ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๗
นามสกุลพระราชทาน-จ..๗


๕๐๘๖ จิตรกรรพุม Chitrakarbuma พลเสือป่าเขียน กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพุ่ม 31/5/19

๔๗๘๖ จิตรจารุ Chitracharu พระชุมแสงสงคราม (ท้าวพรมเทศ) กรมการพิเศษจังหวัดพิศณุโลก ปู่ชื่อพระยาจิตราช (ทองสุด) 5/4/19

๓๓๓๕ จิตรจินดา Chitrachinta^ นายร้อยตำรวจเอก ขุนอุดมกิจประชา (เชื่อม) สารวัดใหญ่กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อจิตร ทวดชื่อจีน 30/7/16

๑๕๑๙ จิตรธร Chitrathara รองอำมาตย์ตรีแจ่ม นายเวรกรมสรรพากรนอก ปู่ชื่อหลวงวิจิตร บิดาชื่อหนุน 13/7/14

๕๗๖๕ จิตรปฏิมา Chitrapatima^ นายหมู่ตรีสุ่น กองเสือป่าจังหวัดพังงา ปู่ชื่อจิตร บิดาชื่อเทียม 15/12/19

ร.๔-๒๑ จิตรพงศ์ ณ กรุงเทพ Chitrabongs na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ 4/4/00

๒๔๒๙ จิตรพุกก์ Chitrabukka นายร้อยตำรวจตรีทอง นายเวรกองตำรวจภูธรมณฑลสุราษฎร์ บิดาชื่อถมยา ปู่ชื่อขุนจำเนียรฤทธิไกร (พุก) 2/8/15

๐๓๕๒ จิตรภัฏ Chitrabhata นายตำรวจเอก จมื่นทิพรักษา* (เขียน) ปลัดกรมพระตำรวจนอกขวา 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอภัยสุรินทร

๓๗๖๕ จิตรมณี Chitramani พลเสือป่าทวี รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๑ รักษาพระองค์ มณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อจิตร ทวดชื่อแก้ว 4/2/16

๐๔๔๑ จิตรรังศี Chitraransi มหาดเล็กวิเศษจิตร กรมชาวที่ 7/8/13

๐๗๗๙ จิตรลักษณ Chitralakshana นายร้อยโท ขุนศรีจำนวนการ (พริ้ง) สัสดีเมืองอ่างทอง มณฑลกรุงเก่า บุตรหลวงพายัพกำกล (จิตร) 1/12/13

๔๙๓๔ จิตระเวช นักเรียนแพทย์เสือป่าสมัย กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อจิตร 16/4/19

๐๐๘๘ จิตราคนี Chitragani หลวงฉายาสาทิศกร (สอาด) ช่างฉายรูป กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อขุนอัคนีนฤมิตร (จิตร) 22/6/13

ข-๔ จิตะสมบัติ Chittasampati ขุนพูนพิริยการ (ทองปาน) 31/12/19 ขอพระราชทานใช้

๐๗๘๘ จิตินัฎ Chitinata นายมุด มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บุตรนายจี้ 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๔๒๕๖ จินดานนท์ Chindanamada ขุนสมรรถกลจักร์ (เลิศ) กรมรถยนต์หลวง ทวดชื่อจิ้น ปู่ชื่อฉิม บิดาชื่อทองดี 8/12/17

๐๗๖๔ จินดาลัทธ Chinta^laddha นายพันเอก พระยาสีห์สุรไกร (จีน) ราชองครักษ์เวร ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑๐ มณฑลอุบล อุดรและร้อยเอ็จ เป็นหลานหลวงราชบำเรอ (ลัด) ฃ้าหลวงเดิมในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/11/13

๐๓๗๔ จินดาวณิก Chintava^nig นายเปลี่ยน เนติบัณฑิตย์ ผู้พิพากษา กระทรวงยุติธรรม สกุลพ่อค้า 27/7/13

๐๘๕๒ จินดาวัต Chinta^vat ขุนพำนักนิกรราษฎร์ (เหมียน) นายอำเภอนครใน เมืองกรุงเก่ากรุงเก่า ปู่ชื่อจีน 15/12/13

๔๔๑๗ จินดาสิริ Chinta^siri พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อจู บิดาชื่อเชียร 4/5/18
๒๐๐๑ จินตกะเวส Chintakavesa พันจ่าเด็กชาจันทร์* รับราชการในกรมมหรศพ บุตรนายจีน พ่อค้า 12/3/14 * มหาดเล็กวิเศษ ขุนสุนทรนัฏภูษิต

๑๒๙๖ จินตกานนท์ Chintaka^nanda หลวงสิทธิศักดิบุรีรมย์ (ปลั่ง) ยกรบัตรมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อจิ้น 15/4/14

๕๓๘๒ จินตนสนธิ Chintanasandhi นายร้อยตำรวจตรีสนธิ กองตำรวจภูธรที่ ๑ จังหวัดนครปฐม บิดาชื่อจินดา 29/6/19

๓๐๔๑ จินตนะวนิช Chintanavanija รองอำมาตย์ตรีสอน ธรรมการเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อจง ค้าขาย 7/5/16

๐๔๙๔ จินตนะศิริ Chintanasiri ขุนสิทธิ์ดรุณเชษฐ* (นึก) สารวัดมหาดเล็ก

๑๙๑๖ จินตยานนท์ Chintayananda มหาดเล็กวิเศษตรึก ประจำกรมมหาดเล็กตั้งเครื่อง บิดาชื่อขุนชาญสุพรรณเฃต (ตรอง) 9/3/14

๒๒๐๓ จินตยาศวิน Chintayasvin มหาดเล็กวิเศษศุฃ สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อหวัง 14/4/15

๑๒๓๓ จินตวร Chintavara พระชำนาญวินิจฉัย (วร) ผู้พิพากษาในกระทรวงยุติธรรม ปู่ชื่อหลวงระนอง (จีน) 4/4/14

๖๓๐๒ จินตเศรณี Chintasreni พลเสือป่าเสริม ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี ปู่ชื่อจีน บิดาชื่อใช้ 1/4/22

๓๕๔๐ จินตะกิตติ Chintakitti ขุนปณีตถมกิจ (หยุย) หัวหน้าช่างถม โรงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อใจ บิดาชื่อจิต 4/11/16

๖๐๗๒ จินตะคุณ Chintaguna นายร้อยโทคว้น โรงเรียนปืนใหญ่ทหารบก บิดาชื่อจิ้น 17/4/21

๑๕๔๗ จินตะดุลย์ Chintatulya ขุนสำราญรักษา (แม้น) กรมมหรศพ บุตรขุนศรีวิไชย (จีน) 21/7/14

๓๙๐๗ จินตะนานุช Chitananuja ขุนบริบาลธนกิจ (แช่ม) พนักงานคลัง จังหวัดพังงา 31/3/16

๖๑๓๙ จินตะประตาป Chintapratapa จ่าเอกสง่า ร.น.ส. จ่าหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า บิดาชื่อจิ้น ปู่ชื่อกริม 22/10/21

๖๐๔๙ จินตะเลขา Chintalekha นายร้อยโทเขียน โรงเรียนการสมุหบาญชีทหารบก บิดาชื่อเจ๊ก ปู่ชื่อจีน 6/8/21

๔๔๑๒ จินตัษเฐียร Chintashthira นายหมู่ตรีเฉย กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ทวดชื่อจินดา ปู่ชื่ออยู่ 4/5/18

๕๒๒๒ จินตารมย์ Chinta^ramma นายร้อยตำรวจตรีตรึก กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อร่ม 14/6/19

๒๑๙๐ จินะมุสิก Chinamusika มหาดเล็กวิเศษอยู่ เสมียนในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อหนู 14/4/15

๐๑๔๔ จินายน Chinayan ขุนบรรจงสรรพกิจ (เจีย) สารวัดไปรษณีย์โทรเลข ชลบุรี เชื้อจีน 2/7/13

๕๓๓๔ จิเนราวัต Chinera^vata นายร้อยตำรวจตรีส้มจีน กองตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี บิดาชื่อยวน 29/6/19

๑๕๒๐ จิปิภพ Chipibhav^a นายพันตรี หลวงเหิมประยุทธการ (หลา) ผู้บังคับการตำรวจภูธรมณฑลราชบุรี ปู่ชื่อจิบ 13/7/14

๖๒๙๓ จิรธนี Chiradhani พลเสือป่าดำ นายเสือป่าคนสนิทของผู้บังคับการกรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อจำเนียร ปู่ชื่อศิริ บิดาชื่อเฮง 28/3/21

๑๖๕๔ จิระเสวี Chirasevi^ นายพันโท พระวิไชยพลฤทธิ์ (เยื้อน) กองหนุน กรมจเรทหารบก เป็นฃ้าในกรมหลวงนครไชยศรี 6/10/14

๓๑๖๘ จิรากร Chira^kara หลวงสันทัดวิชาสาส์น (กิมยู้) อาจารย์โรงเรียนราชแพทยาลัย ปู่ชื่อเนียร เคยผูกภาษีอากร 10/6/16

๒๙๔๘ จิรานนท์ Chira^nanda ขุนสกนธ์รถากิจ (โลปิศ) กรมรถไฟหลวงสายใต้ พี่ ขุนบำรุงรถาคาร (กริม) กรมรถไฟหลวงสายเหนือ น้อง บิดาชื่อจิ๊ 8/3/15

๖๐๑๕ จิลลานนท์ Chillananda พระยาอินทมนตรีศรีจันทรกุมาร (ฟรานซิส เฮนรี ไยล์) อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 11/6/21

๖๓๖๙ จีนะทีประ Chinadipra นายหมู่ตรีเทียน สารวัดสุขา กองพันที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อตั้นเล่ง
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 17:36:07 น.
Counter : 1269 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)
คลินิคฟุตบอล : แรงบันดาลใจสู่ฝัน-นักฟุตบอล JinnyTent
(6 ก.พ. 2563 20:00:19 น.)
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด