ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ส..๒
นามสกุลพระราชทาน-ส..๒


๐๓๙๖ สรโยธิน Sarajodhin นายพันโท* พระยุทธกิจบรรหาร (แก๊ป) เจ้ากรมยุทธศาสตร์ กรมเสนาธิการทหารบก กระทรวงกระลาโหม ราชองครักษ์เวร 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพันเอก

๑๑๙๑ สรรพตานนท์ Sarbata^nanda นายพันเอก พระสรชาติโยธี* (ชื่น) ผู้ช่วยจเรทหารราบ ปู่ชื่อขุนสารพัดช่าง 19/3/13 * นายพันเอก พระยาวรเดชศักดาวุธ เสนาธิการกองทัพที่ ๒

๐๖๑๕ สรวิสูตร Saravisu^tra นายร้อยเอกอ้วน ปลัดกรมทหารราบที่ ๓ กับนายจำรัส* มหาดเล็ก พนักงานล่ามกระทรวงยุติธรรม ปู่เป็นหลวงวิสูตรศาลี (แพ) 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายหมวดโทจำรัส

๓๕๓๑ สรสิงห์ รองอำมาตย์โท ขุนรักษ์สารศาสตร์ (บุญรอด) ผู้พิพากษาศาลมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อขุนสุรคชสิทธิ์ (สอน) บิดาชื่อสิงทอง 4/11/16

๕๙๒๔ สรสิริ นายเรือโท ขุนนิธิมัยวิจิตร (สละ) ร.น.ส. รองผู้บังคับการกองพันหลวงราชนาวีเสือป่า กับนายสละ (บิดา) ปู่ชื่อศร 1/2/20

๔๘๑๙ สรัคคานนท์ Saragga^nanda รองอำมาตย์โท ขุนสรธานี (โต่ง) นายอำเภอในมณฑลกรุงเก่า บุตร กับนายฮงก่าย บิดา 5/4/19

๒๒๕๙ สรัสยะนันทน์ พระสมมตอมรพันธุ์ (ถิน) เจ้ากรมในกรมพระสมมตอมรพันธุ์ กับรองเสวกโท ขุนพิพิธผลารักษ์ (เป้า) ผู้ช่วยผู้ดูการหมวดปกครองสวนนา กรมพระคลังฃ้างที่ ปู่ชื่อสะ 19/5/15

๒๗๐๓ สรัสสมิต รองอำมาตย์โท ขุนสารบรรณเกษตรกิจ (สรง) นายเวรรับส่ง กรมสารบรรณ กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่อสระ ปู่ชื่อแย้ม 1/11/15

๕๔๓๒ สรานนท์ พลเสือป่าหล่อน ประจำกรมเสือป่ารักษาดินแดนปราจิณบุรี กับนายเหลี่ยม (บิดา) ปู่ทวดชื่อสอน 29/6/19

๑๔๓๘ สโรชนันทน์ นายชม มหาดเล็ก ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายบัว หลานนายผัน 1/6/14

๑๔๓๙ สโรชมาน นายมา มหาดเล็ก ประจำโรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อบุญมี 1/6/14

๒๗๐๘ สโรบล รองอำมาตย์โท ขุนสารบานพิเศษ (แมน) นายเวร กรมสรรพากร กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ทวดชื่อพระยาศรีสุริยพาห (สระ) ปู่ชื่อพระยามณเฑียรบาล (บัว) 1/11/15

๕๕๑๒ สลิลสิริ นายบุญศรี พนักงานรังวัดที่ดินชั้น ๖ ปู่ทวดชื่อสลิล 5/7/19

๖๓๗๐ สวนานนท์ นายหมู่ตรีกำปั่น ประจำกองร้อยที่ ๑ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อสั้ว 26/8/21

๐๗๙๗ สวรรคทัต Svargadatta นายสมบุญ มหาดเล็กรายงานมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อสวรรค์ 4/12/13

ร.๔-๑๔ สวัสดิกุล ณ กรุงเทพ Svastikula na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้า กรมพระสมมติอมรพันธุ์ 4/4/00

๐๑๑๘ สวัสดิ์-ชูโต พระยาศรีสุริยพาห (พงษ์) รองอธิบดีกรมพระอัศวราช* สำหรับเป็นนามสกุลผู้ที่สืบสกุลจากเจ้าคุณชูโต ลงมาทางพระยาสุรเสนา (สวัสดิ์) นายเขียน และพระยาสุรนารถเสนี (เป๋า) 29/6/13 เขียนให้เอง
* อธิบดีกรมพระอัศวราช

๔๖๑๗ สวัสดิทัต พันจ่าเด็กชาถมยา ประจำกองคลังวรภาชน์ กับนายบุญรอด ทวดชื่อสวัสดิ์ 1/10/18

๑๖๓๘ สวัสดินันทน์ Svastinandana ขุนสมัคหิรัญกาญจน์ (ชม) ผู้ช่วยคลังมณฑลพายัพ กับนายเจียด (บิดา) ปู่นายเจียดชื่อสวัสดิ์ บิดาชื่อเจริญ 29/9/14

๔๖๖๖ สวัสดินาค นายร้อยตรีสรวง ประจำกรมทหารบกราบที่ ๗ ปู่ชื่อหลวงสวัสดิ์สวรรยานุรักษ์ (นาค) 26/10/18

๐๒๒๓ สวัสดิบุตร Svastiputra จมื่นมานพนริศร์ (ศิริ) หัวหมื่นมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี พระยาสวัสดิ์วารี (ฉิม) เป็นปู่ทวด 7/7/13

๕๗๖๘ สวัสดิปาณี พลเสือป่าเชือน จ่ากองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๖ จังหวัดตรัง ปู่ทวดชื่อหลวงสวัสดิโภคา (ช่อ) บิดาชื่อหลวงพิทักษ์ทวยหาร (ปาน) 15/12/19

๐๕๙๐ สวัสดิโยธิน Svastiyodhin นายร้อยตรีสวัสดิ ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๒๕๔๗ สวัสดิลักษณ อำมาตย์โท พระสมบัติบดี (เจริญ) พระคลังมณฑลจันทบุรี ทวดชื่อสวัสดิ์ บิดาชื่อเหมือน 26/9/15

ร.๔-๒๓ สวัสดิวัตน์ ณ กรุงเทพ Svastivatana na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ 4/4/00

๐๕๓๔ สวัสดิ์เวทิน Svastivedin หลวงเทพมุนี* (ปลอด) กรมพราหมณ์พิธี กระทรวงวัง 23/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สวัสดิ์เวทิน" ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระครูอัษฎาจารย์

๒๓๕๓ สวัสดิสิงห์ รองอำมาตย์ตรีปั้น นายอำเภอปากน้ำตะกั่วป่า ทวดชื่อพระบัญชานิกรราษฎร์ (สวัสดิ์) ปู่ชื่อหลวงพรหมเสนาสวัสดิ์ (เสง) 1/7/15

๒๓๙๘ สวาทสุต รองอำมาตย์ตรีเสริญ ยกรบัตรศาลเมืองชุมพร บุตรนายหวาน 20/7/15

๒๔๔๐ สวาทะทรัพย์ นายร้อยตรีสุดใจ เกียกกายกองพลที่ ๓ กับนายทรัพย์ (อา) นายทรัพย์เป็นบุตรนายเอม 22/8/15

๒๒๘๔ สวาทะนันทน์ รองอำมาตย์โท ขุนประเสริฐเวชกิจ (ทองสุก) แพทย์ประจำเมืองสงขลา ทวดชื่อหวาน 7/6/15

๑๗๓๒ สวาทะสุข Sva^dasukha ว่าที่นายเรือโทบุญรอด ประจำกรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเอม บิดาชื่อสุข 29/10/14

๐๗๐๖ สวามิพัศดุ* Svamivastu นายพันโท หลวงรณพัศดุ์คำนัล (หร่าย) สมุหบาญชีกองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี กระทรวงกระลาโหม ปู่เป็นพระสวามิฯ กรมการเมืองเพชรบุรี 25/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "สวามิวัศดุ์ (Svamivastu)"

๕๓๑๕ สวารชร Savarajara นายร้อยตำรวจโทเที่ยง ผู้บังคับกองตำรวจภูธรที่ ๕ จังหวัดนครราชสีมา ปู่ทวดชื่อพลัด 29/6/19

๑๒๖๘ สวาวสุ Svavasu หลวงสกลโลหการ (ทองอยู่) แม่กองกรมราชโลหกิจ กระทรวงเกษตราธิการ บุตรนายสวา 13/4/14

๐๒๓๑ สหนาวิน Sahana^vin นายเรือตรีเจือ กระทรวงทหารเรือ 7/7/13

๕๘๕๖ สหัสบูรณะ Sahasapurna พลเสือป่าปุ่น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเปี่ยม 4/9/20

๐๙๔๕ สหัสรจินดา Sahasrachinta^ พระเทวราชธนารักษ์ (เขียว) พระคลังมณฑลจันทบุรี ปู่ชื่อพันนิกรชนา (พัน) บิดาชื่อขุนธนรัตน (จีน) 19/1/13

๕๒๐๓ สหัสรสิริ Sahasrasiri นายร้อยตำรวจโทอาจ กองตำรวจภูธร มณฑลปราจิณ ปู่ทวดชื่อสี 14/6/17

๓๙๕๔ สหัสสะโชติ Sahassajoti นายร้อยตำรวจโทพร กรมทหารบกราบที่ ๑๕ กับนายวันดี (บิดา) ทวดชื่อโชติ ปู่ชื่อพัน 26/5/17

๓๒๒๗ สหัสสานนท์ Sahassananda นายร้อยตำรวจโท ขุนจรจบจังหวัด (แทบ) กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อพัน 24/6/16

๒๑๗๑ สหาวุธ ณ กรุงเทพ Sahavudha na Krungdeb หม่อมเจ้าโต ขอพระราชทานสำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าชุมแสง 14/4/15

๓๒๑๓ สะนุบุตร Sanuputra พระพิไสยสิทธิสงคราม (ตนกูมะหะหมัด) ทวดชื่อพระยาอภัยนุราช (ตนกูบิดสะนุ) 27/6/16

๒๕๗๘ สะรสานนท์ นายเรือโทนาค นายหมวดช่างบัตรี กรมยุทธโยธาทหารเรือ ปู่ชื่อสะ 3/10/15

๒๖๘๒ สะรัสลักษณ์ รองอำมาตย์โท หลวงอุดมจินดา (เหม) สังกัดกระทรวงธรรมการ ทวดชื่อสะ ปู่ชื่อเหมือน 25/10/15

๑๖๒๙ สะวานนท์ Sava^nanda นายร้อยตรีวารี ผู้ช่วยผู้บังคับกองตำรวจภูธรเมืองไชยภูมิ กับนายกลิ้ง (บิดา) บิดานายกลิ้งชื่อกลั่น (สะวะ) 25/9/14

๓๙๑๖ สะวิคามิน Savigamin ราชบุรุษคล้อย ผู้ช่วยธรรมการจังหวัดชุมพร ทวดชื่อพระสวี (ยัง) ผู้ว่าราชการเมืองสวี 31/3/16

๖๓๐๙ สัขตินติ Sankhatinti พันเด็กชาเอกเหรียญ ประจำกรมมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อชื่น ปู่ชื่อชุ่ม บิดาชื่อสังข์ 22/4/22

๖๔๒๐ สัคคะนายก Sugganayaka นายยก สมุห์บาญชีแพนกการบาญชี อำเภอท่าตะเภา จังหวัดชุมพร กับนายน่องเกี่ย (บิดา) ปู่ชื่อสรวง 16/9/22

๕๘๗๐ สัคคานนท์ Saggananda พลเสือป่าสรวง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ 1/2/20

๐๖๕๖ สังขดุลย์ Sankhadulya ขุนพิจิตรจำนง (แจง) เปรียญ นายเวรกรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อสง ปู่ชื่อดุล 21/9/13

๐๖๐๘ สังขทัต ณ กรุงเทพ Sankhadat na Krungdeb นายพันโท หลวงวิจารณ์ราชารักษ์ (หม่อมหลวงแปลก) เจ้ากรมสรรพยุทธ์ทัพบก สำหรับผู้สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมขุนนรานุชิต (พระองค์เจ้าสังขทัต ) 21/9/13

๕๓๔๘ สังขทิน Sankhadin นายร้อยตำรวจตรีทิน กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อสังข์ 29/6/19

๕๗๐๖ สังขภักดี Sankhbhakti นายร้อยตรีสวน สัสดีจังหวัดมหาสารคาม กับนายสัง (บิดา) ปู่ชื่อขุนภักดีภูบาล (น้อย 22/8/19

๕๑๔๔ สังขวาสี Sankhavasi ขุนสิทธิสารวัด (เข็ม) ปลัดอำเภอสำราญราษฎร์ จังหวัดพระนคร ปู่ทวดชื่อพระยาโกษาธิบดี (สังข์) บิดาชื่อขุนชนะสมบัติ (ทองอยู่) 14/6/19

๕๒๕๔ สังขสนธิ Sankhasandhi นายร้อยตำรวจโทจำปี กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อสัง ปู่ชื่อสน 14/6/19

๔๘๗๕ สังขสมิต Sankhasmita รองอำมาตย์ตรีปั่น กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อแย้ม ปู่ชื่อสังข์ 5/4/19

๐๘๖๐ สังขะรมย์ Sankharamya ว่าที่นายร้อยตรีปอย ประจำกองกรมตำรวจภูธร บิดาชื่อสังข์ ปู่ชื่อรม 15/12/13

๐๘๕๓ สังขะวร Sankhavara ขุนวิเศษภักดี (เงิน) ยกรบัตรเมืองอ่างทอง ปู่ชื่อสังข์Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 18:38:10 น.
Counter : 1885 Pageviews.

0 comments
27 ม.ค. 63 ไวรัส โคโรนา ระบาดในจีน kae+aoe
(14 ก.พ. 2563 09:03:30 น.)
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ ก.ม.246 : แสดงออกถึงความรัก ตะลีกีปัส
(11 ก.พ. 2563 10:09:23 น.)
แสดงออกถึงความรัก : ถนนสายนี้มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 246 JinnyTent
(10 ก.พ. 2563 18:43:34 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด