโต กรมทหารรักษาวัง ว.ป.ร. กับนายจ่าง บิดา ปู่ชื่อรุ่ง 3/9/21

๐๙๘๖ สิงหจินดา Sinhachinta^ นายร้อยตรีสัง เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายจีน (บิดา) บิดานายจีนชื่อจีนเซ็ง 13/2/13

๑๕๕๖ สิงหจูฑะ Sinhachuda หลวงสมัคสารนิธิ์ (อุ่น) สรรพากรจังหวัดร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อเสง ปู่ชื่อจู 27/7/14

๐๙๗๖ สิงหทัต Sinhadatta นายร้อยโทติ๊ก แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๔ มณฑลราชบุรี เดิมเป็นเชื้อสกุลฝรั่ง มีนามสกุลว่า "เดอ ลี ออง" (Lion = สิงห์) 12/2/13

๕๘๑๕ สิงหนันทน์ Sinhanandana ขุนว่องวัจนวิชัย (ทองคำ) กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อสิงห์ 4/9/20

๑๕๓๕ สิงหนุต Sinhanutta ขุนสารสินประเสริฐ (เก๊า) สรรพากรเมืองสกลนคร ทวดชื่อสิงโต ปู่ชื่อนุต 21/7/14

๑๐๑๐ สิงหบุตร Sinhaputra นายร้อยตรีอร่าม ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายกุล (บิดา) นายกุลเป็นบุตรนายสิงห์ 13/2/13

๕๐๕๖ สิงหประยูร Sinhaprayura พลเสือป่าประยูร กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อสิงโต 31/5/19

๓๓๙๕ สิงหพันธุ์ Sinhabandhu หลวงจารุมัยบริรักษ์ (อิ๊ว) นายอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปู่ชื่อขุนพรหมภักดี (เส็ง) 28/8/16

๒๕๘๗ สิงหแพทย์ Sinhabaedya รองอำมาตย์เอก หลวงนิพันธ์นิติสิทธิ์ (สนั่น) พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันออกใต้ ปู่ชื่อสิงห์ เป็นแพทย์ยาตา 3/10/15

๐๘๐๘ สิงหรัตน Sinharatna หลวงราชาคารพิทักษ์ (เคล้า) ปลัดกรมรักษาพระราชวังบางปะอิน ปู่คือพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (สิงโต) บิดาคือหลวงวิจารณราชารักษ์ (พลอย)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 18:03:42 น.
Counter : 2479 Pageviews.

0 comments
28 ม.ค. 63 ซ้อมแสดงบนเวที+สวนสนุกที่โรงเรียนของเรา kae+aoe
(17 ก.พ. 2563 08:29:16 น.)
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
ฟุตบอลนัดพิเศษ : เชียงใหม่เอฟซี VS คอนซาโดเล ซัปโปโร JinnyTent
(13 ก.พ. 2563 10:15:13 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด