ราชสกุลในมหาจักรีวงศ์ รัชสมัยรัชกาลที่ ๒ - รัชกาลที่ ๗

อาทิตยวารสิริพิสุทธิ์ - อวลบุษปคันธาลดามาศ ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ค่ะ


ราชสกุลในมหาจักรีวงศ์ รัชสมัยรัชกาลที่ ๒ - รัชกาลที่ ๗


รัชกาลที่ 2

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย มี 20 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- กปิตถา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์

- กล้วยไม้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ กรมหมื่นสุนทรธิบดี หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์

-กุญชร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมพระพิทักษ์เทเวศร์ หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- กุสุมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเทพสุนทร หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์

- ชุมแสง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา หม่อม เจ้าชาย 10 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์

- เดชาติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมพระยาเดชาดิศร หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์

- ทินกร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์

- นิยมิศร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนียม หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

- นิลรัตน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลรัตน กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์

- ปราโมช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปราโมช กรมขุนวรจักรธรานุภาพ หม่อมเจ้าชาย 29 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 24 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์

- พนมวัน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- ไพฑูรย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์

- มรกฎ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามรกฎ กรมขุนสถิตย์สถาพร หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์

- มหากุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโต กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์

- มาลากุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 2 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์

- เรณุนันทน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเรณู หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์

- วัชรีวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากลาง กรมพระเทเวศร์วัชรินทร์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- สนิทวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านวม กรมหลวงวงศาธิราชสนิท หม่อมเจ้าชาย 21 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 31 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์

- อรุณวงษ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรุณวงศ์ กรมหลวงวรศักดาพิศาล หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์

- อาภรณ์กุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอาภรณ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

บวรราชสกุล
บวรราชสกุล ใน วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ มี 10 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- บรรยงกะเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประยงค์ กรมขุนธิเบศร์บวร หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์

- พยัคฆเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสือ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์

- ภุมรินทร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภุมริน หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์

- ยุคันธร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

- รองทรง พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 2 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- รังสิเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าใย หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์

- รัชนิกร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนิกร หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- สหาวุธ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมแสง หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์

- สีสังข์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสีสังข์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

- อิศรเสนา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์

ราชินิกุล
หมายถึง พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑ ซึ่งมักเรียกรวมๆ กันไปว่า ราชินิกุลบางช้าง เพราะนิเวศสถานเดิมอยู่ ตำบลอัมพวา แขวงอำเภอบางช้าง (ซึ่งต่อมาจึงยกเป็นเมืองสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสงครามตามลำดับ ราชินิกุลก๊กใหญ่ คือ สกุลบุนนาค)

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑
สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม
ณ บางช้าง
ชูโต
แสง-ชูโต เจ้าคุณชายชูโต (พระเชษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)
สวัสดิ์-ชูโต เจ้าคุณชายชูโต (พระเชษฐาในสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)
บุนนาค เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา (บุนนาค)

รัชกาลที่ 3

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 13 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- โกเมน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 3 พระองค์

- คเนจร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์ หม่อมเจ้าชาย 17 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 13 พระองค์

- งอนรถ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้างอนรถ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์

- ชมพูนุท พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- ชุมสาย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- ปิยากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปียก หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- ลดาวัลย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี หม่อมเจ้าชาย 14 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 25 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์

- ลำยอง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลำยอง หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- ศิริวงศ์ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์ และพระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 4 พระองค์ และสถาปนาพระอัฐิเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 1 พระองค์

- สิงหรา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ หม่อมเจ้าชาย 10 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 16 พระองค์

- สุบรรณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์

- อรณพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- อุไรพงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

บวรราชสกุล
บวรราชสกุล ใน วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพย์ มี 5 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- กำภู พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากำภู หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์

- เกสรา พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสรา กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์

- อิศรศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ หม่อมเจ้าชาย 12 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์

- อนุชะศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านุช หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์

- นันทิศักดิ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเริงคนอง หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์

ราชินิกุล
หมายถึง พระญาติวงศ์ ของสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งทรงเป็นพระสนมเอกในรัชกาลที่ ๒ มิใช่พระอัครมเหสี ราชินิกุล รัชกาลที่ ๓ ที่มีผู้สืบสายสกุลเป็นที่รู้จักกันดี คือ สายพระยาพัทลุง (ทองขาว) สามีของท่านปล้อง น้านางของสมเด็จพระศรีสุลาลัย และสายสกุล ศิริสัมพันธ์ สืบมาจาก ท่านสาด น้านางของสมเด็จพระศรีสุลาลัยเช่นกัน หากแต่คนละมารดากับพระชนนีเพ็ง ผู้เป็นชนนีของสมเด็จพระศรีสุลาลัย

ราชนิกุล พระญาติวงศ์ของสมเด็จพระศรีสุลาลัยพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ ๒

สกุล ต้นสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศิริสัมพันธ์

- ณ พัทลุง พระยาพัทลุง (ทองขาว)


รัชกาลที่ 4
ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 27 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- กมลาศน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากมลาสเลอสรรค์ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร หม่อมเจ้าชาย 14 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 13 พระองค์

- กฤดากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร กรมพระนเรศร์วรฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์

- เกษมศรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ หม่อมเจ้าชาย 18 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์

- เกษมสันต์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ หม่อมเจ้าชาย 43 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 25 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 3 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- คัคณางค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล กรมหลวงพิชิตปรีชากร หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์

- จักรพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 1 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 12 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 17 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 6 พระองค์

- จันทรทัต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 2 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์

- จิตรพงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์

- ชยางกูร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- ชุมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- ไชยันต์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 8 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- ดิศกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ หม่อมเจ้าชาย 14 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 23 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์

- ทวีวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ กรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์

- ทองแถม พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์

- ทองใหญ่ พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หม่อมเจ้าชาย 11 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 15 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์

- เทวกุล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ หม่อมเจ้าชาย 25 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 23 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

- นพวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- ภาณุพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 2 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 2 พระองค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 4 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์ ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์

- วรวรรณ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ หม่อมเจ้าชาย 19 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์ และพระนางเธอ 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- วัฒนวงศ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ กรมขุนมรุพงศ์สิริพัฒน์ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- ศรีธวัช พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย กรมขุนสิริธัชสังกาศ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 7 พระองค์

- ศุขสวัสดิ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดี กรมหลวงอดิศรอุดมเดช หม่อมเจ้าชาย 23 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 14 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์

- โศภางค์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีเสาวภางค์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- สวัสดิกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ กรมพระสมมตอมรพันธ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- สวัสดิวัตน์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ หม่อมเจ้าชาย 22 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 24 พระองค์ ไม่ปรากฏพระนาม 2 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินี 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 6 พระองค์

- สุประดิษฐ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์, หม่อมเจ้าหญิง 9 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์

- โสณกุล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา หม่อมเจ้าชาย 8 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์

บวรราชสกุล
บวรราชสกุล ใน วังหน้า-พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 11 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- สุธารส พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุธารส หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- วรรัตน์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรัตน์ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ หม่อมเจ้าชาย 15 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์

- ภาณุมาศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุมาศ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- หัสดินทร พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ กรมหมื่นบริรักษ์นรินทรฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์

- นวรัตน พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์

- ยุคนธรานนท์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายุคนธร หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์

- โตษะณีย์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโตสินี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- นันทวัน พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านันทวัน หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- พรหเมศ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรหเมศ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์

- จรูญโรจน์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ หม่อมเจ้าชาย 13 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สายสนั่น พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนั่น หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์

รัชกาลที่ 5

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 15 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- กิติยากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ หม่อมเจ้าชาย 13 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 12 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ชั้นนัดดา สถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถ 1 พระองค์
ชั้นปนัดดา สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 1 พระองค์

- รพีพัฒน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 6 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- ประวิตร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม กรมหลวงปราจิณกิติบดี หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

- จิรประวัติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 2 พระองค์

- อาภากร พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์

- บริพัตร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 4 พระองค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (และลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน) 1 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- ฉัตรไชย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 3 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 5 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์

- เพ็ญพัฒน์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์

- จักรพงษ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

- ยุคล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 3 พระองค์
ชั้นนัดดา หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 10 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 7 พระองค์

- วุฒิชัย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 7 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 3 พระองค์

- สุริยง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส หม่อมเจ้าชาย 9 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- รังสิต สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 1 พระองค์

- มหิดล สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า ทุกพระองค์
ต่อมาสถาปนาขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2 พระองค์ และเจ้าฟ้าหญิง 1 พระองค์
ชั้นนัดดา เจ้าฟ้าชาย 1 พระองค์ เจ้าฟ้าหญิง 3 พระองค์
ชั้นปนัดดา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าชาย 1 พระองค์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง 3 พระองค์ หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์ (สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิง)

- จุฑาธุช สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายและพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง

บวรราชสกุล
บวรราชสกุล ใน วังหน้า-สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ มี 9 สกุล

ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- วิไลยวงศ์ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาส หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- กาญจนะวิชัย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจโนภาสรัศมี กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 6 พระองค์

- กัลยาณะวงศ์ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา หม่อมเจ้าชาย 4 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- สุทัศนีย์ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศนนิภาธร หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- วรวุฒิ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 3 พระองค์

- รุจจวิชัย พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารุจาวรฉวี หม่อมเจ้าชาย 1 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- วิบูลยพรรณ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิบูลยพรรณรังษี หม่อมเจ้าชาย 2 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์

- รัชนี พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ หม่อมเจ้าชาย 7 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 4 พระองค์
สถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง 1 พระองค์
ลาออกจากฐานันดรศักดิ์เพื่อสมรสกับสามัญชน 2 พระองค์

- วิสุทธิ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์ หม่อมเจ้าชาย 5 พระองค์ หม่อมเจ้าหญิง 1 พระองค์


รัชกาลที่ 7

ราชสกุล ใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มี 1 สกุล
ราชสกุล พระนามต้นราชสกุล ข้อมูลเพิ่มเติม

- ศักดิเดช ภาณุพันธ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต เป็นพระโอรสองค์สุดท้องใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช และทรงเป็นพระราชโอรสบุญธรรมใน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ทรงสมรสกับหม่อมมณี และเมื่อหม่อมมณีตั้งครรภ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าฯ ทรงพระกรุณาพระราชทานนาม ศักดิเดชน์ จากพระนามาภิไธย ประชาธิปกศักดิเดชน์ เพื่อใช้เป็นชื่อราชสกุล

แต่ทางคณะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินไม่ยินยอมให้ใช้ โดยอ้างเรื่องสิทธิ์ในการสืบสันตติวงศ์ จึงมาใช้ "ศักดิเดช ภาณุพันธ์" แทน


ราชสกุลในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 18 ราชสกุล ได้แก่

ราชสกุล สินสุข (สินศุข)
ราชสกุล จาตุรงคกุล
ราชสกุล รุ่งไพโรจน์
ราชสกุล ศิลานนท์
ราชสกุล โกมารกุล ณ นคร

ราชสกุล ณ นคร
ราชสกุล อินทรโยธิน
ราชสกุล คชวงศ์ (คชวงษ์)
ราชสกุล มหาณรงค์
ราชสกุล อินทรกำแหง

ราชสกุล อินทโสฬส
ราชสกุล อินทนุชิต
ราชสกุล เชิญธงไชย
ราชสกุล เนียมสุริยะ

ราชสกุล นิลนานนท์ (นินนานนท์)
ราชสกุล พงษ์สิน
ราชสกุล ศิริพร
ราชสกุล ชูกริส (ชูกฤส)

ต้นสกุล ณ

สกุล ณ ที่ได้รับพระราชทาน
สกุล สืบเชื้อสาย พระราชทาน ความสัมพันธ์

- ณ กาฬสินธุ์ พระไชยสุนทร (หมาสุ่ย) เจ้าเมืองกาฬสินธุ์ พระยาไชยสุนทร (เก) กรมการพิเศษเมืองกาฬสินธุ์ มณฑลร้อยเอ็ด หลานทวด

- ณ จัมปาศักดิ์ เจ้ายุติธรรมธร (คำสุก) เจ้านครจัมปาศักดิ์ เจ้าศักดิ์ประสิทธิ์ (เจ้าเบงคำ) และเจ้าศักดิ์ประเสริฐ์ (เจ้าอุย) ซึ่งได้ขอเข้ามารับราชการในเมืองไทย โดยไม่ยอมอยู่ในบังคับของฝรั่งเศส บุตร

- ณ เชียงใหม่ พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ และเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๓ เจ้าแก้วนวรัฐ (แก้ว) เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๙ องค์สุดท้าย

- ณ เชียงตุง เจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง พระเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง องค์สุดท้าย เจ้าฟ้าพรหมลือ ราชบุตรองค์สุดท้ายในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง เจ้าผู้ครองนครเชียงตุง องค์สุดท้าย

- ณ ตะกั่วทุ่ง พระยาโลหะภูมิพิสัย ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วทุ่ง อำมาตย์โท หลวงราชภักดี (หร่าย) ยกกระบัตรมณฑลปัตตานี หลานทวด

- ณ ถลาง พระยาถลาง (ฤกษ์) พระยาสุนทราทรธุรกิจ (หมี) กระทรวงมหาดไทย และพระอาณาจักรบริบาล (อ้น) กระทรวงมหาดไทย และพระพิไสยสุนทรการ (แปลง) ฃ้าหลวงตรวจการกรมสรรพากรนอก หลานทวด

- ณ นคร สมเด็จพระเจ้าบรมราชาธิบดีศรีธรรมราชาโศกราช องค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชอาณาจักรศรีวิชัย นายพลเอก เจ้าพระยาวรเดชศักดาวุธ (แย้ม ณ นคร) ปลัดทูลฉลองกระทรวงกลาโหม

- ณ น่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช (สุริย) พระเจ้าผู้ครองนครน่าน พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช

- ณ ป้อมเพชร พระยาเพชร์ชฎ บรรดาศักดิ์เดิม พระสมุทบุรานุรักษ์ (ฃำ) ผู้ว่าราชการเมืองสมุทรปราการ เดิมตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ป้อมเพชร กรุงศรีอยุธยา พระยาเพชร์ชฎ

- ณ พัทลุง พระยาพัทลุง (ขุน) บรรดาศักดิ์เดิม พระยาแก้วเการพพิไชย ผู้สำเร็จราชการเมืองพัทลุง สมัยกรุงธนบุรี รองอำมาตย์เอก หลวงวิบูลย์บุรขันฑ์ (นพ) กรมการพิเศษเมืองพัทลุง หลานปู่

- ณ พิศณุโลก หม่อมคัทริน พระชายาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ภายหลังในรัชกาลที่ ๗ พระราชทานนามสกุลเป็น จักรพงศ์ หม่อมคัทริน

- ณ มโนรม ผู้ว่าราชการเมืองมโนรม หลวงวินิจสารา (ดวง) นายเวรกรมบัญชาการ กระทรวงนครบาล หลานทวด

- ณ มหาไชย พระยานรนารถภักดี ถิ่นฐานเดิมอยู่ที่ตำบลมหาไชย พระยาเทพทวาราวดี (สาย) อธิบดีกรมมหาดเล็ก สมัยรัชกาลที่ ๖

- ณ ราชสีมา เจ้าพระยากำแหงสงคราม (ทองอิน) ผู้สำเร็จราชการเมืองนครราชสีมา

- ณ ร้อยเอ็จ เพี้ยพระนคร (คำ) เจ้าเมืองร้อยเอ็จ พระยาขัตติยวงษา เอกาธิกะสตานันต์ (เหลา) ผู้สำเร็จราชการเมืองร้อยเอ็ด หลานทวด

- ณ ระนอง พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี ชื่อเดิม ซู้เจียง แซ่คอ (คอซู้เจียง) ผู้สำเร็จราชการเมืองระนอง อำมาตย์เอก พระยารัตนเศรษฐี (ยู่หงี) ผู้สำเร็จราชการเมืองระนอง หลานปู่

-ณ ลำปาง พระเจ้าคำโสม พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๔ พลตรี เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต (บุญทวงษ์) เจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๑๓

- ณ ลำภูน เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑ และเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๓ พลตรี เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ (น้อยจักรคำ) เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๑๐ องค์สุดท้าย

- ณ วิเชียร ผู้ว่าราชการเมืองวิเชียรบุรี พระยาประเสริฐสงคราม (ใจ) จางวางกำกับราชการอำเภอวิเชียร จังหวัดเพชรบูรณ์ หลานปู่

- ณ วังขนาย นายธีระ ณ วังขนาย คหบดีมีภูมิลำเนาอยู่ตำบลวังขนาย ตระกูลชุ้นฟุ้งซึ่งเป็นสกุลเดิม

- ณ สงขลา เจ้าพระยาสงขลา (หลวงสุวรรณคีรีสมบัติ) ชื่อเดิม เหยี่ยง แซ่เหงา เจ้าเมืองสงขลา สมัยกรุงธนบุรี พระยาพฤกษาภิรมย์ (ฑิตย์) เจ้ากรมสวนหลวง

- ณ หนองคาย พระประทุมเทวาภิบาล (สุวอ) เจ้าเมืองหนองคาย พระอนุชาติวุฒาธิคุณ (แพ) นายอำเภอเมืองเพ็ญ เมืองอุดรธานี หลานปู่

- ณ อุบล พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (เจ้าคำผง) เจ้าเมืองอุบลราชธานีคนแรก พระอุบลเดชประชารักษ์ (เสือ) กรมการพิเศษจังหวัดอุบลราชธานี หลานทวด

สกุล ณ ที่มีการต่อท้ายนามสกุล
สกุล สืบเชื้อสาย พระราชทาน ความสัมพันธ์

- พรหมสาขา ณ สกลนคร เจ้าเมืองสกลนคร พระยาประจันตประเทศธานี (โง่นคำ) หลานทวด

- ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม เจ้าเมืองมหาสารคาม พระเจริญราชเดช (อุ่น) กรมการพิเศษเมืองมหาสารคาม มณฑลร้อยเอ็จ ทวดชื่อราชวงษ์ (หล้า) ปู่ชื่ออุปฮาด (ภู)

- รัตนดิลก ณ ภูเก็ต พระภูเก็ตโลหเกษตรรักษ์

- สุนทรกุล ณ ชลบุรี กรมขุนสุนทรภูเบศร์ พระนามเดิมว่าเรืองหรือจีนเรือง เดิมเป็นชาวเมืองชลบุรี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็นเจ้านาย หม่อมหลวงจาบ

สกุล ณ ที่มีการต่อท้ายนามสกุลที่แยกออกจาก สกุล ณ เดิม
สกุล สกุลใหม่ พระราชทาน

- ณ นคร - โกมารกุล ณ นคร พลเอกพระยาโกมาราชชัยยานุชิตร

- ณ ถลาง - ประทีป ณ ถลาง

- ณ พัทลุง - สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง


ขอขอบคุณ วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


อาทิตยวารสิริสวัสดิ์ - มานมนัสรมณีย์ ที่มาอ่านค่ะ




Create Date : 01 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 1 พฤศจิกายน 2552 0:01:51 น.
Counter : 3953 Pageviews.

0 comments
太阳结婚 พระอาทิตย์แต่งงาน Kavanich96
(31 ม.ค. 2563 02:52:46 น.)
◐◑↔dining room หรือ ห้องรับประทานอาหาร สมาชิกหมายเลข 4149951
(30 ม.ค. 2563 05:15:19 น.)
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด เพลงยั่วหัวโต เกศสุริยง
(29 ม.ค. 2563 17:04:37 น.)
นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุด ดาวเรือง เกศสุริยง
(21 ม.ค. 2563 09:37:52 น.)

Vinitsiri.BlogGang.com

sirivinit
Location :
กรุงเทพฯ  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
 ผู้ติดตามบล็อก : 224 คน [?]

บทความทั้งหมด