ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-พ
นามสกุลพระราชทาน-พ


๒๗๑๕ พลายานนท์ Bala^ya^nanda ขุนอนุรักษ์นครินทร์ (ชื่น) สารวัดใหญ่ในกรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อพลาย 1/11/15

๔๙๗๗ พกุลานนท์ Bakula^nanda นายหมู่ตรีพิกุล กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายพุ่ม บิดา ปู่ชื่ออิน 17/5/19

๔๖๙๑ พงศทัต Bongsadat ราชบุรุษ ขุนพิทักษ์สถานี (เคลิ้ม) นายสถานี กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อพงษ์ 3/11/18

๔๗๓๒ พจนาคม Bachana^gama รองผู้กำกับตรีคม ครูโรงเรียนตัวอย่างสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์ บิดาชื่อคำ 3/2/18

๑๓๙๒ พจนานนท์ Bachana^nanda นายร้อยตรีหว่าง นายทหารเบี้ยบำนาญ (บิดา) กับนายร้อยเอกถม เจ้าพนักงานแสงสรรพาวุธ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ นายร้อยตรีหว่างเป็นบุตรขุนท่องสื่อ (คำ) 27/4/14

๖๑๑๕ พชรจามร Bajracha^mara พันเด็กชาโทพัด กองพระราชพิธี กรมมหาดเล็ก บิดาชื่อเพชร 15/10/21

๕๙๘๒ พชรสิริ Bajrasiri นายหมู่เอกแบน กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายชื่น บิดาชื่อเพชร์ 11/6/21

๐๒๘๓ พนมวัน ณ กรุงเทพ Phanomvan na Krungdeb ขุนจำเนียรอักษร* (หม่อมหลวงผัด) ผู้ช่วยกรมตำรวจวัง กระทรวงวัง ให้เป็นนามสกุล สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร (พระองค์เจ้าพนมวัน) 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น ขุนจำเนียรอักษร แล้วเป็นจมื่นสิทธิ์กฤดากร ตามลำดับ

๑๕๗๔ พยัคฆชน Byagghajana หลวงภูธรธุรานุรักษ์ (เป้า) ผู้ช่วยราชการนครน่าน ปู่ชื่อพระยานรานุกิจ (เสือ) 9/9/14

๐๑๖๙ พยัคฆนันทน์ Byagghanandana หลวงสักรรัถยาน (เวียน) กรมยานยนตร์ ปู่ทวดคือพระยาศรีสิงหเทพ (เสือ) 4/7/13

๕๗๙๘ พยัคฆพันธ์ Byagghabandha พลเสือป่าเชื่อม กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ธานี บิดาชื่อหลวงนรินทรเสนา (เสือ) 25/6/20

๐๗๑๖ พยัคฆเสน Byagghasen นายร้อยตรีชม ประจำกรมทหารพิเศษ ในกรมพาหนะทหารบก กระทรวงกระลาโหม ปู่ชื่อเสือ 3/10/13

๐๘๘๘ พยัคฆเสนา ณกรุงเทพ Byagghasena^ na Krungdeb พระยานครพระราม (หม่อมราชวงศ์เล็ก) ผู้ว่าราชการเมืองลพบุรี สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าเสือ พระโอรสในพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ 23/12/13

๓๘๕๗ พยัคฆะกุล Bygghakula พันเด็กชาโทล้อม กรมชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ ปู่ชื่อเสือ 1/3/16

๕๐๗๗ พยัคฆะเดช Byagghateja พลเสือป่า หมื่นโจมใจอาจ (เผื่อน) กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่อเดช 31/5/19

๔๐๘๘ พยัคฆะนิธิ Byagghanidhi ขุนสุรินทร์รักษา (ตาด) สมุห์บาญชีกองดัดสันดาน กองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่อสิน 3/7/17

๔๕๐๓ พยัคฆะวัณ Byagghavana หมื่นจงรังวัด (เคลือบ) พนักงานรังวัด จังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อหลวงธรรมลังกา (เสือ) 6/6/18

๑๕๐๕ พยัคฆันตร Byagghantara พระศรีเสนา (พิน) นอกราชการ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ปู่ชื่อเสือ 13/7/14

๒๗๘๖ พยาฆระพุกก์ Bya^ghrabukka ขุนประมาณหิรัญ (ชื่น) พนักงานคลังเมืองกระบินทร์บุรี ปู่ชื่อเสือ ทวดชื่อพุก 12/12/15

๖๒๔๖ พยาฆระสดุดี Bya^ghrasatuti พลเสือป่าเสริญ ประจำหมู่ ๑ หมวด ๔ กองร้อยที่ ๖ กองพันที่ ๓ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุพรรณบุรี ปู่ชื่อเกิด บิดาชื่อเสือ 1/1/21

๒๔๓๘ พยาฆระสมิต Bya^ghrasmita นายร้อยเอก หลวงเทพเดชา (แม้น) ผู้รั้งปลัดกองพลที่ ๓ ปู่ชื่อเสือ บิดาชื่อหลวงเสนางควิจารณ (ยิ้ม) 22/8/15

๑๔๔๔ พยาฆรานนท์ Bya^ghra^nanda นายร้อยเอกหลง ผู้บังคับกองร้อยที่ ๔ กองดัดสันดาน กองทัพที่ ๑ ปู่ชื่อเสือ 1/6/14

๓๘๘๕ พรพยัคฆ์ Barabyagga มหาดเล็กสำรองตาบ กรมชาวที่ พระตำหนักจิตรลดาระโหฐาน ทวดชื่อหลวงรามณรงค์ (พร) ปู่ชื่อพระฤทธิสงคราม (เสือ) 17/3/16

๔๒๕๒ พรรคนันทน์ Barganandana ขุนจำนงจิตรการ (อยู่) กรมศิลปากร กระทรวงวัง ปู่ชื่อหมู่ 8/12/17

๒๘๒๗ พรรธนะแพทย์ Bardhanabaedya รองอำมาตย์เอกอู๋ อาจารย์โรงเรียนพณิชยการ กรุงเทพฯ บิดาชื่อเจริญ เป็นหมอยา 22/12/15

๐๖๐๖ พรโสภณ Borasobhana นายร้อยเอกแช่ม ผู้บังคับกองร้อยที่ ๑ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม บิดาชื่อพร 15/9/13

๒๔๕๘ พรหมกฤษณ์ Brahmakrishna มหาดเล็กวิเศษผิน ประจำกรมช่างมหาดเล็ก บิดาชื่อพรหม ปู่ชื่อฃำ 27/8/15

๑๒๐๘ พรหมกสิกร Brahmakasikara พระวิจิตรธรรมปริวัตร (คำ) สาสนดิลก ปลัดกรม กรมราชบัณฑิต กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อพรหม สกุลชาวนา 30/3/13

๔๘๔๔ พรหมเกษ Brahmakesha ขุนอนุวัตร์วิเชียรเขต (พรม) นายอำเภอในมณฑลพิศณุโลก บิดาชื่อขุนศรีวังราช (เกษ) 5/4/19

๒๖๖๐ พรหมเกษตริน Brahmakashetrin นายร้อยเอก ขุนพรหมพลภักดิ์ (ผ่อง) กองหนุนสังกัดกรมทหารบกราบที่ ๑๖ ปู่ชื่อหมื่นพรหม ทำนา 25/10/15

๔๗๕๗ พรหมคุปต์ Bramagupta นายหมู่ลูกเสือเอกพรหม ครูโรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช มณฑลอุบลราชธานี บิดาชื่อแสน 3/2/18

๐๕๐๘ พรหมจินดา Bra^hmachinta พระยาวุฒิการบดี (เฟื่อง) เจ้ากรมสังฆการี กระทรวงธรรมการ สกุลมาแต่เมืองพรหมบุรี 18/8/13

๕๐๑๖ พรหมจุลกะ Brahmachulaka พลเสือป่าเล็ก กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อพรม 24/5/19

๖๑๒๘ พรหมจูฑะ Brahmachu^da นายเรือพรม ร.น.ส. กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

ข-๑ พรหมบุตร Brahmaputra ขุนศิริเทศไผทเทศ (พ่วง) 11/1/17 ขอพระราชทานใช้

๕๑๑๓ พรหมปฏิมา Brahmapatima^ ขุนชำนาญอักขรา (พรหม) นายทะเบียน จังหวัดนนทบุรี ปู่ชื่อคล้าย 14/6/19

๖๑๒๖ พรหมปภัสสร Brahmapabhasara นายเรือตรีเปรื่อง ร.น.ส. กองพันหลวงราชนาวีเสือป่า 15/10/21

๕๐๑๓ พรหมประภัศร์ Brahmaprabhasra พลเสือป่าพิน กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายปลั่ง (บิดา) ปู่ชื่อพรม 3/5/19

๕๖๐๔ พรหมปัทมะ Brahmapadama นักเรียนนายเรือบุญช่วย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กับนายทิม (บิดา) ปู่ชื่อพรหม 26/7/19

๕๗๘๗ พรหมปิณฑะ Brahmapinda นายหมู่โทสวัสดิ์ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ทวดชื่อหลวงพรหมรักษา (ปิ่น) 15/12/19

๓๒๒๑ พรหมผลิน Brahmaphalin ขุนบริหารเวชศาสตร์ (นุช) แพทย์ประจำโรงเรียนราชแพทยาลัย ทวดชื่อพรหม ชาวสวน 24/6/16

๐๑๕๙ พรหมพิสุทธิ์ Brahmabisuddhi ขุนวิสุทธอักษรลักษณ์ (สอาด) เสมียนกรมพระอัศวราช 3/7/13

๒๓๓๑ พรหมภัทร์ Brahmabhadra ขุนสนิทภักดี (เพรา) บิดา กับรองอำมาตย์ตรี ขุนชำนาญชนานุวัตร (เน้า) นายอำเภอทุ่งมะพร้าว เมืองพังงา บิดาขุนสนิทชื่อหลวงศิริโภคัย (พรหม) ปู่ชื่อพัด 27/6/15

๓๖๒๖ พรหมลัทธ Brahmaladdha หลวงจรุงจิตประชา (หอม) กรมการพิเศษจังหวัดเพ็ชรบูรณ์ บิดาชื่อหลวงจำนพคุณ (พรม) ปู่ชื่อขุนสุวรรณนพคุณ (ลวด) 11/12/16

๑๓๓๖ พรหมลัมภัก Brahmalambhaka ขุนขยันแยกประเทศ (ฃาว) ผู้ช่วยแม่กองวางหมุดสามเหลี่ยม กรมแผนที่ ปู่ชื่อพรม บิดาชื่อขุนภักดี (หลำ) 21/4/14

๑๑๖๓ พรหมวงศนันทน์ Brahmavansanandana เจ้าไชยสงคราม (มธุรศ) กรมการพิเศษเมืองน่าน บุตรพญาพรหมวงศ์ 15/3/13

๒๕๔๙ พรหมวงศานนท์ Brahmavansananda รองอำมาตย์โท พระอุบลการประชานิตย์ (บุญชู) ผู้ช่วยคลังมณฑลอุบลราชธานี ปู่ชื่อท้าวพรหมวงษา 26/9/15

๐๓๒๖ พรหมวัฒนะ Brahmavaddhana หลวงหัดถาพินิต (พรม) กรมโยธามหาดเล็ก* 14/7/13 * กรมศิลปากร

๖๐๕๑ พรหมวิภา Brahmavibha นายร้อยโทกำยาน กรมพยาบาลทหารบกที่ ๑๐ กับขุนแสงเบญจาวุธ (เพชร) บิดา ปู่ชื่อพรหม 3/9/21

๒๙๑๘ พรหมวีระ Brahmavira พลเสือป่าอาจ กรมเสือป่าม้าหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อพรหม 28/2/15

๑๓๒๑ พรหมศริน Brahmasarin นายร้อยเอก ขุนอมรศักดาวุธ (นิ่ม) ผู้รั้งกรมทหารราบที่ ๒ กับนายไฝ (บิดา) นายไฝเป็นบุตรนายพรม 17/4/14

๒๗๔๑ พรหมเศรณี Brahmasreni หลวงพิทักษ์จินดา (ท้วม) บิดา กับขุนวิเชียรโกษา (เที่ยง) พระคลังเมืองเพ็ชรบูรณ์ ปู่ชื่อขุนพินิจไกรลาศ (พรม) ทวดชื่อขุนศรี (สาย) 7/11/15

๕๙๔๙ พรหมสถิต Brahmasthita ขุนอักษรสิทธิ์ (ทองอยู่) ครูโรงเรียนประจำมณฑลมหาราษฎร์ บิดาชื่อพรม ปู่ชื่อคง ทำสวน 28/5/21

๔๗๔๐ พรหมสังวร Brahmasanvara รองผู้กำกับตรีสงวน ครูใหญ่โรงเรียนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ปู่ชื่อพรม 3/2/18

๑๓๖๘ พรหมสาฃา Bramasa^kha^ na Sakolnagara พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) ผู้ว่าราชการเมืองสกลนคร ทวดชื่อพระบรมราชา (พรหมา) ปู่ชื่ออุปฮาดพระนาคี (กิ่ง) 25/4/14

๕๐๙๐ พรหมสุนทร Brahmasundara พลเสือป่าจำลอง กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายสิน (บิดา) ปู่ทวดชื่อพรม ปู่ชื่อดี 31/5/19

๖๑๖๗ พรหมสุภา Brahmasubha ราชบุรุษเอม ครูโรงเรียนวัดมหาธาตุ บิดาชื่อขุนพรหมสุภา(กาด) 19/11/21

๑๐๘๓ พรหมเสน* Brahmasena นายพันตรี หลวงพิพิธเสนา (ชื่น) สัสดีมณฑลราชบุรี 6/3/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พรหมะเสน" (รจ. ๓๐/๒๒ มีนาคม ๒๔๕๖ หน้า ๓๐๑๒)

๕๖๘๕ พรหมหิตาทร Brahmatitadara นายนาม นายสาย กองไปรษณีย์โทรเลข จังหวัดชุมพร ปู่ทวดชื่อขุนพรหม (นุ้ย) ปู่ชื่อหีด 9/8/19

๓๔๕๐ พรหมะเฐียร Brahmathira พันจ่าเอกพรหม กองเรือกลชั้น ๔ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อคง 30/9/16

๓๒๕๙ พรหมะวัน Brahmavana นายร้อยตรีแจ่ม กรมทหารบกราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทวดชื่อพรหม ปู่ชื่อขุนนรินทร์กำธร (เผื่อน) 8/7/16

๔๘๗๖ พรหมะสัจจะ Brahmasaccha รองอำมาตย์ตรีจำนง กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อหลวงสัจจา บิดาชื่อพระพรหมราชพิทักษ์ (พรหม) 5/4/19

๕๒๔๐ พรหมาคม Brahmagama นายร้อยตำรวจตรีแฉ่ง กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อพรหม ปู่ชื่อมา 14/6/19

๑๑๑๐ พรหมายน Brahma^yana ขุนบันเทิงทนุราษฎร์ (สำเภา) นายอำเภอวังขนาย เมืองกาญจนบุรี ปู่และบิดาเป็นที่พระพรหมประสาทศิลป์ 7/3/13

๔๙๓๖ พรหมินทะโรจน Brahmindarochana นักเรียนแพทย์เสือป่าจำรัส กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง กับนายพรม (บิดา) ปู่ชื่อิน 16/4/19

๑๔๐๔ พรหโมบล Brahmopala หลวงบุเรศผดุงกิจ (รวย) ปลัดกรมกองตระเวณ เป็นหลานเจ้าพรหมเทวานุเคราะห์ เมืองอุบลราชธานี 27/4/14

๔๕๖๓ พรหโมปการ Brahmopaka^ra ขุนอุปการการีเขตร์ (แม้น) รองเสนามหาดไทย จังหวัดลำปาง ทวดชื่อพรหม ปู่ชื่อโม 9/7/18

๐๑๕๒ พราหมณะนันทน์ Brahmananandana พระยาศิริสัตย์สถิตย์ (จัน) กองหนุน กรมมหาดเล็ก 3/7/13

๐๐๖๖ พราหมณายน Brahmanayana ขุนสุภัตรการกำหนด (กิ่ง) มหาดเล็ก กองครัวเฃ้าต้น เป็นเชื้อพราหมณ์ 20/6/13

๔๑๔๓ พฤกษยาชีวะ Brikshya^jiva ขุนธนะพิธพิพัฒน์ (จิ๋ว) นายเวรกรมบาญชี กระทรวงธรรมการ บิดาและปู่หาเลี้ยงชีพในการทำสวน 3/8/17

๒๗๘๘ พฤกษะภูติ BrikshabHu^ti ขุนวรกิจโภคาทร (ปลั่ง) กรมเจ้าจำนวน กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อพุ่ม 12/12/15

๓๖๖๗ พฤกษะวัน Brikshavana ขุนคุรุการพิจิตร (ห่วง) ธรรมการจังหวัดพิจิตร ทวดชื่อจีนเยียนต้น ปู่ชื่อจีนเกียวัน 17/12/16

๒๓๑๐ พฤกษะศรี Brikshasri รองอำมาตย์โท ขุนอานุภาพภักดี (วัน) ยกรบัตรเมืองตะกั่วป่า นายเพียร พลเรือน นายพิน ยกรบัตรเมืองพัทลุง กับนายรุ่น พลเรือน สี่นายนี้เป็นพี่น้องกัน ปู่ชื่อขุนราม (พริก) ทวดชื่อขุนพิทักษ์อาหาร (เฮง) 7/6/15

๔๔๖๗ พฤกษาชีวะ Briksha^jiva ขุนการุณสิกขพันธ์ (บุนนาค) ครูใหญ่โรงเรียนสุขุมาลัย ปู่ชื่ออ้น บิดาชื่อวอน หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวน 20/5/18

๑๙๓๐ พฤกษานนท์ Briksha^nanda พลเสือป่ากลอง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ รับราชการประจำกรมพระราชพิธี กระทรวงวัง บุตรนายไม้ 9/3/14

๐๔๘๒ พฤทธิศาลิกร Briddhisa^likara ขุนรักษ์ราชหิรัญ* (บุศย์) นายเวรเงินพระราชพิธี กรมพระคลังฃ้างที่ สกุลชาวนา ฉายา "วุฑ์ฒิโย" 11/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงรักษ์ราชหิรัญ

๒๙๒๒ พลกนิษฐ์ Balakanishtha เจ้าจอมแฉ่ง ในรัชกาลที่ ๕ (บุตรนายอินทรเดช (สังวาล)) ทวดชื่อพระยาพลเทพ (ฉิม) 8/3/15

๐๔๐๐ พลกุล Balakul นายนาวาเอก พระสุนทรานุกิจปรีชา (วิม) เจ้ากรมพระธรรมนูญทหารเรือ เป็นเหล่ากอพระยาพลสงคราม (จัน) และ (ชัง) ซึ่งได้ต่อสู้พม่าทางราชบุรี 2/8/13

๑๔๕๙ พลจันทร Balachandra ขุนวิเศษธานี (แจ่ม) กรมการที่ปฤกษา เมืองราชบุรี นายร้อยโทสาย ประจำกรมบัญชาการกองทัพที่ ๓ กับนายร้อยตรีหรุ่น ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ทั้ง ๓ คนสืบสกุลจากพระยาพลสงคราม (จันทร์) เมืองราชบุรี 1/6/14

๐๒๑๓ พลทา Balada^ นายร้อยตรี ขุนหัดดรุณพล (จ้อย) ครูฝึกหัดทหารในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13

๐๐๖๒ พลธร Baladhara นายพันเอก พระทรงพลภาพ* (เผื่อน) ปลัดกรมตำรวจภูธร 20/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศและบรรดาศักดิ์เป็น นายพันตำรวจเอก พระยาทรงพลภาพ

๑๓๗๙ พลธีระ Bhaladhira นายร้อยเอกเธียร หัวหน้าแพนกที่ ๔ กรมเสมียนตรา กระทรวงกลาโหม บุตรนายพน 25/4/14

๐๗๒๕ พลนิเทศ Balanidesa นายร้อยเอก ขุนเจนกระบวนหัด (หยิน) ครูฝึกหัดกายกรรม ประจำโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม กระทรวงกระลาโหม 10/10/13

๔๑๙๐ พลบุตร์ Balaputra มหาดเล็กสำรองบุญเพ็ง กรมบัญชาการสภาจางวางมหาดเล็ก กับนายทิ่ม ทวดชื่อพระพลบุรี 29/8/17

๐๐๘๕ พลภัฏ Balapat นายตำรวจโท ขุนพรหมรักษา (เวก) กรมพระตำรวจ 22/6/13

๕๓๙๐ พลเภรี Balabhari พลตำรวจดาว ประจำเรือยนต์ กรมตำรวจพระนครบาล หลวงพล (บิดา) 29/6/19

๓๙๘๐ พลมัต Balamat รองอำมาตย์โทเบี้ยว ผู้พิพากษาศาลมณฑลมหาราษฎร์ ปู่ชื่อพระพลสงคราม ทวดชื่อบิ 30/5/17

๕๓๗๐ พลวรรณาภา Balavarna^bha^ นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจสว่าง กองตำรวจภูธร มณฑลปัตตานี ปู่ทวดชื่อพล ปู่ชื่อวรรณ 29/6/19

๕๓๕๕ พลวัฒนะ Balavadhana นายร้อยตำรวจตรีอิ่ว ประจำกรมตำรวจพระนครบาล ปู่ทวดชื่อพล ปู่ชื่อหลวงประชุมประชาราษฎร์ (เจริญ) 29/6/19

๑๕๙๙ พลวิเศษ Balavises ขุนวิไสยโกษากร (โต๊ะ) นายอำเภอเมืองอุดรธานี ทวดชื่อพระพล บิดาชื่อขุนวิเศษ 15/9/14

๐๑๒๐ พลศิริ Balasiri หลวงศรีสุทธโภชน์ (สอน) กรมมหาดเล็ก 29/6/13

๑๒๗๔ พลางกูร Bala^nkura หลวงผดุงวิทยาเสริม (กำจัด) กระทรวงธรรมการ ทวดคือเจ้าพระยาพลเทพ (หลง) 13/4/14

๔๘๔๑ พลายนนันทน์ Balayannandana ขุนประดิษฐ์โอสถ (ลอย) แพทย์ประจำจังหวัดมหาสารคาม บิดาชื่อพลาย 5/4/19

๔๗๒๐ พลายะสุต Bala^yasuta รองผู้กำกับตรีบุบผา ว่าที่ครูใหญ่โรงเรียนทวีธาภิเศก จังหวัดธนบุรี บิดาชื่อพลาย 3/2/18

๒๓๙๖ พลารชุน Bala^rjuna รองอำมาตย์โทแช่ม ผู้พิพากษารองศาลเมืองหลังสวน ปู่ชื่อหลวงนรินทรภักดี (พล) ทวดชื่อฃาว 20/7/15

๔๒๔๙ พลาศรัย Bala^sraya หลวงชาญรัฐกิจ (เชย) นายอำเภอโคกพระ จังหวัดมหาสารคาม ปู่ชื่อหลวงพลอาไศรย (สมบุญ) บิดาชื่อหลวงพลอาไศรย (ต่อ) 5/12/17

๓๓๑๕ พลิคามิน Baliga^min นายวาด มหาดเล็ก นักเรียนโรงเรียนข้าราชการพลเรือน ภูมิลำเนาเดิมของสกุลอยู่บางพลี สมุทปราการ 22/7/16

๐๔๖๘ พหลโยธิน Bahalayodhin มหาอำมาตย์ตรี (นายพลตรี)* พระยาพหลพลพยุหเสนา** (นพ) สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา (ราชองครักษ์พิเศษ) เป็นบุตรพระยาพหลพลพยุหเสนา (กิ่ม) 11/8/13 *เดิมเป็นนายทหารได้รับพระราชทานยศ พลตรี เมื่อโอนมารับราชการพลเรือนจึงโปรดพระราชทานยศพลเรือนที่ มหาอำมาตย์ตรี ** ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยากำแหงสงคราม

๕๓๔๑ พหุบุญญานนท์ Bahupunna^nanda ขุนพันธนาคารพิทักษ์ (พยอม) กระทรวงนครบาล ปู่ทวดชื่อบุญมี ปู่ชื่อบุญมาก 29/6/19

๔๙๘๔ พหุลานนท์ Bahulananda พลเสือป่ามาก กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ 17/5/19

๔๙๖๐ พะการะสุต Baka^rasuta นักเรียนแพทย์เสือป่าพัก กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19
๕๗๗๕ พักตรพันธานนท์ Baktrabandha^nanda พลเสือป่าลมัย กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ ปู่ชื่อภักตร์ บิดาชื่อพันธุ์ 15/12/19

๓๔๔๒ พักตระเก์ษตริน Baktrakshetrin ขุนภักดีองค์ (จาด) กระทรวงธรรมการ 10/9/16

๓๕๖๔ พักตรานนท์ Baktra^nanda นายวาด พนักงานทอผ้า กองเกษตร์ มณฑลนครราชสีมา ทวดชื่อจีนพัก 25/11/16

๔๔๑๔ พังคานนท์ Banga^nanda พลเสือป่าแก่น ประจำหมู่ ๑ หมวด ๑ กองร้องที่ ๕ กรมเสือป่ารักษาดินแดนตวันตก ปู่ชื่อพั้ง 4/5/18

๕๓๒๔ พัชรัษเฐียร Bajrasthira นายร้อยตำรวจตรีพริ้ง กองตำรวจภูธรมณฑลภูเก็ต ปู่ทวดชื่อเพดคง 29/6/19

๔๑๘๗ พัฒนานนท์ Badhana^nanda ขุนวิจิตร์จำนง (พด) นายเวรกองช่าง กรมศิลปากร กระทรวงวัง บิดาชื่อพัด 29/8/18

๓๖๓๑ พัณโณทยาน Bannodya^na ขุนสถิตย์สาทร (สุข) พนักงานคัดแบบโยธา พแนกในกระทรวงวัง ปู่ชื่อสี บิดาชื่อสวน 11/12/16

๐๒๙๓ พัตระปาล Batrapa^l พระศุภรัตกาษายานุกิจ (บุตร์) เจ้ากรมคลังศุภรัต* กระทรวงวัง 13/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เจ้ากรมพระราชกุศล"

๔๑๓๕ พันธนะวาทิน Bandhanava^dhin นายร้อยตรีริน นายแตรวง กรมทหารบกราบที่ ๓ บิดาชื่อพ่วง 3/8/17

๖๒๓๑ พันธนานนท์ Bandhana^nanda พลเสือป่าเชื้อ ประจำหมวด ๒ กองร้อยที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ บิดาชื่อห่วง 25/12/21

๐๗๘๐ พันธเสน Bandhasen นายร้อยตรีเหลี่ยม ผู้ช่วยสัสดีมณฑลกรุงเก่า ปู่ชื่อพ่วง 1/12/13

๒๐๘๕ พันธะเวส Bandhavesa นักเรียนทหารกระบี่แสวง (เล็ก) กรมโขนหลวง บุตรนายใย พ่อค้า 18/3/14

๒๒๒๑ พันธัย Bandhaya นายสงัด กองคลังวรภาชน์ ทวดชื่อพระสุกจำลองสุทร (พัน) ปู่ชื่อไทย 7/5/15

๕๐๖๒ พันธานนท์ Bandha^nanda นายหมู่โทประไพ กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายพัน (บิดา) ปู่ชื่อเท 31/5/19

๒๑๕๖ พันธาภา Bandha^bha^ มหาดเล็กวิเศษ ขุนสมิทธิ์เลขการ (ดัด) ประจำกองบาญชี กรมมหรศพ บิดาชื่อใย ปู่ชื่อหลวงอภัยพิทักษ์ (แสง) 8/4/15

๐๙๗๕ พันธุนิล Bandhunila นายร้อยโทแฉล้ม ผู้รั้งผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ มณฑลราชบุรี ปู่ชื่อพัน บิดาชื่อเขียว 12/2/13

๒๘๔๒ พันธุบรรยงก์ Bandhuparyanga พลเสือป่าประยงค์ ผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๓๘ โรงเรียนวัดกลาง จังหวัดสมุทรปราการ บิดาชื่อเผ่า 14/7/15

๑๔๘๑ พันธุประภาส Bandhuprabha^sa นายร้อยโทแสง ผู้รั้งผู้บังคับกองปืนกล ในกรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรนายแจ่ม ปู่ชื่อนายพ่วง 6/7/14

๔๔๔๙ พันธุพุกกะณะ Bandhubukkana นายร้อยตรีเอี่ยม กรมทหารบกม้าราชบุรี ทวดชื่อเนื่อง ปู่ชื่อพุก 20/5/18

๑๘๙๗ พันธุมคุปต์ Bandhuma^gupta ว่าที่นายเรือโทสวัสดิ์ สำรองราชการหน้าที่ช่างกล ปู่ชื่อพัน บิดาชื่อสงวน 7/3/14

๒๑๒๒ พันธุมจินดา Bandhumachinta^ พลเสือป่าจ่าง กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง บิดาชื่อพัน ปู่ชื่อจิ๊น 23/3/14

๔๙๔๙ พันธุมณี Bandhumani นักเรียนแพทย์เสือป่ามณี กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19

๐๑๘๘ พันธุมนันทน์ Bandhumanandana พระยานครไภยพิเฉท (ปลิว) ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ปู่ชื่อพัน 5/7/13

๑๑๙๗ พันธุมนาวิน Bandhumana^vin นายเรือเอก หลวงหาญสมุท (บุญมี) ผู้บังคับการเรือพิฆาฏ "เสือคำรณสินธุ์" บุตรนายพัน 19/3/13

๒๗๑๓ พันธุมโพธิ Bandhumabodhi ขุนวิเศษบุรี (แวว) สารวัดใหญ่ กรมพลตระเวณ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อพัน ปู่ชื่อโพ 1/11/15

๑๒๗๗ พันธุมสุต Bandhumasuta ขุนรัตนโกษา (ช้อย) นายเวรกรมสารบรรณ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรนายพันธุ์ 13/4/14

๑๒๓๑ พันธุมเสน Bandhumasena นายพันตรี หลวงนฤสารสำแดง (วัน) สำรองราชการกรมสัสดี ปู่ชื่อขุนสท้านธาตรี (พัน) 4/4/14

๖๐๖๒ พันธุวร Bandhuvara นายร้อยโทพันธุ์ กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๗ 3/9/21

๔๗๓๑ พันธุสวัสดิ์ Bandhusvasti รองผู้กำกับตรีโปร่ง ครูโรงเรียนตัวอย่าง เป็ญจมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี 3/2/18

๓๓๒๑ พันธุสาร Bandhusa^ra ขุนประพัตรนวกิจ (ศุข) กระทรวงคมนาคม 30/7/16

๔๙๖๕ พันธุสิริ Bandusiri นักเรียนแพทย์เสือป่าบุญช่วย กรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง 16/4/19

๕๘๒๕ พันธุเสวี Bandhusevi เด็กชาเชื้อ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก 4/9/20

๐๐๐๙ พัลลภ Ballabha นายจ่าเรศ* (ช่วง) มหาดเล็กห้องพระบรรทม 15/6/13 เขียนให้เอง* เจ้าหมื่นเสมอใจราช

๕๙๘๗ พัสดุธาร Bastudha^ra นายหมวดตรี ขุนทรงธนสาร (ลำดวน) กรมเสือป่ารักษาดินแดนราชบุรี นายพัศเป็นบิดา 11/6/21

๑๖๗๑ พัสตรานนท์ Bastra^nanda นายเรือตรีมาน ประจำกองทุ่นระเบิด กรมสรรพาวุธ กระทรวงทหารเรือ ปู่ชื่อนายโปง 6/10/14

๒๔๖๘ พาทยาชีวะ Ba^dya^jiva พันเด็กชาเอกนาค ประจำกรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายหง อาชีวะทางทำพิณพาทย์ 27/8/15

๒๒๒๒ พาลกะจันทร Balakachandra นายพุฒ กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อหนู บิดาชื่อจัน 7/5/15

๒๑๘๒ พาลกะดิษย์ Ba^lakatishya นายสิน นายเวรการกองขี่ม้า กรมพระอัศวราช ทวดชื่อน้อย ปู่ชื่อดิศ 14/4/15

๑๓๒๐ พาลการมย์ Balaka^romya นายร้อยเอก ขุนพหนเสนา (อาจ) สำรองราชการกรมพระธรรมนูญทหารบก ปู่ชื่อพระสยามนนทเฃตรขยัน (ฉิม) บิดาชื่อขุนสุนทรวารี (หร่ำ) 17/4/14

๑๐๘๕ พาหุรักษ์ Ba^huraksha ขุนธนพัฒนากร (เยื้อน) สรรพากรเมืองราชบุรี หลานพระยาสมพาหบดี 6/3/13

๔๖๔๑ พิชชาโชติ Bija^joti นักเรียนนายเรือแดง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทวดชื่อพิศ ปู่ชื่อโชติ 10/10/18

๔๕๙๕ พิชัยมงคล Bijayamongol ขุนนิวาศวนารักษ์ (ทองอยู่) นายอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ทวดชื่อพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (มงคล) เคยเป็นผู้ว่าราชการเมืองพิชัย 18/9/18

๔๘๒๒ พิชัยศรทัต Bijayasaradat ขุนอนุการนพกิจ (หลี) กระทรวงมหาดไทย ปู่ทวดชื่อพระยาเทพพิไชย (ชู) ปู่ชื่อหลวงรัตนราชอาศ (สอน) บิดาชื่อขุนศรีราชอาศ (ทัด) 5/4/19

๕๗๕๖ พิชัยศิริ Bijayasiri ขุนศิริรัฐการ (ชุ่ม) จ่าจังหวัดสวรรคโลก ปู่ทวดชื่อขุนพิไชยสมบัติ (แต้เซี้ยะ) 15/12/19

๐๐๖๑ พิไชยแพทย์ Bijayabaedya หลวงวิวิธเวชการ (เวช) แพทย์ กรมมหาดเล็ก สกุลพระยาพิไชย (กระต่าย) 20/6/13

๕๕๒๐ พินทุกนก Bindukanaka นายปลื้ม ครูโรงเรียนกรมรังวัดที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ กับนายพิน (บิดา) ปู่ชื่อทอง 5/7/19

๒๐๓๐ พินทุผลิน Binduphalin นักเรียนทหารกระบี่ทวน กรมโขนหลวง บุตรนายพิน ชาวสวน 18/3/14
๐๓๐๐ พินทุโยธิน Binduyodhin นายพันเอก* พระยาสุรราชฤทธานนท์ พหลพลภักดี (พิน) ผู้บังคับการกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชองรักษ์เวร 13/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายพลตรี

๐๓๒๘ พินทุวัฒนะ Binduvaddhana ขุนชำนาญภิรมย์* (พิน) กรมโยธามหาดเล็ก 14/7/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงบริรักษ์นาฏกาคาร กรมมหรศพ

๒๘๕๙ พินทุสมิต Bindusmita พลเสือป่าแถม รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๖ มณฑลกรุงเทพฯ ปู่ชื่อพิน บิดาชื่อยิ้ม 14/2/15

๕๓๗๘ พินทุเสน Bindusen นักเรียนทำการนายร้อยตำรวจเสน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อพินธ์ 29/6/19

๐๔๐๕ พิมพโกวิท Bimbakovida หลวงลักษณพิมพการ (เปลี่ยน) กรมช่างมหาดเล็ก 3/8/13

๕๘๕๙ พิมพสิริ Bimbasiri นายหมู่ตรีแม้น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ กับนายใย (บิดา) ปู่ชื่อเหม็น 1/2/20

๐๗๙๐ พิมพสูต Bimbasuta พระพิทักษ์สุนทรกิจ (บัง) นายอำเภอเมืองวิเชียร มณฑลเพชรบูรณ์ กับพระพิทักษ์เทพธานี (พร) ผู้รักษากรุงเก่า เป็นบุตรพระอุปราชา (พิมพ์) 4/12/13

๔๕๓๔ พิมพะกร Bimbakara ขุนอุปการบรรณกร (กริด) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ปู่ชื่อขุนรจนาโลหกิจ (จัน) ครั้งโรงพิมพ์การ กรมพระอาลักษณ 22/6/18

๔๗๖๐ พิมพะติกติกะ Bimbatiktika นายหมู่ลูกเสือโทพินิจ ครูโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี ปู่ชื่อพลับ บิดาชื่อชม 3/2/18

๕๒๓๖ พิมพะบุตร Bimbaputra นายร้อยตำรวจตรีหงวน ผู้ช่วยนายทะเบียน กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อคล้าย 14/6/18

๖๑๐๘ พิมพะพันธุ์ Bimbabandhu พันเด็กชาตรีเคลือบ กองคลังวรภาชน์ กรมมหาดเล็ก 24/9/21

๕๘๓๑ พิมพะสิงห์ Bimbasinha ขุนสมาหารราชวิตร์ (สิงโต) ศุภมาตราจังหวัดธัญญบุรี บิดาชื่อเหมือน 4/9/20

๑๖๕๑ พิมพานนท์ Bimba^nanda ขุนพนมพนารักษ์ (เฮ้า) นายอำเภอเรณูนคร* มณฑลอุดร ปู่ชื่อพระราชกิจภักดี (พิมพา) 29/9/14 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "นายอำเภอกุสุมาลย์ มณฑลอุดร"

๒๒๓๒ พิมพาภัย Bimba^bhaya นายทองดี กองคลังวรภาชน์ ปู่ชื่อหุ่น บิดาชื่อเฉย 7/5/15

๕๕๕๘ พิมลบรรยงก์ Bimalaparyanka ขุนมัชชากรธนารักษ์ (เขียน) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุรา มณฑลนครราชสีมา ปู่ชื่อยง บิดาชื่อหลวงพิมลสุนทร (ตรัว) 26/7/19

๖๐๐๖ พิริยะพงศ์ Biriyabanda พลเสือป่ากิมเปา ประจำหมวด ๑ กองร้อย ๖ กองเสือป่าจังหวัดเพ็ชร์บุรี นายเพียน บิดา ปู่ชื่อนายพงศ์ 11/6/19

๔๒๐๓ พิริยะโยธิน Biriyayodhin นายร้อยตรีเพียร กรมทหารบกช่างที่ ๓ 27/9/17

๖๓๓๒ พิลาปุรณะ Bilapurna ว่าที่รองอำมาตย์ตรีสมจิตร์ ปลัดอำเภอบางกอกใหญ่ จังหวัดธนบุรี ทวดชื่อทองอิน ปู่ชื่อพิลา บิดาชื่อเพ็ง 3/6/22

๐๙๑๒ พิศลยบุตร Bisalayaputra หลวงไชยชำนาญนิติ (ฉิม) นอกราชการ กระทรวงยุติธรรม เป็นหลานพระยาพิศลสมบัติบริบูรณ 15/1/13

๐๖๖๐ พิศาลบุตร* Bisa^lputra หลวงภัทรผลพานิช (ฮง) กรมท่าซ้าย กระทรวงนครบาล บุตรพระพิศาลผลพานิช (ลิฉาย) ปู่คือพระยาพิศาลผลพานิช (สือ) ทวดคือพระยาพิศาลผลพานิช (ชื่น) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พิศาลบุตร์"

๑๙๖๔ พิสมัยรัต Bismayarat พลเสือป่าเปลี่ยน กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมมหรศพ บิดาชื่อแปลก ปู่ชื่อรอด 12/3/14

๐๔๘๘ พีชผล Bijapha^la ขุนเจริญโภคสมบูรณ (เชื้อ) นายเวรบาญชี กรมพระคลังฃ้างที่ 11/8/13

๐๐๙๙ พีชเสน Bijasen ขุนจิตร์จำนงการ* (เชิ้อ) กรมมหาดเล็ก 24/6/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงจิตร์จำนงการ

๐๗๐๒ พีชานนท์ Bi^jananda ขุนศักดิ์สินประสิทธิ์* (ช่วง) นายเวร กรมตรวจและกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บิดาชื่อเชื้อ 21/9/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น หลวงศักดิ์สินประสิทธิ์

๓๘๒๘ พีรานนท์ Bira^nanda พลเสือป่าวงศ์ รองผู้กำกับลูกเสือ กองที่ ๘ มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อเพียน 14/2/16

๐๐๐๓ พึ่งบุญ ณ กรุงเทพ Phungbun na Krungdeb พระยาประสิทธิ์ศุภการ (หม่อมหลวงเฟื้อ) จางวางมหาดเล็กห้องพระบรรทม* สกุลหม่อมไกรสร 30/5/13 เขียนให้เอง * อธิบดีกรมมหาดเล็กและผู้บัญชาการกรมมหรศพ

๑๙๔๗ พุกกณะวณิช Bukkanavanija นายร้อยตรีใย แพทย์ประจำกองพยาบาลที่ ๘ ปู่ชื่อพุก เป็นคนค้าฃาย 10/3/14

๑๒๓๖ พุกกณะสุต Bukkanasuta หลวงบรรณเวควินิต (ไชย) อาจารย์โรงเรียนกรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อพุก 4/4/14

๑๒๑๕ พุกกณานนท์ Bukkana^nanda พระอนันต์นรานุกูล (ส่าง) ปลัดมณฑล ประจำจังหวัดสุรินทร์ มณฑลอุบลราชธานี กับหมื่นทยานราญรุก* (ถี่) บิดา หมื่นทยานราญรุกเป็นบุตรนายพุก 30/3/13 * ประทวนตราตั้ง

๓๖๐๒ พุกกะคุปต์ Bukkagupta หลวงวรราชเนตรรักษา (เพ็ชร์) กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อขุนศรีสมบัติ (พุก) ปู่ชื่อขุนศรีจำนง (คุ้ม) 3/12/16

๓๗๓๓ พุกกะจันทร Bukkachandra พลเสือป่าสวัสดิ์ กรมเสือป่าหลวงรักษาดินแดนนครไชยศรี ทวดชื่อพุก ปู่ชื่อจันทร 30/1/16

๓๑๐๙ พุกกะโชติ Bukkajoti นายพันตำรวจตรี พระกำจัดโสณฑ์ทุจริต (จร) ผู้กำกับการกรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อพุก ปู่ชื่อขุนภักดี (เอี่ยม) 28/5/16

๔๒๘๖ พุกกะณะเสน Bukkanasen พันจ่าเอกโมรา กรมเสนาธิการทหารเรือ ปู่ชื่อพุก 19/12/17

๓๔๒๑ พุกกะนิยม Bukkaniyama พันเด็กชาตรีทรง กรมยานยนต์หลวง ทวดชื่อพุก ปู่ชื่อเนียม 2/9/16

๖๓๒๕ พุกกะเปรมะ Bukkaprema นายหมู่ตรีสุกุล ประจำกองร้อยหลวง กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อเปรม บิดาชื่อพุก 29/4/22

๖๒๒๘ พุกกะพันธุ์ Bukkabandhu พลเสือป่าโชติ ประจำหมวด ๔ กองร้อย
ที่ ๒ กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ปู่ชื่อหลวงสุวรรณ์ บิดาชื่อพุก 25/12/21

๔๒๙๕ พุกกะภูติ Bukkabhu^ti ขุนบรรณนิธิโสภณ (ฉัย) กรมบาญชีกลาง กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนายเล็ก (บิดา) ปู่ชื่อพุก 19/12/17

๑๕๙๑ พุกกะมาน Bukkama^na หลวงดรุพันพิทักษ์ (สนิท) ปลัดกรมป่าไม้ มณฑลนครสวรรค์ กับขุนรัถวิสิฐสาทร (เที่ยง) เจ้าพนักงานสถานีรถไฟปากน้ำโพ บิดาชื่อพุก ปู่ชื่อมา 15/9/14

๑๘๑๗ พุกกะรัตน Bukkaratna นายเรือตรีพลอย รั้งตำแหน่งต้นกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๒ เมืองสมุทสาคร ปู่ชื่อพุก 17/12/14

๖๑๕๘ พุกกะวรรณะ Bukkavarna ราชบุรุษเปลี่ยน เสมียนเอกกรมศึกษาธิการ กระทรวงธรรมการ บิดาชื่อพุก 19/11/21

๒๔๙๙ พุกกะเวส Bukkavesa รองอำมาตย์เอก หลวงวิภาชวิทยาสิทธิ์ (สังข์) ธรรมการมณฑลจันทบุรี (พี่) กับรองอำมาตย์เอก หลวงพิรุฬห์พิทยาพรรณ (สวน) พนักงานจัดการโรงเรียนแขวงตวันตกใต้ (น้อง) บิดาชื่อพุก เป็นคนค้าฃาย 5/9/15

๑๕๔๕ พุกกานนท์ Bukka^nanda ขุนแพรวประทีปฉาย (เม) พนักงานไฟ้า กรมชาวที่ ปู่ชื่อพุก 21/7/14

๔๓๒๗ พุฒานนท์ Budha^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงพร ปู่ชื่อพระพุฒาจารย์ (มา) 21/1/17

๓๓๔๖ พุทธิเก์ษตริน Buddhikshetrin นายร้อยโทอุ่น กรมพระธรรมนูญทหารบก ปู่ชื่อพุด เป็นชาวนา 6/8/16

๓๙๗๐ พุทธิจุณ Buddhichun นายร้อยโทอ๋อย กรมทหารบกราบที่ ๑๐ ทวดชื่อพุฒ ปู่ชื่อจุ่น 30/5/17

๓๑๘๐ พุทธินันทน์ Buddhinandana นายเรือตรีจู คลังยุทธอาภรณ์ กองพัศดุทหารเรือ ทวดชื่อพุฒ 17/6/16

๓๔๐๑ พุทธิปาณ Buddhipa^na นายร้อยโทสวัสดิ์ กรมคลังแสงทหารบก บิดาชื่อพุด ปู่ชื่อปาน 2/9/16

๑๕๐๐ พุทธิแพทย์ Buddhibaedya นายร้อยโทชื่น* ผู้ช่วยหัวหน้าแพนกครูแพทย์ศุฃาภิบาลทหารบก (แพทย์ประกาศนียบัตรอังกฤษ ชั้นสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยแพทย์ตัดผ่า และชั้นอนุสมาชิกแห่งราชวิทยาลัยแพทย์ยา ปู่ชื่อหลวงพิทักษ์วรรคเรศร (พุฒ) 6/7/14 * นายร้อยเอกชื่น

๔๓๔๒ พุทธิเภสัช Buddhibheshaj รองผู้กำกับตรีเกลียว ครูโรงเรียนวัดศรีสุริโยวงศ์ จังหวัดราชบุรี ปู่ชื่อพุฒ ทวดชื่อยา 20/2/17

๒๔๗๐ พุลละผลิน Bullaphalin พันเด็กชาโทกู๋ ประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อพูน ทำสวน 27/8/15

๕๘๐๐ เพชรกรรพุม Bejrkarbum พลเสือป่าเพ็ชร์ กรมเสือป่ารักษาดินแดนสุราษฎร์ บิดาชื่อพุ่ม 25/6/20

๑๕๘๙ เพชรจันทร Bejrchandra นายร้อยตรีแหวน ประจำกองตำรวจภูธรร้อยเอ็จ ปู่ทวดชื่อเพชร์ ปู่ชื่อจัน 9/9/14

๑๖๘๙ เพชรชาติ Bejraja^ti นายเรือตรีเลียบ นายเวรหนังสือ กรมชุมพล กับนายเรือตรีกลับ ประจำกองสำรวจแผนที่ทเล กรมยุทธศึกษา (น้อง) ปู่ชื่อเพชร์ บิดาชื่อเกิด 11/10/14

๒๗๔๖ เพ็ชรบุตร Bejraputra ขุนกลยาณพินิศ (อุ่น) เจ้าพนักงานสถานีช่องแค กรมรถไฟหลวง ปู่ชื่อนายสวรรค์ (เพ็ชร์) 7/11/15

๔๔๗๓ เพ็ชรลดา Bejralata^ นายร้อยตำรวจเอกแจ๋ว กรมตำรวจพระนครบาล ปู่ชื่อเพชร บิดาชื่อจั่น 20/5/18

๔๐๒๔ เพชระดิษ Bejratisha ขุนสาทรแพทย์พิทักษ์ (ชม) สารวัดแพทย์ กระทรวงมหาดไทย ทวดชื่อเพชร ปู่ชื่อดิด 9/6/17

๔๐๙๗ เพชระบูรณิน Bejrabu^rnin หลวงเพ็ชรานุรักษ์ (โต๊ะ) ปลัดจังหวัดหล่มศักดิ์ ทวดชื่อเจ้าพระยาเพ็ชรัตน์ราชสงครามรามภักดีพิริยพาหุ ผู้สำเร็จราชการเมืองเพ็ชรบุรี ปู่ชื่อพระยาเพชรัตนสงคราม (ด่อน) บิดาชื่อหลวงศรีเจริญพลมหาดไทย (ทูป) กรรมการเมืองเพชรบูรณ์ 3/7/17

๔๑๑๓ เพชระพรรณ Bejrabarna มหาดเล็กสำรองเพียน กองไฟฟ้า กรมชาวที่ กับนายวัด (บิดา) ปู่ชื่อสีเพชร ทวดชื่อแก้ว 17/7/17

๓๙๐๒ เพชรานนท์ Bejra^nanda พระพิศาลวุฒิกร (บุญคง) กรมการพิเศษจังหวัดนครศรีธรรมราช ทวดชื่อขุนจ่านารถ (บุญเพชร) 31/3/16

๖๓๖๓ เพชราภา Bejrabha^ พลเสือป่าสว่าง ประจำแพนกหนังสือ กรมเสนาธิการเสือป่า ปู่ชื่อเพชร บิดาชื่อนุ้ย 19/8/22

๐๖๒๙ เพญกูล* Benyakul นายพันโท พระอภัยพลรบ (พลอย) เจ้าพนักงานทะเบียน กรมยุทธศึกษาทหารบก กับนายร้อยตรีนพ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำหรับสกุล เจ้าพระยามหินทรศักดิธำรง (เพ็ง) 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เพ็ญกูล"

๒๓๔๗ เพ็ญชาติ Benyaja^ti หลวงวิเศษโยธาบาล (ชุ่ม) นอกราชการ (บิดา) กับอำมาตย์ตรี หลวงชำนาญเนติศาสตร์ (ชม) ผู้พิพากษาศาลเมืองตรัง หลวงวิเศษเป็นบุตรนายเพ็ง มหาดเล็ก 1/7/15

๐๗๖๗ เพ็ญพน Benyabana นายพันตรี หลวงอรรคสรกิจ (วอน) สารวัดทหารบริเวณพระนคร ปู่ชื่อเพ็ง บิดาชื่อเถื่อน 21/11/13

๑๔๖๙ เพ็ญพร Benyabara นายร้อยเอกผัน สัสดีเมืองอ่างทอง กับนายวอน บิดา บิดานายวอนชื่อนายเพ็ง 15/6/14

๐๐๕๔ เพ็ญพิมล Benyabimol ขุนวรภาคภัณฑรัตน์ (เพ่ง) มหาดเล็ก กองพระราชพิธี 19/6/13

๐๒๑๕ เพญศิริ* Benyasiri ขุนภัณฑรักษ์พิศาล (เพ็ง) นายเวรพัศดุในโรงเรียนมหาดเล็กหลวง 7/7/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "เพ็ญศิริ"

๐๘๗๙ เพ็ญสุต Benyasuta พระสีหเฃตรบริบาล (รี) จางวางกำกับราชการเมืองสิงห์บุรี ปู่ชื่อเพ็ง 20/12/13

๒๒๓๘ เพฑวณิช Bedavanija พลเสือป่าวาศ (ใหญ่) กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมโขนหลวง บุตรนายแพ ค้าฃาย 7/5/15

๖๓๐๗ แพทยานนท์ Baedya^nanda นักเรียนมหาดเล็กหลวงสนั่น กับขุนอุดมโอสถ (เพ็ชร) บิดา ปู่ทวดชื่อขุนชาติโอสถ (คง) ปู่ชื่อขุนพรหมแพทยา (อิ่ม) 22/4/22

๓๔๐๐ โพธยานนท์ Bodhya^nan นายร้อยโทจั่น กรมทหารบกม้าราชบุรี ปู่ชื่อขุนจง (โพ) 2/9/16

๔๕๑๐ โพธยารมย์ Bodhya^ramya นายร้อยโทล้อม กรมทหารบกปืนใหญ่ที่ ๑๐ กับนายชม บิดา ปู่ชื่อโพ 12/6/18

๑๐๖๓ โพธสุต Bodhasuta หลวงประเสริฐสมบัติ (ลอย) พนักงานคลังเมืองกาญจนบุรี กับนายแป้น (บิดา) บิดานายแป้นชื่อโพ 1/3/13

๐๗๔๙ โพธานนท์ Bodha^nanda นายร้อยโทจูม นายเวรกองพลที่ ๓ มณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อโพ 6/11/13

๓๘๕๕ โพธานุช Bodha^nuja พันเด็กชาเอกแปลก กองชาวที่ พระราชวังสนามจันทร์ บิดาชื่อโพ ปู่ชื่อนุด 1/3/16

๕๒๑๙ โพธารชร Bodha^jara นายร้อยตำรวจตรีผ่อง กรมตำรวจพระนครบาล บิดาชื่อโพ 14/6/19

๔๑๔๐ โพธารามิก Bodha^ramik ขุนวิทยการประเสริฐ (ระยูร) ธรรมการจังหวัดราชบุรี เกิดที่ตำบลโพธาราม จังหวัดราชบุรี 3/8/17

๑๖๕๕ โพธิกนิษฐ Bodhikanisthta นายพันตรี หลวงวิชิตพลหาญ (อึ่ง) ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๑๕ กับนายพุ่ม (บิดา) ปู่นายพุ่มชื่อนายโพ บิดาชื่อนายฉิม 6/10/13

๓๓๘๓ โพธิกสิกร Bodhikasikara ขุบรรณการพิเศษ (สิน) กรมกลาง กระทรวงธรรมการ ปู่ชื่อโพ เป็นชาวนา 28/8/16

๔๖๑๔ โพธิกัณหะ Bodhikanha ขุนวิชัยยนตรกิจ (คำ) กองช่างไฟฟ้า กรมชาวที่ ทวดชื่อโพ บิดาชื่อคำ 1/10/18

๓๒๕๗ โพธิจามร Bodichama^ra ขุนวิจารณ์ราชสฤชฌุ์ (สาย) นายเวรบาญชี กระทรวงมุรธาธร บิดาชื่อโพ ปู่ชื่อภู่ 1/7/16

๒๐๒๐ โพธิตาปนะ Bodhita^pana นักเรียนทหารกระบี่ทวี กรมโขนหลวง ปู่ชื่อหลวงภักดีนุชิต (โพ) บิดาชื่อขุนประเสริฐเสนา (ตาบ) 18/3/14

๔๐๐๕ โพธิทัต Bodhidatta นายเรือตรีฉา ช่างกลอังกฤษ กระทรวงทหารเรือ กับนายหงี ทวดชื่อโพ 6/6/17

๕๗๒๖ โพธิทัพพะ Bodhidabha รองอำมาตย์ตรีแช่ม กระทรวงยุติธรรม กับนายทับ (ปู่) ปู่ทวดชื่อโพ 3/9/19

๔๖๖๕ โพธิเนตร์ Bodhinetra นายร้อยตรีถมยา กรมทหารบกราบที่ ๗ ทวดชื่อโพธิ ปู่ชื่อเนตร์ 26/10/18

๔๙๒๗ โพธิ์ประสาท Bodhiprasa^da นักเรียนแพทย์เสือป่าถนอม กรมนักเรียนแพทย์ ปู่ชื่อโพธิ์ 16/4/19

๖๒๐๙ โพธิปักษ์ Bodhipaksha นักเรียนแพทย์เสือป่าเฮง ประจำกรมนักเรียนแพทย์เสือป่าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปู่ทวดชื่อโพธิ์ ปู่ชื่อสิน บิดาชื่อปัก 17/12/21

๓๗๐๙ โพธิปัทมะ Bodhipadma นายเอี่ยม พนักงานหอทะเบียนที่ดินมณฑลราชบุรี 19/1/16

๓๘๕๒ โพธิปิณฑ์ Bodhipinda พลเสือป่าสระ กรมเสือป่าราบหลวงรักษาพระองค์ กับนายวงศ์ ทวดชื่อโพธิ์ ปู่ชื่อพุ่ม 18/2/16

๖๒๗๕ โพธิปิติ Bodhipiti นายสมบุญ นายประตูน้ำ กรมทดน้ำ กระทรวงเกษตราธิการ กับนายอิ่ม (บิดา) ทวดชื่อจ่าง ปู่ชื่อโพ 25/2/21

๖๐๗๖ โพธิผละ Bodhiphala นายร้อยตรีผล กรมทหารบกช่างที่ ๓ กับนายเฉื่อย บิดา ปู่ชื่อโพ 17/9/21

๔๙๗๐ โพธิพันธุ์ Bodhibandhu นายหมู่เอกชื้น กรมเสือป่าปืนใหญ่หลวงรักษาพระองค์ กับนายโพ บิดา ปู่ชื่อแสน ทวดชื่อขุน 17/5/19

๓๕๗๑ โพธิพุกกณะ Bodhibukkana นายหมู่โทบุณย์ กรมเสนษะการเสือป่า ทวดชื่อโพธิ ปู่ชื่อพุก 25/11/16

๖๑๗๔ โพธิภักดิ Bodhibhakti ราชบุรุษภักตร์ ครูโรงเรียนวัดจักรวรรดิ์ ขุนพรหมอักษร (โพ) เป็นบิดา 19/11/21

๑๕๖๓ โพธิมูล Bodhimula นายร้อยตรีฃาว ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ ปู่ชื่อโพ บิดาชื่อมูล 27/7/14

๐๕๘๓ โพธิโยธิน Bodhiyodhin นายร้อยตรีโพ* ประจำกรมทหารรักษาวังของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 23/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานยศเป็น นายร้อยโท

๓๗๖๐ โพธิลักษณ Bodhilakshana พลเสือป่าเล็ก รองผู้ตรวจการลูกเสือ มณฑลกรุงเก่า ทวดชื่อโพ ปู่ชื่อคล้าย 3/2/16

๓๐๙๒ โพธิวณิช Bodhivanija รองเสวกตรีเชย กองการโยธา กรมพระคลังข้างที่ ปู่ชื่อโพ ค้าขาย 21/5/16

๓๔๗๕ โพธิวร Bodhivara นายร้อยโทเงาะ กองดัดสันดานของกองทัพน้อยทหารบกที่ ๑ ปู่ชื่อโพ บิดาชื่อวอน 7/10/16

๐๔๙๖ โพธิวสุ Bodhivasu หลวงวรนาฎนิตย์ภักดี (โพ) ปลัดกรมขอเฝ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี* 11/8/13 * ต่อมาได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ นายร้อยตรีไล้ แพทย์กองดัดสันดาน กองทัพที่ ๑ ซึ่งเป็นบุตรเขยของหลวงวรนาฏนิตยภักดี ใช้นามสกุล "โพธิวสุ" ด้วย (รจ. ๓๑/พ.ศ. ๒๔๕๗ หน้า ๑๙๔๗)

๒๐๕๓ โพธิเวส Bodhivesa นักเรียนทหารกระบี่ถม กรมโขนหลวง ปู่ชื่อโพ พ่อค้า 18/3/14

๐๖๕๐ โพธิศิรินันท์ Bodhisirinanda นายภักดีปรีชา* (ชื่น) ปลัดกรม กองศุฃาเหนือ กรมศุฃาภิบาล กระทรวงนครบาล ขุนหาญอาวุธ (โพ) เป็นบิดา ขุนศรีพลพรรค (สี) เป็นปู่ 21/9/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "พระภักดีปรีชา"

๓๖๒๓ โพธิษเฐียร Bodhishthira นายเครื่อง กรมทะเบียนที่ดิน กระทรวงเกษตราธิการ ทวดชื่อโพ ปู่ชื่ออยู่ 11/12/16

๓๕๓๗ โพธิสาลี Bodhisa^li รองอำมาตย์ตรีสาลี กรมทาง กระทรวงคมนาคม บิดาชื่อโพ 4/11/16

๐๔๔๕ โพธิสิทธ Bodhisidha ขุนจำเนียรภักดี (สิทธิ) กรมมหาดเล็ก พ่อชื่อโพ 7/8/13

๒๕๓๑ โพธิสุนทร Bodhisundara รองอำมาตย์เอก ขุนสิทธิโกสิยพันธ์ (ผ่อง) ผู้ช่วยแพนกเพาะปลูก กรมเพาะปลูก ทวดชื่อโพ ปู่ชื่อสุ่น 12/9/15

๕๐๘๒ โพธิสุภณ Bodhisubhana พลเสือป่าสง่า กองพันเสือป่าเดินข่าวหลวงรักษาพระองค์ กับนายโพ บิดา 31/5/19

๕๘๕๒ โพนทยะประสุต Bondyaprasuta นายหมู่ตรีสุด กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ ทวดชื่อหวัง 1/2/20

๖๑๙๒ ไพจิตรพันธ์ Baichitrabandhu จ่าเอกวงษ์ ประจำกองเรือกล ชั้น ๔ กรมชุมพลทหารเรือ ทวดชื่อไพ ปู่ชื่อจิตร บิดาชื่อคำ 10/12/21

๕๖๘๘ ไพฑูรย์ ณ กรุงเทพ Baidurya na Krungdeb หม่อมราชวงศ์ดิ่ง สำหรับบรรดาผู้สืบสกุลลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนินสุเรนทร 22/8/19

๔๖๙๒ ไพทยะทัต Baidyadat นายหมู่ตรีฮิม พนักงานโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อไพ 3/11/18Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 1:11:36 น.
Counter : 5689 Pageviews.

0 comments
24 ม.ค. 63 วันไหว้ตรุษจีน kae+aoe
(11 ก.พ. 2563 09:31:47 น.)
ถนนสายนี้มีตะพาบ 246 แสดงออกถึงความรัก kae+aoe
(10 ก.พ. 2563 13:02:00 น.)
THE CAVE นางนอน kae+aoe
(7 ก.พ. 2563 08:16:14 น.)
12 ม.ค. 63 วันเกิดน้องซี ครบ 11 ปี kae+aoe
(27 ม.ค. 2563 09:43:12 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด