ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช..๓
นามสกุลพระราชทาน-ช..๓


๕๘๒๐ ชัยมาลิก พันเด็กชาเอกเทศ ประจำกองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อมา บิดาชื่อเชย 4/9/20

๐๘๓๘ ชัยรัตนะ* Jayaratna พระบำราศคดีจีน (เชย) กรมการพิเศษเมืองกรุงเก่า 11/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ชัยะรัตนะ"

๕๓๐๘ ชัยวินิต Jayavinita นายร้อยตำรวจตรี ขุนพินิจบรรจง (ก้านก่อง) กองตำรวจภูธรที่ ๖ จังหวัดเลย บิดาชื่อท้าวไชย 29/6/19

๒๐๕๖ ชัยเวส Jayavesa นักเรียนทหารกระบี่อิน (ใหญ่) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเชย พ่อค้า 18/3/14

๔๕๖๘ ชัยศิลปิน Jayasilpin นักเรียนมหาดเล็กหลวงเชียงใหม่สมบุญ ปู่ชื่อชัย ช่างทอง 9/9/18

๑๖๐๕ ชัยสงค์ Jayasanga ขุนเวชสาตร์ศุภนิติ์ (เข้ง) แพทย์ประจำเมืองร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อใช้ ปู่ชื่อซ้ง 15/9/14

๔๒๒๒ ชัยสมิต Jayasmita นายร้อยตรีชิต กรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๑๐ กับนายเชย บิดา ปู่ชื่อหม่อมหลวงแย้ม 13/10/17

๓๐๓๕ ชัยสวัสดิ์ Jayasvasti นายร้อยตรีสวัสดิ์ กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อเชย 7/5/16

๒๒๓๑ ชัยสินธุ Jayasindhu นายเชย กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อสิน 7/5/15

๕๐๔๘ ชัยสุกุมาร Jayasukuma^ra พลเสือป่าเฉื่อย กองพันพาหนะหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อขุนไชย ปู่ชื่อหมื่นไชย (ปาน) 31/5/19

๕๓๔๔ ชัยะพันธุ์ Jayabandhu นายร้อยตำรวจตรีสนาน กองพิเศษ กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อชนะ ปู่ชื่อไชย 29/6/19

๕๐๖๕ ชัยะเวฬุ Jayavelu นายหมู่ตรีฮั้ว กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อไชย 31/5/19

๓๙๔๗ ชัยะโสตถิ Jayasotthi ขุนประสารเวชกิจ (สวัสดิ์) แพทย์ประจำจังหวัดภูเก็ต บิดาชื่อเชย 17/5/17

๒๕๐๖ ชาตปัทมะ Ja^tapadma นายร้อยเอก หลวงวรภัณฑ์พลากร (ทิม) สังกัดกรมยกรบัตรทัพบก บุตรหลวงสนิทใจรักษ์ (เกิด) 12/9/15

๔๔๖๐ ชาตยานนท์ Jataya^nanda หลวงนครจันทึก (เล็ง) นายอำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา ทวดชื่อหลวงพรหมโยธา (เกิด) 20/5/18

๒๖๒๒ ชาตยาภา Ja^taya^bha^ รองอำมาตย์โท ขุนพิมลอังกากร (บุษย์) พนักงานบาญชี กรมฝิ่น ทวดชื่อบุญเกิด ปู่ชื่อหลวงพิบูลย์สมบัติ (บุญเรือง) 10/10/15

๐๒๕๑ ชาตรูปะมัย Jataru^pamaya ขุนอารักษ์ประชากร* (กิมหยง) สารวัดใหญ่ กรมกองตระเวณ ราชองครักษ์ประจำ 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอารักษ์ประชากร ราชองครักษ์เวร

๐๓๑๕ ชาตรูปะวณิช Jatarupavanija หลวงวินิศจย์นฤนัย* (เอม) ผู้พิพากษาศาลโปริสภาที่ ๑ กับขุนวรกิจพิศาล (ชิต) ปลัดกรมกองเก็บสำนวน กระทรวงยุติธรรม สกุลพ่อค้าและช่างทำทองรูปพรรณ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิฏฐารวินิจฉัย

๐๖๙๕ ชาตรูปานนท์ Ja^tarupa^nanda ขุนประดิษฐ์ยุทธการ (พรหม) นายเวร กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายทอง มหาดเล็ก 21/9/13

๑๘๐๓ ชาตะนาวิน Ja^tana^vin นายเรือตรีเกิด ต้นเรือเสือคำรณสินธุ์ 14/12/14

๕๗๕๐ ชาตะรัตนะ Ja^taratna นายร้อยตรีเล็ก กรมทหารบกราบที่ ๖ ปู่ทวดชื่อเกิด บิดาชื่อแก้ว 15/12/19

๔๕๑๘ ชาตะรูปะชีวิน Ja^tarupajivin ขุนหัตถเลขการ (สิงโต) กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเผือก บิดาชื่อสังข์ หาเลี้ยงชีพเป็นช่างทอง

๔๘๙๘ ชาตะวราหะ Ja^tavara^ha หลวงสาทรสรรพกิจ (อู๊ด) กรมการพิเศษจังหวัดนครราชสีมา บิดาชื่อพระพิชัยสงคราม (บุญเกิด) 5/4/19

๐๙๙๕ ชาตะวสุ Ja^tavasu ว่าที่นายร้อยตรีเขียว ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเกิด บิดาชื่อมั่ง 13/2/13

๕๑๐๒ ชาตะสิงห Ja^tasinha หลวงสุระอาญา (สิงโต) พธำมรงค์จังหวัดมีนบุรี บุตร กับนายเกิด บิดา ปู่ชื่อรอด 14/6/19

๕๔๒๒ ชาตะสุภณ Jatasubhana นายหมู่ตรีลำใย กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อชา 29/6/19

๔๐๓๗ ชาตาคม Ja^ta^gama นายฉลองนัยนารถ (จ่าง) กรมตรวจมหาดเล็ก ปู่ชื่อเกิด ทวดชื่อมา 13/6/17

๑๑๓๘ ชาติกานนท์ Jatika^nanda หลวงวารีรัฐการ (ชื่น) เจ้าพนักงานโรงหม้อ เมืองสมุทสงคราม ทวดเป็นพระสวัสดิภักดี (เกิด) 10/3/13

๓๔๘๔ ชาตินทุ Ja^tindu นายร้อยโทสน อัยการศาลทหารมณฑลนครไชยศรี ทวดชื่อหลวงวัง (เกิด) บิดาชื่ออิน 7/10/16

๐๘๔๗ ชาตินันทน์ Ja^tinandana หลวงธุรานุรักษ์ (หร่ำ) นายอำเภอวิเศษไชยชาญ เมืองอ่างทอง ปู่ชื่อเกิด 15/12/13

๕๕๔๐ ชาติมานพ Ja^timanaba ขุนพิบูลย์สมบัติ (เกิด) คลังจังหวัดบุรีรัมย์ 26/7/19

๓๓๓๔ ชาติยานนท์ Ja^tiyananda ขุนพินิจไวทยากร (ลูกอินท์) แพทย์ประจำโรงเรียนแพทยาลัย 30/7/16

๕๖๗๗ ชาละนันท์ Ja^lananda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีแห สัสดีจังหวัดชลบุรี 9/8/19

๒๔๔๗ ชาลิจันทร์ Ja^lichandra นายร้อยตรีพาน ประจำกองร้อย กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ กับนายไข่ (บิดา) นายไข่เป็นบุตรเจ้าชาลี หลานเจ้าแสงจันทร เมืองเวียงจันทร์ 22/8/15

๖๓๙๐ ชาลีกุล Ja^likula พลเสือป่าชาลี ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อเท็งสูน ปู่ชื่อไท้ฮะ บิดาชื่อเท็งฮั้ว 26/8/22

๓๖๐๐ ชิตวารี Jitavari หลวงวิทูรดรุณกร (วารี) ธรรมการมณฑลนครศรีธรรมราช บิดาชื่อชิต 3/12/16

๐๔๔๖ ชิตศิริ Jitasiri นายชิต มหาดเล็ก รับราชการอยู่ในกรมศุลกากร 7/8/13

๔๙๕๑ ชิตะติตถิ Jitatitti นักเรียนแพทย์เสือป่าตี๋ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อชิต บิดาชื่อติ๊ด 16/4/19

๒๔๗๔ ชิตะพินทุ Jitabindu นักเรียนเสือป่าบุญรอด กรมโขนหลวง ปู่ชื่อหลวงเสน่ห์สรชิต (ชิด) บิดาชื่อพิน 27/8/15

๒๐๙๗ ชิตะวณิช Jitavanija นักเรียนทหารกระบี่ชั้น (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายชิด พ่อค้า 18/3/14

๕๔๐๓ ชิตะวัชระ Jitavajra พลเสือป่าชั้น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชิต 29/6/19

๔๑๖๖ ชิตะสุยะ Jitasu^ya นายร้อยตรีผล กรมทหารบกราบที่ ๑๒ ทวดชื่อชิต ปู่ชื่อซุ้ย 15/8/17

๔๙๘๓ ชิตาขุรัตน์ Jita^khuratna พลเสือป่าแก้ว กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชิต บิดาชื่อหนู 17/5/19

๐๖๓๕ ชิตานนท์ Jita^nanda นายพยอม (บิดา) กับนายร้อยตรีบุญช่วย กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นายพยอมเป็นบุตรพระวิชิตสงคราม 21/9/13

๕๒๒๓ ชิตามร Jita^mara นายร้อยตำรวจตรีชิด กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อรอด
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 18:50:31 น.
Counter : 1342 Pageviews.

0 comments
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)
Misa's Dairy : เมื่อการกอดกลายเป็นรางวัลของมิสา (24/1/2020) Beauty & Bambi
(24 ม.ค. 2563 15:49:47 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด