ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ว
นามสกุลพระราชทาน-ว


๓๔๔๘ วงกะพันธุ์ Vankabandhu หลวงประดิษฐ์นาวา (จัน) กรมเจ้าท่า กระทรวงนครบาล ทวดชื่อวง 10/9/16

๒๔๖๓ วงกะวัน Vankavana พันเด็กชาเอกกุน ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อวง ปู่ชื่อวอน 27/8/15

๐๘๑๙ วงศพินทุ Vansabindu ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีวุ่น ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อวงศ์ บิดาชื่อพิน 6/12/13

๕๓๒๑ วงศะคุปต์ Vansagupta นายร้อยตำรวจตรีวงษ์ กองตำรวจภูธร มณฑลนครสวรรค์ ปู่ชื่อพรหม บิดาชื่ออิน 29/6/19

๑๐๕๙ วงศาโรจน Vansa^rochana พระบำรุงบุรีราช (กลม) นายอำเภอดำเนินสดวก* เมืองราชบุรี ปู่ทวดคือเจ้าพระยาวงษาสุริยศักดิ (แสง) ปู่คือพระยาอมรินทรฦาไชย (โนรี) บิดาคือพระภักดีดินแดน (พลอย) 1/3/13 * ต่อมาได้เป็นปลัดเมืองกาญจนบุรี

๑๖๓๖ วงษาลังการ Vansa^lanka^ra ขุนวันชัฏชาญคดี (บุญยืน) นายอำเภอแม่สรวย มณฑลพายัพ กับนายน้อยวงษ์ (บิดา) ปู่ทวดชื่อวงษา ปู่ชื่อลังกา 29/9/14

๕๐๙๑ วงสะถาวร Vansathavara พลเสือป่าสนิท กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายนวม (บิดา) ปู่ทวดชื่อวงศ์ ปู่ชื่อคง 31/5/19

๑๓๘๒ วจนัษเฐียร Vachanashthira จมื่นนารถจำนง (อยู่) กรมชาวที่ ปู่ชื่อคำ 25/4/14

๔๑๒๖ วชิระสิริ Vajirasiri นายหมู่ตรีเวช กรมไปรษณีย์โทรเลข กับนายนุ้ย บิดา ปู่ชื่อศรี ทวดชื่อเพชรแก้ว 21/7/17

๐๑๓๔ วณิกกุล Vanikkul หลวงพินิตนิตินัย* (บุญช่วย) ผู้พิพากษา สกุลพ่อค้า 2/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระเทพวิทุร

๐๓๐๙ วณิกเกียรติ Vanikkirti หลวงสุจริตธุระประภาษ (ชม) ผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม ขอแทนนายทอง บิดา ด้วย สกุลพ่อค้า 13/7/13

๐๑๓๙ วณิกนันทน์ Vaniknandana หลวงพิสิฐสัตถญาณ (สาย) ผู้พิพากษา สกุลพ่อค้า 2/7/13

๐๗๐๓ วณิกสัมปัน Vaniksambanna ขุนสวัสดิ์บรรณกิจ* (สมบุญ) นายเวร กรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสวัสดิ์บรรณกิจ

๐๑๑๒ วณิคพันธุ์ Vanigbandhu หลวงปริพนธ์พจนวิสุทธิ์* (ทองดี) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลปาจิณบุรี สกุลพ่อค้า 27/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระนนทศาสตร์ราชสภาบดี

๒๗๙๑ วณิชยจินดา Vanijyachinta^ นักเรียนราชแพทยาลัยวัฒน กระทรวงธรรมการ สกุลค้าขาย นายวัฒน เดิมชื่อ กิมฮวด 19/12/15

๑๗๒๑ วณิชาชีวะ Vanija^jiva นายร้อยโทโป๊ะ ผู้รั้งผู้งคับกองร้อยที่ ๕ กองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ กับนายนุ่ม (บิดา) สังกัดกระทรวงมหาดไทย สกุลพ่อค้า 29/10/14

๕๙๖๐ วณินทานนท์ Vaninda^nanda ขุนตระเวรวิถี (อิน) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพัน บิดาชื่อวัน 11/6/21

๒๘๘๗ วนะชีวิน Vanajivin ผู้กำกับลูกเสือปั้น กองที่ ๔ เมืองสวรรคโลก มณฑลพิศณุโลก ทวดและปู่หาเลี้ยงชีพทำป่าไม้ขอนสัก 14/2/15

๓๐๑๒ วนะภูติ Vanabhu^ti ขุนอนุบาลเวชกร (แช่ม) แพทย์ประจำเมืองประจวบคีรีขันธ์ ทวดชื่อเกิด ปู่ชื่อเถื่อน 3/5/16

๒๓๐๖ วนันตร Vanantara รองอำมาตย์เอก หลวงราชฤทธิภักดี (แม้น) ยกรบัตรเมืองตรัง มณฑลภูเก็ต ทวดชื่อวัน ปู้ชื่ออ้น 7/6/15

๕๐๐๙ วนานนท์ Vana^nanda พลเสือป่านุ้ย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อวัน 24/5/19

๕๑๕๐ วปินานนท์ Vapina^nanda ขุนตรวจรถาการ (เปล่ง) นายตรวจรถ กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อเถื่อน 14/6/19

๒๖๗๘ วยาจุต Vaya^chuta หลวงสัมฤทธิ์โทรการ (กิมฮวด) สารวัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อจวด บิดาชื่อไว 25/10/15

๐๙๑๖ วรคชิน Varagajin ขุนพิไชยกุญชร (แปลก) กรมช้างต้น กระทรวงวัง 17/1/13

๓๒๐๐ วรคามิน Varaga^min นายชื้น มหาดเล็กรายงาน มณฑลกรุงเก่า บ้านปู่และบิดาอยู่บางพระ ชลบุรี 17/6/16

๖๑๘๓ วรคุตตานนท์ Varagutta^nanda รองหุ้มแพร หลวงสิทธิสุรชัย (เติม) นายเวร กรมบัญชาการพระอัศวราช ทวดชื่อคุ้ม ปู่ชื่อพร 10/12/21

๑๗๒๐ วรคุปต์ Varagupta นายร้อยโทยิ้ม ผู้ช่วยแม่กองวางหมุดสามเหลี่ยมใหญ่ที่ ๒ แพนกสำรวจ กรมแผนที่ ปู่ชื่อวร ทวดชื่อพึ่ง 29/10/14

๐๙๓๑ วรโชติ Varajoti ขุนโลกพยากรณ์ (พอน) กรมโหร กระทรวงวัง 17/1/13

๖๑๑๒ วรณะภมร Varanabhamara พันเด็กชาโทผึ่ง กรมรถยนต์หลวง บิดาชื่อป้อม ปู่ชื่อภู่ 24/9/21

๓๒๒๖ วรดิถี Varatithi นายร้อยตำรวจโท ขุนนาครบริคุต (กรุต) กรมตำรวจพระนครบาล ทวดชื่อวอน ปู่ชื่อวัน 24/6/16

๔๑๕๗ วรทรัพย์ Varadrapya นายเรือตรีทองคำ โรงเรียนพลทหารเรือที่ ๕ จังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อทรัพย์ บิดาชื่อวอน 9/8/17

๕๖๐๙ วรทัต Varadat พันจ่าโทต๊ะ กรมพัศดุ กระทรวงทหารเรือ 26/7/19

๓๑๑๖ วรธีระ Varadhira มหาดเล็กสำรองเธียร ครูพิเศษโรงเรียนพรานหลวง บิดาชื่อวร 28/5/16

๓๖๕๐ วรนาวิน Varana^vin นายร้อยโทบะ กรมทหารบกพาหนะที่ ๗ ปู่ชื่อน่วม มียศเป็นนิตย์ในกรมฝีพายลำทรง 17/12/16

๖๒๕๘ วรเนตร Varanetra มหาดเล็กวิเศษวอน กรมมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อกล่ำ บิดาชื่อเนตร 1/1/21

๕๑๗๖ วรปรีชา Varaprija นายพร มหาดเล็ก กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อปรีชา 14/6/19

๓๐๒๒ วรปิณฑ์ Varapinda พันจ่าโทไล่ พันจ่าช่างกล เรือเสือทยานชล ปู่ชื่อพุ่ม บิดาชื่อวร 7/5/16

๕๗๙๓ วรพันธุ Varabandhu พลเสือป่าสังวาลย์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อวร 25/6/20

๐๐๘๑ วรภัฏ Varabhata ขุนตำรวจโท พระราชวรินทร์ (เจียม) เจ้ากรมพระตำรวจนอกขวา 22/6/13

๐๐๔๙ วรโภค Varabhoga หลวงประสานสุรภักษ์ (วอน) มหาดเล็ก กองครัวเฃ้าต้น กรมมหาดเล็ก 19/6/13

๒๑๘๔ วรมาลี Varamali นายเชื้อ ปลัดเวรการกองม้าขี่ กรมพระอัศวราช บิดาชื่อหลวงกำจัดโสณฑทุจริต (พร) ปู่ชื่อขุนวิสูตรมาลา (มาลี) 14/4/15

๒๖๘๐ วรมิศร์ Varamisra หลวงประการวุฒิสิทธิ์ (แปลก) อาจารย์ปกครอง โรงเรียนราชแพทยาลัย ทวดชื่อพร ปู่ชื่อมิด 25/10/15

๔๔๗๒ วรมุสิก Varamusika นายร้อยตำรวจเอกชม นายเวรกองพิเศษ กรมตำรวจพระนครบาล กับหมื่นภิรมย์ภักดี (เอี่ยม) บิดา ปู่ชื่อหมื่นพรสิงหนาถ (หนู) 20/5/18

๖๓๖๒ วรเมจกานนท์ Varamechaka^nanda พลเสือป่าแวว ประจำหมวด ๓ กองร้อยหลวง กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อวอน 19/8/22

๒๕๑๒ วรรณกะลัศ Varnakalasa นายเรือเอก หลวงสุรินทรเสนี (เฉย) สมุหบาญชี กรมชุลพล กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อหมื่นสมุหโยธา (วัน) บิดาชื่อกลัด 12/9/15

๐๒๕๖ วรรณโกวิท Varnakovida พระยานรราชจำนง (มา) เปรียญ ผู้ช่วยกองบัญชาการ กรมราชเลขานุการ ฉายาบวชว่า "โกวิโท" 13/7/13

๐๒๑๑ วรรณจินดา Varnachinta^ ขุนอนุศาสน์ดรุณรัตน์* (ผิว) ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอนุศาสน์ดรุณรัตน์

๒๔๙๖ วรรณนิธิ Varnanidhi รองอำมาตย์เอก ขุนสมานไมตรีรักษ์ (ฤกษ์) ผู้ช่วยชั้น ๑ กองการทูต กระทรวงการต่างประเทศ ปู่ชื่อสี บิดาชื่อสิน 5/9/15

๐๐๒๕ วรรณบุตร์ Varnaputra จมื่นมหาดเล็ก* (สอน) กรมมหาดเล็ก ปู่และพ่อเป็นหลวงวรรณกรรม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระพลัษฎานุรักษ์

๐๖๑๗ วรรณบูรณ Varnapu^rna นายร้อยตรีผิว มหาดเล็ก กรมช่างแสง กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อเพ็ง 21/9/13

๕๔๙๔ วรรณประดิษฐ์ Varnapratishtha นายน้อม กรมราชโลหกิจ ปู่ชื่อประดิษฐ์ บิดาชื่อวรรณ 5/7/19

๓๕๗๗ วรรณปัณยา Varnapanya^ ขุนพิมานมณเฑียร (ปั้น) กองไฟฟ้า กรมชาวที่ บิดาชื่อวัน 25/11/16

๓๓๔๙ วรรณพินทุ Varnabindhu นายร้อยโทเล็ก กรมยุทธศาสตร์ทหารบก ทวดชื่อสี 6/8/16

๒๑๒๘ วรรณภูติ Varnabhu^ti นักเรียนทหารกระบี่ผล (ก) กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อวัน บิดาชื่อภู 23/3/14

๓๔๖๖ วรรณโรจน์ Varnarochana จ่าตรีปลั่ง กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อสี บิดาชื่อแฉ่ง 30/9/16

๓๑๗๗ วรรณวัจน์ Varnavachana นายร้อยเอกสี สมุห์บาญชี กรมทหารบกราบที่ ๑๐ บิดาชื่อคำ 17/6/16

๐๕๖๖ วรรณศิลปิน* Varnasilpin หลวงวิเศษสุวรรณกิจ (วรรณ) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วรรณะศิลปิน"

๕๐๓๖ วรรณศุกร Varnasukra นายหมู่ตรีทองดี กองเสือป่าช่างหลวงรักษาพระองค์ กับนายพุฒ บิดา ปู่ทวดชื่อผิว 24/5/19

๒๘๑๓ วรรณสมิต Varnasmita นายพันตำรวจโท หลวงนารถนรานุบาล (ชุ่ม) ผู้บังคับการกองตำรวจภูธรที่ ๘ เมืองนครน่าน ปู่ชื่อสี บิดาชื่อยิ้ม 19/12/15

๓๐๓๑ วรรณสิงห์ Varnasinha พันจ่าตรีตู้ พันจ่าตอร์ปิโด เรือเสือทยานชล ทวดชื่อสี บิดาชื่อสิงห์ 7/5/16

๔๗๓๓ วรรณสิริ Varnasiri รองผู้กำกับตรีศรี ครูใหญ่โรงเรียนโคกพระวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อศรี 3/2/18

๓๗๔๖ วรรณะเดชะ Varnadeja พลเสือป่าทองจัน รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑๗ กรุงเทพฯ กันายฟั่น บิดา ทวดชื่อสี ปู่ชิ่อเดช 31/1/16

๔๓๕๐ วรรณะวัต Varnavat รองผู้กำกับตรีบุญวาทย์ ครูโรงเรียนสุริยานุเคราะห์ จังหวัดน่าน กับนายธรรมวงศ์ (บิดา) ปู่ชื่อพระยาคำเรืองฤทธิ์ (วัน) 20/2/17

๑๔๑๑ วรรณาคม Varna^gama มหาดเล็กวิเศษโพ กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายสี บิดาชื่อนายมา 4/5/14

๒๗๑๘ วรรณางกูร Varna^nkura นายเรือโทเภา แพทย์ประจำโรงเรียนราชวิทยาลัย กับขุนตรีโลกลั่น (เตย) บิดาขุนตรีโลกลั่นชื่อสี 1/11/15

๑๐๒๒ วรรณานนท์ Varna^nanda ขุนศรีศุภราช (แดง) บิดา กับนายร้อยโทเลน พนักงานคลังเงินกองตำรวจภูธร มณฑลชุมพร ขุนศรีศุภราชเป็นบุตรนายสี 20/2/13

๑๑๘๘ วรรณายน Varna^yana นายพันเอก พระยาอภัยสงคราม (ปลั่ง) กองหนุน กระทรวงกลาโหม ปู่ชื่อพระพิพิธเดชะ (สี) 19/3/13

๒๙๗๓ วรรณาศวิน Varna^svin รองหุ้มแพรผิว กรมพระอัศวราช 9/4/16

๓๑๒๖ วรรโณทยาน Varno^dya^na นายร้อยโทวอน กรมทหารบกราบที่ ๑๙ ทวดชื่อสี บิดาชื่อสวน 4/6/16

๒๑๑๗ วรรโณภาส Varnobha^sa พลเสือป่าเจริญ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อสี บิดาชื่อปลั่ง 23/3/14

๑๐๓๑ วรรตะธร Vartadhara นายร้อยเอกเฮง สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี บุตรนายวัตร 20/2/13

๐๒๐๕ วรรธนผล Vardhanaphala หลวงสภาคารพิทักษ์ (เจริญ) กรมพระอาลักษณ์ กระทรวงมุรธาธร สกุลชาวสวน 6/7/13

๑๖๐๓ วรรธนภูติ Vardhanabhu^ti ขุนพิไชยจุมพล (เมี้ยน) ยกรบัตรเมืองแพร่ กับนายแจ่ม (บิดา) บิดานายแจ่มชื่อวัฒน์ ปู่ชื่อภู่ 15/9/14

๑๔๑๗ วรรธนสุต Vardhanasuta นายท้วม สารวัดยาม กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายเฟื่อง 4/5/14

๓๑๓๙ วรรธนะฉัตร Vardhanachhatra มหาดเล็กสำรองตี๋ กรมพระอัศวราช ทวดชื่อวัด ปู่ชื่อฉัตร 4/6/16

๓๒๔๙ วรรธนะดิษ Vardhanatisha พันเด็กชาเอกชม กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อเจริญ ปู่ชื่อดิด 1/7/16

๑๕๔๙ วรรธนะบุตร Vardhanaputra นายฉ่ำ สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก กับนายสิง (บิดา) นายสิงเป็นบุตรของนายวัด 21/7/14

๒๔๔๕ วรรธนะบูรณ Vardhanapu^rna นายร้อยตรีปลอบ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ กับนายอิ่ม (บิดา) นายอิ่มเป็นบุตรนายพูล 22/8/15

๓๑๑๓ วรรธนะประทีป Vardhanapradipa นายร้อยตำรวจเอก ขุนอุส่าห์สำรวจ (พัฒน์) สารวัดใหญ่ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเทียน 28/5/16

๑๓๔๙ วรรธนะพินทุ Vardhanabindu ขุนอากรรัชกิจ (จันทน์) ปลัดกรมเจ้าจำนวน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อพระยาไกรโกษา (พูล) ปู่ชื่อจมื่นมณเฑียรพิทักษ์ (พิน) 21/4/14

๐๓๕๔ วรรธนะภัฎ Vardhanabhata นายตำรวจเอก จมื่นสมุหพิมาน (บุญช่วย) ปลัดกรมพระตำรวจสนมทหารขวา กับนายชั้น มหาดเล็ก รับราชการในกรมชาวที่ 14/7/13

๖๒๑๒ วรรธนะวณิชย์ Vardhanavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าพินิจ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายเสี้ยน (บิดา) ปู่ทวดชื่อพรต ปู่ชื่อเจริญ 17/12/21

๑๐๑๔ วรรธนะวาสิน Vardhanava^sin นายร้อยตรีสวน กรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อพัฒน์ บิดาชื่อจวน 13/2/13

๕๓๔๕ วรรธนะวิภาต Vardhanavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีเป้า โรงเรียนพลตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อเจริญ บิดาชื่อแจ้ง 29/6/19

๑๓๔๒ วรรธนะสาร Vsa^ra ขุนพิพิธโทรการ (เฮงเม่ง) นายเวรกรมในไปรษณ๊ย์โทรเลข 21/4/14

๓๑๑๑ วรรธนะสุวรรณ Vardhanasuvarna หลวงอนุพันธ์ดิฐการ (ฮวด) สมุห์บาญชี กรมเจ้าท่า กระทรวงนครบาล บิดาชื่อนายทองเฮง มหาดเล็ก 28/5/16

๒๗๖๒ วรรธนาคม Vardhana^gama ว่าที่นายเรือตรีจำรูญ ต้นเรือ เรือรบหลวงสุครีพครองเมือง ปู่ชื่อพระยารามกำแหง (กลับ) บิดาชื่อขุนนราเสนี (จำเริญ) 12/12/15

๐๔๘๐ วรรธโนทัย Vardhano^daya หลวงพิพัฒน์ธนกิจ (เชย) ปลัดกรมพระคลังฃ้างที่ ในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี 11/8/13

๒๕๗๓ วรรัตน ณ กรุงเทพ Vararatna na Krungdeb นายร้อยตรี หม่อมราชวงศ์ประวัติ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๕ สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๔ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ (พระองค์เจ้าวรรัตน) 3/10/15

๒๗๔๒ วรลักษิต Varalakshita ขุนบรรณกรรัชฏพันธ์ (ถม) พระคลังเมืองนครน่าน ทวดชื่อคล้าย ปู่ชื่อพร 7/11/15

ร.๔-๑๗ วรวรรณ ณ กรุงเทพ Varavarna na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ 16/4/15

๐๘๗๒ วรวสุ Varavasu ว่าที่นายร้อยตรีพร ประจำกรมทหารบกพรานที่ ๓ เป็นบุตรนายอู๋ และขอนามแทนบิดานี้ด้วย 19/12/13

๐๓๔๕ วรวาทิน Varava^din ขุนประณีตวรศัพท์ (เขียน) กรมดนตรี 14/7/13

๔๒๐๐ วรวุฒิ ณ กรุงเทพ Varavudhi na Krungdeb พระราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๕ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ 9/9/17

๒๐๕๑ วรเวส Varavesa นักเรียนทหารกระบี่ย้อย กรมโขนหลวง บุตรนายพร พ่อค้า 18/3/14

๔๘๙๙ วรศร Varasara ขุนประเสริฐสมาคม (หรุ่ม) กำนันในมณฑลอยุธยา ปู่ชื่อพร บิดาชื่อสอน 5/4/19

๔๓๑๑ วรศะริน Varasarin นายร้อยตรีผัน กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ปู่ชื่อวอน บิดาชื่อวัน 3/1/17

๖๑๕๙ วรสัมปุรณะ Varasampurna ราชบุรุษอุ่น เสมียนเอกกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อสมบุญ บิดาชื่อวร 19/11/21

๓๑๒๕ วรสุนทร Varasundara นายร้อยโททิม กรมทหารบกราบที่ ๙ กับนายร้อยโทวอน นอกราชการ บิดา ปู่ชื่อเอี่ยม 4/6/16

๔๘๔๗ วรสุมันต์ Varasumanta ขุนเวชการบริรักษ์ (ศรี) แพทย์ประจำจังหวัดขุขันธ์ กับนายสุ่ม (บิดา) ปู่ทวดชื่อวร 5/4/19

๐๖๔๒ วรสูต Varasuta นายชื่น (บิดา) นายร้อยตรีแค กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร) บิดานายชื่นชื่อวอน 21/9/13

๖๐๗๐ วระวิบูล Varavipula นายร้อยโทวิง เกียกกาย กองพลทหารบกที่ ๑๐ 30/9/21

๔๔๙๙ วรัมพะ Varamba นายจำนงภักดี (ผิว) นายเวรชาววัง กระทรวงวัง ทวดชื่อพระพิเดชสงคราม (ม่วง) ปู่ชื่อวร 6/6/18

๔๑๖๗ วราภิโมกษ์ Varabhimoksha นายร้อยตรีเงิน กรมทหารบกช่างที่ ๑ รักษาพระองค์ ทวดชื่อพร ปู่ชื่อรอด 15/8/17

๓๓๕๘ วราภิรมย์ Vara^bhiramya นายสงวน กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อพร บิดาชื่อชื่น 6/8/16

๐๓๖๑ วราลักษณ์ Varalakshana ขุนนฤมิตร์อักษร (วร) นายเวรกองรายงานหนังสือไปมา กรมราชเลขานุการ 15/7/13

๓๒๖๐ วราศรัย Vara^sraya นายร้อยตรีชื้น กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ ทวดชื่อพร ปู่ชื่อหลวงเทพนรินทร์ (พึ่ง) 8/7/16

๒๐๐๙ วราหธน Varahadhana พันจ่าเด็กชากลิ่น กรมมหรศพ บิดาชื่อกุน ปู่ชื่อสิน 18/3/14

๐๕๕๐ วรุณะคุปต์ Varunagupta ขุนราชสมบัติ (จุ๊ย) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๕๘๙๐ วสวคุปต์ Vasavagupta พลเสือป่าบาง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อคุ้ม 1/2/20

๕๗๔๖ วสวานนท์ Vasava^nanda ขุนรักษาบุรี (ทองอยู่) นายอำเภอนางเลิ้ง พระนคร ปู่ชื่อแร่ 15/12/19

๑๖๙๒ วสันตสิงห์* Vasantasinha พระยาเพชร์พิไสยศรีสวัสดิ์ (แม้น) ผู้ว่าราชการเมืองเพชรบุรี กับพระนราภิบาล* (เข็ม) เกณฑ์เมืองรั้ง กระทรวงมหาดไทย (น้อง) ปู่ชื่อพระภิรมย์ราชา (แย้ม) บิดาชื่อหลวงอนุรักษ์ภูเบศร (สิงโต) 11/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วสันตสิงห" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น "พระราชพินิจจัย"

๐๑๘๓ วสุธาร Vasudhara พระยาศุภกรณบรรณสาร (นุ่ม) อธิบดีกรมพระคลังฃ้างที่ 5/7/13 เขียนให้เอง

๐๕๓๖ วสุพราหมณะ Vasubrahmana หลวงเทพาจารย์ (มี) ปลัดกรม กรมพราหมณ์พฤฒิบาศ กระทรวงวัง 23/8/13

๕๒๑๑ วสุรักขะ Vasurakkha นายร้อยตำรวจโทแปลก กองตำรวจภูธร จังหวัดขอนแก่น ปู่ชื่อรักษ์ บิดาชื่อพระผู้ช่วย (แก้ว) 14/6/19

๐๖๖๑ วสุวัต Vasuvat พระยาสุนทรพิมล (เผล่) ผู้ช่วยอธิบดีกรมฝิ่น พระพินิจโภคากร (เขียว) เจ้ากรมตรวจ กรมฝิ่น และหลวงราชนิธิ์พิมล (พลอย) สารวัด กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ขุนศรีสาคร (วัด) เป็นทวดพระยาสุนทรฯและพระพินิจฯ กับเป็นปู่หลวงราชนิธิ์ 21/9/13

๖๐๕๔ วะยามระ Vaya^mra นายร้อยโทฟื้น เจ้าพนักงานแสงสรรพาวุธ กองพลทหารบกที่ ๑๐ บิดาชื่อไวย 3/9/21

๕๖๔๒ วังกดิลก Vankatilaka จ่าโทเจิม กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายโพ (บิดา) ปู่ชื่อคด 26/7/19

๓๐๗๕ วังกานนท์ Vanka^nanda ขุนชำนินิธยากร (สมบุญ) สรรพากรจังหวัดสิงห์บุรี ปู่ชื่อหวัง 21/5/16

๑๘๓๘ วังศะสนธิ Vansasandhi ว่าที่นายเรือตรีสนธิ์ สำรองราชการกรมยุทธโยธา ปู่ชื่อว่อง 17/12/14

๕๗๕๒ วังสจันทานนท์ Vansachanda^nanda นายร้อยตรีสิงห์ดำ กรมทหารบกราบที่ ๑๙ กับนายนุย (บิดา) ปู่ชื่อเพี้ยวงศ์จันทา 15/12/19

๕๕๕๐ วังสวัณณมาน Vansavannama^n ขุนบริบาลสรรพกิจ (อิ๋น) กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์นัคเรศ (พุ่ม) 26/7/19

๕๔๒๓ วังสวัณณานนท์ Vansavanna^nanda พลเสือป่าพลอย กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครไชยศรี บิดาชื่อขุนรอนอริราษฎร์ (เจ๊ก) 29/6/19

๐๖๓๑ วัจนทัต Vachanadat นายร้อยตรีอัตถ์ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระวิจารณฯ (ทัด) เป็นปู่ 21/9/13

๒๐๓๗ วัจนะเกษตริน Vachanakshetrin นักเรียนทหารกระบี่เปล่ง กรมโขนหลวง บุตรนายคำ ชาวนา 18/3/14

๔๖๐๘ วัจนะคุปต์ Vachanagupta นายร้อยตรีเจิม กรมทหารบกราบที่ ๑๙ กับนายทรง (บิดา) ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อคุ้ม 1/10/18

๓๖๔๐ วัจนะนันทน์ Vachananandana พันเด็กชาตรีโต๊ะ กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อคำ 11/12/16

๑๙๙๙ วัจนะนิล Vachananila พลเสือป่าพรานหลวงเชื่อม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อคำ ปู่ชื่อเขียว 12/3/14

๔๔๕๙ วัจนะประพันธ์ Vachanaprabandha ขุนบำราประบิน (เรียง) รองจ่าศาลโปริสภาที่ ๒ ปู่ชื่อคำ 20/5/18

๒๑๓๙ วัจนะผลิน Vachanaphalin นายเครื่อง กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายคำ ทำสวน 23/3/14

๒๕๙๔ วัจนะพุกกะ Vachanabukka อำมาตย์ตรี หลวงอนุสรธุระการ (จ่าง) รั้งผู้กำกับการโรงเรียนพลตระเวณ ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อพุก 3/10/15

๓๐๑๓ วัจนะรัตน Vachanaratna ขุนธัญญผลพูนสวัสดิ์ (มาก) นายทะเบียนที่ดินและกรมการตำแหน่งนา เมืองสมุทสาคร ทวดชื่อคำ บิดาชื่อพลอย 3/5/16

๒๑๗๘ วัจนะลักษณ์ Vachanalakshana นายจ่าง ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อคำ บิดาชื่อแม้น 14/4/15

๓๓๔๗ วัจนะสวัสดิ์ Vachanasvasti นายร้อยโทสวัสดิ์ กรมยกระบัตร์ทัพบก บิดาชื่อคำ 6/8/16

๔๑๕๒ วัจนานนท์* นายร้อยตรีหนอม ประจำกรมทหารบกราบที่ ๒ ปู่ชื่อขุนพรหมราชปัญญา (คำ) 9/8/17 * โปรดเกล้าฯ ให้ถอนจากทะเบียน เพราะขอใช้สกุล "ลางคุลเสน" ตามญาติ

๒๒๐๑ วัจนาศวิน Vachanasavin มหาดเล็กวิเศษชุ่ม สารถีในกรมพระอัศวราช ปู่ชื่อคำ 14/4/15

๖๐๙๒ วัชรเกตุ Vajraketu นักเรียนแพทย์เสือป่าสำราญ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อวิเชียร 8/11/21

๔๘๘๘ วัชรเทศ Vajradesa รองอำมาตย์ตรีปั้นหยา นายอำเภอในมณฑลพายัพ ปู่ทวดชื่อเพ็ชร บิดาชื่อเทศ 5/4/19

๕๓๒๒ วัชรเนตร Vajranetra นายร้อยตำรวจตรีนาท กองตำรวจภูธรจังหวัดอุไทยธานี ปู่ทวดชื่อพระพิเชียร (กลิ่น) บิดาชื่อเนตร์ 29/6/19

๖๓๓๗ วัชรปันตรี Vajrapanti นายหมู่โทแถว ประจำกองร้อยที่ ๕ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครศรีธรรมราช กับขุนไชยภักดี (หมี) บิดา ทวดชื่อหลวงต่างตา (เพ็ชร) ปู่ชื่อหลวงต่างตา (ชุ่ม) 3/6/22

๒๔๑๐ วัชรปาณ Vajrapa^na รองอำมาตย์ตรี ขุนระงับประจันตคาม (โป๊ะ) นายอำเภอสิชล เมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อขุนศรี (เพ็ชร์) บิดาชื่อปาน 23/7/15

๖๓๓๑ วัชรมุสิก Vajramusika ว่าที่รองอำมาตย์ตรี ขุนฉวางวรานุรักษ์ (ภู่) ปลัดอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อหนู ปู่ชื่อชาย บิดาชื่อขุนไชยสุภา (เพชร) 3/6/22

๕๕๑๔ วัชรมูล Vajramu^la นายวิเชียร กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ทวดชื่อมูล 5/7/19

๑๑๗๖ วัชรศกุนี Vajrasakuni พระไชยนฤนาท (ทองดี) นอกราชการ สังกัดกระทรวมหาดไทย กับขุนจ่าสาร* (ฃำ) กรมการพิเศษกรุงเก่า ขุนจ่าสารเป็นบุตรนายนก หลานนายเพชร์ 17/3/13

๐๐๒๗ วัชรเสวี Vajrasevi นายฉัน หุ้มแพร* (พ่วง) มหาดเล็กห้องพระบรรทม เป็นชาวเมืองเพชรบุรี 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงฤทธิ นายเวร

๕๖๐๒ วัชรเหม Vajrahema ว่าที่นายเรือตรีเหม กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ กับนายตู๊ บิดา ปู่ชื่อเพชร 26/7/19

๖๒๕๓ วัชระคุปต์ Vajragupta รองอำมาตย์โท ขุนบริรักษ์หิรัญราช (บุญมา) พนักงานรักษาเงิน คลังมณฑลนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อคุ้ม ปู่ชื่อเพ็ด บิดาชื่อหลวงเทพบุรี (ศุข) 1/1/21

๐๕๒๗ วัชระโชติ Vajrajoti พระเทวโลก (แหยม) กรมโหร กระทรวงวัง ปู่ชื่อเพชร์ 23/8/13

๔๐๙๒ วัชระดิษย์ Vajradishya นายร้อยตรีย้วน กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๖ ปู่ชื่อดิศร บิดาชื่อเพ็ชร 3/7/17

๑๙๓๔ วัชระประหาส Vajraprahasa นายเบี้ยว ประจำกรมมหรศพ ชาวเพชรบุรี 9/3/14

๔๕๒๐ วัชระผลิน Vajraphalin ขุนบรรทึกสารา (ทองคำ) รองเวรสารบรรณ กระทรวงธรรมการ กับนายรอด บิดา ปู่ชื่อเพ็ชร หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 12/6/18

๒๘๕๑ วัชระพุกก์ Vajrabukka พลเสือป่าแปลก ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนประจำเมืองตาก ทวดชื่อเพ็ชร ปู่ชื่อพุก 4/2/15

๓๔๐๖ วัชระลัมภะ Vajralambha ว่าที่นายเรือตรีหนม นายเวรหนังสือ กองแพทย์พยาบาลทหารเรือ ปู่ชื่อหลวงจำนง (เพ็ชร์) บิดาชื่อนายนาวาตรี หลวงพิมลเสนี (หลำ) 2/9/16

๒๐๙๖ วัชระวณิช Vajravanija นักเรียนทหารกระบี่เฉลิม (ใหญ่) กรมโขนหลวง บุตรนายแก้ว พ่อค้า 18/3/14

๐๖๗๔ วัชระเสถียร* Vajrasthira หลวงธนพิธพิศาล (ตง) นายเวรกองบัญชาการ กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อเพชร์ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วัชรเสถียร"

๐๑๘๖ วัชราภัย Vajrabhaya พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ มานวธรรมศาสตร์สุปรีชา (สุหร่าย) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ พระอภัยบริบาล (อ้น) เป็นปู่ พระยาวิเชียรคีรี (เม่น) เป็นตา 5/7/13

๑๐๐๕ วัชรีวงศ์ ณ กรุงเทพ Vajrivansa na Krungdeb นายร้อยเอก หม่อมราชวงศ์อรุณ ปลัดกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ (พระองค์เจ้ากลาง) 13/2/13

๓๓๙๒ วัชโรทยาน Vajrodya^n หลวงไชยเขตนฤนารถ (ทองอิน) ปลัดจังหวัดตาก ปู่ชื่อพระยาไกรเพ็ชร์รัตนสงคราม (สวน) 28/8/16

๐๐๗๙ วัชโรทัย Vajrodaya พระยาอุทัยธรรม (หรุ่น) จางวางกรมภูษามาลา* กับพระยาเทพาภรณ (รื่น) เจ้ากรมภูษามาลา ปู่คือพระยาอุทัยธรรม (เพชร์) บิดาพระยาอุทัยธรรม (หรุ่น) คือพระยาราชโกษา (จัน) บิดาพระยาเทพาภรณ์ คือพระยาวงษา (สุ่น) 22/6/13 * อธิบดีกรมภูษามาลา

๒๐๐๒ วัชโรบล Vajropala รองหุ้มแพรแคล้ว ประจำในกรมมหรศพ ปู่ชื่อพระเพชร์พิไสยศรีสวัสดิ์ (บัว) 16/3/14

๓๕๖๓ วัฏฏะสิงห์ Vattasinha นายกิมฉ้วน กองเกษตร์ มณฑลนครศรีธรรมราช ทวดชื่อหมุน ปู่ชื่อฮกเส็ง 25/11/16

๖๒๓๙ วัฏฏานนท์ Vatta^nanda นายหมู่ตรีเวียน พนักงานบาญชี กองพันที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อกลิ้ง 25/12/21

๕๗๘๙ วัฑฒกานนท์ Vaddhaka^nanda พลเสือป่าสงวน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายแปลก บิดา ปู่ชื่อวัฒน์ 25/6/20

๓๗๗๐ วัฒนกาญจนะ Vadhanaka^nchana นายหมู่ตรีวิเชียร รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ ราชบุรี ทวดชื่อทอง ปู่ชื่อเจริญ 4/2/16

๒๔๗๗ วัฒนทัสสี Vadhanadassi นายร้อยเอก หลวงสาตราธิกรณฤทธิ์ (เจริญ) ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองดัดสันดาน กองทัพที่ ๑ บุตรพระอนุรักษ์สมบัติ (ทัด) 5/9/15

๖๓๕๑ วัฒนธร Vadhanadha^ra พลราชนาวีเสือป่าเจริญ ประจำกองพันราชนาวีเสือป่าสมุทสาคร ปู่ชื่อทรง บิดาชื่อเลี้ยง 2/9/22

ร.๔-๒๒ วัฒนวงศ์ ณ กรุงเทพ Vadhanavongs na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์ศิริพิพัฒน์ 16/4/15

๐๔๖๒ วัฒนวาทิน Vadhanava^din มหาดเล็กวิเศษเพิ่ม กรมดนตรี 7/8/13

๒๔๗๓ วัฒนเวส Vadhanavesa นักเรียนเสือป่าจำรัส กรมโขนหลวง ปู่ชื่อจำเริญ ค้าฃาย 27/8/15

๔๔๑๙ วัฒนะคีรี Vadhanagiri พลเสือป่าพิณ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก กับนายถมยา (บิดา) ทวดชื่อขุนคีรี (วัด) 9/5/18

๖๓๘๖ วัฒนะดิลก Vadhanatilaka พลเสือป่าเล็ก ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อวรสาร (เจิม) ปู่ชื่อเมืองกลาง (เจริญ) บิดาชื่อสุริยะ (ไชย) 26/8/22

๓๒๓๔ วัฒนะทัต Vadhanadat นายเรือตรีปลั่ง นายคลังเสบียง กองพัศดุทหารเรือ ทวดชื่อเจริญ ปู่ชื่อทัด 1/7/16

๐๒๓๓ วัฒนะนาวิน Vadhanana^vin นายเรือตรีเพิ่ม กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๒๗๕๙ วัฒนะภูติ Vadhanabhu^ti นายร้อยตรีแดง กรมทหารบกราบที่ ๗ กับหลวงภักดีบุรินทร (บิดา) ปู่หลวงภักดีชื่อพระฤทธิฦาไชย (วัด) บิดาชื่อหลวงศักดิบริบาล (บุญเกิด) 12/12/15

๖๑๐๐ วัฒนะมหาตย์ Vadhanamaha^tama พลเสือป่านิล กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อวัฒน์ 24/9/21

๖๓๖๑ วัฒนะศุกร Vadhanasukra นายหมู่เอกผ่อง จ่าหมวด ๓ กองร้อยหลวง กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพัน บิดาชื่อผ่อง 19/8/22

๔๓๔๘ วัฒนะสิงห์ Vadhanasinha รองผู้กำกับตรีเสงี่ยม ครูโรงเรียนวัดพระธาตุ จังหวัดเพ็ชรบูรณ์ ทวดชื่อเจริญ ปู่ชื่อสิงห์ 20/2/17

๔๕๐๗ วัฒนะสุข Vadhanasukha นายร้อยเอก หลวงอาจอัคนิกร (เป๊ะ) ปลัดกรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐ ปู่ชื่อพระอินทรมณเฑียรวังษ์ (วัด) บิดาชื่อขุนชำนิอักษร (สุก) 12/6/18

๐๒๗๘ วัฒนะเสวี Vadhanasevi พระนิพิฐราชการ (วัด) ปลัดกรม กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง 13/7/13

๕๓๖๔ วัฒนามระ Vadhana^mra นายร้อยตำรวจตรีจ่าง สมุห์บาญชี กองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดน่าน ปู่ชื่อพัฒน์ 29/6/19

๔๐๙๑ วัฒนารมย์ Vadhana^ramya นายร้อยตรีพุฒ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๒ ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อชม 3/7/17

๕๒๙๔ วัณณรถ Vannaratha นายร้อยตำรวจตรีทับ กองตำรวจภูธร จังหวัดน่าน ปู่ชื่อผิว บิดาชื่อรถ 29/6/19

๔๐๕๗ วัณณะพันธุ์ Vannabandhu ขุนเสพย์สุภา (สุ่น) ยกระบัตร์ศาลจังหวัดอุไทยธานี บิดาชื่อขุนรองจ่าศาล (สี) 17/6/17

๔๐๓๒ วัณณะรังสี Vannaransi หลวงสกลวิจิต (จง) กรมรองงาน กระทรวงวัง กับนายทอง (บิดา) ทวดชื่อสี ปู่ชื่อแสง 13/6/17

๔๖๘๓ วัณณะวัฒนะ Vannavadhana นายร้อยตรีเล็ก กรมทหารบกราบที่ ๙ ปู่ชื่อสี 3/11/18

๒๐๓๘ วัณณะเวส Vannavesa นักเรียนทหารกระบี่สายหยุด กรมโขนหลวง บิดาชื่อสี พ่อค้า 18/3/14

๓๙๖๙ วัณณะสิริ Vannasiri นายร้อยโทอั๋น อัยการศาลทหาร กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๑๐ กับนายห้อย ปู่ชื่อสี 30/5/17

๓๙๔๔ วัณณะสุต Vannasuta หลวงประกลปกรณี (เลี่ยม) อัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช กับนายทัวะ (บิดา) ปู่ทวดชื่อฮวน ปู่ชื่อท้วน 17/5/17

๔๐๔๐ วัณณะเสน Vannasena มหาดเล็กวิเศษเผื่อน กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ชื่อสี บิดาชื่อขุนชาติสุขสวัสดิ์ (กลั่น) 13/6/17

๑๐๑๙ วันะพุกก์ Vanabukka ขุนศรีภักดี (วาศ) สรรพากรเมืองสุพรรณบุรี ทวดชื่อวัน ปู่ชื่อพุก 20/2/13

๓๑๔๑ วัยปัทมะ Vayapadma มหาดเล็กสำรองพัน กรมพระอัศวราช ทวดชื่อไว ปู่ชื่อทิม 4/6/16

๐๐๓๐ วัลยเสวี Valyasevi นายรองฉัน* (เถา) มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายจ่าเรศ

๐๑๘๙ วัลยะวณิก Valyanavik หลวงธรรมาทรอัฏวิจารณ* (เต๊ก) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ บิดาชื่อแก สกุลพ่อค้า 5/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระอภิบาลประเพณี

๒๕๔๓ วัลยัษเฐียร Valyasthira รองอำมาตย์เอก หลวงวิจารณนวกรรม (สิงโต) นายงานโรงม้าหลวง กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อเถา บิดาชื่อเถียน 26/9/15

๒๓๒๑ วัลยานนท์ Valya^nanda ว่าที่นายร้อยตำรวจตรีศิริ ประจำกองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็จ ปู่ชื่อเครือ 7/6/15

๕๔๙๗ วัลลภศิริ Vallabhasiri นายวัลลภ หอทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อลุ่ม ปู่ชื่อบาง 5/7/19

๕๕๒๙ วัลลิภผล Vallibhaphala หลวงสมรรคสรรพากร (ทิม) สังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อผล บิดาชื่อขุนวิจิตรรักษา (ฟัก) 26/7/19

๕๐๖๑ วัลลิภัคคะ ValliBhagga นายหมู่ตรีฟัก กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 31/5/21

๔๘๕๗ วัลลิภากร Vallibha^kara ขุนมัชกิฐการ (ริ้ว) นายอำเภอในมณฑลพายัพ กับนายภู่ (บิดา) 5/4/19

๕๒๘๓ วัลลิภารมย์ Vallibha^rama นายร้อยตำรวจตรีอิน กรมตำรวจพระนครบาล กับนายชื่น บิดา ปู่ชื่อฟัก ปู้ทวดชื่อฟัก 29/6/19

๕๔๘๖ วัลลิโภดม Vallibhotama นายนาค หอทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อขุนอุดมนิกร (ตาด) 5/7/19

๔๖๓๘ วัลลิสุต Vallisuta นายเรือตรีถนอม กรมแพทย์พยาบาลทหารเรือ ทวดชื่อแตงไทย 4/10/18

๑๔๘๕ วาจรัต Va^charata พระภิรมย์ราชา (พร้อม) ยกระบัตรมณฑลชุมพร ปู่ทวดชื่อคำ ปู่ชื่อรอด 6/7/14

๑๑๑๔ วาจเสน Va^chasen ขุนศรีราชโกษา (สมบุญ) คลังเมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อคำ 9/3/13

๑๐๖๕ วาจะศุข Va^chasukha นายชุ่ม แพทย์ประจำเมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อคำ บิดาชื่อศุข 1/3/13

๑๐๕๔ วาจานนท์ Va^cha^nanda นายนิ่ม มหาดเล็ก ปลัดอำเภอเมืองนครปฐม ปู่ชื่อนายคำ 1/3/13

๒๘๕๒ วาณิชกะ Va^nijaka พลเสือป่าชื่น ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ โรงเรียนตัวอย่าง จังหวัดมหาสารคาม สกุลพ่อค้า บิดาชื่อแป้น ตำบลเขากะโฮย สุพรรณบุรี 4/2/15

๒๘๖๙ วาณิชยานนท์ Va^nijyananda พลเสือป่าสิงห์ ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่างอุดรพิทยานุกูล มณฑลอุดร สกุลค้าขาย 14/2/15

๕๑๗๒ วาตะกร Va^takara นายบุญมี การไฟฟ้าสามเสน กระทรวงนครบาล กับนายกร บิดา ปู่ทวดชื่อวาด 14/6/19

๑๗๑๙ วาทยจินดา Va^dyachinta^ นายร้อยโทสอิ้ง ประจำกรมแผนที่ ปู่ชื่อจีนเสียง 29/10/14

๔๑๙๕ วาทยะกร Va^dyakara ขุนเจนรถรัฐ (ปีเตอร์ ไฟท์) ผู้ช่วยปลัดกรมสังคีต กรมมหรศพ สกุลไฟท์ 9/9/19

๑๓๓๕ วาทยานนท์ Va^dyananda นายร้อยเอก ขุนศรีรักษา (แย้ม) ผู้ช่วยสัสดีมณฑลอุดร บุตรนายเสียง 21/4/14

๒๑๒๓ วาทะพุกกณะ Va^dabukkana พลเสือป่าเจิม กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อหวาด ปู่ชื่อพุก 23/3/14

๒๓๒๒ วาทะวัชร์ Va^davajra พันจ่าโทเพ็ชร์ สังกัดกรมเสนาธิการทหารเรือ บุตรนายคำ 19/6/15

๔๑๖๒ วาทะวัฒนะ Va^davadhana ขุนภักดีธนราช (คล้าย) สรรพากรจังหวัดนครพนม กับขุนราชรักษา (พัด) บิดา ทวดชื่อหวา ปู่ชื่อเพ็ญ 9/8/17

๓๒๐๕ วาทะสัมฤทธิ์ Va^dasamriddhi ขุนชิดอักษรพันธ์ (สวัสดิ์) กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อแจ้ง บิดาชื่อสัมฤทธิ์ 24/9/16

๐๖๑๐ วาทิตวรรธนะ Va^ditavardhana นายพันตรี หลวงวาทิตบรเทศ (แดง) ผู้บังคับกองแตรวง กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 21/9/13

๐๐๗๓ วาทิน Va^din หลวงพาทยบรรเลงรมย์ (พิมพ์) กรมพิณพาทย์ 21/6/13

๕๙๙๖ วานิชกุล Va^nijakula พลเสือป่าชะเอม กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ทวดชื่อมี นายกรมราชนิจ บิดา 11/6/21

๖๒๐๐ วานิชาชีวะ Va^nija^jiva นักเรียนแพทย์เสือป่ากิมฮะ ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ชื่อชิว บิดาชื่ออุย 17/12/21

๐๐๗๔ วามะรูป Va^marupa นายรองวิชิตดุรงคศักดิ์ (ชื่น) นายม้าต้น 21/6/13

๕๐๔๖ วามานนท์ Va^ma^nanda นายหมู่ตรี นายชำนิภักดี (ซ้าย) กองพันพาหนะหลวงรักษาพระองค์ 31/5/19

๐๗๗๓ วายวานนท์ Va^yava^nanda นายร้อยเอกเย็น สมุห์บาญชี กองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อวาย 28/11/13

๕๑๙๓ วารปรีดี Va^rapriti นายร้อยตำรวจโท ขุนกำจรกิติคุณ (ทุ้ย) สมุห์บาญชีกองตำรวจภูธร มณฑลพิศณุโลก ปู่ชื่อวา บิดาชื่อขุนภรณ์ (ปลื้ม) 14/6/19

๓๗๐๖ วารยินฑร Va^rayindra นายวิกเตอร์ ลีออนนาด ลาร์ซอน เวอรยีน กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ตามสกุลเดิม ทวด ปู่และบิดาชื่อ เวอรยีน 19/1/16

๔๙๗๑ วารวร Va^ravara นายหมู่โทพร กองเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อวัน 17/5/19

๑๗๐๒ วาระโยธิน Va^rayodhin นายร้อยตรีวัน ประจำกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม 14/10/14

๔๓๐๐ วาระรังสี Va^raransi นายร้อยตรีถนอม กองทหารบกช่างที่ ๒ ทวดชื่อวัน ปู่ชื่อแสง 23/12/17

๐๘๖๑ วาระศิริ Va^rasiri นายเอ. วัน มหาดเล็ก* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 15/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสนธิ์วิชากร

๓๙๗๖ วาระเสน Va^rasena รองอำมาตย์ตรีวัน กรมไปรษณีย์โทรเลข บิดาชื่อเท้งเด๊ก 30/5/17

๓๘๓๓ วารินทุ Va^rindu ว่าที่นายหมู่ตรีเจือ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่ออินทุ ปู่ชื่อวาน 17/2/16

๑๓๙๖ วารุณประภา Va^runprabha^ ยายเรือโทแช่ม อาจารย์โรงเรียนนายเรือ ปู่ชื่อชุ่ม บิดาชื่อแฉ่ง 27/4/14
๐๖๑๙ วาศนโชติ* Va^sanajoti นายร้อยเอก ขุนวุธพิทักษ์ (วาด) สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระแก้วอาณัติ (แสง) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "วาสนะโชติ"

๐๒๓๗ วาศนาวิน Va^sana^vin นายเรือตรีวาศ กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๐๕๐๓* วาศภูติ Va^sabhuti รองเสวกตรีวาศ** กรมวัง กระทรวงวัง บุตรนายภู่ 12/8/13 * ประกาศพระราชทานนามสกุลในราชกิจจานุเบกษาเป็นลำดับที่ ๕๕๕ ส่วนนามสกุลลำดับที่ ๕๐๓ ในราชกิจจานุเบกษา คือ นามสกุล "เทวะคฤหปาล" (รจ. 30 พ.ศ. ๒๔๕๖ /หน้า ๑๓๕๔
๒๔๕๖/๑๓๖๐)
** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเสพสุนทร

๐๒๖๒ วาศวิท Va^savid ขุนวิทยานุวัติการ (วาศ) นายเวรกองหอพระสมุดหลวง กรมราชเลขานุการ 13/7/13

๕๓๙๔ วาสกคุตต Va^sakagutta นายร้อยตำรวจตรีทองอยู่ แพทย์กองตำรวจภูธรที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อยู้ 29/6/19

๕๒๖๐ วาสกดิลก Va^sikatilaka นายร้อยตำรวจตรีทองอยู่ กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อเจิม 29/6/19

๐๗๘๖ วาสวะนัฎ Va^savanata นายน้อย มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บุตรนายวาด 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น มหาดเล็กวิเศษ

๒๗๕๖ วาสสิริ Va^sasiri ขุนสาลีรัฐวิภากย์ (แช่ม) เจ้าพนักงานทะเบียนที่ดิน จังหวัดนครนายก ทวดชื่อวาส ปู่ชื่อเฮง 7/11/15

๕๐๒๙ วาสิกบุตร Va^sikaputra พลเสือป่าสาตร์ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายอยู่ บิดา ปู่ชื่ออ่ำ 24/5/19

๔๘๐๖ วาสิกศิริ Va^sikasiri พระศรีสิทธิกรรม์ (ทรัพย์) กรมการพิเศษ เมืองไชยนาท ปู่ชื่อขุนศรี (ทิม) 5/4/19

๕๑๒๘ วาสิกะสิน Va^sikasin ขุนรามอาญา (สิน) พธำมรงค์จังหวัดลพบุรี บิดาชื่อขุนพินิจ (ทองอยู่) 14/6/19

๕๒๐๑ วาสิกานนท์ Va^sika^nanda นายร้อยตำรวจโทแฉล้ม กองตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย ปู่ชื่ออยู่ 14/6/19

๕๙๑๗ วิกนิยธนี Vikimiyadhani นายเกี้ยนเฮง มหาดเล็กข้าหลวงเดิม กับนายหงิ่ม บิดา 1/2/20

๔๘๑๐ วิกสิตกุล Vikasitakula ขุนเวชกิติบริบาล (อัทธ์) แพทย์ประจำมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อแย้ม บิดาชื่อบุก 5/4/19

๖๔๑๐ วิกสิตบุตร Vikasitaputra นายโต๊ะ จ่าจังหวัดชุมพร บิดาชื่อแย้ม 16/9/22

๖๒๓๗ วิกสิตะสิริ Vikasitasiri นายหมู่ใหญ่ผาด จ่าเชิญธงกรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ทวดชื่อขุนทอง ปู่ชื่อขุนศรีสาลี (แย้ม) บิดาชื่อขุนมาตยหริภุญชัย (พุ่ม) 25/12/21

๐๓๗๒ วิจารณกรณ Vicharanakarana หลวงนราธิกรณกำจัด (พัน) ยกรบัตรศาลพระราชอาญา และศาลอุทธรณ์ฃ้าหลวงพิเศษ กระทรวงยุติธรรม หลวงวิจารณ (เนตร) เป็นปู่ 27/7/13

๕๘๑๘ วิจารณบุตร vicha^ranaputra พันเด็กชาเอกเฟี้ยม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อขุนวิจารณจำนง (ปาน) 4/9/20

๕๙๒๑ วิจิตรกุล Vichitrakula รองผู้กำกับโทสุดใจ กองลูกเสือมณฑลราชบุรี กับนายแย่ง บิดา ปู่ชื่อหลวงวิจิตรอักษร 1/2/20

๑๙๖๕ วิจิตรเตมีย์ Vichitratemiya พลเสือป่ายุด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อเอี่ยม ปู่ชื่อฉ่ำ 12/3/14

๔๘๙๓ วิจิตรภาพ Vichitrabha^b หลวงไพจิตรการจำนง (ภาพ) กรมการพิเศษ จังหวัดพิจิตร บิดาชื่อหลวงวิเศษภักดี (ฉ่ำ) 5/4/19

๐๔๐๖ วิจิตระกะ Vichitraka หลวงอนุสรจิตราคม (พ้น) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๔๕๕๐ วิจิตระศร Vichitrasara พันจ่าเด็กชาพริ้ง กองช่างไฟฟ้า กรมชาวที่ กับนายคอน (บิดา) ปู่ชื่อกลัด ทวดชื่อสอน 26/6/18

๐๓๖๙ วิจิตรานนท์ Vichitrananda พระยารักษาสมบัติ (เทศ) เปรียญ ปลัดบาญชี กระทรวงการต่างประเทศ หลวงวิจิตรฉายา (อิน) เป็นทวด หลวงวิจิตรฉายา (นาม) เป็นปู่ ขุนวิจิตรฉายา (ทัศ) เป็นบิดา 27/7/13

๒๔๓๕ วิจิตรานุช Vichitra^nuja นายพันตรี หลวงภักดีจุมพล (ริ้ว) สัสดีมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อหลวงวิจิตรรจนา (นุช) 22/8/15

๕๗๒๑ วิชยาภัย Vijaya^bhaya รองอำมาตย์โทฉัน จ่าศาลมณฑลพายัพ ปู่ทวดชื่อพระยาอภัยพิพิธ (กระต่าย) ทวดชื่อพระยาวิชยาธิบดี (โต) 22/8/19

๐๘๕๕ วิชัยขัทคะ Vijayakhadga ขุนศรีพัฒนากร (ท้าย) สรรพากรเมืองอ่างทอง สืบสกุลจากพระยาพิไชย (ดาบหัก) 15/12/13

๐๓๒๑ วิชัยวัฒนะ Vijayvaddhana หลวงวิเชียรไพชยนต์* (แฉ่) กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระบรรณการโกวิท กรมศิลปากร

๕๑๐๖ วิชิตนันทน์ Vijitanandana นายร้อยตำรวจตรีเลื่อน พธำมรงค์จังหวัดสงขลา (พี่) ขุนสง่านคร (เนื่อง) กระทรวงนครบาล (น้อง) ปู่ชื่อพระวิชิตชลธาร (สังข์) บิดาชื่อพระวิชิตชลธาร (ช้อน) 14/6/19

๒๘๐๒ วิชิตนาค Vijitana^ga พระยาอัธยาไศรยวิสูตร (มั่ง) จางวางกำกับราชการเมืองสวรรคโลก ปู่ชื่อพระยาวิชิตภักดี (นาค) 19/12/15

๐๙๗๔ วิชิตะกุล Vijitakula นายร้อยโทชะเอม อัยการศาลทหารมณฑลราชบุรี เป็นบุตรพระวิชิตชาญณรงค์ (เทศ) หลานพระวิชิตชาญณรงค์ (ภู่) 12/2/13

๔๕๐๒ วิชิตานนท์ Vijita^nanda หลวงประกิตย์ขันธเขตร์ (เจริญ) กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อพระยาวิชิตภักดี 6/6/18

๕๘๐๓ วิชิตาภา Viji^bha พลเสือป่าสำอาง กรมเสือป่ารักษาดินแดนพายัพ ปู่ทวดชื่อพระยาวิชิตรักษา (มะเนิด) ปู่ชื่อพระทนุราชา (สว่าง) 25/6/20

๐๒๒๐ วิทยาดิลก Vidya^tilaka มหาดเล็กวิเศษเจิม* ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิสิษฐศุภเวท

๔๓๕๙ วิทักษะบุตร Vindakshaputra รองผู้กำกับตรีเสาร์ ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิพิทยะไพศาล มณฑลร้อยเอ็จ กับนายบุญญา (บิดา) ปู่ชื่อนายวิทักษ 22/7/13

๕๐๑๐ วินทวามร Vindva^mara พลเสือป่าชวน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับหมื่นธนุพงศ์จรรกรพรรดิ์ (รอด) บิดา ปู่ชื่อแต้ม 24/5/19

๑๕๐๙ วินทุพราหมณกุล Vindubra^hmanakula หลวงพนพลารักษ์ (วาศ) ผู้ช่วยเจ้ากรม กรมป่าไม้ ปู่ชื่อขุนศรี (วิน) เป็นพราหมณ์ 13/7/14

๐๓๑๔ วินิจฉัยกุล** Vinicchayakul พระสรรคบุรานุรักษ์ (ภู่) นอกราชการ กระทรวงมหาดไทย หลวงศรีศักดิ์บริบาล (ทิม) นอกราชการ หลวงวิบูลย์บัณฑิตกิจ (สวน) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ฃ้าหลวงพิเศษ หลวงสุธรรมานุวัตร์* (ใหญ่) ผู้พิพากษาศาลแพ่ง กระทรวงยุติธรรม 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสุธรรมวินิจฉัย ** สืบสกุลจากพระมหาวินิจฉัย (ฟัก)ๆ มีบุตรคือหลวงประสาทสุทธกระสาปณ์ (สุทธ์) มีบุตร ๒ คน คือ พระสรรคบุรานุรักษ์ (ภู่) ซึ่งเป็นบิดาหลวงวิบูลย์บัณฑิตกิจ (สวน) กับหลวงศรีศักดิ์บริบาล (ทิม) ซึ่งเป็นบิดาหลวงสุธรรมานุวัตร์ (ใหญ่)

๑๔๒๓ วิบุลยารุณ Vipulyaruna นายซับ มหาดเล็กกองพิธี ปู่ชื่อพูน บิดาชื่อหรุ่น 4/5/14

๒๐๒๒ วิบุลเวส Vipulavesa นักเรียนทหารกระบี่สวัสดิ์ (เล็ก) กรมโขนหลวง ปู่ชื่อเสริม สกุลพ่อค้า 18/3/14

๖๐๐๑ วิบูรณะพันธุ์ Vipu^ranabandhu พลเสือป่าอ้น กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อพูล บิดาชื่อเพิ่ม 11/6/21

๐๗๘๒ วิบูลยนัฎ Vipu^lyanata นายแถม มหาดเล็ก* กรมโขนหลวง บุตรนายพล้อย 3/12/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ หมื่นจิตรภรตการ

๑๕๖๑ วิบูลยศริน Vipulyasrin นายพันโท หลวงเทพเดชะ (ไปล่) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ 27/7/14

๕๙๑๖ วิบูลยเสข Vipulayasakha ขุนชาญชลวิถี (เศก) กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อวิบูลย์ 1/2/20

๑๗๕๔ วิบูลยานนท์ Vipulya^nanda หลวงศรีเยาภาศ* (จอน) สังกัดกระทรวงกระลาโหม กับนายร้อยตรีเหลี่ยม ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๗ กับ บิดาหลวงศรีเยาภาศชื่อขุนพิบูลยสมบัติ (เรียบ) 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "หลวงศรีเยาวภาศ"

๔๘๗๓ วิปุลัมพะ Vipulamba รองอำมาตย์ตรีหนอม กระทรวงมหาดไทย กับนายหลัก (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระพิบูลยสมบัติ (เฮง) 5/4/19

๕๕๕๓ วิปุลากร Vipula^kara ขุนพิบูลย์บรรณกิจ (กิมจุ้ย) พนักงานด่านภาษีท่าขนอน จังหวัดนครศรีธรรมราช บิดาชื่อกิมเล่ง 26/7/19

๕๔๔๐ วิภาตกนก Vibha^takanaka นายหมู่โทชะอ้อน กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี กับนายทองคำ (บิดา) ปู่ชื่อแจ่ม 29/6/19

๒๔๓๐ วิภาตทรรศน์ Vibha^tadarsana นายพันเอก พระศรีภวัง (จร) นายทหารเบี้ยบำนาญ ปู่ชื่อหมื่นศรีทิพโภชน์ (เปล่ง) บิดาชื่อขุนรุธอักษร (ทวด) 22/8/15

๐๖๓๘ วิภาตนันทน์ Vibha^tanandana นายฉ่ำ (บิดา) กับนายร้อยตรีรื่น กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (บุตร) บิดานายฉ่ำชื่อนายสว่าง 21/9/13

๑๗๙๖ วิภาตนาวิน Vibha^tana^vin นายเรือเอก ขุนประสิทธิสรพล (กิ๋ม) ผู้บังคับการกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ เมืองระยอง บุตรนายแสง 14/12/14

๑๒๓๘ วิภาตแพทย์ Vibha^tabaedya หลวงเวชสิทธิ์พิลาศ (จรัส) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชแพทยาลัย 4/4/14

๖๓๑๓ วิภาตวัลลิ Vibha^tavalli พันเด็กชาตรีลิ ประจำกรมมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อพงษ์ ปู่ชื่อวงษ์ บิดาชื่อสว่าง 22/4/22

๔๘๔๖ วิภาตะกลัศ Vibha^takalasa ขุนวิมลนราภัย (จำรัส) นายอำเภอในมณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อขุนรักษานาเวศ (กลัด) 5/4/19

๔๙๔๘ วิภาตะนัย Vibha^tanaya นักเรียนแพทย์เสือป่าอาจ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อรุ่ง 16/4/19Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 21:45:55 น.
Counter : 4024 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)
❋ Another Hound Café :Central Embassy : Chic & Glam Italian-Asian Twist with Seafood Champagne Bar Tui Laksi
(30 ม.ค. 2563 14:22:10 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด