ภูมิพิสัยพิสุทธิวรพงศ์-ด
นามสกุลพระราชทาน-ด


๒๘๓๑ ดวงจักร์ ณ กรุงเทพ Duangchakra na Krungdeb หม่อมราชวงศ์เขียน สำหรับบรรดาผู้สืบสายสกุลลงมาจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ พระองค์เจ้าดวงจักร์ กรมหมื่นณรงค์บริรักษ์ 28/12/15

๒๑๕๕ ดาระวณิช Ta^ravanija นายแก้ว กรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อดา ค้าขาย 23/3/14

๕๗๐๓ ดาระสวัสดิ์ Ta^rasvasti นายร้อยตรีสวัสดิ์ โรงเรียนนายร้อยชั้นปฐม กับนายหยวก บิดา ปู่ชื่อขุนดารา (กล่ำ) 22/8/19

๐๒๔๔ ดารากร ณ กรุงเทพ Ta^ra^kara na Krungdeb หม่อมอนุยันต์ศิริวงษ์ (หม่อมราชวงศ์เภิก) ราชินิกุล รับราชการอยู่ในกองที่ดินหลวง กระทรวงนครบาล สำหรับเป็นนามสกุลบรรดาผู้ที่สืบสกุลจากพระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๑ กรมหมื่นศรีสุเทพ (พระองค์เจ้าดารากร) 10/7/14

๒๕๙๑ ดารานนท์ Ta^ra^nanda อำมาตย์ตรี หลวงวิพาทประนุท (โป๊) ผู้กำกับการพลตระเวณ ปู่ชื่อดาว 3/10/15

๖๑๘๒ ดารานันทน์ Ta^ra^nandana รองอำมาตย์ตรี ขุนประชากรพิทักษ์ (ตุ้ย) นายเวรทะเบียน กรมราชทัณฑ์ กระทรวงนครบาล ทวดชื่อดา ปู่ชื่อจั่น 10/12/21

๒๔๙๒ ดารายน Ta^ra^yana รองอำมาตย์เอก พระชำนาญนาเวศ (ศร) นายทะเบียนกรมเจ้าท่า ทวดชื่อดาว ปู่ชื่อพระสวัสดิสงคราม (ย่าง) 5/9/15

๕๑๗๑ ดิฐกมล Tithakamala นายบัว กรมพระนครบาล กระทรวงนครบาล ปู่ชื่อดิฎ 14/6/19

๕๑๑๕ ดิฐะมาน Tithaman มหาดเล้กสำรองศุข กองน้ำสรง กรมชาวที่ บิดาชื่อดิษ ปู่ชื่อขุนภักดีสมบัติ (มี) 17/7/17

๔๑๑๕ ดิฐะมาน มหาดเล็กสำรองศุข ประจำการกองน้ำสรง กรมชาวที่ บิดาชื่อดิฐ ปู่ชื่อขุนภักดีสมบัติ (มี) 17/7/17

๕๐๙๗ ดิฐานนท์ Titha^nanda หลวงณรงฤทธิ์ (ชาย) ปลัดจังหวัดพระประแดง ปู่ชื่อพระยาศรีสุริยราชวรานุวัติ (ดิฎ) 31/5/19

๑๒๘๙ ดิลกแพทย์ Tilakabaedya หลวงเวชกิจพิศาล (เจิม) แพทย์ผู้ช่วยฝึกหัด โรงเรียนราชแพทยาลัย 15/4/14

๕๓๖๗ ดิลกวิลาศ Tilakavila^sa นายร้อยตำรวจตรีมิ่ง กองตำรวจภูธรจังหวัดหลังสวน กับนายอยู่ บิดา ปู่ทวดชื่อหลวงพจนวิลาศ 29/6/19

ร.๔-๑๘ ดิศกุล ณ กรุงเทพ Tisakula na Krungdeb สำหรับเชื้อพระวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๔ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระดำรงราชานุภาพ 4/4/00

๐๓๑๙ ดิศโยธิน Tissayodhin นายพันเอก พระพหลหาญศึก (ดิศ) ผู้อำนวยการกองผสมสัตว์กองทัพบก (ราชองครักษ์เวร) 14/7/13

๐๘๑๗ ดิษยกมล* Tishyakamala นายร้อยตรีแถม ประจำกองตำรวจภูธร ปู่ชื่อบัว บิดาชื่อดิด 6/12/13 * ราชกิจจานุเบกษาลงว่า "ดิษยะกมล"

๑๓๕๖ ดิษยฉันท์ Tishyachanda นายโพ มหาดเล็ก ผู้ช่วยในกรมที่ปฤกษาราชการทั่วไป ปู่ชื่อนายฉัน หุ้มแพร (ดิษ) 21/4/14

๑๕๖๘ ดิษยทัต Tishyadatta นายร้อยตรีภาศ ประจำกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๖ บุตรนายดิษ 27/7/14

๐๔๗๓ ดิษยนันทน์ Tishyanandana นายทองดี มหาดเล็ก ครูโรงเรียนฃ้าราชการพลเรือน นายแส มหาดเล็ก กรมราชเลขานุการ กับนายเสริม มหาดเล็ก กระทรวงมหาดไทย สาม คนเป็นพี่น้องกัน ปู่ชื่อดิศ 11/8/13

๐๓๙๒ ดิษยบุตร Tishyaputra พระยาจ่าแสนย์บดีศรีบริบาล (ศุข) เจ้ากรมภลำภัง กระทรวงมหาดไทย* พระยาศักดาภิเดชวรฤทธิ์ (ดิษ) เป็นบิดา 2/8/13 * ต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร

๓๑๕๓ ดิษยมณฑล Tishyamandala หลวงทิพย์ปรีชา (ดวง) ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสุพรรณบุรี บิดาชื่อดิด 10/6/16

๑๙๑๕ ดิษยมาลย์ Tishyamala นายร้อยตรีเฟื่อง ประจำกองทหารฝึกพิเศษ กรมพาหนะทหารบก ปู่ชื่อดิศ (มาล์ย = "เฟื่อง") 7/3/14

๐๘๕๘ ดิษยรักษ์ Tishyaraksha นายผัน มหาดเล็ก นายตรวจสุรามณฑลกรุงเก่า บิดาชื่อดิด ปู่เป็นพระยารักษานิเวศน์ 15/12/13

๒๐๔๑ ดิษยวณิช Tishyavanija นักเรียนทหารกระบี่สังวิน กรมโขนหลวง ปู่ชื่อดิศ พ่อค้า 18/3/14

๐๖๙๔ ดิษยวรรธนะ Tishyavardhana ขุนรัตนสมบัติ (เจริญ) ผู้ช่วยชั้นที่ ๒ กรมพระคลังมหาสมบัติ กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรหลวงวิเศษภักดี (ดิศ) 21/9/13

๑๓๘๙ ดิษยศริน Tishyasarin นายร้อยเอกโต๊ะ ผู้บังคับกองร้อยที่ ๒ กองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๑๑ รักษาพระองค์ บุตรหลวงญาณประกาศ (ดิศ) 27/4/14

๑๑๒๓ ดิษยสุต Tishyasuta นายร้อยตรีเวศ ประจำกรมทหารราบที่ ๑๔ เมืองเพ็ชรบุรี กับหมื่นหาญสงคราม (สุด) บิดา บิดาหมื่นหาญชื่อดิษ 9/3/13

๓๖๓๖ ดิษะจินดา Tishachinta^ พันเด็กชาเอกถวิล กองชาวที่ พระราชวังบางปะอิน บิดาชื่อดิด 11/12/16

๓๓๐๔ ดิษาภิรมย์ Tishabhiramya นายหมู่ตรีพวง กรมเสือป่ารักษาดินแดนกรุงเทพฯ บิดาชื่อดิด ทวดชื่อชม 22/7/16

๔๓๖๒ ดิสสะทัต Tissadat รองผู้กำกับตรีบุญมี ครูโรงเรียนนครพิทยาคม จังหวัดนครนายก ปู่ชื้อดิด ทวดชื่อทัต 22/2/17

๓๔๙๑ ดิสสะมาน Tissamana นายร้อยโทจำรัส กรมทหารพราน กองพลทหารบกที่ ๘ ปู่ชื่อดิศ ทวดชื่อพระพิพิธเดชะ (มี) 21/10/16

๒๐๑๘ ดิสสะเวส Tissavesa นักเรียนทหารกระบี่หยัด กรมโขนหลวง บุตรนายดิศ พ่อค้า 18/3/14

๕๑๓๙ ดิสสานนท์ Tissa^nanda ขุนฐาปนกิจโกศล (ชื่น) กรมศุขาภิบาล กระทรวงนครบาล บิดาชื่อดิศ 14/6/19

๒๒๑๑ ดุราศวิน Turasvin มหาดเล็กวิเศษดุ่ย สารถีในกรมพระอัศวราช 7/5/15

๑๓๑๖ ดุลยกนิษฐ Tulyakanishtha หลวงบรรณสารสัมพันธกิจ (ธูป) ผู้ช่วย ใน กรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อเหมือน บิดาชื่อน้อย 17/4/14

๒๘๐๘ ดุลยจินดา Tulyachinta^ หลวงเมีนฤปกร (เสียง) ผู้พิพากษาศาลเมืองอุไทยธานี 19/12/15

๑๓๕๐ ดุลยเตมีย์ Tulyatemiya ขุนพรหมสมบัติ (ชุ่ม) ผู้ช่วยนายเวรกรมตรวจแลกรมสารบาญชี กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ บุตรหลวงวิชิตราชา (เหมือน) 21/4/14

๒๐๘๐ ดุลยวณิช Tulyavanija นักเรียนทหารกระบี่วัน กรมโขนหลวง บุตรนายเหมือน พ่อค้า 18/3/14

๑๔๕๕ ดุลยสุวรรณ Tulyasuvarna หลวงญาณปรีชา (ร้อง) กรมราชบัณฑิต บิดาชื่อเหมือน ปู่ชื่อทองยัง 1/6/14

๒๕๕๕ ดุละลัมพะ Tulalampa รองอำมาตย์โท ขุนระจิตจักรภัณฑ์ (เซ็ก)
พนักงานคมนาคม มณฑลนครสวรรค์ ทวดชื่อเต่ง ปู่ชื่อหลำ 26/9/14

๒๑๐๗ ดูรยะชีวิน Tu^ryajivin มหาดเล็กวิเศษ (นายหมู่เอก) อุ่น* กรมพิณพาทย์หลวง (รั้งผู้บังคับหมวด กองนักเรียนทหารกระบี่) บุตรนายพยอม ทำเครื่องสาย 23/3/14 * ขุนดนตรีบรรเลง

๒๑๓๖ ดูรยะประกร Turyaprakara นายเพ็ง กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายโต ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๔๗ ดูรยะประกฤต Turyaprakrita นายใส กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายแจ่ม ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๓๘ ดูรยะประกิจ Turyaprakich นายเหมือน กรมพิณพาย์หลวง บุตรนายโคก ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๔๘ ดูรยะประณีต Turyapranita นายสุก กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายอิน ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๔๙ ดูรยะประมา Turyaprama นายวง (ก) กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายรอด ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๔๖ ดูรยะประสาธน์ Turyaprasadhana นายสิน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายแจ่ม ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๓๓ ดูรยาชีวะ Turyajiva นายส่าน กรมพิณพาทย์หลวง บุตรนายทรัพย์ ทำพิณพาทย์ 23/3/14

๒๑๑๖ เดชะกนิษฐ Tejakanishtha พลเสือป่าปุ่น กรมเสือป่าพรานหลวงรักษาพระองค์ และประจำกรมพิณพาทย์หลวง ปู่ชื่อเดช บิดาชื่อน้อย 23/3/14

๒๐๖๑ เดชะเกษตริน Tejakshetrin นักเรียนทหารกระบี่จ้อน กรมโขนหลวง บุตรนายเดช ชาวนา 18/3/14

๑๒๐๔ เดชะไกศยะ Tejakaisya พระขบวนบรรณสาร (อู๊) ผู้ช่วยอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข ปู่ชื่อเดช บิดาชื่อไก๋ 30/3/13

๐๗๓๖ เดชะคุปต์ Tejagupta พระยาโบราณราชธานินทร์ สยามินทรภักดีพิริยพาห (พร) สมุหเทศาภิบาลผู้สำเร็จราชการมณฑลกรุงเก่า กับพระยาพิพิธภักดี (เพิ่ม) ปลัดมณฑลปัตตานี แลหลวงประชุมบรรณสาร (พิน) เลฃานุการกรมแผนที่ ขุนฤทธิดรุณเสรฐ (เดช) เป็นบิดา นายคุ้มเป็นปู่ 17/10/13

๑๔๔๕ เดชะชาติ Tejajati นายร้อยโท ขุนทิพภักดี (เย็น) สัสดีจังหวัดสมุทปราการ บิดาชื่อเดช ปู่ชื่อเกิด 1/6/14

๑๑๓๑ เดชะดิษ Tejatisha นายกลาง นายอำเภอกำเนิด เมืองปราณบุรี ปู่ชื่อเดช ทวดชื่อดิษ 10/3/13

๑๘๑๙ เดชะตุงคะ Tejatunga นายเรือตรีเป้า นายกราบกองโรงเรียนพลทหารเรือที่ ๓ ปู่ชื่อเดช บิดาชื่อด้วง 17/12/14

๔๔๐๖ เดชะเทศ Tejadesa หลวงบรรพตลำพาภิบาล (ชื่น) นายอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพ็ชร์บุรี ทวดชื่อเดช ปู่ชื่อเทศ 4/5/18

๓๐๔๙ เดชะปัญญา Tejapanya นายเจริญ ปลัดอำเภอเมือง เมืองเพ็ชร์บุรี ปู่ชื่อหลวงอุดมภักดี (เดช) บิดาชื่อพระราชแพทย์ (ปั่น) 14/5/16

๑๒๙๓ เดชาติวงศ์ ณ กรุงเทพ Tejativongse na Krungdeb หลวงภักดีราช (หม่อมหลวงเสงี่ยม) สำรองราชการในกรมฝ่ายเหนือ กระทรวงมหาดไทย สำหรับบรรดาผู้ที่สืบสกุลโดยตรงลงมาจาก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น ๒ กรมพระยาเดชาดิศร (พระองค์เจ้ามั่ง) 15/4/14

๒๕๕๖ โดษนันทน์ Doshanandana รองอำมาตย์โท ขุนสาครภัณฑ์พิทักษ์ (เทียม) นายงานกรมทาง กระทรวงคมนาคม ปู่ชื่อโดด 26/9/15

๒๕๖๐ โดษาภิรมย์ Doshabhiramya รองอำมาตย์เอก ขุนวิเศษกสิกิจ (บุญรอด) ผู้ช่วยกองที่ปฤกษาราชการ กระทรวงเกษตราธิการ ปู่ชื่อหมื่นประกายสรศาสตร์ (โด้) บิดาชื่อขุนอัคนีขันธปถัมภก 26/9/15Create Date : 08 สิงหาคม 2552
Last Update : 10 สิงหาคม 2552 19:32:27 น.
Counter : 1570 Pageviews.

0 comments
29 ม.ค. 63 ซ้อมการแสดงบนเวทีจริง วันที่.2 kae+aoe
(18 ก.พ. 2563 08:21:58 น.)
27 ม.ค. 63 ไวรัส โคโรนา ระบาดในจีน kae+aoe
(14 ก.พ. 2563 09:03:30 น.)
ฟุตบอลนัดพิเศษ : เชียงใหม่เอฟซี VS คอนซาโดเล ซัปโปโร JinnyTent
(13 ก.พ. 2563 10:15:13 น.)
ปู่กะตาพาหลานเที่ยว idea4thai
(4 ก.พ. 2563 06:09:15 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด