ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-อ..๔
นามสกุลพระราชทาน-อ..๔


๑๘๖๘ อายนบุตร์ A^yanaputra นายร้อยตรีแคล้ว นักเรียนแม่นปืนสังกัดกรมทหารราบที่ ๑๓ มณฑลกรุงเก่า บุตรนายคล้อย 20/12/14

๐๕๙๓ อายนะโยธิน Ayanayodhin ว่าที่นายร้อยตรีเลื่อน ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13

๑๖๔๘ อายะนันทน์ A^yananandana ขุนวิสสุการประสิทธิ (ครบ) กรมการพิเศษเมืองพิศณุโลก ปู่ชื่อมา 29/9/14

๒๒๙๓ อายุศะนิล Ayusanila รองอำมาตย์เอก หลวงลิฃิตเนติสาร (สุ่น) ผู้พิพากษาศาลมณฑลปัตตานี ทวดชื่อหลวงอินทรเดชะราชภักดี (เถ้า) ปู่ชื่อหลวงเทพสุภาแพ่ง (นิล) 7/6/15

๓๔๘๙ อารัณยหงส์ Aranyahansa นายร้อยโทสุวรรณ แพทย์กองพยาบาลในกองพลทหารบกที่ ๒ ทวดชื่อพง ปู่ชื่อหง 14/10/16

๐๗๓๔ อารุณี Aruni นายร้อยโทพร้อม ประจำกรมแสงสรรพาวุธ ปู่ชื่อขุนกำแหง (อรุณ) 13/10/13

๔๕๒๙ อาศนะเสน Asanasen นายเรือตรีพงษ์ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อพรหม บิดาชื่อเพ็ง 22/6/18

๔๘๙๑ อาศยะศิริ Asayasiri หลวงภักดีภูธร (ศิริ) กรมการพิเศษ จังหวัดพิศณุโลก 5/4/19

๒๔๕๓ อาสนะจินดา Asanachinta^ อำมาตย์ตรี หลวงประพันธ์โภคากร (ปุ่น) ผู้รั้งปลัดมณฑลกรุงเก่า กับนายก๊วน (บิดา) บิดานายก๊วนชื่อเตียง ปู่ชื่อจีน 22/8/15

๓๗๙๙ อาสนะนันทน์ Asananandana พลเสือป่าศูข รองผู้ตรวจการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา กับนายเปรม (บิดา) ทวดชื่อพรม 9/2/16

๑๓๔๐ อาสนานนท์ Asa^na^nanda ขุนบำรุงโทรเลข (ก๊าศ) ผู้บังคับการ ในกรมไปรษณีย์โทรเลข บุตรนายเตียง 21/4/14

๕๖๘๗ อำไพวนิช Ambaivanija ขุนอาคารพณิชยกรรม (ฟุ้ง) กระทรวงศึกษาธิการ บิดาชื่อหลวงอำไพพิจารณ์กิจ (เลื่อน) 9/8/19

๖๐๒๗ อิกขะทัต Ikkhadata หลวงพรหมอาญัติ (ชุ่ม) ผู้พิพากษารองศาลจังหวัดกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อทัด 6/8/21

๕๑๗๗ อิงคนินันท์ Inganinanda นายตาด พธำมรงค์จังหวัดอุตรดิฐ และนายจีน บิดา ปู่ทวดชื่ออึ้ง 14/6/19

๑๖๗๘ อิงคะกุล Ingakula นายร้อยโทชุนฮวด ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม เกิดในแส้อึ๊ง (จีน) 11/10/14

๒๖๘๓ อิงคะวณิช Ingavanija หลวงวิธานดรุณกิจ (กิม) กรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อเอ๋ง 25/10/15

๕๔๖๑ อิงคะวัต Ingavata นายเทียม กรมเพาะปลูก กระทรวงเกษตราธิการ บิดาชื่ออึ้งอิวเบ๋ง 5/7/19

๔๓๐๖ อิงคานนท์ Inga^nanda จมื่นใจสนิท (เจียด) กรมพระตำรวจหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระยาราชานุชิต (อึ้งเทียนจ๋อง) ทวดชื่ออึ้งซำลั้น บิดาชื่อหนู 23/12/17

๓๗๐๘ อิงคุทานนท์ Inguda^nanda นายตู้ ล่ามกรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายชื่น (บิดา) ปู่ชื่อยุ่น 19/1/16

๕๓๕๑ อิงคุลานนท์ Ingula^nanda นายร้อยตำรวจตรีอิ้ง แพทย์ประจำกรมตำรวจพระนครบาล และนายชวน บิดา ปู่ชื่อพุก 29/6/19

๔๑๙๑ อิทธิวัฒนะ Iddhivadhana มหาดเล็กสำรองไซ กองแพทย์ กรมมหาดเล็ก กับนายฮวด (บิดา) ปู่ชื่ออิ้ด 29/8/17

๒๗๓๒ อิทธิเหตุ Iddhihetu ว่าที่นายเรือตรีอู๋ กองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ ปู่ชื่อแผลง บิดาชื่อแห 7/11/15

๓๓๑๑ อินทโชติ Indajoti พันเด็กชาโทสุด กรมยานยนตร์หลวง ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อช่วง 22/7/16

๐๙๗๘ อินทนิลทัต Indaniladatta นายร้อยโทเทียน ผู้บังคับกองเรือนจำ กองพลที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อเขียว 12/2/13

๑๗๙๘ อินทนิลแพทย์ Indanilabaedya นายเรือโทเติม แพทย์ประจำกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๔ เมืองสมุทปราการ ปู่ชื่อเขียว 14/12/14

๑๑๕๒ อินทนีลเสน Indani^lasena นายร้อยเอก ขุนศรีรณรงค์ (กลีบ) พนักงานจดหมายกรมตำรวจภูธร ทวดชื่อเฃียว 12/3/13

๕๓๐๕ อินทปัด Indapata นายร้อยตำรวจตรีพอน นายเวรกองตำรวจภูธรที่ ๔ จังหวัดลำปาง และนายแป๊ะ บิดา ปู่ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่อปัด 29/6/19

๕๗๗๔ อินทปันตี Indapanti พลเสือป่าปั้น กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อขุนอินทรมณเฑียร (แป้น) 15/12/19

๖๑๐๒ อินทปาสาณ Indapa^sa^n พลเสือป่าสอน กองเสือป่ารักษาดินแดนอุดร ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อหิน 24/9/21

๑๘๖๖ อินทรกนิษฐ Indrakanishtha นายร้อยตรีครุธ ผู้รั้งสมุหบาญชีกรมทหารราบที่ ๓ ปู่ชื่อหมื่นราชภักดี (อิน) บิดาชื่อฉิม 20/12/14

๒๗๑๑ อินทรกฤษณ์ Indrakrishna รองอำมาตย์โท ขุนศิริราชทรัพย์ (เที่ยง) สรรพากรเมืองธัญญะบุรี ปู่ชื่อทองอิน บิดาชื่อขำ 1/11/15

๕๓๓๑ อินทรกลัศ Indrakalasa นายร้อยตำรวจตรีเชฐ พธำมรงค์จังหวัดอ่างทอง ปู่ชื่ออินทร์ บิดาชื่อกลัด 29/6/19

๑๐๗๗ อินทรโกเศศ Indrakoses พระหิรัญราชสารากร (พึ่ง) พระคลังมณฑลราชบุรี บุตรนายอินทร 5/3/13

๕๑๑๐ อินทรครรชิต Indragarjita รองอำมาตย์โท ขุนชำนิรัฐการ (พร้อม) อักษรเลขจังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่ออิน 14/6/19

๐๗๕๙ อินทรคุปต์ Indragupta ว่าที่นายร้อยตรีเปรื่อง* ประจำกรมทหารราบที่ ๑๓ เมืองกรุงเก่า (บุตร) กับนายผ่อง (บิดา) นายผ่องเป็นบุตรนายอิน 6/11/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ว่าที่นายร้อยตรี เปลื้อง"

๐๔๐๔ อินทรจิตร* Indrachitra หลวงวิศาลจิตรกรรม (อิน) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13 * ราชกิจจานุเบกษา ลงว่า "อินทรจิตร์"

๓๕๐๘ อินทรตุล Indratula พระกาฬสินธุ์ธานีศรีอุตรนิคม (ปุย) ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อขุนวิเศษสาลี (ชู) 30/10/16

๐๐๓๓ อินทรทัต Indradatta นายร้อยเอก หลวงสรจักรานุกิจ* (ผ่าน) ราชองครักษ์ประจำ ปู่เป็นพระอินทรประสิทธิศร 19/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตรี หลวงสรจักรานุกิจ ปลัดกรมทหารรักษาวัง

๔๘๐๕ อินทรทัพพ์ Indradabba ขุนพนัศชโนปการ (ชุบ) นายอำเภอบางปลาสร้อย ในมณฑลชลบุรี ปู่ชื่อหลวงจำนง (ทับ) บิดาชื่อหมื่นรองวัง (อินทร์) 5/4/19

๒๑๖๗ อินทรทูต Indradu^ta พันเด็กชาเอกสิริ ประจำกรมช่างมหาดเล็ก กรมมหรสพ บิดาชื่อพระรัษฎานุกูลภักดี (อิน) ปู่ชื่อสื่อ 8/4/15

๕๑๘๘ อินทรเทศ Indradesa นายร้อยตำรวจโทแส กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่ออิน บิดาชื่อขุนสกลนรา (เทศ) 14/6/19

๕๓๒๐ อินทรธนี Indradhani^ นายร้อยตำรวจโทอู๋ ผู้บังคับกองตำรวจภูธรจังหวัดอุไทยธานี ปู่ชื่ออินทร์ 29/6/19

๐๓๔๐ อินทรนัฏ Indranat หมื่นวิลาศวงงาม* (หร่ำ) ตัวพระเอก กรมมหรสพ 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนวิลาศวงงาม

๑๓๑๓ อินทรนิโลดม Indranilottama ขุนนิมิตรลัญจกร (ตาด) ผู้ช่วยนายงานแพนกทำตัวเงิน กรมกระสาปน์สิทธิการ ทวดชื่อเขียว ปู่ชื่อมาก 17/4/14

๑๙๔๓ อินทรนีลวัต Indranilavat ว่าที่นายร้อยตรีตาด ประจำกรมทหารราบที่ ๒ กับนายนิล (บิดา) บิดานายนิลชื่ออินทร์ 10/3/14

๑๓๑๕ อินทรบาล Indrapa^la ขุนรักษ์ราชทรัพย์ (อ่อง) ผู้ช่วยคลังมณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่ออิน 17/4/00

๖๓๘๒ อินทรประสิทธิ์ Indraprasiddhi พลเสือป่าทองดี เสมียนประจำแพนกสัสดี กองเสนารักษาดินแดนตวันออก กับนายจุ้ย (บิดา) ปู่ทวดชื่อหลวงอินทรเสนา (มอญ) ปู่ชื่อหลวงประสิทธิ์สงคราม (พูน) 26/8/22

๒๓๒๕ อินทรปาณ Indrapa^na นายร้อยเอก หลวงรณรัฐวิภาคกิจ (ตึ๋ง) ปลัดศุฃาภิบาลเมืองภูเก็ต ปู่ชื่อหมื่นชำนาญ (อิน) บิดาชื่อปาน 27/6/15

๑๓๘๑ อินทรปาลิต Indrapa^lita นายร้อยเอกอ่อน ครูวิชาภาษาไทย โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กับหมื่นชำนาญนาเวศร์* (แก่น) บิดา หมื่นชำนาญเป็นบุตรนายอิน 25/4/14 * ประทวนตราตั้ง

๑๗๔๒ อินทรพล Indrabala นายร้อยตรีสวัสดิ์ ประจำแพนกสำรวจ กรมแผนที่ ปู่ของทวดคือเจ้าพระยาพลเทพ (ทองอิน) 12/11/14

๓๕๒๙ อินทรภักดี Indrabhakti หลวงบริหารพินิจฉัยกิจ (ธน) กระทรวงยุติธรรม ทวดชื่ออิน บิดาชื่อพระยาภักดีราชา (ครุธ) 4/11/16

๒๘๓๔ อินทรมงคล Indramangala นายหมู่โทเพ็ชร ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๔ โรงเรียนอภยานุกูล เมืองพัทลุง พ่อของทวดชื่อพระยาโคราช (ทองอิน) ทวดชื่อมั่ง 14/2/15

๔๗๖๘ อินทรมุกต์ Indramukta นายหมู่ตรีผาด กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ปู่ทวดชื่ออินทร์ 3/2/18

๐๒๔๙ อินทรโยธิน Indrayodhin นายพลตรี พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ* (ชะอุ่ม) จเรทหารราบและทหารม้า ราชองครักษ์พิเศษ พระยากลาโหม (ทองอิน) เป็นปู่ทวด 10/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพลโท พระยาเทพอรชุน

๕๐๕๗ อินทรรักษ์ Indraraksha พลเสือป่าแผลง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระพิทักษ์บูรพทิศ (อิน) 31/5/19

๐๕๖๐ อินทรรังสี Indrarangsi หลวงอนงคลีลาศ (หรั่ง) กรมตำรวจวัง กระทรวงวัง บิดาชื่ออิน 23/8/13

๒๔๐๙ อินทรรัต Indrarat รองอำมาตย์โทผัน ธรรมการเมืองนครศรีธรรมราช บิดาชื่ออิน ปู่ชื่อรอด 23/7/15

๒๔๙๘ อินทรรัสมี Indrarasmi รองอำมาตย์เอก หลวงจรูญชวนพัฒน์ (ทองสุก) หัวหน้าแพนกโรงงาน โรงเรียนเพาะช่าง ปู่ชื่อขุนศรีรัตนาสน์ (อิน) บิดาชื่อจมื่นราชภัณฑารักษ์ (กระจ่าง) 5/9/15

๑๘๙๐ อินทรลักษณ Indralakshana นายร้อยตรีแหวน ประจำกองร้อยที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ กับนายแม้น (บิดา) บิดานายแม้นชื่ออิน 7/3/14

๑๖๓๕ อินทรลาวัณย์ Indrala^vanya ขุนอุรัคเฃตบริหาร (สมบุญ) นายอำเภอเชียงแสน เมืองเชียงราย ปู่ทวดชื่อทองอิน ปู่ชื่อขุนแพ่ง (เกลือ) (ลาวัณย์ = ทองเค็ม) 29/9/14

๐๑๔๑ อินทรวสุ หลวงอินทราชา (ตรอง) นายอำเภอพนัศ 2/7/13

๑๑๐๐ อินทรวัชระ Indravajra นายฟื้น นายอำเภอบ้านโป่ง เมืองราชบุรี ทวดชื่ออิน ปู่ชื่อเพชร์ 7/3/13

๕๐๒๑ อินทรวิกสิต Indravikasita พลเสือป่า ขุนสมาคมพิทักษ์ (เวศ) กรม
เสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) 24/5/19

๑๕๓๘ อินทรวิมล Indravimala นายร้อยโทศุข แพทย์ ผู้บังคับหมวดพยาบาล โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม ปู่ชื่อพระยาราชสงคราม (อิน) บิดาชื่อนายเผื่อน 21/7/14

๔๕๖๙ อินทรสถิตย์ Indrashitya นายร้อยโทบัว กรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายแพ (บิดา) ทวดชื่ออินทร์ ปู่ชื่อยัง 13/9/18

๐๗๒๔ อินทรสูต Indrasuta พระยารามณรงค์สงคราม (หรุ่น) นอกราชการ (เดิมเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชร) กับนายพันตรี หลวงราชขัณฑ์บริรักษ์ (โต๊ะ) สัสดีมณฑลกรุงเทพฯ กระทรวงกลาโหม สืบสกุลลงมาจากพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฦาไชย อภัยพิริยพาห (ทองอิน) ผู้สำเร็จราชการเมืองไชยนาท 10/10/13

๐๓๖๓ อินทรเสน Indrasen ขุนขจิตรสารกรรม (ฉัตร) กรมราชเลขานุการ กระทรวงมุรธาธร หลวงอินทรอาวุธ (กล่อม) เป็นปู่ หลวงอินทรฤทธิ (เอี่ยม) เป็นบิดา 15/7/13

๕๔๖๕ อินทรเสมา Indrasema^ พลเสือป่าเฮง กรมเสือป่ารักษาดินแดนนครสวรรค์ ปู่ทวดชื่ออินทร์ บิดาชื่อเสม 5/7/19

๑๔๗๑ อินทรัมพรรย์ Indraambarya นายร้อยเอกชลอ ปลัดกรมทหารราบที่ ๙ ทวดชื่อพระจักราวุธ (อินทร์) ปู่ชื่อหลวงชนะไพรินทร์ (อ่ำ)Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 8 สิงหาคม 2552 21:09:18 น.
Counter : 2647 Pageviews.

0 comments
เจเจรับประกาศนียบัตร จบ อ.3 a whispering star
(5 ก.พ. 2563 15:49:49 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)
9 ม.ค. 62 ฝุ่นละออง PM 2.5 ใส่หน้ากากไป ร.ร. ทุกวัน kae+aoe
(22 ม.ค. 2563 16:59:59 น.)
5 ม.ค. 63 สวัสดีปีใหม่บ้านคุณยาย kae+aoe
(21 ม.ค. 2563 10:00:03 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด