ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-จ..๑๐
นามสกุลพระราชทาน-จ..๑๐


๒๐๕๒ จุลเวส Chulavesa นักเรียนทหารกระบี่ยอด กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเล็ก พ่อค้า 18/3/14

๖๑๒๐ จุลสมัย Chulasamaya พระประสานอักษรพรรณ (หมัย) ปลัดกรมบัญชาการ กระทรวงธรรมการ หลวงพินิจพลากร (น้อย) เป็นบิดา 15/10/21

๒๔๘๑ จุลสุคนธ์ Chulasugandha นายร้อยเอก หลวงภูเบนทร์นุรักษ์ (ผ่าน) ปลัดกองพลที่ ๙ ปู่ชื่อพระราชอัคนิรักษ์ (จิ๋ว) บิดาชื่อขุนทยานพิมาฎ (กลิ่น) 5/9/15

๖๑๙๓ จุลสุต Chulasut จ่าเอกแกละ ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่ออุย บิดาชื่อทุ 10/12/21

๓๔๕๙ จุลสุนทร Chulasundrara จ่าโทอยู่ กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อเล็ก บิดาชื่อดี 30/9/16

๐๑๐๐ จุลเสน Chulasen ขุนนรินทรรักษา* (จิ๋ว) กรมชาวที่ 24/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสูรกานต์ประทีปแก้ว

๑๖๐๗ จุลัยยานนท์ นายร้อยตรีดวง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองไชยา หลานนายน้อย 15/9/14

๖๒๐๒ จุลาณุกะ Chu^lanuka นักเรียนแพทย์เสือป่าหลี ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายจ้อย (บิดา) ปู่ชื่อน้อย 17/12/21

๐๕๙๗* จุลานนท์ Chula^nanda นายพันเอก พระนเรนทรรักษา (ยิ่ง) ผู้ช่วยเกียกกายทหารบก กระทรวงกระลาโหม เป็นบุตรหลวงรัดรณยุทธ (เล็ก) 7/9/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษา เป็นลำดับที่ ๕๙๔ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๙๗ ไม่มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รจ. ๓๐ พ.ศ. ๒๔๕๖/หน้า ๑๓๖๕)

๖๒๕๒ จุลาภา Chula^bha รองอำมาตย์โท ขุนสารคามเขตโกษา (จอน) คลังจังหวัดมหาสารคาม ปู่ทวดชื่อพระยาพิษณุโลก (แสง) ปู่ชื่อพระราชฤทธานนท์ (น้อย) 1/1/21

๔๕๐๕ จุลามร Chula^mara นายเปลื้อง กรมที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหลวงอมรภักดี (น้อย) 6/6/18

๕๘๐๗ จุโลทัย Chulodaya พลเสือป่าแฉล้ม กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ทวดชื่ออุทัย 25/6/20

๒๘๖๔ จุโฬทก Chulodaka พลเสือป่าสำลี รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖๑ มณฑลกรุงเทพฯ บิดาชื่อยอด ปู่ชื่อจุ้ย 11/2/15

๒๒๓๓ จูฑจันทร Chu^dachandra นายแวว กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อจู บิดาชื่อจั่น 7/5/15

๒๖๘๖ จูฑเตมีย์ Chu^datemiya รองเสวกโทสงวน อาจารย์ผู้ช่วยโรงเรียนราชวิทยาลัย บิดาชื่อจู ปู่ชื่อชื่น 25/10/15

๖๑๔๘ จูฑปริกขานนท์* Chu^daparikkha^nanda นายหมู่ใหญ่ปริก จ่ากองร้อยที่ ๖ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจู 19/11/21 * มาจากนามบิดากับนามเดิม

๕๕๓๖ จูฑพันธนะ Chu^dabandhana ขุนปฏิภาณบรรณสิทธิ์ (หวัง) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 26/7/19

๑๗๘๔ จูฑรัตน์ Chu^daratna นายนาวาตรี หลวงชนะไพรินทร์ (ทอง) ประจำในกองพัสดุ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อจู บิดาชื่อแก้ว 12/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จูฑะรัตน"

๓๙๒๔ จูฑศฤงค์ Chu^dasring ขุนลิขิตบรรณกร (ลิขิต) สรรพากรจังหวัดพัทลุง ทวดชื่อพระขลุงบุรี (จู๊) ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนา (ติ่ง) 5/4/17

๒๖๒๕ จูฑะเกษตริน รองอำมาตย์เอก ขุนวิสิฐดรุณกล (เทียน) ธรรมการเมืองประทุมธานี ปู่ชื่อจุ ทำนา 10/10/15

๓๕๘๖ จูฑะจินดา Chu^dachinta^ นายร้อยโทยี่ กรมทหารบกราบที่ ๑๖ บิดาชื่อยอด 3/12/16

๓๑๒๔ จูฑะพล Chu^dabala นายร้อยโทสี นายทหารคนสนิทกองพลทหารบกที่ ๙ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อพล 3/6/16

๓๗๕๗ จูฑะพุทธิ Chu^dabuddhi ราชบุรุษพุฒ ว่าที่รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๖๒ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อจู 3/2/16

๓๒๐๖ จูฑะฤทธิ์ Chu^dariddhi ขุนพินิจไปรษณีย์ (เชย) นายไปรษณีย์โทรเลขจังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่อปิ่น บิดาชื่อฤทธิ์ 24/6/16

๒๐๗๕ จูฑะวณิช Chu^davanija นักเรียนทหารกระบี่แทน กรมโขนหลวง ปู่ชื่อมิ่ง พ่อค้า 18/3/14

๓๐๘๓ จูฑะวิภาต Chu^davibha^ta พระนาถศาสตร์ราชสภาบดี (สุดใจ) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อหลวงจ่าเมือง (จู) ทวดชื่อพระยาสุนทรสงคราม (แจ่ม) 21/5/16

๒๒๖๔ จูฑะศร Chu^dasara รองเสวกโท ขุนประมาณสุวรรณสิทธิ์ (แรม) สังกัดกรมศิลปากร ทวดชื่อจู ปู่ชื่อขุนประสิทธิ์สุวรรณ (สอน) 19/5/15

๓๙๕๒ จูฑะศรี Chu^dasri นายร้อยโทเชาวน์ นายทหารคนสนิท กรมทหารราบที่ ๑๕ ปู่ชื่อหลวงภาณุพันธุ์ (จู) 26/5/17

๓๙๑๒ จูฑะศิลปิน Chu^dasilpin รองอำมาตย์ตรีเจิม ครูใหญ่โรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อจู ช่างทอง 31/3/16

๒๒๗๗ จูฑะสิงห์ Chu^dasinha ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีปาน ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลชุมพร ปู่ชื่อจู บิดาชื่อเสง 19/5/15

๑๙๙๓ จูฑะสุต Chu^dasuta พลเสือป่าจรูญ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อจู๋ ปู่ชื่อขุนตุลาการ (สุด) 12/3/14

๕๙๕๒ จูฑะสุวรรณ Chu^dasuvarna ขุนพิพิธธนการ (เซ่ง) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อทองคำ ปู่ชื่อจู 11/6/21

๔๑๗๘ จูฑังคะ Chu^danga หลวงวรศาสตร์เลขา (สวย) นายอำเภอปะนาเระ จังหวัดยะหริ่ง ปู่ชื่อจู ทวดชื่อเอีย 15/8/17

๓๒๑๖ จูฑามาตย์ Chu^damatya หลวงโภคาพิพัฒน์ (บุญเหี้ยน) กรมการพิเศษจังหวัดกระบี่ ทวดชื่อจูอี่ เป็นผู้ว่าราชการเมืองเชียงจิว (จีน)

๑๐๐๐ จูตกานนท์* Chu^taka^nanda ว่าที่นายร้อยตรีฟื้น ประจำกองพยาบาลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายเรือง (บิดา) บิดานายเรืองชื่อนายจู 13/2/16 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "จูตะกานนท์"

๑๐๐๗ จูตะกะสุต Chu^takasuta นายร้อยโทหวาน ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายสุดใจ (บิดา) นายสุดใจเป็นบุตรหมื่นชินสัตโลหะ (ม่วง) 13/2/13

๕๗๖๔ จูตะโกมล Chu^takomala นายหมู่ตรีทองคำ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 15/12/19

๐๘๓๐ จูตะเสน Chu^tasen นายร้อยตรีผิน สมุห์บาญชีกรมทหารพรานที่ ๓ เมืองลพบุรี ปู่ชื่อจู 10/12/13

๕๙๐๔ จูฬติตตะ Chu^latitta พลเสือป่าติ๊ด กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อจู ปู่ชื่อเหลียง 1/2/20

๑๑๑๙ เจตนเสน Chetanasena นายแก้ว ผู้ช่วยนายทะเบียนที่ดิน เมืองเพ็ชรบุรี (บุตร) กับนายยวด (บิดา) ทวดชื่อนายจง 9/3/13

๐๔๐๙ เจตนะจิตร Chetanachitra ขุนจงจิตรกร* (จง) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจงจิตรกร

๐๕๗๓ เจตนะศิลปิน Chetanasilpin ขุนพินิจอนันต์ (หวัง) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๒๔๐๐ เจตนานนท์ Chetanananda นายฉอ้อน มหาดเล็กรายงาน มณฑลภูเก็ต ปู่ชื่อจง 20/7/15

๐๘๖๔ เจตนาวัต Chetana^vat นักเรียนมหาดเล็กหลวงก่อง มหาดเล็กฃ้าหลวงเดิม บุตรนายอ้น หลานนายจี๊ด 18/12/13

๑๔๘๗ เจตะสานนท์ Chetasa^nanda พระรัชฏภัณฑ์พิพัฒน์ (อยู่) ฃ้าหลวงตรวจการ กรมสรรพากรนอก บุตรนายหวัง 6/7/14

๕๒๘๒ เจตานนท์ Cheta^nanda นายร้อยตำรวจตรีจวง กรมตำรวจพระนครบาล ปูชื่อเจ 29/6/19

๒๒๐๕ เจษฎางกูร ณ กรุงเทพ Cheshtankura na Krungdeb หม่อมหลวงปลั่ง ฃ้าหลวงน้อยในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา พระโอรสในสมเด็จพระประถมบรมมหาชนก 7/5/15

๓๙๓๓ เจาฑะเกษตริน Chaudakshstrin รองอำมาตย์ตรีพิณ ครูโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ปู่ชื่อจาว 7/4/17

๖๒๓๘ เจาฑานนท์ Chauda^nanda นายหมู่เอกจือ ประจำกรม กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ชื่อปิ่น บิดาชื่อเจ๋า 25/12/21

๔๖๕๔ เจาตินันทน์ Chautinandana ขุนชำนิตรวจการ ผจั๊ง สารวัดชั้น ๑ กรมศุลกากร ทวดชื่อเจา 18/10/18

๒๔๐๔ เจาทวิภาต Chaudavibhata นายร้อยตำรวจโทไสว ผู้บังคับกองตำรวจภูธรอำเภอเหนือ เมืองสงขลา ปู่ชื่อเจ้า บิดาชื่อแฉ่ง 20/7/15

Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 18:26:35 น.
Counter : 1880 Pageviews.

0 comments
ฟุตบอลนัดพิเศษ : เชียงใหม่เอฟซี VS คอนซาโดเล ซัปโปโร JinnyTent
(13 ก.พ. 2563 10:15:13 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด