ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ม
นามสกุลพระราชทาน-ม


๓๔๕๖ มกรนันทน์ Makaranandana จ่าเอกเซ้ง กองพันพาหนะทหารเรือ บิดาชื่อเหล่ง 30/9/16

๔๐๐๔ มกรมณี Makaramani นายเรือตรีจรัส อัยการศาลกรมทหารเรือชายทเล ปู่ชื่อมกร บิดาชื่อหลวงสมานจีนประชา (แก้ว) 6/6/17

๑๕๖๕ มกรสุต Makarasuta นายร้อยตรีขจร ประจำ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ บุตรจีนเหล็ง 27/7/14

๐๑๐๒ มกรเสน Makarasen มหาดเล็กวิเศษเหล็ง กรมชาวที่ 24/6/13

๓๔๓๔ มกรานนท์ Makarananda รองอำมาตย้เอกโต ผู้พิพากษาศาลมณฑลภูเก็ต บิดาชื่อเหล็ง 10/9/16

๓๖๙๕ มฆํษเฐียร Maghashthira รองอำมาตย์ตรีจรูญ มหาดเล็ก นายอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทวดชื่อตั้งอู๋ 19/1/16

๔๘๑๔ มงคลเกษตริน Mangalakshetrin ขุนเกษตรสิรสินทร์ (เถา) นายอำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน บิดาชื่อหลวงสุนทร (มงคล) 5/4/19

๐๔๑๔ มงคลนัฎ Mangalanat นายยม* ตัวยักษ์ กับนายแปลก** ตัวนาง กรมมหรศพ เป็นพี่น้องกัน 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนรามภรตศาสตร์
** ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ หมื่นเจนภรตกิจ

๑๘๐๔ มงคลนาวิน Mangalana^vin นายเรือตรีมงคล ต้นปืนเรือเสือคำรณสินธุ์ 14/12/14

๔๔๔๗ มงคลบุตร Mangalaputra นายร้อยตรีเทพ แพทย์กองพลทหารบกที่ ๔ ราชบุรี ปู่ชื่อขุนบรรเทาทุกข์ (ม้ง) บิดาชื่อบุญลี้ 20/5/18

๒๘๕๐ มงคลประทีป Mangalapradipa พลเสือป่าสุดใจ ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๖ เมืองธัญญะบุรี มณฑลกรุงเก่า ปู่เฮง บิดาชื่อเทียน 14/2/15

๓๗๒๗ มงคลลักษณ Mangalalakshana ขุนอภิบาลเวชศักดิ์ (เธียร) แพทย์ศุขาภิบาล จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อมงคล บิดาชื่อคล้าย 28/1/16

๕๕๖๐ มงคลวณิช Mangavanija ขุนสิทธิสมบัติ (หมง) ผู้ตรวจฝิ่น มณฑลอุดร บิดาชื่อพาณิชบริบูรณ์ (หลิม) 26/7/19

๑๕๓๒ มงคลวัจน์ Mangalavachana ขุนนิพัทธสพุงเฃตร (คำพัน) นายอำเภอสพุง มณฑลอุดร ทวดชื่อเพี้ยคำมงคล 21/7/15

๖๐๙๗ มงคละสิริ Mangalasiri นักเรียนแพทย์เสือป่ามงคล กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ทวดชื่อศรี 8/10/21

๑๙๒๕ มณฑลผลิน Mandalaphalin นักเรียนมหาดเล็กหลวง โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรนายกลม สกุลชาวสวน 9/3/14

๐๔๙๘ มณฑาศวิน Manda^svin สารถีตรีเลี่ยม* มหาดเล็ก กรมพระอัศวราช 12/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หมื่นไกรเพชร

๔๔๒๘ มณิกาญจนะ Manika^nchana พลเสือป่าตาบ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อทอง 9/5/18

๔๒๔๑ มณินทุ Manindu นายร้อยตรีตอง สัสดีจังหวัดสุพรรณบุรี กับนายพึ่ง (บิดา) และนายหลี่ (พี่) ปู่ชื่อแก้ว ทวดชื่ออินทร์ 5/12/17

๔๔๒๗ มณิบุตร Maniputra พลเสือป่าสฤษดิ์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก บิดาชื่อแก้ว 9/5/18

๖๐๘๑ มณิปันตี Manipanti นักเรียนแพทย์เสือป่ามณี กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 8/11/21

๑๐๘๙ มณิสุต Manisuta ขุนนา (เพิ่ม) บิดา กับนายพูน ผู้ช่วยคลังมณฑลราชบุรี (บุตร) ขุนนาเป็นบุตรนายแก้ว 6/3/13

๔๘๕๙ มณีกุล Manikula ขุนวรลักษณบุราภิรมย์ (มณี) นายอำเภอในมณฑลนครสวรรค์ 5/4/19

๐๙๖๐ มณีจันทร์ Mani^chandra นายร้อยโทอ่อน ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อจันทร์ 12/2/13

๓๑๘๓ มณีดิษ Manitisha นายเรือตรีทองดี นายทหารเรือนอกราชการ ทวดชื่อดิษ ปู่ชื่อมณี 17/6/16

๔๑๘๔ มณีทัต Manidatta นายร้อยตรีถนอม กรมทหารบกราบที่ ๑๓ ทวดชื่อหมื่นภักดี (แก้ว) ปู่ชื่อขุนวิเศษโควิฬ (ทัศน์) 29/8/17

๓๒๒๙ มณีนันทน์ Mani^nandana นายร้อยเอกพุฒ กรมทหารพรานในกองพลทหารบกที่ ๖ ปู่ชื่อแก้ว 1/7/16

๖๓๘๕ มณีพรรณ Manibarna พลเสือป่ากู่ ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้อยที่ ๓ กองเสือป่าจังหวัดนครพนม ปู่ทวดชื่อหลวงวิเศษ (แก้ว) ปู่ชื่อพระสุริโย (อุ่นเรือน) บิดาชื่อพัน 26/8/22

๔๐๒๘ มณีรมย์ Maniramya ขุนอาทรภารพล (ฉาย) สัสดีจังหวัดลพบุรี ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อชื่น 13/6/17

๔๑๘๕ มณีรังสี Maniransi ขุนบำเรอนงคราญ (ตาด) กรมสนมพลเรือน กระทรวงวัง ปู่ชื่อแก้ว บิดาชื่อแสง 29/8/17

๔๗๙๔ มณีวงศ์ Manivansa หลวงราชนาถภักดี (บุญหลง) กรมการพิเศษจังหวัดลำปาง ปู่ชื่อพญามณีจักร์ (หนานมณีวัน) 5/4/19

๔๓๘๑ มณีวัต Manivat รองผู้กำกับตรีวันล่อง ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลสุราษฎร์ กับนายวั่นสุย ปู่ชื่อปิ่น 23/2/17

๐๒๒๒ มนตริวัต Mantrivat พระยาราชมนตรี (เลื่อน) จางวางมหาดเล็กในพระราชสำนักสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินี 7/7/13

๐๑๐๕ มนตรีกุล ณ กรุงเทพ Montrikul na Krungdeb หลวงศักดิ์ นายเวร* (หม่อมหลวงเชื้อ) มหาดเล็ก กองตั้งเครื่อง สำหรับหม่อมหลวงผู้สืบสกุลจาก เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี 24/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยานรรัตนราชมานิต จางวางกรมคลังวรภาชน์

๒๘๔๑ มนธาตุผลิน Mandha^tuphalin พลเสือป่าพริ้ง ผู้กำกับลูกเสือกองที่ ๓๖ โรงเรียนวัดราชบพิธ ปู่ชื่อมนทา 14/2/15

๖๓๗๙ มนะพันธานนท์ Manabandha^nanda นายหมู่โททุย เสมียนประจำแพนกเสนาธิการ กองเสนารักษาดินแดนตวันออก ปู่ทวดชื่อเป้า ปู่ชื่อมน บิดาชื่อเชื่อม 26/8/22

๒๐๖๗ มนะวณิช Manavanija นักเรียนทหารกระบี่มิน กรมโขนหลวง บุตรนายมน พ่อค้า 18/3/14

๒๐๒๙ มนะเวส Manavesa นักเรียนทหารกระบี่อิน (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายมน พ่อค้า 18/3/14

๒๒๐๒ มนาศวิน Manasvin มหาดเล็กวิเศษแหละ สารถีในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อมัน 14/4/15

๖๑๙๕ มนาศัย Mana^saya จ่าโทเย็น ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อใจ ปู่ชื่อใส บิดาชื่อพุฒ 10/12/21

๕๙๓๙ มนุญปิจุ Manunpichu ขุนกัลยาณวิทย์ (เกิด) ศึกษาธิการจังหวัดประทุมธานี ทวดชื่อสำลี ปู่ชื่อนุ่น บิดาชื่อไซ 28/5/21

๒๗๘๙ มโนหรทัต Manoharadat นักเรียนราชแพทยาลัยศรีนวล กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อยวน 19/12/15

๓๒๐๑ มหาคามิน Maha^ga^min นายศุข มหาดเล็กรายงาน มณฑลกรุงเก่า บ้านเดิมของสกุลอยู่บ้านใหญ่ อำเภอเสนากลาง แขวงกรุงเก่า 17/3/16

๒๙๐๔ มโรหะบุตร Marohaputra ลูกเสือเอกยุโสะ นายหมู่ลูกเสือกองที่ ๑ โรงเรียนตัวอย่างเมืองปัตตานี ปู่ชื่อหวันมะโรห์ 14/2/15

๒๗๕๒ มฤคทัต Mrigadatta ขุนบริบาลเวชกิจ (ติ๊ด) แพทย์ประกาศนียบัตรประจำโรงเรียนราชแพทยาลัย ปู่ชื่อไท้ บิดาชื่อกวาง 7/11/15

๓๘๕๙ มฤคลักษณ Mrigalakshana พันเด็กชาช่วง กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่อกวาง บิดาชื่อเหมือน 1/3/16

๔๕๑๙ มฤคเวศ Mrigavesa ขุนลิขิตสุนทรการ (หยิน) กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อกวาง 12/6/18

๒๙๙๙ มฤคสนธิ Mrigasandhi มหาดเล็กวิเศษเฟื่อง กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อเชื่อม ปู่ชื่อมั่ง 16/4/16

๐๙๘๒ มลทัต Maladatta นายร้อยตรีเทียน ประจำกองทหารพาหนะที่ ๔ มณฑลราชบุรี กับนายอ่วม (บิดา) นายอ่วมเป็นบุตรนายมล 12/2/13

๖๑๕๑ มวานนท์ Mava^nanda นายพัก สังกัดกรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อพั้ว 19/11/21

๕๑๙๐ มหถาวร Mahathavara นายร้อยตำรวจตรีถนอม กรมตำรวจพระนครบาล กับนายโต บิดา ปู่ชื่อคง 14/6/19

๔๘๗๙ มหพันธ์ Mahabhandha รองอำมาตย์ตรีเชื่อม กระทรวงมหาดไทย กับนายโต (บิดา) ปู่ชื่อดิด 5/4/19

๕๒๙๑ มหสุวัณณ Mahasuvanna นายร้อยตำรวจโทใหญ่ กองตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปู่ทวดชื่อทอง บิดาชื่อทอง 29/6/19

๕๐๒๔ มหะวาร Mahava^ra พลเสือป่าวัน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อโห้ บิดาชื่อโต 24/5/19

๔๙๒๒ มหัคหะกาญจนะ Mahagghaka^nchana นักเรียนแพทย์เสือป่าสุวรรณ กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19

๕๑๘๒ มหัทธนาคม Mahaddhana^gama นายร้อยตำรวจโท ขุนสัญจรธุระการ (พึ่ง) กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อหลวงพิทักษ์ (มา) 14/6/19

๕๔๑๔ มหัธนานนท์ MahaDdhana^nanda นายหมวดตรีเฮง กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี ปู่ชื่อฮวด 29/6/19

๖๓๗๘ มหัปปภา Mahappabha^ นายหมู่ตรีสว่าง ประจำกองร้อยที่ ๑ กองเสือป่ารักษาดินแดนฉะเชิงเทรา ปู่ทวดชื่อศรีหริ่ม ปู่ชื่อโต บิดาชื่อท้อ 26/8/22

๕๖๘๔ มหากณานนท์ Maha^kana^nanda นายหมู่ตรีเข่ง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อโต 9/8/19

๕๗๓๕ มหากนก Maha^kanaka นักเรียนมหาดเล็กหลวงบุนนาค กับนายทอง บิดา ปู่ชื่อโต 3/9/19

๒๒๘๗ มหากนิษฐ Maha^kanishtha นายร้อยตำรวจโทฟู พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช ทวดชื่อท้วม (=มหา) ปู่ชื่อจุ้ย (= จ้อย = กนิษฐ) 7/6/15

๔๐๖๕ มหากาญจนะ Maha^ka^nchana รองอำมาตย์โทสนธิ์ ครูโรงเรียนพณิชยการวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ ปู่ชื่อขุนท่า (ท้วม) บิดาชื่อทอง 20/6/17

๑๑๔๐ มหากายนันทน์ Maha^ka^yanandana ขุนมานิติธนานุวัติ (สว่าง) สมุหบาญชีอำเภอแม่น้ำอ้อม จังหวัดสมุทสงคราม ทวดชื่อท้วม 10/3/13

๔๑๐๒ มหากายิน Mahakayin นายร้อยเอกเจริญ กรมทหารบกราบที่ ๕ ปู่ชื่อท้วม ทวดชื่อแถม บิดาชื่อเทพ 7/7/17

๑๒๐๐ มหากายี Mahakayi พระยาไชยศิรินทรภักดี* (สวัสดิ์) บุตรหลวงพิจารณา (ท้วม) 30/3/13 * พระยาพิศณุโลกบดี ผู้ว่าราชการเมืองพิศณุโลก

๓๙๓๘ มหากุล ณ กรุงเทพ Maha^kul na Krungdeb หม่อมราชวงศ์วงศ์ สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศวร 17/5/17

๑๑๖๘ มหาเกตุ Maha^ketu หลวงพิทักษ์โกวิลาวัน (จัน) รองเสนามหาดไทยนครลำภูน ปู่ชื่อนายพลุ้ย บิดาชื่อหลวงพิทักษ์พุทธบารมี (เกต) 15/3/13

๒๘๕๔ มหาเกษ์ตริน Maha^kshetrin พลเสือป่าสวย ผู้กำกับลุกเสือ กองที่ ๕ คณูโรงเรียนนครพิทยาคม เมืองนครนายก ปู่ชื่อโต ชาวนา 14/2/15

๑๐๖๙ มหาขันธ์ Maha^khandha ขุนสกลสาลีกิจ (ป้อม) นายทะเบียนและผู้รั้งกรมการตำแหน่งนา เมืองสุพรรณบุรี เป็นบุตรพระยาโยธาเขื่อนขันธ์ (โต) 5/3/13

๕๙๕๔ มหาคีตะ Mahagita ขุนกำจัดโคาพาธ (จินดา) แพทย์กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล กับนายใช้ (พี่) บิดาชื่อไล้ ปู่ชื่อดี 11/6/21

๑๖๕๖ มหาจันทร Maha^chandra นายพันตรี หลวงศัลยวิทยปรีชา (เจริญ) เสนาธิการกองพลที่ ๕ ปู่ชื่อนายจัน บิดาชื่อนายใหญ่ 6/10/14

๑๘๕๐ มหาดิลก Maha^tilaka นายร้อยโทพุก ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒ ปู่ชื่อท้วม บิดาชื่อเจิม 20/12/14

๓๔๑๗ มหาทัพภ์ Maha^dabbha ขุนบรรจงพินิจ (แช่ม) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อท้วม บิดาชื่อขุนกลางคดี (ทับ) 2/9/16

๐๖๓๐ มหานนท์ Maha^nanda พระพิไชยชลสินธุ์ (พริ้ง) สังกัดกระทรวงมหาดไทย กับนายร้อยตรีเพิ่ม กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาพระพิไชยฯ ชื่อขุนไชยเสนา (โต) 21/9/13

๑๐๖๒ มหานีรานนท์ Maha^nira^nanda พระยาประสิทธิสงคราม (นุช) ผู้ว่าราชการเมืองกาญจนบุรี ปู่ชื่อนายขุนเณร 1/3/13

๔๓๓๔ มหาบุณย์ Maha^punya รองผู้กำกับตรีบุญรอด ครูโรงเรียนวัดบางนา จังหวัดพระประแดง กับนายโต (บิดา) ทวดชื่อโต 18/2/17

๔๖๔๐ มหาปาณ Mahapa^n พันจ่าเอกแจว กองพันพาหนะ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อโต บิดาชื่อปาน 10/10/18

๒๒๗๘ มหาเปารยะ Maha^paurya อำมาตย์เอก พระยาประชากิจกรจักร (ทับ) ผู้ว่าราชการเมืองนครศรีธรรมราช ปู่ชื่อโต ทวดชื่อเมือง 7/6/15

๒๔๗๑ มหาผลิน Maha^phalin นายวาศ พนักงานกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อโต ทำสวน 27/8/15

๒๘๑๐ มหาพันธน์ Maha^bandhana หลวงสารักษ์สารนัย (เยื้อง) ผู้พิพากษาศาลเมืองนครน่าน พี่ กับขุนสมานหิรัยกิจ (ปุ๋ง) ผู้ช่วยคลังมณฑลพายัพ น้อง บิดาชื่อใย ปู่ชื่อโต 19/12/15

๑๗๗๗ มหาภาส Maha^bha^sa นายร้อยตรีสุทธิ์ ผู้แทนนายทหารเสนาธิการกองพลที่ ๒ มณฑลนครไชยศรี บิดาชื่อนายโต ปู่ชื่อพระพลสงคราม (แสง) 12/12/14

๕๖๖๑ มหามิตร Maha^mitra นักเรียนมหาดเล็กหลวงสนิท กับนายใหญ่ บิดา ปู่ชื่อมิตร 9/8/19

๒๔๑๒ มหามุสิก Maha^musika นายสนิท มหาดเล็กรายงาน มณฑลนครศรีธรรมราช ทวดชื่อหลวงพิไชยวารี (หนู) ปู่ชื่อขุนวิสูตรมณเฑียร (โต) 23/7/15

๕๒๙๓ มหายศกุล Maha^yasakula นายร้อยตำรวจตรีเทศ กองตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปู่ชื่อมหายศ 29/6/19

๑๑๖๕ มหายศนันทน์ Maha^yasanandana เจ้าอุตรการกุศล (มหาไชย) รองผู้พิพากษาศาลนครน่าน เหลนพระยาน่านมหายศ 15/3/13

๔๗๗๕ มหายศปัญญา Maha^yasapanya^ พระยาบุรีรัตน (น้อยหนู) กรมการพิเศษจังหวัดแพร่ ปู่ชื่อพระยาบุรีรัตน (หนานมหายศ) บิดาชื่อพระยาบุรีรัตน (หนานปัญญา) 5/4/19

๓๐๕๖ มหายุวานนท์ Maha^yuva^nanda นายร้อยโทแวว เจ้าพนักงานแสงสรรพาวุธ กองพลทหารบกที่ ๕ ปู่ชื่อขุนลพบุรีราเมศวร์ (โต) บิดาชื่อจางวางถึก 14/5/16

๐๖๒๑ มหารมณ์ Maha^ramna นายร้อยเอกโต กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับนายหร่ำ บิดา 21/9/13

๑๐๐๒ มหารมย์ Maha^ramya ว่าที่นายร้อยตรีแช่ม ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๔ มณฑลราชบุรี บุตรนายโต หลานนายชื่น 13/5/17

๕๗๖๖ มหารักขกะ Maha^rakkhaka พลเสือป่าช่วง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อพระวิเศษสาลี (โต) ปู่ชื่อพระยงกิติยาวุฒ (บุญเลี้ยง) 15/12/19

๐๘๒๓ มหารักษิต Maha^rakshita นายร้อยโทปลื้ม ประจำกองร้อยที่ ๑ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๓ เมืองสระบุรี กับนายใย ( บิดา) นายใยเป็นบุตรหลวงรักษาจุมพล ๆ เป็นบุตรหลวงมหาธิราช 10/12/13

๕๗๙๕ มหารัต Maha^rata นายหมู่ตรีผัง กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ กับนายแดง (บิดา) ปู่ชื่อขุนเพชร์อินทรา (โต) 25/6/20

๒๑๒๙ มหาฤทัย Maha^hridaya นักเรียนทหารกระบี่ผล (ข) กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อโต บิดาชื่อใจ 23/3/14

๑๑๖๔ มหาวงศนันทน์ Maha^vansanandana เจ้าวรญาติ (เทพรศ) นายงานคมนาคม นครน่าน หลานพระยาน่านมหาวงศ์ 15/3/13

๒๐๙๑ มหาวณิช Maha^vanija นักเรียนทหารกระบี่แย้ม กรมโขนหลวง ปู่ชื่อโต พ่อค้า 18/3/14

๕๕๐๕ มหาวสุ Maha^vasu ขุนนรเขตพิภัชน์ (ใหญ่) กรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อแก้ว 5/7/19

๐๗๐๐ มหาวังศวัต Maha^vansavat ขุนประสานสัชฌุกร (เล็ก) ผู้ช่วยนายเวร กรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ หลานหลวงยกรบัตร (มหาวงศ์) 21/9/13

๒๗๔๓ มหาวัจน์ Maha^vachana ขุนวิธานธุระกรรม (เหลี่ยม) ผู้ช่วยพระคลัง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทวดชื่อโต ปู่ชื่อคำ 7/5/15

๑๗๘๖ มหาศร Maha^sara นายเรือโทลออ รั้งตำแหน่ง ต้นกอง กองโรงเรียนนายเรือแลนายช่างกล ปู่ชื่อโต บิดาชื่อสอน 12/12/14

๓๔๗๙ มหาศรานนท์ Maha^sara^nanda นายเรือโทโก๋ กรมทหารบกพาหนะของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ บิดาชื่อโต ปู่ชื่อศร 7/10/16

๐๑๕๖ มหาศวิน Mahasvin หลวงวิสูตรอัศดร (โต) กรมพระอัศวราช 3/7/13

๒๖๐๗ มหาสถิตย์ Maha^sthitya นายเรือตรีชุ่ม นายช่างกลกองเรือกลชั้น ๔ บิดาชื่อโต ปู่ชื่อยัง 10/10/15

๑๐๔๔ มหาสมิติ Maha^smiti ว่าที่นายร้อยตรีปิ่น ประจำกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี บุตรหลวงรักษาพล (ใหญ่) หลานนายยิ้ม 20/2/13

๔๗๖๕ มหาสันทนะ Maha^sandana ขุนบรรณกรโกศล (สัน) ปลัดจังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อขุนสุนทร (โต) 3/2/18

๑๒๘๐ มหาสารินันทน์ Maha^sa^rinandana หลวงธรณีบาล (ทองคำ) นายอำเภอบางซื่อ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อนายมหาขุนทอง 13/4/14

๓๔๑๙ มหาสิงห์ Maha^sinha พันเด็กชาตรีสอน กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อสิงโต 2/9/16

๕๗๖๒ มหาสินานนท์ Maha^sina^nanda นายหมู่โทแอ๊ว กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อใหม่ 15/12/19

๒๕๙๓ มหาสุคนธ์ Maha^sugandha อำมาตย์ตรี หลวงสมัคบุรีรมย์ (จอน) ผู้กำกับการพลตระเวณ บิดาชื่อใหญ่ ทวดชื่อขุนชะนะฯ (กลิ่น) 3/10/15

๒๘๐๙ มหาสุวรรณ Maha^suvarna หลวงนารถนิติธาดา (ปุ่น) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อพันเทพศักดิ์ (ขุนทอง) 19/12/15

๓๘๔๖ มหาโสม Maha^soma พลเสือป่าตุ๊ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายจีด (บิดา) ทวดชื่อโสม ปู่ชื่อท้วม 18/2/16

๓๙๘๘ มหิษะคามิน Mahishaga^min ขุนจรุงชวนะภูน (เปล่ง) ธรรมการจังหวัดสวรรคโลก ตั้งเคหะสถานดั้งเดิมที่ตำบลบางกระบือ บิดาชื่อโพธิ์ ปู่ชื่อทั่ง 2/6/17

๓๙๘๕ มหิษานนท์ Mahisha^nanda นายร้อยโทโต๊ะ นายทหารคนสนิท กรมทหารบกราบที่ ๑๐ ปู่ชื่อควาย 2/6/17

๒๙๘๗ มโหตตร Mahottara นายร้อยโทเชื้อ กรมทหารบกม้าในกองพลทหารบกที่ ๗ ปู่ชื่อหลวงอุดรฯ บิดาชื่อโต 16/4/16

๕๗๔๔ มโหสถนันทน์ Mahosathanandana เด็กชาทองดี กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก กับนายเชย (บิดา) ปู่ทวดชื่อพระศรีมโหสถ 15/12/19

๔๓๕๗ มะกรครรภ Makaragarbha รองผู้กำกับตรีกิมหยู ครูโรงเรียนตัวอย่างมณฑลร้อยเอ็จ บิดาชื่อเหล็ง 22/2/17

๔๓๗๕ มะกรทัต Makaradat นายหมู่ลูกเสือเอกหยู ครูโรงเรียนตัวอย่างจังหวัดระยอง ทวดชื่อเหล็ง 23/2/17

๔๓๓๙ มะกรวัฒนะ Makaravadhana รองผู้กำกับตรีเลี้ยง ครูโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม กับนายสง่า (บิดา) ปู่ชื่อมังกร 18/2/17

๔๓๓๒ มะกรสาร Makarasa^ra รองผู้กำกับตรีสารี ครูโรงเรียนประทุมคงคาราม กรุงเทพฯ บิดาชื่อเหล็ง 18/2/17

๖๑๓๗ มะนะมุตติ Manamutti นายเรือตรีหมุด ร.น.ส. นายท้ายเรืออนันตนาคราช กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า ปู่ชื่อนะ บิดาชื่อแม้น 22/10/21

๓๖๑๔ มะยานนท์ Maya^nanda พันจ่าเอกยัง เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อมะ 11/12/15

๐๙๙๗ มัฆมาน Maghama^na ว่าที่นายร้อยตรีเทย ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อมั่ง บิดาชื่อมี 13/2/13

๒๕๖๘ มัฆลักษณ Maghalakshana นายร้อยเอก ขุนทรงสุธารส (แม้น) สมุหบาญชีกรมแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก ปู่ชื่อมั่ง บิดาชื่อเหมือน 3/10/15

๑๕๓๐ มัฆวิบูลย์ Maghavipulya หลวงศุภกิจวิเลขการ (เชย) ปลัดจังหวัดขุขันธ์ มณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อนายมั่ง 21/7/14

๓๘๗๘ มัฆะเนมี Maghanemi นายร้อยโทเบี๊ยน กรมทหารบกราบที่ ๕ กับนายล้วน (บิดา) ทวดชื่อมั่ง ปู่ชื่อล้อม 17/3/16

๔๑๐๘ มัฆะมัต Maghamat รองเสวกตรี นายพิศาลภักดี (เล็ก) กรมพระตำรวจวัง ปู่ชื่อมั่ง บิดาชื่อน้อย 17/7/17

๔๒๓๖ มัฆะศร Maghasara นายปลั่ง กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อสอน บิดาชื่อมั่ง 13/10/17

๑๓๗๓ มังคลคีรี Mangalagiri พระพิทักษ์นครพนม (โต๊ะ) นอกราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อพระบรมราชา (มัง) 25/4/14

๒๑๘๓ มังคลสุต Mangalasuta นายบุญจิตร ปลัดเวรการกองรถ กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อมั๊ง 14/4/15

๕๖๖๓ มังคละกนก Mangalakanaka พันเด็กชาตรีแฉ่ง กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ปู่ทวดชื่อมั่ง ปู่ชื่อทอง 5/8/19

๕๗๐๔ มังคละเสรณี Mangalasreni นายร้อยตรีริ้ว กรมยุทธศาสตร์ทหารบก บิดาชื่อเหม็ง 22/8/19

๑๓๗๖ มังคลัษเฐียร Mangalashthira นายร้อยเอก หลวงประชาเชฐกิจ (สด) สัสดีมณฑลนครราชสีมา บิดาชื่อหลวงเทพเสนาสัสดี (มัง) ปู่ชื่อคง 25/4/14

๐๗๗๑ มังคลานนท์ Mangala^nanda นายร้อยตรีมุ่ย นายเวร กรมทหารช่าง กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อฮ้อ พ่อชื่อจ๋าย 21/11/13

๑๐๕๕ มัชฌิมานนท์ Majjhima^nanda นายสวัสดิ์ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองนครปฐม ปู่ชื่อนายเที่ยง 1/3/13

๑๐๔๒ มัญชานนท์ Manja^nanda ขุนบำเหน็จวรญาณ (รอด) กับนายร้อยตรีทองดี นายเวรกรมทหารราบที่ ๑๒ มณฑลนครไชยศรี ขุนบำเหน็จวรญาณเป็นบุตรหลวงอาสาพลราช (มอญ) 20/2/13

๕๕๔๕ มัฎฐานนท์ Mattha^nanda ขุนวิบูลย์ธนกิจ (เชื้อ) กรมฝิ่นหลวง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนายเกลี้ยง (บิดา) ปู่ชื่อกลิ่น 26/7/19

๐๕๖๒ มัณฑนะศิริ Mandanasiri ขุนบริรักษ์นิเวศน์ (เลี่ยม) กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง 23/8/13

๔๕๕๕ มัณฑนานนท์ Mandana^nanda นายร้อยตรีทองอยู่ กรมทหารบกม้าพิศณุโลก ปู่ชื่อเมี้ยน บิดาชื่อม้วน 9/7/18

๓๘๔๙ มัณฑรมย์ Mandaramya พลเสือป่าเขียว กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อชื่น บิดาชื่อเลี่ยม 18/2/16

๐๔๔๓ มัณฑะจิตร Mandachitra มหาดเล็กวิเศษมณฑา กรมมหาดเล็ก* 7/8/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมชาวที่"

๒๐๖๐ มัณฑะวณิช Manda^vanija นักเรียนทหารกระบี่พูล กรมโขนหลวง บุตรนายเลี่ยม พ่อค้า 18/3/14

๒๓๔๔ มัณฑานนท์ Manda^nanda พันจ่าตรีลี ต้นปืนเรือตอร์ปิโด ๒ บุตรนายหมัน 27/6/15

๐๘๐๔ มัณฑุกานนท์ Manduka^nanda นายร้อยตรีล่ำ ประจำกองตำรวจภูธร บิดาชื่อกบ 4/12/13

๔๐๕๘ มัณยัษเฐียร Manyashthira รองอำมาตย์ตรีปั๋ง กรมยกระบัตรทหารบก กับนายเกี้ย (บิดา) ทวดชื่อมั่น ปู่ชื่อรอด 20/3/17

๓๘๓๙ มัณยากาศ Manya^ka^sa พลเสือป่าปลั่ง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายโหมด (บิดา) ทวดชื่อแก้ว ปู่ชื่อแจ้ง 17/2/16

๓๘๐๕ มัณยานนท์ Manya^nanda พลเสือป่า ขุนสมรรถคุรุการ (ชวน) ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒ มณฑลจันทบุรี กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อแก้ว 10/2/16

๑๗๔๕ มัตตะเดช Mattateja นายร้อยตรีเยื้อน ประจำกรมแผนที่ ปู่ชื่อฉุน บิดาชื่อเดช 12/11/14

๐๙๒๒ มัติศิลปิน Matisilpin หลวงหัตถกิจเลฃา (หมัด) กรมช่างสิบหมู่ กระทรวงวัง 17/1/13

๒๔๓๗ มัธยมจันทร Madhyoamachandra ว่าที่นายพันตรี หลวงจำนงยุทธกิจ (พรต) นายทหารกองหนุน สังกัดกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ บิดาชื่อกลาง ปู่ชื่อจัน 22/8/15

๑๕๕๔ มัธยมนันทน์ Madhyamanandana หลวงวิภักดิ์สตานุกิจ (ลี) นายอำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ (ร้อยเอ็จ) กับนายพูน (บิดา) ปู่นายพูนชื่อจีนเอว 27/7/14

๔๓๘๔ มัธยมบุรุษ Madhyamapurush ผู้กำกับตรีจรูญ ครูใหญ่โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ทวดชื่อตงหยิน ปู่ชื่อเจียวกี่ บิดาชื่อม้าเสี้ยว 23/2/17

๒๙๔๕ มัธยมางกูร Madhyama^nku^ra รองอำมาตย์ตรีตาบ ธรรมการเมืองสมุทสาคร แส้เดิม "ตง" 8/3/15

๖๒๘๐ มันตลัมพะ Mantalamba นายหมู่ตรีเคลื่อน ประจำกองเสนารักษาดินแดนตวันออก ปู่ชื่อหมัน บิดาชื่อคล้ำ 25/3/21

๐๗๕๗ มันทรานนท์ Mandra^nanda นายร้อยตรีเนตร์ สมุหบาญชี กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อหมั่น 6/11/13

๒๕๖๗ มัยเกษตริน Mayakshetrin มหาดเล็กนักเรียนทรัพย์ กรมโขนหลวง บิดาชื่อมุ้ย ชาวนา 29/9/15

๑๘๐๖ มัลลิกะนาวิน Mallikana^vin นายเรือตรีมลิ ผู้บังคับการเรือเทวาสุราราม 14/12/14

๕๒๘๑ มัลลิกะมาลย์ Mallikama^laya นายร้อยตำรวจตรีมาไลย กรมตำรวจพระนครบาล และนายมะเล บิดา ปู่ชื่อล้วน 29/6/19

๔๒๖๗ มัลลิกะมาส Mallikama^s รองอำมาตย์ตรีกลอน แพ่งจังหวัดนครศรีธรรมราช กับพลเสือป่าเฟื่อง (น้อง) นายดอม (น้อง) ปู่ชื่อหลวงศรีวังราช (มลิ) บิดาชื่อมาศ 12/12/17

๓๐๒๓ มัลลิกานนท์ Mallika^nanda พันจ่าโทจอน พันจ่าช่างกล เรือเสือคำรณสินธุ์ ปู่ชื่อมลิ 7/5/14

๕๒๖๘ มัลลิกาภา Mallikabha นายร้อยตำรวจตรีแสง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อมลิ 29/6/19

๒๙๗๘ มาฆลักษณ์ Ma^ghalakshana รองหุ้มแพรเมี้ยน กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่อคล้าย ปู่ชื่อมาก 9/4/16

๒๒๒๗ มาฆะสมิต Ma^ghasmita นายผล กองคลังวรภาชน์ บิดาชื่อมาก ปู่ชื่อแย้ม 7/5/15

๐๗๑๘ มาณะจิตต์ Ma^nachitta นายร้อยตรีสุดใจ หัวหน้าแพนกที่ ๑ กรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม หลวงลักษมานา (หม่าน) เป็นปู่ 3/10/13

๔๑๔๒ มาณะวิท Ma^navid ขุนเสรฐวิทย์ (ไท้แก) ครูโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ กรุงเทพฯ ปู่ชื่อมา บิดาชื่อง้วน 3/8/17

๖๑๑๔ มาตังคกุล Ma^tangakula เด็กชาเปลื้อง กรมรถยนตร์หลวง 15/10/21

๐๖๗๐ มานิตยกูล Ma^nityakul หลวงพิรุฬหิรัญรัช (เชื้อ) ผู้ช่วยคลัง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ นามนี้ให้สำหรับบรรดาบุตรหลานผู้สืบสายโลหิตตรงลงมาจากเจ้าพระยานรรัตนราชมานิตย์ (โต) 21/9/13

๓๕๐๐ มานุชานนท์ Manuja^nanda พลเสือป่าเคลือบ กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อมา บิดาชื่อนุช 30/10/16

๕๙๑๒ มายะกฤษณะ Mayakrishna พลเสือป่าดำ กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อโต บิดาชื่อม้าย 1/2/20

๒๐๕๘ มายะเวส Ma^yavesa นักเรียนทหารกระบี่เปรื่อง กรมโขนหลวง บุตรนายแปลก พ่อค้า 18/3/14

๖๐๔๔ มายุสิริ Ma^yusiri นายหมู่เอกแม้น กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อมา 6/8/21

๔๙๓๓ มายูระปิญชะ Ma^yu^rapinja นักเรียนแพทย์เสือป่าแวว กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายขุน (บิดา) ทวดชื่อมา ปู่ชื่ออ่ำ 16/4/19

๒๓๑๓ มาลกานนท์ Malaka^nanda รองอำมาตย์ตรี ขุนพิทักษ์ทวีป (สว่าง) เลฃานุการมณฑลภูเก็จ บิดาชื่อหลวงธรรมปรีชา (พลับ) 7/6/15

๑๙๔๙ มาลยมณฑล Ma^layamandala นายร้อยตรีจันทร์ แพทย์ประจำกรมทหารม้าที่ ๑๐ ปู่ชื่อมาลย์ บิดาชื่อวง 10/3/14

๒๗๓๐ มาลยมาน Ma^layaman ว่าที่นายเรือตรีมั่ม แพทย์กองพยาบาลทหารเรือกลาง ปู่ชื่อสร้อย ทวดชื่อมี 7/11/15

๓๐๒๖ มาลยมาลี Ma^layama^li พันจ่าโทยอด พันจ่าช่างกล เรือวิเทศกิจการ ปู่ชื่อมาลัย ทวดชื่อมาลิ 7/5/16

๒๒๘๓ มาลยานนท์ Ma^laya^nanda รองอำมาตย์โท ขุนรัฐวุฒิวิจารณ (เขียน) นายอำเภอกลาย เมืองนครราชสีมา บิดาชื่อมาลัย 7/6/15

๐๐๐๒ มาลากุล ณ กรุงเทพ Mal?kul na Krungdeb พระยาวิสุทธสุริยศักดิ์ (หม่อมราชวงษ์เปีย)* เสนาบดีกระทรวงธรรมการ กับพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียร (หม่อมราชวงษ์ปุ้ม)** เสนาบดีกระทรวงวัง สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจาก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอชั้น ๒ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ 30/5/13 เขียนให้เอง * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี
** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น เจ้าพระยาธรรมธิกรณาธิบดี

๒๐๒๖ มาลิเวส Ma^livesa นักเรียนทหารกระบี่อั๋น กรมโขนหลวง บุตรนายสร้อย พ่อค้า 18/3/14

๐๔๑๗ มาลิเสน Ma^lisen นายลี้*มหาดเล็ก กรมชาวที่ 3/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น มหาดเล็กวิเศษ ขุนนรินทร์รักษา

๕๔๔๗ มาศกสิน Ma^sakasin พลเสือป่าอยู่ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อมาศ 29/6/19

๐๗๙๔ มาศมัณฑนะ Ma^samandana หลวงธนาทรพินิศ (หม่น)
สรรพากรเมืองกรุงเก่า ปู่ชื่อคำ 4/12/13

๑๒๙๕ มาศรัตน Ma^saratna หลวงชนูประการกิจ (ทัศน์) นายอำเภอจันทึก เมืองนครราชสีมา ทวดชื่อพระพรหมยกรบัตร (ทอง) ปู่ชื่อหลวงปลัด (แก้ว) 15/4/14

๔๙๗๘ มาฬมงคล Mala^mangala นายหมู่ตรีทิ้ง กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายมงคล (บิดา) ปู่ชื่อปราง 17/5/19

๔๒๓๐ มิคะเสน Migasena พันจ่าเอกกิ๊ม ผู้ช่วยนายคลังลหุภัณฑ์ กองพัศดุทหารเรือ ปู่ชื่อฮีออง บิดาชื่อกวาง 13/10/17

๔๙๘๘ มิคาทนานนท์ Miga^dna^nanda พลเสือป่าสาย กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อหมอก 17/5/19

๕๑๒๙ มิตตะมธุ Mittamadhu ขุนเทศานุกิจ (ผาด) กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ทวดชื่อขุนชาติสุรินทร์ (มิ) บิดาชื่อหวาน 14/6/19

๓๐๘๖ มิตรานนท์ Mitra^nanda พระสรศาสตร์ราชสภาบดี (แฉล้ม) อธิบดีผู้พิพากษาศาลมณฑลอุดรธานี ปู่ชื่อมิตร 21/5/16

๒๐๒๓ มิลินทเกษตริน Milindakshetrin นักเรียนทหารกระบี่เคลือบ กรมโขนหลวง ปู่ชื่อพึ่ง ชาวนา 18/3/14

๓๖๕๑ มิลินทคุปต์ Milidagupta นายร้อยโทพิง กรมทหารบกราบที่ ๑๗ ปู่ชื่อพึ่ง 17/12/16

๓๕๖๑ มิลินทจินดา Milindachinta^ นายวุฒิ กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อพระยาอินทราทิตย์ (ผึ้ง) ปู่ชื่อขุยพฤกษการประสิทธิ์ (จีน) 25/11/16

๑๘๖๒ มิลินทมาน Milindama^na นายร้อยโทรอด ผู้ช่วยสัสดีมณฑลร้อยเอ็จ กับนายแก้ว (บิดา) ปู่ชื่อผึ้ง ทวดชื่อมี 20/12/14

๒๗๒๙ มิลินทรางกูร Milinda^nku^ra ว่าที่นายเรือตรีฮวด แพทย์กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๖ ปู่ชื่อผึ้ง 7/11/15

๑๙๒๔ มิลินทวณิช Milindavanija นักเรียนมหาดเล็กหลวงใหญ่ โรงเรียนมหาดเล็กหลวง บุตรขุนพิทักษ์บริหาร(ผึ้ง) สกุลค้าฃาย 9/3/14

๑๑๑๘ มิลินทวัต Milindavat นายอั๋น พนักงานสำรวจที่ดิน เมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อพึ่ง 9/3/13

๒๙๐๓ มิลินทวิสมัย Milindavismaya ลูกเสือเอกถอด นายหมู่ลูกเสือโรงเรียนตัวอย่าง มณฑลปัตตานี ปู่ชื่อผึ้ง บิดาชื่อเปลี่ยน 14/2/15

๐๖๖๗ มิลินทสูต Milindasuta พระธนภารพิสิฐ (ชื่น) เจ้าพนักงานเก็บเงิน กรมฝิ่น กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อผึ้ง 21/9/13

๑๑๐๒ มิลินทะทัต Milindadatta นายเทพ พนักงานไปรษณีย์โทรเลข เมืองราชบุรี ปู่ชื่อผึ้ง 7/3/13

๒๙๔๖ มิลินทะบุณย์ Milindapunya ราชบุรุษแหยม ครูโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม ปู่ชื่อผึ้ง บิดาชื่อบุญ 8/3/15

๑๙๒๘ มิลินทะแพทย์ Milindabaedya พลเสือป่าพัน กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ รับราชการประจำกรมสนมพลเรือน บุตรนายพึ่ง แพทย์ 9/3/14

๓๑๓๘ มิลินทะภัค Milindabhaga มหาดเล็กสำรองเหลี่ยม กรมพระอัศวราช ปู่ชื่อพึ่ง บิดาชื่อพัก 4/6/16

๑๙๑๗ มิลินทะภาส Milindabhasa นักเรียนมหาดเล็กหลวงสิต โรงเรียนมหาดเล็กหลวง ปู่ชื่อผึ้ง บิดาชื่อขุนสุนทรภูสิต (แสง) 9/3/14

๔๕๔๖ มิลินทะเลข Milindalekha ราชบุรุษ ขุนเทพภูษิต (ทอง) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ปู่ชื่อผึ้ง บิดาชื่อเขียน 26/6/18

๔๖๗๓ มิลินทะศาลา Milindasala^ ราชบุรุษ ขุสุคนธ์ (ริต) กรมภูษามาลา กระทรวงวัง ทวดชื่อพลับ ปู่ชื่อผึ้ง 26/10/18

๑๙๘๐ มิลินทากาศ Milinda^ka^sa พลเสือป่าถมยา (เล็ก) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อผึ้ง ปู้ชื่อแจ้ง 12/3/14

๐๗๕๘ มิลินทานนท์ Milinda^nanda นายร้อยตรีแช่ม ผู้บังคับหมวด ๔ กองร้อยที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า ปู่คือหลวงวงษาธิราชสนิท (ผึ้ง) 6/11/13

๔๑๓๐ มิลินทานุช Milindanuja ขุนนนทวิจารณ์ (สนอม) ล่ามกระทรวงยุติธรรม กับขุนวุธอรรคนี (นุด) บิดา ปู่ชื่อหลวงวุธอรรคนี (ผึ้ง) 21/7/13

๔๖๗๐ มิลินทาศัย Milinda^saya ราชบุรุษ ขุนวิเศษภักดี (นาม) กรมภูาษมาลา กระทรวงวัง ปู้ทวดชื่อสรอย ปู่ชื่อขุนสารวัด (พึ่ง) 26/10/18

๒๒๖๐ มิลินโทบล Milindopala รองเสวกโท ขุนสันเทศธนานุกิจ (เปลื้อง) นายเวรจดหมาย กรมพระคลังฃ้างที่ ปู่ชื่อผึ้ง ทวดชื่อบัว 19/5/15

๑๘๖๙ มิลินวิจิตร* Milindavichitra ว่ที่นายเรือตรีเพี้ยน ประจำกราบกองโรงเรียนทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อพึ่ง บิดาชื่อขุนจำนงไพจิตร 7/3/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "มิลินทวิจิตร์"

๒๓๙๙ มีนะกนิฐ Minakanishtha รองอำมาตย์ตรีอยู่ ธรรมการเมืองพัทลุง ทวดชื่อมี ปู่ชื่อน้อย 20/7/15

๔๓๖๐ มีนะกรรณ Minakarna รองผู้กำกับตรีย้อม ครูใหญ่โรงเรียนวัดเหนือ มณฑลร้อยเอ็จ ทวดชื่อมี ปู่ชื่อกัน 22/2/17

๔๕๒๕ มีนะจิตติ Minachitti นายร้อยตรีใจ กรมทหารบกราบที่ ๒๐ บิดาชื่อมิน 22/6/18

๓๗๕๐ มีนะนันทน์ Minanandana นายขุน รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓๕ กรุงเทพฯ กับหมื่นแผ้วโป๊จั่น (หว่าง) ทวดชื่อมิน 31/5/16

๔๒๙๐ มีนะรัตน Minaratna พันจ่าเอกบุญ กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อมี บิดาชื่อแก้ว 19/12/17

๒๖๐๘ มีนะโรจน์ Minarochana นายเรือตรีพยอม สำรองราชการกรมยุทธโยธา ปู่ชื่อมี บิดาชื่อเรือง 10/10/15

๓๑๑๙ มีนะวณิช Minavanija นายฮวด สารวัดกรมบัญชาการ กรมมหรศพ ปู่ชื่อหลวงเจริญพานิช (เมี้ยน) 28/5/16

๓๔๕๓ มีนานนท์ Mina^nanda พันจ่าตรีหลิม กองเรือกลชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ปู่ชื่อมี 30/9/16

๔๔๑๓ มีนายน Mina^yana นายหมู่ตรีอ้น กรมเสือป่ารักษาดินแดนตะวันตก กับนายหยวย (บิดา) ปู่ชื่อหมิ่น 4/5/18

๒๑๙๘ มีนาศวิน Mina^svin มหาดเล็กวิเศษปุ้ย สารถีในกรมพระอัศวราช บิดาชื่อมี 14/4/15

๖๒๖๙ มีระเกตุ Mi^raketu นายคำ พนักงานเบิกเงิน กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อมี ปู่ชื่อจาด บิดาชื่อเครือ 25/2/21

๐๘๗๔ มีระเสน Mirasena ขุนสิงหโกษา (เปลื้อง) พระคลังเมืองสิงห์บุรี ปู่ชื่อมี 19/12/13

๐๒๑๒ มุกดาประกร Muktaprakara ขุนนิพันธ์นิติสิทธิ์* (สุวรรณ) ครูโรงเรียนมหาดเล็กหลวง สกุลช่างมุก กรมช่างสิบหมู่ 7/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงอนุสิษฐดรุณราช

๒๑๕๑ มุกตวาภัย Muktva^bhaya นายพัน กรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อเปลื้อง ปู่ชื่อปลอด 23/3/14

๕๓๖๕ มุตตามระ Mutta^mra นายร้อยตำรวจตรีบรรยง แพทย์กองตำรวจภูธร จังหวัดจันทบุรี บุตร กับนายแคล้ว บิดา ปู่ทวดชื่อบุญรอด 29/6/19

๓๓๓๑ มุนิกานนท์ mUnika^nanda ขุนชิดดรุณการ (ช่วย) ธรรมการจังหวัดนครลำพูน ทวกชื่อจีนหมู่นำ 30/7/16

๓๑๓๓ มุสิกชาติ Musikaja^ti พระอาวุธภัณฑ์เผด็จ (อ้น) กรมพระแสงต้น กระทรวงวัง บิดาชื่อพระบรรจงสิทธิราวุธิ (หนู) 4/6/16

๕๐๓๑ มุสิกดิลก Musikatilaka พลเสือป่าเจิม กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหนู 24/5/19

๑๘๕๑ มุสิกบุตร Musikaputra นายร้อยโทอิน ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กรมทหารราบที่ ๒ ปู่ชื่อหนู 20/12/14

๒๙๘๔ มุสิกรัต Musikarata พันจ่าเด็กชาเจิม กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก ทวดชื่อหนู ปู่ชื่อรอด 9/4/16

๑๐๘๔ มุสิกวัต Musikavat ขุนภักดีดินแดน (เชื่อม) นายอำเภอเมือง เมืองราชบุรี กับนายสอน (บิดา) บิดานายสอนชื่อหนู 6/3/13

๒๐๖๔ มุสิกเวส Musikavesa นักเรียนทหารกระบี่วิง กรมโขนหลวง บุตรนายหนู พ่อค้า 18/3/14

๑๖๑๔ มุสิกสุต Musikasuta พระยาอุตรการโกศล (เทศ) สังกัดกระทรวงมหาดไทย* บุตรพระยาธรรมวิจารณ์ (อ้น) 25/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมการพิเศษมณฑลพิศณุโลก"

๔๑๓๗ มุสิกะถาวร Musikatha^vara นายร้อยตรีเอื้อน กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑ รักษาพระองค์ กับนายเที่ยง (บิดา) ปู่ชื่อหนู 3/8/17

๔๖๗๖ มุสิกะทัต Musikadat พันจ่าเด็กชาไข่ กรมชาวที่ ปู่ชื่ออ้น บิดาชื่อปุ้ย 26/10/18

๐๙๖๕ มุสิกะนันทน์ Musika^nandana นายร้อยตรีจอน ประจำกรมทหารพรานที่ ๔ เมืองกาญจนบุรี กับนายนิ่ม (บิดา) บิดานายนิ่มชื่อหนู 12/2/13

๒๖๔๕ มุสิกะเนตร Musikanetra ขุนวิจารณภูมิกิจ (อุ่น) หอทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหลวงบำรุงภูเบศร์ (อ้น) บิดาชื่อขุนพหลภักดี (เนตร) 17/10/15

๔๔๐๙ มุสิกะโปดก Musikapotaka นายหมู่เอกกี๋ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อหนู 4/5/18

๒๘๖๓ มุสิกะพุกก์ Musikabukka พลเสือป่าหรอย รองผู้กำกับลูกเสือโรงเรียนวัดคณิกาผล กรุงเทพฯ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อพุก 14/2/15

๒๕๕๙ มุสิกะภุมมะ Musikabhumma รองอำมาตย์เอก ขุนวิจารณคาวี (ปุ่น) ผู้ช่วยเกษตรมณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่ออ้น บิดาชื่อพุ่ม 26/9/15

๕๐๘๐ มุสิกะมาน Musikama^n พลเสือป่าเมือง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายหนู (บิดา) ปู่ชื่อมี 31/5/19

๒๘๑๖ มุสิกะลักษณ์ Musikalakshana นายร้อยตำรวจเอก ขุนสท้านไตรภพ (มักทาย) แทนผู้บังคับกองตำรวจภูธร เมืองลำพูน ทวดชื่อคล้าย ปู่ชื่อหนู 19/12/15

๐๔๗๒ มุสิกานนท์ Musika^nanda นายฉัตร์ มหาดเล็ก กรมราชเลขานุการ ปู่ชื่อหนู 11/8/13

๑๖๙๙ มุสิกานุช Musika^nuja นายร้อยตรีชด ประจำกองร้อยที่ ๒ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บิดาชื่อหนู ปู่ชื่อนุช 14/10/14

๓๔๖๐ มุสิกายน Musika^yana จ่าโทช่วง กองพันพาหนะทหารเรือ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อเลื่อน 30/9/16

๑๓๗๗ มูลผลารักษ์ Mu^lahala^raksha นายร้อยเอก หลวงราชานุรักษ์ (เจียม) ผู้รั้งผู้บังคับกองพันที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘ กับนายจวง (พี่) บิดาชื่อมูล เป็นพ่อค้าชาวสวน 25/4/14

๖๒๑๔ มูลวณิชย์ Mu^lavanijaya นักเรียนแพทย์เสือป่าเสริม ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับนายมูล (บิดา) ปู่ชื่อกุหลาบ 17/12/21

๕๐๐๑ มูลานนท์ Mu^lananda พลเสือป่ามูล กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อเดิม 24/5/19

๖๒๙๔ เมฆมุสิก Meghamusika พลเสือป่าขอม ประจำกองพันที่ ๑ กองเสนารักษาดินแดนสุราษฎร์ ปู่ทวดชื่อเมฆ ปู่ชื่อหนูเอียด บิดาชื่อฃำ 25/3/21

๐๖๒๖ เมฆวร Meghavara นายร้อยโทพร กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บิดาเป็นหลวงชำนาญฯ (เมฆ) 21/9/13

๑๑๔๘ เมฆสุต Meghasuta นายหวาด สรรพากรเมืองสมุทสงคราม ปู่ชื่อเมฆ 12/3/13

๕๒๒๘ เมฆสุนทร Meghasundara นายร้อยตำรวจตรีเสริม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อสุ่น บิดาชื่อเมฆ 14/6/19

๑๕๑๓ เมฆะดุลย์ Meghatulya หลวงอภัยวิจารณ (เป๋า) สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อเมฆ ปู่ชื่อเทียบ 13/7/14

๔๓๐๘ เมฆะภูติ Meghabhu^ti ขุนบำรุงนรากร (ผูก) กรมพิพิธภัณฑ์ กระทรวงวัง ปู่ชื่อเมฆ 23/12/17

๕๒๖๕ เมฆะวิภาต Meghavibha^ta นายร้อยตำรวจตรีกิม กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเมฆ บิดาชื่อปลั่ง 29/6/19

๑๖๖๖ เมฆัษเฐียร Meghashthi^ra นายร้อยโทอุย ประจำกรมแผนที่ บิดาชื่อหลวงกาญจนานุกิจ (เมฆ) ปู่ชื่อคง 6/10/14

๕๔๗๖ เมฆินฑะ Meginda นายทองอยู่ ผู้ช่วยสมุหบาญชี กรมทดน้ำ ปู่ชื่อเจ้าน้อยเมฆินทร์ 5/7/19

๕๒๓๒ เมจกะสุวัณณ Mechakasuvanna นายร้อยตำรวจตรีทอง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อแวว 14/6/19

๐๕๐๙ เมธานนท์ Medha^nanda พระวรวาทพิสุทธิ์ (ต่วน) เลฃานุการกระทรวงธรรมการ พระเมธาธิบดี (กัน) เป็นบิดา 18/8/13

๑๔๓๗ เมนะเกตุ Menaketu นายเงี๊ยบ สารวัดยาม กรมมหาดเล็ก บุตรนายเม้ง หลานนายเกด 1/6/14

๔๒๓๗ เมนะคงคา Managanga^ นายกรด หอทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อเหม็น ปู่ชื่อคง 13/10/17

๓๒๖๑ เมนะจินดา Menachinta^ นายร้อยตรีเปรื่อง กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ปู่ชื่อจิ้น บิดาชื่อหมิน 8/7/16

๓๕๘๔ เมนะชัย Menajaya นายร้อยโทปลั่ง กรมทหารบกพาหนะที่ ๖ ปู่ชื่อเม่น บิดาชิ่อเชย 3/12/16

๑๕๘๘ เมนะดุลย์ Menatulya นายร้อยตรีชื่น พนักงานคลังเงิน กองตำรวจภูธรมณฑลร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อขุนศรีสังหาร (เหม็น) ปู่ชื่อขุนรจนา (คล้าย) 9/9/14

๔๖๒๘ เมนะทัต Menadat นายร้อยตำรวจโทเล็ก ผู้บังคับกองตำรวจภูธร อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ปู่ชื่อเหม็น 4/10/18

๕๕๐๓ เมนะเนตร Menanetra นายนิน ล่ามกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ กับหมื่นยุทธวารี (เนตร) ปู่ชื่อเมน 5/7/19

๑๘๓๗ เมนะปรีย์* Menapriya ว่าที่นายเรือตรีจ้อย สำรองราชการกรมยุทธโยธา ปู่ชื่อเหม็น บิดาชื่อหลง 17/12/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เมนะปริย์"

๑๗๑๑ เมนะพันธุ์ Menabandhu นายเรือสวัสดิ์ กรมยุทธศึกษา กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อเม่น บิดาชื่อพ่วง 14/10/14

๒๘๔๔ เมนะโพธิ Menabodhi พลเสือป่าชด กองลูกเสือที่ ๔๑ โรงเรียนมัธยมวัดภาวนาภิรตาราม กรุงเทพฯ ทวดชื่อโพ ปู่ชื่อเหม็น 14/2/15

๑๕๗๘ เมนะรุจิ หลวงบุรคามบริรักษ์ (นาค) นายอำเภอสูงเนิน เมืองนครราชสีมา ปู่เป็นพระพรหมภักดี (มิน) บิดาชื่อหลวงเสนหามนตรี (รุ่ง) 9/9/14

๒๕๑๗ เมนะเศวต Menasveta อำมาตย์ตรี หลวงสมาหารสรรพกิจ (เชิด) สาวรวัดโทรเลข กรมรถไฟสายใต้ ปู่ชื่อหมื่นศักดิ์ (เหม็น) บิดาชื่อเผือก 12/9/15

๓๕๗๙ เมนะสินธุ Menasindhu พันเด็กชาเอกกลิ่น กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อเหม็น บิดาชื่อสิน 25/11/16

๐๗๕๕ เมนะสูต Menasu^ta นายร้อยตรีสิงโต ผู้บังคับหมวดที่ ๒ กองทหารพาหนะที่ ๓ เมืองกรุงเก่า บิดาชื่อเหม็ง 6/11/13

๐๘๘๓ เมนัช Menaja ขุนบรรจงนิเวศน์กิจ (ฟัก) พนักงานรักษาตำหนักพระราชวังบางปะอิน ปู่ชื่อเม่น 20/12/13

๒๒๖๙ เมนาคม Mena^gama รองอำมาตย์เอก หลวงรำบาลทุกขภ่าย (อำพัน) นายอำเภอพระแสง เมืองไชยา กับขุนกำพลพิจิตร (ยัน) บิดา ปู่ชื่อแม่น ทวดชื่อมา 19/5/15

๒๒๔๕ เมษประสาท Meshaprasa^da มหาดเล็กสำรองเพิ่ม ครูโรงเรียนทหารกระบี่ บุตรพระพรหมประสาทศิลป์ (เจียม) 7/5/15

๑๔๖๒ เมษมัต Meshamat นายพันตรี หลวงประมาณพลนิกร (แจ่ม) สัสดีมณฑลนครสวรรค์ บิดาชื่อเจียม (= เมษ) ปู่ชื่อมี 15/6/14

๓๗๔๗ เมษะมาน Meshama^na พลเสือป่าสนิท ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๒๐ กรุงเทพฯ ทวดชื่อมี ปู่ชื่อหลวงชำนาญนาเวศ (เมศ) 31/1/16

๑๗๕๑ เมสะเวส Mesavesa นายร้อยตรีเขียว ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๘* ปู่ชื่อเจียม เป็นคนค้าฃาย 12/11/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๘"

๔๓๐๗ เมาลานนท์ Maula^nanda ขุนประมวลราชกิจ (สมบูรณ์) กรมบัญชาการ กระทรวงวัง ทวดชื่อเหมา 23/12/17

๔๗๐๖ โมกขะวรรธนะ Mokkhavardhana พลเสือป่าเปลื้อง อักษรเลข จังหวัดระยอง บิดาชื่อเจริญ 3/2/18

๔๑๖๑ โมกขะเวส Mokkhavesa ขุนสากรวรรัตน์ (เชื้อ) สรรพากรจังหวัดสมุทสงคราม กับนายมลิ (บิดา) ทวดชื่อหลวงจำนงวานิช (รอด) 9/8/17

๕๗๐๙ โมกขะสมิต Mokkhasmita นายเปลื้อง แพทย์โรงพยาบาลสภากาชาด กับนายยิ้ม (บิดา) ปู่ชื่อศรีนวล 22/8/19

๓๕๐๓ โมทนะเทศ Modanadesa หลวงรามโกษา (ขาว) คลังจังหวัดลพบึรี ปู่ชื่อหลวงมหาดไทย (เทศ) บิดาชื่อหลวงรักษานิกรวัง (โมด) 30/10/16

๑๓๑๙ โมนยะกุล Mo^nyakula นายเรือเอก ขุนวรพากษ์พจนา (โมน) เลฃานุการกรมทาง กระทรวงคมนาคม บิดาเป็นชาติสวิส นามสกุลเดิมว่า โมห์น (Mohn) 17/4/14

๔๐๓๐ โมระกรานต์ Morakra^nta นายร้อยตรีเพิ่ม นายทหารคนสนิท กรมยุทธภัณฑ์ทหารบก ปู่ชื่อกราน บิดาชื่อโม 13/6/17

๒๕๔๘ โมระบูรณ Morapu^rna รองอำมาตย์เอก ขุนโภคกิจวิจารณ (นาค) เจ้าพนักงานฝิ่นมณฑลอุดร บิดาชื่อขุนพิทักษ์เทวา (โมรา) ปู่ชื่อขุนโชติพรหมา (พูน) 26/9/15

๓๙๐๙ โมระมัต Moramat หลวงสินวราภิบาล ศุภมาตราจังหวัดสงขลา ปู่ชื่อหลวงแพ่ง (โม) บิดาชื่อขุนวิเชียร (มี) 31/3/16

๐๕๗๒ โมระศิลปิน Morasilpin ขุนชำนิรจนา (โม) กรมช่างทอง กระทรวงวัง 23/8/13

๓๖๐๙ โมรัษเลียร Morashthira ขุนพิจิตร์บรรณาการ (ชุ่ม) สมุห์บาญชีกองลหุโทษ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อโม ปู่ชื่อคง 31/12/16

๓๐๓๗ โมรานนท์ Mora^nanda ว่าที่นายร้อยตรีต่วน กรมทหารบกราบที่ ๑๔ ปู่ชื่อโม 7/5/16

๑๗๒๔ ไมตระรัตน์ Maitraratna นายร้อยโทใหญ่ ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘* ปู่ชื่อนายแม บิดาชื่อขุนสนิทอักษร (แก้ว) 29/10/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "กรมทหารราบที่ ๑๘ เมืองน่าน"Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 9 สิงหาคม 2552 23:25:39 น.
Counter : 1768 Pageviews.

0 comments
ฟุตบอลนัดพิเศษ : เชียงใหม่เอฟซี VS คอนซาโดเล ซัปโปโร JinnyTent
(13 ก.พ. 2563 10:15:13 น.)
อุทยานดาราศาสตร์สิริธร - Pricess Sirindhorn Astronomy, CNX mariabamboo
(10 ก.พ. 2563 21:07:25 น.)
:: ถนนสายนี้มีตะพาบ โครงการที่ 246 :: กะว่าก๋า
(8 ก.พ. 2563 05:40:14 น.)
ทุกวันของฉัน... tanjira
(29 ม.ค. 2563 15:31:29 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด