ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ช..๕
นามสกุลพระราชทาน-ช..๕


๐๒๔๘ เชมนะศิริ Jemanasiri นายนรินทรธิเบศร์* (แช่ม) หุ้มแพรผู้ช่วยในกรมมหาดเล็ก รับราชการเป็นสารวัดแขวงในกรมกองตระเวณ กระทรวงนครบาล 10/7/13 * ถูกถอด พ.ศ. ๒๔๕๘

๕๗๒๒ เชษฐ์ดิลก Jeshthatilaka ขุนประจักษ์วิพรกิจ (เหล็ง) กระทรวงศึกษาธิการ ปู่ชื่อยอด บิดาชื่อเชษฐ์ 3/9/19

๔๘๗๐ เชาวนะหุต Javanahuta หลวงนรภารพิทักษ์ (ฮวด) กระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อซุน 5/4/19

๔๗๘๐ เชาวนะหุต รองอำมาตย์เอก หลวงนรนาทรพิทักษ์ (ฮวด) ปลัดศุขาภิบาลเมืองเชียงใหม่ ปู่ชื่อชุน 5/4/19

๒๒๔๘ เชาวะวณิช Javavanija นักเรียนทหารกระบี่ซิม โรงเรียนทหารกระบี่ บิดาชื่อเชาก๊ก พ่อค้า 7/5/15

๐๑๗๙ โชตยานนท์ Jotayananda ขุนเชี่ยวจักรยาน (เยื้อน) กรมยานยนตร์ ปู่คือพระยาเกษตรรักษา (ช่วง) 4/7/13

๕๙๕๗ โชตามระ Jota^mra ขุนวิศิษฎฐะเบียนการ (ลำภู) ปลัดอำเภอสำราญราฎร์ จังหวัดพระนคร ปู่ชื่อรอด บิดาชื่อช่วง 11/6/21

๐๓๔๙ โชติกพุกกณะ Jotikabukkana พระตำรวจตรี พระยากำแหงรณฤทธิ์ (ฉาย) สมุหบาญชีใหญ่ กรมพระตำรวจ กับพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฮวด) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล บุตรพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (พุก) 14/7/13

๑๙๓๖ โชติกสวัสดิ์ Jotikasvasti นายสิทธิ์ มหาดเล็ก บุตรพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (ฟัก) ซึ่งเดิมเป็นพระยาสวัสดิ์วามะดิฐ 10/3/13

๐๓๒๐ โชติกเสถียร Jotikasthira พระยาธรรมจรรยานุกูลมนตรี (ทองดี) กรมวังในพระราชสำนัก สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินินี กับพระยาอจิรการประสิทธิ์ (สาย) อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข* พระยาโชฎึกราชเสรษฐี (เล่าเถียน) เป็นบิดา 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาจ่าแสนย์บดี ผู้ช่วยปลัดทูลฉลองกระทรวงคมนาคม

๔๗๒๕ โชติกันตะ Jotikanta รองผู้กำกับตรีกรานต์ ครูใหญ่โรงเรียนอภัยพิทยาคาร จังหวัดปราจิณบุรี บิดาชื่อช่อง 3/2/18

๓๗๔๓ โชติคุต Jotigut ขุนสิทธิวุฒิ (ฟุ้ง) รองผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓ กรุงเทพฯ บิดาชื่อขุนประมาณุประชาชน (ช่วง) ปู่ชื่อพึ่ง 2/2/16

๐๓๔๑ โชติจิตรกะ Jotichitraka หลวงวิทยะประจง* (จ่าง) ช่างหัวโขน
กรมมหรศพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระวิทยะประจง กรมรองงาน กระทรวงวัง

๐๖๐๒ โชติดิลก Jotitilaka นายร้อยเอก ขุนสลายสัตรูสูญ (เจิม) หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมเสบียงทหารบก กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อจ่าง 12/9/13

๔๕๙๑ โชติทัตต์ Jotidatt ขุนพิสุทธิสัตยารักษ์ (ทรัพย์) ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ ทวดชื่อทัต 1/9/18

๐๔๙๙ โชตินัฎ Jotinat นายแฉ่ง มหาดเล็ก กรมโขนหลวง 12/8/13

๐๑๔๓ โชตินันทน์ Jotinandana ขุนปฏิกรณบรรณสาร* (ชื่น) พนักงานคลัง ชลบุรี 2/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงสมาหารรัชฎ์กิจ

๓๒๖๘ โชติปุคคล Jotipuggala ขุนพรพจนพากย์ (ปุก) กรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อแสง 16/7/16

๓๘๐๑ โชติพยัคฆ์ Jotibyaggha พลเสือป่าสำริด รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนเบ็ญจมราชูทิศ จังหวัดอุทัยธานี ทวดชื่อโชติ ปู่ชื่อเสือ 9/2/16

๕๙๔๐ โชติพินทุ Jotibindu ขุนดรุณเวทย์วรสิษฐ์ (ฉินท์) ศึกษาธิการจังหวัดหล่มศักดิ์ ปู่ชื่อขุนจ่าเมือง (โชติ) บิดาชื่อช่วง 28/5/21

๐๑๗๗ โชติมัย Jotimaya ขุนประจญกลกิจ* (เปล่ง) กรมยานยนตร์ 4/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงประจญกลกิจ

๕๗๑๔ โชติมุกตะ Jotimukta รองอำมาตย์ตรีจาบ พนักงานอัยการ กรมอัยการ ปู่ทวดชื่อโชติ 22/8/19

๐๐๙๓ โชติมูล Jotimula ขุนพรายประทีปช่วง (มูล) พนักงานไฟฟ้า กรมชาวที่* 22/6/13 * กรมมหรศพ

๔๐๖๐ โชติเลข Jotilekha นายร้อยตรีบรรจง กรมแผนที่ทหารบก ปู่ชื่อรุ่ง บิดาชื่อเขียน 17/6/17

๐๓๒๗ โชติวัฒนะ Jotivaddhana หลวงประสงค์กิจวิลาศ (เปล่ง) กรมโยธามหาดเล็ก* 14/7/13 * กรมศิลปากร

๐๔๖๑ โชติวาทิน Jotiva^din มหาดเล็กวิเศษช่วง กรมดนตรี 7/8/13

๐๒๘๖ โชติวิท Jotivid พระยาโหราธิบดี (ชุ่ม) จางวางกรมโหร* กระทรวงวัง 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เจ้ากรมโหร"

๐๔๗๙ โชติศาลิกร Jotisa^likara หลวงพิศาลหิรัญกิจ (จีบ) ปลัดกรมพแนกงบประมาณ กรมพระคลังฃ้างที่ สกุลชาวนา ฉายา "จันทโชติ"

๖๒๗๔ โชติสังกาศ Jotisanka^sa นายตุ๊ นายงาน กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายช่วง ทวดชื่อจันทร์ ปู่ชื่อคล้าย 25/2/21

๔๓๗๙ โชติสุต Jotisuta รองผู้กำกับโทหน่วย ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ ปู่ชื่อดวง 23/2/17

๐๑๒๒ โชติเสน Jotisen ขุนวรภักดิ์ภัณฑการ (แจ่ม) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๐๙๕๗ ไชยโกมล Jayakomala นายร้อยโทศิริ ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อเชย บิดาชื่อขุนสมุทโคจร (นุ่ม) 12/2/13

๐๖๔๖ ไชยคุปต์ Jayagupta พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมือง (เชย) เจ้ากรมกองตระเวณแขวงพระราชวัง กระทรวงนครบาล 21/9/13

๕๙๕๔ ไชยจินดา* Jaiyachinta^ ขุนกำจัดโรคาพาธ (จินดา) แพทย์กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อดี 11/6/21 ไชยจินดา ซ้ำ โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนเป็น "มหาคีตะ" (Mahagita) ๑๖ กรกฎาคม ๒๔๖๔

๑๑๒๑ ไชยเชาวน์ Jayajavana นายร้อยตรีพัฒน์* ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับนายช้วน (บิดา) บิดานายช้วนชื่อขุนพิไชย (ไชย) 9/3/13 * ถูกถอดจากยศ พ.ศ. ๒๔๕๗

๑๘๗๐ ไชยโชติ Jayajoti หมื่นกำแพงเพชร์อรรคโยธิน (เชย) เจ้ากรมในกรมหมื่นกำแพงเพชรอรรคโยธิน (บิดา) กับนายร้อยตรีช่วง ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๒ 7/3/14

๕๘๗๔ ไชยติกะ Jayatika พลเสือป่าเต้ก กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อติ๊ด 1/2/20

๐๐๖๐ ไชยนันทน์ Jayananda พระยาบริหารราชมานพ* (เชย) อาจารย์วิชามหาดเล็ก โรงเรียนมหาดเล็กหลวง กับพระสมรรคบริหาร (ชม) มหาดเล็ก กองพระราชพิธี สกุลพระยาไชยนาท (โนรี) 20/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาไชยนันทน์นิพัทธพงศ์

๐๒๖๐ ไชยนาค Jayana^ga ขุนสาราบรรจง* (เชย) นายเวรกองการปกครอง กรมราชเลขานุการ บิดาชื่อนาค 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงพิพัฒวรรณกิจ

๐๙๖๙ ไชยนิมิต Jayanimita นายร้อยตรีพูล ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี บุตรหลวงสวัสดิ์ภักดี (บุญรอด) หลานพระยาพิชัยสงคราม (นิ่ม) 12/2/13

๐๓๕๑ ไชยภัฏ Jayabhata นายตำรวจเอก หลวงโยธาไพจิตร (ช้อย) ปลัดจางวางกรมช่างทหารในซ้าย กรมพระตำรวจ 14/7/13

๐๕๒๓ ไชยภูติ Jayabhu^ti ขุนบรรณกิจโกศล (เชย) กรมพระราชพิธี กระทรวงวัง บิดาชื่อหลวงนาวานุรักษ์ (ภู่) 23/8/13

๕๕๑๕ ไชยลักษณ Jayalakshana นายรอก กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อลักษณ์ บิดาชื่อเชย 5/7/19

๐๔๙๗ ไชยวสุ Jayavasu ขุนรัตนเทพีพลารักษ์ (เชย) สมุหบาญชีขอเฝ้า ใน สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี 11/8/13

๐๙๙๑ ไชยวัต Jayavat นายร้อยตรีพุก นายเวรกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเชย 13/2/13

๑๕๘๒ ไชยเศรษฐ Jayasreshtha หลวงนานานิคมวิจารณ (เลียบ) นายอำเภอเมือง เมืองสงขลา ปู่ทวดเป็นหลวงไชยศรศิลป์ ปู่เป็นขุนประเสริฐโอสถ 9/9/14

๐๑๓๕ ไชยสุต Jayassuta หลวงธารินทโรวาท (สุ่น) ผู้พิพากษา ปู่เป็นพระชะนะสงคราม 2/7/13

๐๑๕๑ ไชยเสวี Jayasevi พระพลัษฎานุรักษ์* (เชย) สมุห์บาญชีกรมพระอัศวราช 3/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาสุเทพภักดี

๕๙๗๐ ไชยะทัพ Jayadaba หมื่นพลรามกาจ (ชื่น) ยกระบัตร์ศาลทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาชื่อขุนขจรภักดี (เชย) ปู่ชื่อขุนอภัยพินิจ (ทับ) 11/6/21

๕๗๒๕ ไชยะสนธิ์ Jayasandhi นายร้อยตำรวจตรีเนื่อง โรงเรียนพลตำรวจนครบาล บิดาชื่อเชย ปู่ชื่อศรี 3/9/19

ร.๔-๒๔ ไชยันต์ ณ กรุงเทพ Jayanta na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย 4/4/00

๐๐๑๖ ไชยาคำ Jayagam พระราชโกษา* (อุ่น) เจ้ากรมภูษามาลา สกุลพระยาไชยา (คำ) 17/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาราชโกษา
Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 19:10:16 น.
Counter : 1827 Pageviews.

0 comments
28 ม.ค. 63 ซ้อมแสดงบนเวที+สวนสนุกที่โรงเรียนของเรา kae+aoe
(17 ก.พ. 2563 08:29:16 น.)
26 ม.ค. 63 ปิดทองฝังลูกนิมิตวัดม่วง kae+aoe
(13 ก.พ. 2563 09:40:16 น.)
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
22 ม.ค. 63 ลองชุดแสดงงานโรงเรียน kae+aoe
(5 ก.พ. 2563 08:20:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด