ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ศ..๒
นามสกุลพระราชทาน-ศ..๒


๔๐๒๑ ศตัษเฐียร Satashthira พลเสือป่าบาง สมาชิกสำรองกองร้อย ๓ กองพันที่ ๑ กรมราบ ๓ กองเสนารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ทวดชื่อรัตน ปู่ชื่อแย้ม 9/6/17

๐๗๓๘ ศยามานนท์ Sya^ma^nanda พระยาศิริไชยบุรินทร (ใหญ่) ผู้ว่าราชการเมืองนครปฐม กับพระยาศึกษาสมบูรณ* (รื่น) เจ้ากรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่คือหลวงราชทินนาม (ฃำ) 17/10/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาไพศาลศิลปสาตร

๐๒๐๘ ศรเกตุ Saraketu พระอภิรักษ์ราชฤทธิ์* (สอน) อาจารย์ใหญ่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาบริหารราชมานพ

๓๙๑๕ ศรเก์ษตริน Sarakshetrin ราชบุรุษรุ่ง พนักงานตรวจการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทวดชื่อศร ทำนา 31/3/16

๓๙๘๑ ศรคุปต์ Saragupta รองอำมาตย์โทผาด ผู้พิพากษารอง ศาลมณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อสอน ปู่ชื่อคุ้ม 30/5/17

๓๓๑๐ ศรจามร Sarachamara พันเด็กชาโทเชย กรมยานตร์หลวง ทวด
ชื่อสอน ปู่ชื่อภู่ 22/7/16

๑๒๓๒ ศรจิตติ Sarachitti นายพันตรี หลวงอัคนีวุธ (พาด) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ ปู่ชื่อพระประสิทธิ์สรจักร (จิ๊ด) บิดาชื่อพระประสิทธิสรจักร (ภู่) 4/4/14

๐๕๐๖ ศรโชติ Sarajoti รองเสวกตรีสอน* กระทรวงวัง บุตรนายแจ่ม 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนราชการพยาพัต

๐๕๙๒ ศรทวาริก* Saradva^rika ว่าที่นายร้อยตรีสอน ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * เดิมให้นามไว้ว่า "ศรโยธิน" แต่คล้ายนามสกุลพระยุทธกิจฯ จึ่งเปลี่ยน ๒๙ กันยายน ๒๔๕๗ (รจ. ๒๔๕๗/๑๕๘๐)

๔๐๑๕ ศรทัตต์ Saradatta นายร้อยตรีหลี แพทย์กองพยาบาลโรงเรียนทหารบก ปู่ชื่อทัต บิดาชื่อสอน 9/6/17

๐๐๘๗ ศรนันทน์ Saranandana นายตำรวจโท ขุนชาติวิชา (สวน) กรมพระตำรวจ 22/6/13

๒๒๒๓ ศรนิยม Saraniyama นายย้อย กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อสอน บิดาชื่อเนียม 7/5/15

๑๖๑๑ ศรลัมพ์ Saralamba พระยารามราชภักดี (ใหญ่) ผู้ว่าราชการเมืองศุโขทัย ทวดชื่อพระยาไกรเพชรรัตนสงคราม (สอน) บิดาชื่อพระยาไกรเพชร ฯลฯ (หลำ) 25/9/14

๐๒๑๔ ศรวัต Saravat ขุนภัณฑรัตน์พิทักษ์ (สอน) นายงานสถานที่ในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13

๕๖๖๐ ศรวิเศษ Saraxisesha พันจ่าเด็กชาสอน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อขุนวิเศษจัตุรงค์ (พัน) 9/8/19

๔๔๒๙ ศรสุต Sarasuta นายอิน นายตรวจสุรายาฝิ่น จังหวัดเพ็ชร์บุรี กับนายพ่วง (บิดา) ปู่ชื่อสอน 9/5/18

๑๒๔๓ ศรสุนทร Sarasundara นายบุญถม ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน เมืองนครปฐม บิดาชื่อสอน ปู่ชื่อสุ่น 4/4/14

๐๔๕๐ ศรเสน Sarasen ขุนเดชดรุณรักษ์* (สอน) สารวัด** กรมมหาดเล็ก 7/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรักษ์ดรุณเดช ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สารวัดใหญ่"

๑๓๘๘ ศราคนี Saragani นายร้อยเอกแส ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อขุนศรอัคนีพิจิตร (รัก) บิดาชื่อหลวงศรอัคนีพิจิตร (ภู่) 27/4/14

๕๙๕๘ ศราทธทัต Sraddhadat รองอำมาตย์ตรีเพิ่ม รองปลัดจังหวัดมีนบุรี ปู่ชื่อสาท บิดาชื่อทัด 11/6/21

๐๘๗๘ ศรานนท์ Sarananda นายพันตรี หลวงวิชิตชลหาญ (ตรี) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลนครราชสีมา กับนายหมู่ตรีแก้ว มหาดเล็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรามณฑลกรุงเก่า ปู่คือหลวงยี่สารสรเดช (สอน) 19/12/13

๒๕๓๘ ศราภัยวานิช Sarabhayavanija นายเรือเอกเลื่อน เลฃานุการจเรทหารทั่วไปและนายเวรคำสั่ง กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อหลวงอภัยวานิช (สอน) 26/9/15

๒๗๖๖ ศราภา Sarabha นักเรียนทำการนายเรือสวัสดิ์ เรือหลวงสุครีพครองเมือง ปู่ชื่อสอน บิดาชื่อขุนวิขิตรักษา (แสง) 12/12/15

๓๒๑๑ ศรินทุ อำมาตย์โท หลวงสุทธิพากย์พิบูลย์ (พุฒ) ผู้พิพากษาศาลนครเชียงใหม่ ปู่ชื่อศร ทวดชื่ออิน 27/6/16

๕๒๓๔ ศรีกนก Srikanaka นายร้อยตำรวจโททองอยู่ (พี่) รองอำมาตย์ตรี ขุนวิจารณ์อักษรสิทธิ์ (ทองดี) น้อง กระทรวงนครบาล และนายทองสุก บิดา ปู่ชื่อศรี 14/6/19

๑๗๖๑ ศรีกฤษณ* Sri^krishna นายเรือตรีแบน ประจำกรมยุทธศึกษา** กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อนายศรีราชยา บิดาชื่อฃำ 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีกฤษณ์" ** ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ครูวิชาทหาร โรงเรียนจ่า กรมยุทธศึกษา"

๒๒๔๒ ศรีเกษตริน Srikshetrin พลเสือป่าไพร กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง บุตรนายเพรา ทำนา 7/5/15

๒๐๒๑ ศรีโกศบาล Srikosapala นักเรียนทหารกระบี่สิริ (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรหลวงศรีนคร (เคยรับราชการในกรมพระคลังฃ้างที่) 18/3/14
๐๕๔๓ ศรีโกเศศ Srikoses หลวงศรีทิพภักดี (ยิ้ม) กรมคลังราชการ กระทรวงวัง 23/8/13

๐๙๑๕ ศรีคชิน Srigajin ขุนศรีสงคราม (เป้า) กรมช้างต้น กระทรวงวัง 17/1/13

๒๔๕๙ ศรีคะรุฑ Srigaruda พันจ่าเด็กชาฉาย ประจำกรมช่างมหาดเล็ก ปู่ชื่อศรี บิดาชื่อครุธ 27/8/15

๓๑๕๑ ศรีจันทรานนท์ Srichandrananda หลวงอินทอาณัติ (เผื่อน) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อขุนรุทอักษร (สังข์) 10/6/16

๒๖๖๒ ศรีจามร Srichamara นายร้อยเอกละม้าย ปลัดกรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๕ ทวดชื่อมิ่ง ปู่ชื่อพระวิเชียร (ภู่) 25/10/15

๐๔๒๖ ศรีไชยันต์ Srijayanta พระยาเสนาภูเบศร์ (อังกาบ) นอกราชการ กระทรวงกลาโหม กับพระยาเทพรัตนนรินทร (เคลิ้ม) เจ้ากรม กรมธนบัตร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ต้นสกุลชื่อทองอยู่ เป็นหลวงสาครไชยศรี ยกรบัตรเมืองนครไชยศรี เป็นบิดาเจ้าพระยารัตนาธิเบศร (พุ่ม)** 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ศรีไชยันต" ** และนายสุ่นๆ เป็นบิดาพระยาเสนาภูเบศรๆ เป็นบิดาพระยาเทพรัตนนรินทร

๓๔๗๘ ศรีดารานนท์ Sritarananda นายร้อยโทยม กองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ ทวดชื่อสี ปู่ชื่อดา 7/10/16

๒๙๙๘ ศรีดิษ Sritisha มหาดเล็กวิเศษเสนาะ กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อพระยาศรีสัตยานุรักษ์ (ดิษ) 16/4/16

๖๓๔๙ ศรีตายน Sritayana พลราชนาวีเสือป่าเลียบ ผู้บังคับหมู่ กองพันราชนาวีเสือป่าที่ ๓ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อสี ปู่ชื่อบุญ บิดาชื่อทอง 2/9/22

๑๕๐๘ ศรีธรานนท์ Sridharananda หลวงเสนาภักดี (บุศย์) เสมียนตรา กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อศรี ปู่ทวดชื่อชู 13/7/14

ร.๔-๑๐ ศรีธวัช ณ กรุงเทพ Sridhavaja na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ 16/4/15

๖๓๗๑ ศรีนวมะ Srinavama พลเสือป่านวม ประจำหมู่ ๑ หมวด ๓ กองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อหลวงจำนงพลภาพ
(จำนง) บิดาชื่อหมื่นศรีวิชัย (นุ่น) 26/8/22

๑๑๔๑ ศรีนันทน์ Sri^nandana ขุนสาธิตธนากร (วาศ) ศุภมาตราเมืองสมุทสงคราม ปู่ชื่อขวัญ 10/3/13

๒๔๓๖ ศรีนาคนันทน์ Srinaganandana นายพันตรี หลวงจินดาจักรรัตน์ (เกิด) ปลัดกรมแสงสรรพาวุธ ปู่ชื่อศรี ทวดชื่อนาค 22/8/15

๑๖๐๒ ศรีนุต Srinutta ขุนพิไสยราชนิธิ์ (ทอง) สรรพากรเมืองเลย กับขุนศรีวังราช (ปู่) บิดาขุนพิไสยชื่อนุด 15/9/14

๓๙๑๗ ศรีเปารยะ Sripauraya ขุนรองเลขาประณีต (ชุ่ม) จ่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อหมื่นศรีบุรี บิดาชื่อหมื่นศรีบุรี (ศรีทอง) 4/4/16

๐๗๔๐ ศรีเพ็ญ Sribenya พระยานิกรกิติการ (กั้ก) ผู้ว่าราชการเมืองแพร่ สกุลพระยาศรีสหเทพ (ทองเพ็ง)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 20:06:07 น.
Counter : 1486 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ kae+aoe
(30 ม.ค. 2563 08:51:40 น.)
Misa's Dairy : เมื่อการกอดกลายเป็นรางวัลของมิสา (24/1/2020) Beauty & Bambi
(24 ม.ค. 2563 15:49:47 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด