ภูมิพิสัยพิสุมธิวรพงศ์-ส..๓
นามสกุลพระราชทาน-ส..๓


๔๓๒๓ สังขะวัฒนะ Sankhavadhana นายง่วนล้ง กองบาญชี กระทรวงคมนาคม กับนายฮวด (บิดา) ปู่ชื่อหอย 19/1/17

๔๕๑๗ สังขะเวส Sankhavesa ขุนธนการโกวิท (ชู) กรมบาญชี กระทรวงธรรมการ ทวดชื่อสังข์ 12/6/18

๕๘๓๓ สังขะสุนทร Sankhasundara หลวงประกวดกรณี (ตี๋) อัยการจังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อสังข์ บิดาชื่อสุน 4/9/20

๔๗๙๑ สังโขบล Sankhopala พระอุบลศักดิ์ประชาบาล (คำดี) กรมการพิเศษ เมืองอุบลราชธานี บิดาชื่อเมืองแสง (สัง) 5/4/19

๖๐๗๙ สังวรโยธิน Sanvarayodhin นายร้อยตรี หมื่นสังวรธนาการ (เชย) กองพลทหารบกที่ ๖ 17/9/21

๖๔๐๓ สังวรานนท์ Sanvarananda นายฟุ้ง กองสมุห์บาญชี กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ปู่ทวดชื่อไผ่ ปู่ชื่อสังวรณ์ บิดาชื่อวัน 16/9/22

๕๕๓๓ สังวรินทะ Sanvarinda ขุนสนิทกระษาปณ์การ (เจียม) กรมกระสาปณ์ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อรื่น 26/7/19

๕๑๕๒ สังวริบุตร Sanvariputra ขุนบริหารวิถีกิจ (หมึก) สารวัดตรวจการ กรมศุขาภิบาล บิดาชื่อพลบ 14/6/19

๔๗๖๗ สัจจะบุตร Sachchaputra นายหมู่ตรี ขุนนรภารพินิจ (สิน) กองเสือป่ารักษาดินแดนภูเก็ต ปู่ชื่อขุนสัจจาภักดี (ช่วย) 3/2/18

๖๐๒๔ สัจจะเวทะ Sachchadeva หลวงวินิจจันทการ (เวท) ว่าที่อัยการมณฑลจันทบุรี หลวงสัจจาพิชิต (ต้น) บิดา 6/8/21

๕๖๙๘ สัจจานนท์ Sacchananda นายร้อยตรีพร้อม กรมแผนที่ทหารบก ปู่ทวดชื่อหมื่นสัจจาภิรมย์ (กลั่น) 22/8/19

๖๔๐๔ สัณหะสุต Sanhasuta นายสุด เสมียนบาญชีเงิน ประจำป้อมผีเสื้อสมุท ปู่ชื่ออ่อน บิดาชื่อเยีย 16/9/22

๓๖๒๑ สัตยเลขา Satyalekha นายเกษ นายเวรกรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อจีนซัด บิดาชื่อจีนจือ 11/12/16

๒๕๒๑ สัตยวณิช Satyavanija รองอำมาตย์โท หลวงสิทธิโทรเลข (โป๊) สารวัดไปรษณีย์โทรเลข มณฑลอุดร บิดาชื่อจีนซัด เป็นพ่อค้า 12/9/15

๔๓๒๕ สัตยะยุกต์ Satyayukta นักเรียนมหาดเล็กหลวงศุภร ปู่ชื่อสอด บิดาชื่อเทียนฮก 21/1/17

๕๙๔๑ สันตะบุตร Santaputra ขุนกุมาโรวาท (เกิด) ครูใหญ่ประจำจังหวัดสระบุรี บิดาชื่อหลวงภักดีนิกร (สันตา) 28/5/21

๔๑๐๕ สันติโกเศศ Santikoses นายร้อยโทซัน เจ้าพนักงานคลังเงิน กองพลทหารบกที่ ๒ ปู่ชื่อโนรี บิดาชื่อยุ่น 17/7/13

๓๙๐๔ สันติมิตร Santimitra หลวงวิชิตภักดี (เลียบ) นายอำเภอเมืองไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปู่ชื่อมิตร บิดาชื่อสัน 31/3/16

๖๑๘๙ สันติวาสะ Santivasa พันจ่าเอกซัน ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่ออยู่ ปู่ชื่อพรุ้น 10/12/21

๐๑๓๒ สันติศิริ Santisiri พระวิชิตเนติศาสตร์ (สัน) ผู้พิพากษา 2/7/13

๐๐๓๑ สันติเสวี Santisevi นายสัน* มหาดเล็กห้องพระบรรทม 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น นายรองศัลยวิไชย

๔๑๙๓ สันธินันทน์ Sandhinandana พันจ่าเด็กชาเสงี่ยม ช่างไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อซัน 29/8/13

๒๙๒๖ สันธินาค Santinaga หลวงชัยปรีชา (ดิศ) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครไชยศรี ปู่ชื่อนาก บิดาชื่อสัน 8/3/15

๐๖๔๕ สันธิโยธิน Sandhiyodhin นายพันตรี หลวงฤทธิสำแดง (เนื่อง) ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี 21/9/13

๕๐๗๙ สันธิศิริ Sandhisiri พลเสือป่าสูนย์ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อสัน บิดาชื่อศรี 31/5/19

๒๑๗๙ สัปปินันทน์ Sappinandana นายรุน ประจำแพนกอัศวแพทย์ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อเนย 14/4/15

๓๔๖๙ สัพพะเลข Subbhalekha จ่าตรีซบ กองเรือกล ชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ บิดาชื่อเล็ก 30/9/16

๑๔๑๐ สัมบุณณานนท์ Sanpunna^nanda มหาดเล็กวิเศษกิ๊ด กรมชาวที่ ปู่ชื่อนายฃำ บิดาชื่อนายบุ๋น 4/5/14

๔๙๔๕ สัมปัตตะวณิช Sampattavanija นักเรียนแพทย์เสือป่าสุทรรศน์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับขุนบำรุงวานิช (มา) บิดา ปู่ชื่อสมบัติ 16/4/19

๔๐๗๒ สัมปันนานนท์ Sampannamamda ขุนขจรบุรี (เสงี่ยม) นายอำเภอแสนแสบ จังหวัดมีนบุรี ปู่ชื่อขุนบันเทา (สำปั้น) 20/6/17

๒๙๑๑ สัมปุณยานนท์ Sampunyananda ว่าที่นายหมวดตรีสินธุ์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ปู่ชื่อพระราชครูวิเชตรเศรษฎาการ (สมบุญ) 28/2/15

๖๔๒๕ สัมปุรณสาคร Sampurnasagara เด็กชาโทผัน ประจำกองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก กับนายถนอม (บิดา) ปู่ทวดชื่อสมบุญ ปู่ชื่อสาคร 16/9/22

๖๐๙๔ สัมปุรณะพันธุ์ Sampuranabandhu นักเรียนแพทย์เสือป่าจำนงค์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/5/21

๕๔๕๖ สัมโปสะเสน Samposasen นายหงวน กองออกโฉนดที่ดินกรุงเทพฯ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อเสน บิดาชื่อซั่ม 5/7/19

๐๕๔๖ สัมภวคุปต์ Sambhavagupta หลวงมหาภรณ (สำเภา) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง 23/8/13

๕๑๙๗ สัมภวมาน Sambhaman นายร้อยตำรวจโทป่วน กองตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย กับนายกระชัง (บิดา) ปู่ชื่อสำเภา 14/6/19

๕๗๑๙ สัมภวะผล Sambhavaphala ขุนอุดรธนารักษ์ (สำเภ) สรรพากรจังหวัดเลย ปู่ชื่อหมื่นฤทธิพิชัย (ผล) 22/8/19

๕๘๖๒ สัมโภชานนท์ Sambhojanananda นายหมู่ตรีทองย้อย กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายเปลื้อง (บิดา) ปู่ทวดชื่อสมโภช 1/2/20

๔๕๗๘ สัมฤทธิ์นันทน์ พันจ่าเอกเลียบ ผู้บังคับหมวด ๓ กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อสำริด 13/9/18

๑๔๒๐ สัมฤทธิสุต Samriddhisuta มหาดเล็กวิเศษสนิท กรมชาวที่ ปู่ชื่อขุนชำนาญเลฃา (สำริด) 4/5/14

๕๕๖๒ สัลลกะชาติ Sallakajata ขุนอนุมัติราชธน (เฮง) ผู้ช่วยสรรพากรนครบาล กับนายเม่น (บิดา) ปู่ทวดชื่อเกิด ปู่ชื่อดวง 26/7/19

๕๑๑๑ สัลลกานนท์ Sallaka^nanda ขุนผจญทุจริต (แปลก) สารวัดใหญ่ กองลหุโทษ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อขุนศรีสังหาร (เม่น) 14/6/19

๐๘๕๗ สาฃากร* Sa^kha^kara รองอำมาตย์โทสมุท มหาดเล็ก นายอำเภอนครน้อย เมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อกิ่ง 15/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สาขากร"

๑๓๐๓ สาครวาสี Sagaravasi พระดรุณรักษา (กัน) นอกราชการ สังกัดกรมมหาดเล็ก ทั้งปู่และบิดาเป็นยกรบัตรเมืองสมุทสาคร 15/4/14

๖๓๖๘ สาคระสัญจร Sagrasanchara นายหมู่ตรีจร เสมียนประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อสาคร บิดาชื่อบุญจัน 19/8/22

๖๒๔๙ สาครากาศ Sagrakasa มหาดเล็กสำรองพัด หัวหน้าแพนกรักษาเครื่องใช้ กรมเรือยนต์หลวง ปู่ทวดชื่อสาคร ปู่ชื่อทอง บิดาชื่อกาศ 1/1/21

๐๐๒๑ สาคริก Sagarik นายเสนองานประภาศ หุ้มแพร* (เนียน) กรมมหาดเล็ก เป็นชาวสมุทสาคร 18/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงเดชนายเวร

๔๘๓๑ สาคริกานนท์ Sagrikananda ขุนสาครคชเขตร (ประทวน) นายอำเภอในมณฑลจันทบุรี บิดาชื่อหลวงกลางบุรี 5/4/19

๒๔๒๗ สาคะริชานนท์ Sagarijananda รองอำมาตย์โท ขุนบรรจงวิชาเชิด (เชย) ธรรมการเมืองชุมพร ปู่ชื่อหอย 2/8/15

๔๙๗๙ สาจะชาต Satajata นายหมู่ตรีไสว กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายสาตร์ (บิดา) ปู่ชื่อเกิด 17/5/19

๐๙๒๐ สาณะศิลปิน Sa^nasilpin หลวงอินทรพิจิตร (ส่าน) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๑๓๓๙ สาณะเศรษฐ์ Sanasreshtha หลวงชวการบัญชา (ฟัก) ผู้บังคับการ ใน กรมไปรษณีย์โทรเลข ทวดชื่อส่าน ปู่ชื่อพระสมบัติอนันต์ (ประเสริฐ) 21/4/14

๐๙๐๒ สาณะเสน Sa^nasena พระยาวิสูตรโกษา (ฟัก) กระทรวงการต่างประเทศ ปู่เป็นขุนท่องนที (ส่าน) 15/1/13

๐๖๖๓ สาตราภัย Sa^tra^bhaya พระยาอภัยพิพิธ (สุ่น) กระทรวงต่างประเทศ หลานพระยาสาตราฤทธิรงค์ (บุนนาค) 21/9/13

๕๖๗๕ สาตะจุฑา Satachuda นายร้อยตรีกลับ อัยการศาลทหารปราจิณบุรี กับนายปิ่น (บิดา) ปู่ทวดชื่อสาตร์ 9/8/19

๔๙๒๕ สาตะโรจน์ Sa^tarochana นักเรียนแพทย์เสือป่าโรจน์ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ปู่ชื่อสาด 16/4/19

๐๒๘๑ สาทรานนท์ Sadarananda นายเสถียรรักษา* (หลี) ปลัดวังซ้าย กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง พระสาทรราชายุตก์ (เผง) เป็นปู่ 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น จมื่นอินทรประภาษ

๔๓๒๙ สาทิสสะรัต Sadissarat นายกอง หงวน มหาดเล็กข้าหลวงเดิม ตั้งต้นถ่ายรูป 25/1/17

๒๕๙๒ สาธุฐิติ Sadhuthiti อำมาตย์ตรี หลวงนรากรอนุรักษ์ (ชิต) ผู้กำกับการพลตระเวณ บิดาชื่อหมื่นชำนิตรวจการ (สา) ปู่ชื่อคง 3/10/15

๒๗๑๐ สาธุทรัพย์ Sadhudrabya ขุนศิริมไหศวรรย์ (เอม) ผู้ช่วยสมุห์บาญชี กรมสรรพากรในกระทรวงนครบาล ทวดชื่อส่า บิดาชื่อทรัพย์ 1/11/15

๔๑๓๖ สาธุเสน Sadhusena นายร้อยตรีสวัสดิ์ กรมทหารบกราบที่ ๓ ปู่ชื่อสา บิดาชื่ออิ่ม 3/8/17

๐๖๗๘ สามโกเศศ Sa^makoses หลวงอุปนิกษิตสารบรรณ (ท้วม) กรมศุลกากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อทอง 21/9/13

๓๘๘๗ สามนกฤษณะ Samanakrishna หลวงอุดมภักดี (นุ้ย) ผู้ช่วยสมุหเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อกลิม บิดาชื่อขำ 21/3/16

๓๒๓๕ สามนจิตติ Samanachiiti นายเรือตรีช้อย กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อจิต บิดาชื่อกล่อม 1/7/16

๑๑๓๓ สามนปาล Samanapa^la นายวรรณ แพ่งเมืองปราณบุรี กับนายคำ (บิดา) บิดานายคำชื่อกล่อม ปู่ชื่อปาน 10/3/13

๒๑๕๓ สามนผลิน Samanaphalin นายนวม กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อกล่อม ทำสวน 23/3/14

๓๖๑๓ สามนฤกษ์ Samanariksha พันจ่าเอกชม กองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อเริก บิดาชื่อกล่อม 11/12/16

๑๑๒๗ สามนเสน Sa^manasena ขุนชำนาญพจนกรณ์ (บุญซ้อน) เสมียนตรามณฑลนครไชยศรี บุตรนายกล่อม 10/3/13

๒๓๘๕ สามนานนท์ Samanananda นายเรือตรีวงษ์ นายหมวดประจำกองทหารเรือ สังกัดกรมชุมพล ทวดชื่อกล่อม 11/7/15

๔๐๕๐ สามะบุตร Samaputra รองอำมาตย์ตรีโปไล้ กรมทาง กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อจีนอิวทอง 17/6/17

๑๕๘๓ สามะพุทธิ Samabuddhi หลวงกฤตการภิรมย์ (บุญรอด) ยกรบัตรมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่ออิ๊วทอง บิดาชื่อพุฒ 9/9/14

๐๔๖๕ สามะศิริ Sa^masiri มหาดเล็กวิเศษทอง กรมราชเลขานุการในพระองค์ 7/8/22

๑๕๘๐ สามะสุทธิ Samasuddhi หลวงบริหารอัดถคดี (ศรี) นายอำเภอ
หนองหาร เมืองอุดรธานี ปู่ชื่อหลวงสวัสดินคเรศร์ (ทองคำ) บิดาชื่อพระภิรมย์ราชา (สุทธิ)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 18:29:21 น.
Counter : 1975 Pageviews.

0 comments
5 ม.ค. 63 สวัสดีปีใหม่บ้านคุณยาย kae+aoe
(21 ม.ค. 2563 10:00:03 น.)
ธารน้ำร้อนบ่อคลึง สวนผึ้ง ราชบุรี kae+aoe
(16 ม.ค. 2563 08:38:21 น.)
โรงงานเซรามิคเถ้าฮงไถ่ ราชบุรี kae+aoe
(13 ม.ค. 2563 08:39:16 น.)
27 ธ.ค. 62 ไปหม่ำตลาดเวิลด์กัน kae+aoe
(6 ม.ค. 2563 08:30:19 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด