การลงทะเบียนขอเปิดเว็บ Blog

  ผู้ที่จะสร้าง Blog เป็นของตนเองได้ จะต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com ก่อน โดยเลือกได้ว่าจะเป็น สมาชิกแบบบัตรประชาชน สมาชิกแบบมือถือ สมาชิกแบบอีเมล หรือ สมาชิกแบบ Facebook ซึ่งสมาชิกแต่ละแบบจะมีข้อจำกัดการใช้งาน Blog แตกต่างกันไป

การขอเปิดใช้บริการเว็บ Blog บน BlogGang.com ขอให้เป็นไปตามข้อตกลงดังนี้

  การใช้งาน BlogGang.com คุณได้ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

  BlogGang.com ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงและอัพเดทข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

  การเข้าใช้งาน BlogGang นั้นคุณได้ยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอาจส่งผลให้ account ของคุณถูกปฏิเสธการเข้าใช้งาน

ข้อกำหนดเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้งาน

  บัญชีที่ได้ลงทะเบียนโดยวิธีการอัตโนมัติจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสมัครและจะถูกลบบัญชีออกจากระบบทันทีที่มีการตรวจพบโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า

  คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของบัญชีและพาสเวิร์ด BlogGang จะไม่รับผิดต่อความสูญเสียและเสียหายต่อข้อมูลและความปลอดภัยของบัญชีดังกล่าวอันเป็นผลมาจากหน้าที่การรักษาความปลอดภัยของบัญชีนั้นๆของเจ้าของบัญชี โดยคุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อคอนเทนต์ที่ได้ถูกโพสหรือกิจกรรมใดๆซึ่งได้เกิดขึ้นภายในชื่อของบัญชีของคุณ

  คุณจะต้องไม่ใช้ชื่อ username หรือชื่อของบุคคลหรือองค์กรอื่นซึ่งคุณไม่มีสิทธิจะใช้ 

  คุณจะต้องไม่ใช้บริการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์  หากคุณมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดต่อกฎหมายอย่างใดๆ BlogGang ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องร่วมรับผิด หรือรับผิดชอบต่อผลทางกฎหมายที่อาจตามมา

  คุณจะไม่ใช้บริการนี้เพื่อขายหรือจำหน่ายสินค้าที่ผิดกฎหมาย (สินค้า ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์ หรือวัสดุ) โดยคุณยินยอมให้ BlogGang เป็นผู้มีสิทธิในการตัดสินใจว่าสินค้าใดๆเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้สินค้าผิดกฎหมายยังหมายความร่วมถึง สินค้าที่แสดงออกเกี่ยวกับเรื่องในทางเพศ ยาเสพติด การพนัน สินค้าที่อาจสร้างความเกลียดหรือความรุนแรงต่อผู้อื่น โดยบัญชีของคุณจะถูกปิดทันทีหากถูกตรวจพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้

  BlogGang จะทำการปิดบัญชีของคุณทันที และข้อมูลในบัญชีของคุณทั้งหมดจะถูกลบหากคุณละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

  เนื้อหาที่ละเมิดต่อกฎหมาย

  การให้บริการจะไม่อนุญาตให้คุณลงเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย โปรโมตกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดต่อบทบัญญติใดๆของกฎหมาย

  การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่เป็นการละเมิดต่อทรัพย์สินทางปัญญา ขายหรือโปรโมต สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ ละเมิดเครื่องหมายการค้าการ โลโก้ หรือเครื่องหมายใดอันอาจทำให้สับสนในแหล่งกำเนิดที่มาของสินค้า รวมถึง สินค้าเลียนแบบซึ่งผลิตขึ้นโดยมีความตั้งใจเพื่อให้พัฒนาต่อไปเป็นต้นฉบับสินค้าในอนาคต

  เนื้อหาซึ่งอาจะเป็นอันตรายต่อสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์

  บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ใกล้สูญพันธ์

  เนื้อหาที่เป็นอันตรายหรือเสื่อมเสีย

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่สร้างความเกลียดชัง การแบ่งแยก จากความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ ความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม ความสามารถ อายุ เชื้อชาติ การแสดงออกทางเพศ เพศ เนื้อหาที่เป็นการคุกคาม ข่มขวัญ หรือล้อเลียนความเป็นปัจเจคบุคคล หรือกลุ่มของบุคคล

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่ก่อให้เกิดหรือสนับสนุนความรุนแรงทั้งทางร่างกายหรือจิตใจให้แก่บุคคลอื่น

  เนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการ hacking หรือ cracking ไม่ว่าจะในรูปแบบใดๆ หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการสอน หรือ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นการให้เข้าถึงอุปกรณ์ใดๆโดยไม่มีอำนาจจะกระทำได้ หรือโปรโมตสินค้าหรือการให้บริการผู้ใช้งานในการติดตามหรือตรวจจับความเคลื่อนไหวของบุคคลหรือกิจกรรมของบุคคลโดยปราศจากอำนาจจะกระทำได้ แต่ไม่รวมถึงอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อผู้ปกครองสามารถติดตามหรือตรวจสอบความเคลื่อนไหวของผู้อยู่ใต้ปกครอง

  เนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็น malware ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย หรือ เป็นเนื้อหาที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือโครงข่าย และทำให้เกิดความเสียหายทั้ง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

  เนื้อหาเกี่ยวกับความรุนแรงในทางเพศ

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ข้อความทางเพศ รูป เสียง วีดีโอ หรือเกมส์ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบจำลองหรือภาพจริง การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาซึ่งอาจตีความได้ว่าเป็นการสนับสนุนกิจกรรมทางเพศเพื่อแลกเปลี่ยนกับค่าตอบแทน

  การละเมิดทางเพศแก่เด็กและการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ

  การให้บริการไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทางเพศ ละเมิดทางเพศแก่เด็ก หรือเนื้อหาที่สนับสนุนกิจกรรมเช่นว่านั้นแก่เด็ก

  เนื้อหา

  การให้บริการอนุญาตให้คุณโพส link เก็บ แชร์ ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ วีดีโอ (เนื้อหา) ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาซึ่งคุณได้โพสลงในการใช้บริการ ซึ่งรวมถึงความรับผิดในทางกฎหมาย ทางข้อเท็จจริง และความเหมาะสม

  การโพสเนื้อหาในการใช้บริการนั้น คุณจะต้องให้สิทธิและใบอนุญาตแก่ BlogGang ในการใช้ ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ แสดงออก ทำซ้ำ เผยแพร่ซึ่งเนื้อหาเช่นว่านั้นผ่านการให้บริการ  คุณยังคงมีสิทธิโดยสมบูรณ์ในสิ่งที่คุณโพสหรือแสดงออกผ่านบริการ และคุณต้องรับผิดชอบและสงวนไว้ซึ่งสิทธิเช่นว่านั้น(จะโพสต้องมีสิทธิจะโพส หากไม่ใช้เจ้าของย่อมไม่มีสิทธิโพส)

  คุณยอมรับว่า (1) คุณเป็นเจ้าของเนื้อหา หรือมีสิทธิที่จะใช้เนื้อหานั้น และให้สิทธิแก่ BlogGang ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานนี้ (2) เนื้อหาจะต้องไม่ประกอบด้วยการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ละเมิดสิทธิสาธารณะ ละเมิดต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดต่อสิทธิตามสัญญา หรือสิทธิของบุคคลใดๆ

  นอกจากนี้คุณยอมรับว่า (1) เนื้อหาจะต้องไม่เป็นการก่อให้คุณหรือ BlogGang กระทำการผิดต่อกฎหมาย กฎข้อบังคับ กฎใด (2) เนื้อหาจะต้องไม่มีลักษณะลามก ไม่เหมาะสม หมิ่นประมาท ดูหมิ่น อนาจาร ปลุกระดม รุนแรง ภาพโป๊ การข่มขู่คุกคาม ละเมิด สร้างความเกลียดชัง การแบ่งแยก เปิดเผยความลับ (3) เนื้อหาต้องไม่มีโปรแกรม ซอฟต์แวร์ หรือลิงค์ไปยังโปรแกรม ซอฟต์แวร์ที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ โทรศัพท์มือถือ (4) เนื้อหาต้องไม่ทำให้ BlogGang เสียหายแก่ชื่อเสียง (5)เนื้อหาต้องไม่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติ หรือดูถูกดูหมิ่นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอันมีพื้นฐานจากเชื้อชาติหรือกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา ความพิการ อายุ สัญชาติ รสนิยมทางเพศ เพศ อัตลักษณ์ทางเพศ หรือลักษณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติหรือการกีดกันทางสังคม (6)เนื้อหาต้องไม่ข่มขู่หรือสนับสนุนให้ทำอันตรายต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายหรือจิตใจหรือแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่นด้วยการขู่กรรโชก (7)เนื้อหาต้องไม่ส่งเสริมการทารุณหรือความรุนแรงที่ไร้เหตุผลต่อสัตว์ เช่น การส่งเสริมการทารุณสัตว์เพื่อความบันเทิง เช่น การชนไก่ หรือการให้สุนัขกัดกัน รวมไปถึงโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์จากพืชหรือสัตว์ที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ (8)เนื้อหาต้องไม่สื่อให้เข้าใจผิด กล่าวอ้างอย่างไม่ถูกต้อง หรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้เผยแพร่ ผู้สร้างเนื้อหา วัตถุประสงค์ของเนื้อหา หรือตัวเนื้อหาเอง และ สื่อให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทในเครือ หรือได้รับการรับรองจากบุคคล องค์กร ผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่น (9)เนื้อหาต้องไม่มีการกล่าวอ้างข้อมูลที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นเท็จ และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าร่วมหรือความน่าเชื่อถือในกระบวนการเลือกตั้งหรือประชาธิปไตยอย่างมีนัยสำคัญ (10)เนื้อหาต้องไม่ส่งเสริมการกล่าวอ้างด้านสุขภาพที่เป็นอันตราย หรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ด้านสุขภาพในปัจจุบัน และเนื้อหาที่ค้านกับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้ (11)เนื้อหาต้องไม่ขัดแย้งกับความคิดเห็นเชิงวิทยาศาสตร์ที่คนส่วนใหญ่เชื่อถือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (12)เนื้อหาต้องไม่มีการชักจูงให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมกับเนื้อหา โดยมีเจตนาหลอกลวง หรือไม่ชัดเจนและการพยายามขโมยข้อมูลส่วนบุคคล หรือล่อลวงให้ผู้ใช้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคล (13)เนื้อหาต้องไม่หลอกลวงผู้ใช้ผ่านสื่อที่ผ่านการดัดแปลงข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง ประเด็นทางสังคม หรือเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจ

  คุณตกลงว่าจะเก็บบันทึกทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อพิสูจน์ว่า เนื้อหาของคุณไม่เป็นการละเมิดข้อกำหนดใดๆ และทำให้บันทึกดังกล่าวพร้อมใช้งานตามคำขอที่สมเหตุสมผลของ BlogGang

  BlogGang ไม่มีหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา หรือมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาของคุณว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หรือกฎหมายหรือไม่  แต่ BlogGang ของสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน หรือนำออกซึ่งเนื้อหาในเวลาใดก็ได้

  คุณยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้ไว้บนบริการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ และคุณต้องรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยต่อสาธารณะดังกล่าว

  ทรัพย์สินทางปัญญา

  เนื้อหาใน Blog ของคุณทั้งหมดจะเป็นเนื้อหาที่ถูกสร้างขึ้นจากตัวเจ้าของ Blog เท่านั้น เช่น รูปภาพ วีดีโอ และ กราฟฟิศ ต่างๆ หรือเป็นเนื้อหา,รูปภาพ,วีดีโอ และ กราฟฟิศ ต่างๆ ที่ต้องได้รับการยินยอมจากเจ้าของ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่สามารถ ดัดแปลง ลอกเลียนแบบเนื้อหา โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือ  เนื้อหาจะต้องไม่ประกอบด้วยการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ละเมิดสิทธิสาธารณะ ละเมิดต่อกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ละเมิดต่อสิทธิตามสัญญา หรือสิทธิของบุคคลใดๆ

  หากทำนอกเหนือจากข้อตกลงที่ขออนุญาต หรือโอนสิทธิ์การขออนุญาตหรือส่งต่อไปยังบุคคลอื่น จะถือว่า ละเมิดลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา

  รวมไปถึงเนื้อหาที่เป็นการขายหรือโปรโมตการขายผลิตภัณฑ์ลอกเลียนแบบ สินค้าลอกเลียนแบบมีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของสินค้าจริงจนแยกไม่ออก สินค้าเลียนแบบสิ่งแสดงความเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์โดยพยายามลวงขายว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของแท้จากเจ้าของแบรนด์

  การยกเลิกสมาชิก และ การสิ้นสุดการเป็นสมาชิก

  เมื่อคุณยินยอมและทำการร้องขอยกเลิกสมาชิก BlogGang เนื้อหาใน Blog ของคุณจะถูกลบออกทั้งหมดและคุณจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิก BlogGang

  เมื่อกระบวนการการยกเลิกสมาชิกสำเร็จ คุณจะสิ้นสุดการเป็นสมาชิก BlogGang ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมไปถึงเมื่อเจ้าของ Blog ทำผิดกฎข้อบังคับหรือผิดในโยบายของทาง BlogGang เราจะทำการระงับและยกเลิกสมาชิกตามดุลยพินิจของ BlogGang

  เมื่อสุดสิ้นการสมาชิก สิทธิ์การใช้บริการทั้งหมดใน BlogGang ของคุณจะสิ้นสุดและยุติการใช้บริการทันที ไม่ว่าจะเป็นการขอยกเลิกสมาชิกหรือถูกระงับการใช้งานจากทาง BlogGang

ข้อตกลงทั่วไปในการใช้งาน BlogGang

 1. ขณะนี้ทาง BlogGang ให้บริการแก่ท่าน โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ และไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการแก่ผู้ใช้งาน
 2. เจ้าของ Blog มีสิทธิ์วางโฆษณาในเว็บ Blog ตนเอง และสามารถขายเพื่อการค้าได้ โดยไม่ต้องมีส่วนแบ่งให้ BlogGang ทั้งนี้สงวนสิทธิ์ห้ามโฆษณาเกี่ยวกับ สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้กระทำการตามเงื่อนไขการโฆษณาของกฎหมาย, สินค้าผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดีของสังคม, สินค้า MLM, ธุรกิจออนไลน์,สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
 3. BlogGang มีสิทธิ์ในตำแหน่งโฆษณาใน Blog ของท่าน และสามารถขายเพื่อการค้าได้เช่นกัน
 4. เจ้าของ Blog จะดูแลรับผิดชอบใน blog ของตน ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอซื้อ-ขาย ไม่รบกวนพื้นที่ส่วนรวม [?]
 5. BlogGang สงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้กระทู้ในเว็บไซต์ Pantip.com เพื่อโปรโมท Blog ไม่ว่า Blog นั้นจะมีเนื้อหาการค้าหรือไม่ [?]
 6. หากมีการนำพื้นที่ไปใช้ทำเว็บในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น เสนอเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือผิดศีลธรรมอันดีของสังคม รวมทั้ง ใช้เป็นช่องทางทำธุรกิจ MLM, ธุรกิจออนไลน์ เช่น ชวนสมัครสมาชิกเพื่อหารายได้พิเศษ ทาง BlogGang ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิกถอนสมาชิก โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 7. หากมีความจำเป็นเกิดขึ้น BlogGang ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเว็บของท่าน ออกจากระบบออนไลน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 8. ทีมงานจะดูแลข้อมูลของท่านบน BlogGang ให้ดีที่สุด แต่ขอให้ท่านตระหนักว่า เราไม่มีความสามารถรับประกันการสูญหายของข้อมูลได้ ดังนั้นท่านควรทำการสำรองข้อมูล ที่ท่านคิดว่าสำคัญไว้เสมอ
 9. ท่านมีหน้าที่ดูแลให้เว็บของท่าน อยู่ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ความรับผิดชอบใดๆ ต่อเนื้อหาในเว็บที่ท่านขอเปิด ทั้งทางแพ่งและทางอาญา BlogGang ไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น (กรุณาเลี่ยงการเผยแพร่เนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เช่น เพลง, การ์ตูน หรือผลงานอันมีลิขสิทธิ์อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม)
 10. ความสะดวกในการให้บริการ ปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ สำรวจความนิยม และปฏิบัติตามกฎหมาย BlogGang.com จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลของท่านบางประการตามที่ทาง Pantip.com ได้เก็บไว้
  เช่น หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้น (Web Browser) บันทึกหน้าเว็บ (Web Page) เวลาเข้าเยี่ยมชม (Access Times)
  โดยทั้งนี้ข้อมูลที่ทาง Pantip.com จัดเก็บนั้นจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่ต่อบุคคลที่สามในลักษณะที่จะสามารถระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งานได้
  แต่จัดเก็บเป็นข้อมูลผู้เข้าใช้งานโดยรวมไปเพื่อนำไปประกอบการวิเคราะห์สำรวจความนิยม เว้นแต่เป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
 11. ผู้ใช้บริการ BlogGang.com รับรู้และยอมรับว่าทาง BlogGang ไม่รับประกันการใช้งานที่เสถียร และใช้บริการได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา และได้รับการแก้ไขตามต้องการได้ตลอดเวลา
 12. คุณยอมรับและเข้าใจว่า BlogGang.com อาจจะใช้ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เน็ตเวิร์ค พื้นที่เก็บข้อมูล และเทคโลโลยีที่ไม่ใช่ของ BlogGang เพื่อที่จะให้บริการคุณ

ขั้นตอนการเปิดเว็บ Blog

 1. Login สมาชิกเว็บไซต์ Pantip.com
 2. เริ่มทำขั้นตอนเปิดเว็บ Blog จากหน้า My Pantip หรือ เริ่มทำขั้นตอนการเปิดเว็บ Blog คลิกที่นี่
 3. เมื่อเลือกชื่อเว็บ Blog ที่ต้องการได้แล้ว คุณจะได้ชื่อเว็บ Blog ของคุณเป็น : https://ชื่อที่เลือก.bloggang.com
 4. สามารถเริ่มปรับแต่งเว็บ Blog ของคุณได้ตามที่ต้องการ